A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. szeptember 1-jétől a 2017/159. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

26. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: CVI. tv. 1. § [2017. szeptember 28.]


2016. évi LXXIV. tv.

 
 

a településkép védelméről

 
 

8. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: CV. tv. 1. § [2017. szeptember 29.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CV. tv. 2. § [2017. szeptember 29.]

 

12. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CV. tv. 3. § [2017. szeptember 29.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,- az (1) és a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével - 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni.'' szövegrész helyébe ,,- az (1), a (2a) és a (2b) bekezdésben foglaltak kivételével - 2017. december 31-ig lehet alkalmazni.'' szövegrész lép: 2017: CV. tv. 8. § a) pont [2017. szeptember 29.]

 

14. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2017: CV. tv. 4. § [2017. szeptember 29.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. tv. (a továbbiakban: Módtv.)'' szövegrész helyébe ,,Módtv.'' szövegrész lép: 2017: CV. tv. 8. § b) pont [2017. szeptember 29.]

 

[2017. évi LXXII. tv. 97. §-ával megállapított] 15/A. §

Hat. kív. h.: 2017: CV. tv. 9. § [2017. szeptember 29.]

 

15/A. § után

15/B. §-sal kieg.: 2017: CV. tv. 5. § [2017. szeptember 29.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CV. tv. 6. § [2017. szeptember 29.]

 

és az azt módosító

 
 

2016. évi CLXXIV. tv.

 
 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CV. tv. 7. § [2017. szeptember 29.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

168/1997. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 
 

93. § (1) bek.

Megsemmisíti: 21/2017. (IX. 11.) AB h. 1. pont [2017. szeptember 12.]


284/1997. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

 
 

2. § (11) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 6.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 6.]


203/1998. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

12/B. §

Helyébe lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 22.]

 

35/D. § után

35/E. §-sal kieg.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 22.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

21. § (10a) bek.

,,A védőnői szolgáltató havonta 33 000 Ft'' szövegrész helyett ,,Az (1) vagy (3) bekezdés szerinti feladatokat ellátó védőnői szolgáltató havonta védőnői szolgálatonként 33 000 Ft'' szövegrésszel, ,,a védőnőt'' szövegrész helyett ,,a védőnői szolgálatban dolgozó védőnőt'' szövegrésszel lép hatályba: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 6.]


134/1999. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

 
 

2. §

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 4. § [2017. november 1.]

 

2/A. §

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 5. § [2017. november 1.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. november 1.]

 

4. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. november 1.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2017. november 1.]


194/2000. (XI. 24.) Korm. r.

 
 

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

 
 

2. § (3) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 276/2017. (IX. 21.) Korm. r. 1. § [2017. október 1.]


201/2001. (X. 25.) Korm. r.

 
 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

 
 

1. § (2) bek. b) pontban

,,2. számú melléklet C) részében'' szövegrész helyébe ,,2. számú melléklet B) rész 3.4. pontjában'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. október 27.]

 

4. § (1a) bek.-ben

,,Azon paraméterek'' szövegrész helyébe ,,Azon, a 2. számú melléklet B) rész 3.2. pontjában felsorolt paraméterek'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. október 27.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,vízbiztonság-irányítási rendszerét'' szövegrész helyébe ,,ivóvízbiztonság-irányítási rendszerét'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § c) pont [2017. szeptember 6.]

 

4. § (7) bek.-ben

,,tartalmi követelményeit a 6. számú melléklet'' szövegrész helyébe ,,tartalmi követelményeit és a szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumokat a 6. számú melléklet'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § d) pont [2017. szeptember 6.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(1)-(1c) bekezdésben'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § e) pont [2017. szeptember 6.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. október 27.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyezi'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyezi, és az engedélyt annak jogerőre emelkedését követően megküldi az országos tisztifőorvosnak'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § f) pont [2017. szeptember 6.]

 

5. § (8) bek.-ben

,,2. melléklet B) részében foglalt'' szövegrész helyébe ,,2. számú melléklet B) rész 3.3. pontjában foglalt'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § g) pont [2017. október 27.]

 

5/C. § (1) bek.-ben

,,2. számú melléklet A) rész 3. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 5. pontjában'' szövegrész helyébe ,,2. számú melléklet B) rész 3.1. pontjában és a 3. számú melléklet 4. pontjában'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § h) pont [2017. október 27.]

 

5/C. § (2) bek.-ben

,,2. számú melléklet A) rész 3. pontjában és a 3. számú melléklet 5. pontjában'' szövegrész helyébe ,,2. számú melléklet B) rész 3.1. pontjában és a 3. számú melléklet 4. pontjában'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § i) pont [2017. október 27.]

 

6. § (4a) bek.-ben

,,a vízbiztonság fenntartásához'' szövegrész helyébe ,,az ivóvízbiztonság fenntartásához'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § j) pont [2017. szeptember 6.]

 

7. § előtti ,,Átmeneti engedély'' alcím és 7. §

Hat. kív. h.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 12. § [2017. szeptember 6.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,az országos tisztifőorvostól kapott adatok alapján'' szövegrész helyébe ,,a HUMVI rendszerben rendelkezésre álló adatok alapján'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § k) pont [2017. szeptember 6.]

 

9. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 8. § [2017. október 27.]

 

10. § (13a) pontban

,,2017. július 1-jéig'' szövegrész helyébe ,,2017. november 30-áig'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 11. § l) pont [2017. szeptember 6.]

 

10. § (13d) bek. után

(13e) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2017. október 27.]

 

10. § (13e) bek. után

(13f) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2017. szeptember 6.]

 

10. § (16) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2017. október 27.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 10. § a) pont, illetve 2. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 10. § b) pont, illetve 3. melléklet [2017. október 27.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 10. § c) pont, illetve 4. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

6. sz. melléklet

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 10. § d) pont, illetve 5. melléklet [2017. október 27.]


96/2003. (VII. 15.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

 
 

6. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 13. § [2017. szeptember 6.]


165/2003. (X. 18.) Korm. r.

 
 

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

 
 

1. §

Helyébe lép: 286/2017. (IX. 22.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 30.]

 

2. § b)-c) pont

Helyébe lép: 286/2017. (IX. 22.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 30.]

 

7. §

Helyébe lép: 286/2017. (IX. 22.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 30.]

 

10. §

Helyébe lép: 286/2017. (IX. 22.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 30.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 286/2017. (IX. 22.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 30.]


215/2004. (VII. 13.) Korm. r.

 
 

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 277/2017. (IX. 21.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 22.]

 

,,A sportorvos feladatai'' alcím

5/A. §-sal kieg.: 277/2017. (IX. 21.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 22.]

 

7. §

Helyébe lép: 277/2017. (IX. 21.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 22.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 277/2017. (IX. 21.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 22.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,vizsgálatot végző sportorvos'' szövegrész helyébe ,,vizsgálatot végző sportorvos, háziorvos, házi gyermekorvos'' szövegrész lép: 277/2017. (IX. 21.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. szeptember 22.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,sportorvos sportorvosi vizsgálatának'' szövegrész helyébe ,,sportorvos, a háziorvos vagy a házi gyermekorvos sportorvosi vizsgálatának'' szövegrész lép: 277/2017. (IX. 21.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. szeptember 22.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,8 napon belül a megyei'' szövegrész helyébe ,,8 napon belül a 3. § (3), illetve (4) bekezdése szerinti megyei'' szövegrész lép: 277/2017. (IX. 21.) Korm. r. 5. § c) pont [2017. szeptember 22.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,háziorvos végzi'' szövegrész helyébe ,,háziorvos, házi gyermekorvos végzi'' szövegrész lép: 277/2017. (IX. 21.) Korm. r. 5. § d) pont [2017. szeptember 22.]


2/2005. (I. 11.) Korm. r.

 
 

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

 
 

3. sz. melléklet

Mód.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 14. §, illetve 6. melléklet [2017. szeptember 6.]


335/2005. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 
 

,,Irattározás'' alcím

63/A-63/B. §-sal kieg.: 269/2017. (IX. 13.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 14.]

 

67/A. § (1) bek.-ben

,,köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 269/2017. (IX. 13.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. szeptember 14.]

 

67/A. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 269/2017. (IX. 13.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 14.]

 

67/B. § (2) bek.-ben

,,minisztérium'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 269/2017. (IX. 13.) Korm. r. 5. § c) pont [2017. szeptember 14.]

 

67/A. § (3) és (5) bek.-ben

,,minisztérium'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 269/2017. (IX. 13.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. szeptember 14.]

 

70. § után

71. §-sal kieg.: 269/2017. (IX. 13.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 14.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 269/2017. (IX. 13.) Korm. r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 14.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 269/2017. (IX. 13.) Korm. r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 14.]


273/2007. (X. 19.) Korm. r.

 
 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

30. § (4) bek. b) pontban

,,jogosultság fennállását'' szövegrész helyébe ,,jogosultság, tény fennállását'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 12. § a) pont [2017. október 6.]

 

51. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (8) bek.-sel kieg.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 3. § [2017. október 6.]

 

110. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 4. § [2017. október 6.]

 

112/E. §

Helyébe lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 5. § [2017. október 6.]

 

112/F. § (1) bek. a) pontban

,,ötszázmillió'' szövegrész helyébe ,,kettőmilliárd'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 12. § b) pont [2017. október 6.]

 

112/F. § (2) bek.-ben

,,b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a) pontjában'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 12. § c) pont [2017. október 6.]

 

112/F. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 6. § [2017. október 6.]

 

116/A. § (1) bek.-ben

,,országgal'' szövegrész helyébe ,,országgal vagy nemzetközi szervezettel'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 12. § d) pont [2017. október 6.]

 

116/B. §

Helyébe lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 7. § [2017. október 6.]

 

116/C. § után

116/D. §-sal kieg.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 8. § [2017. október 6.]

 

117. § (2) bek.-ben

,,azon energetikai felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel, amelyek az Energetikai Érdekegyeztető Tanácsnál regisztráltatták magukat'' szövegrész helyébe ,,az energetikai felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 12. § e) pont [2017. október 6.]

 

128/C. § után

128/D. §-sal kieg.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 9. § [2017. október 6.]

 

130. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 13. § [2017. október 6.]

 

130. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2017. október 6.]

 

130. § (3) bek.

Helyébe lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2017. október 6.]

 

1. sz. melléklet

Mód: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 11. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. október 6.]

 

2. sz. melléklet

Mód: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 11. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. október 6.]

 

21. sz. melléklet

Mód: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 11. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. október 6.]

 

24. sz. melléklet

Mód: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 11. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. október 6.]


282/2007. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

 
 

4. sz. melléklet

Mód.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 15. §, illetve 7. melléklet [2017. szeptember 6.]


44/2008. (II. 29.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről

 
 

1. §-ban

,,az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot,'' szövegrész helyébe ,,az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 16. § [2017. szeptember 6.]


78/2008. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

 
 

8. § (5) bek.-ben

,,(a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala)'' szövegrész helyébe ,,(a továbbiakban: Kormányhivatal)'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 17. § a) pont [2017. szeptember 6.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 17. § b) pont [2017. szeptember 6.]


337/2008. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (1e) bek. után

(1f) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2017. szeptember 6.]

 

1. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2017. szeptember 6.]

 

1/A. § (1) bek.-ben

,,országos tisztifőorvos'' szövegrész helyébe ,,egészségügyért felelős miniszter'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 27. § a) pont [2017. szeptember 6.]

 

1/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 19. § (1) bek. [2017. szeptember 6.]

 

1/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 19. § (2) bek. [2017. szeptember 6.]

 

1/B. § (7) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 20. § [2017. szeptember 6.]

 

,,A vagyoni biztosítékra vonatkozó szabályok'' alcím előtt

Alcímmel és 2. §-sal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 21. § [2017. szeptember 6.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 22. § (1) bek. [2017. szeptember 6.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,az országos tisztifőorvost'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-ot'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 27. § b) pont [2017. szeptember 6.]

 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 22. § (2) bek. [2017. szeptember 6.]

 

11. § (9) bek.-ben

,,Az országos tisztifőorvos'' szövegrész helyébe ,,A Tv. 10. § (2) bekezdése szerinti kezdeményező'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 27. § c) pont [2017. szeptember 6.]

 

11/D. §

Hat. kív. h.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 28. § a) pont [2017. szeptember 6.]

 

12. § (3)-(3a) bek.-ben

,,az egészségügyért felelős miniszterhez'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-hoz'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 27. § d) pont [2017. szeptember 6.]

 

12. § (4) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 23. § (1) bek. [2017. szeptember 6.]

 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 23. § (2) bek. [2017. szeptember 6.]

 

12/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 24. § [2017. szeptember 6.]

 

12/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 25. § [2017. szeptember 6.]

 

13. § (4) bek. a) pontban

,,az egészségügyi államigazgatási szervhez'' szövegrész helyébe ,,a működési engedély kiadására jogosult szervhez'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 27. § e) pont [2017. szeptember 6.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 26. § [2017. szeptember 6.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,a (2)-(5)'' szövegrész helyébe ,,a (2)-(4)'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 27. § f) pont [2017. szeptember 6.]

 

15. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 28. § b) pont [2017. szeptember 6.]


356/2008. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

 
 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 29. § (1) bek. [2017. szeptember 6.]

 

16. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 29. § (2) bek. [2017. szeptember 6.]

 

24. § után

25. §-sal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 30. § [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet

Mód.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 31. § (1) bek., illetve 8. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

4. melléklet

Mód.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 31. § (2) bek., illetve 9. melléklet [2017. szeptember 6.]


19/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

50/A. §

Helyébe lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 14. § [2017. október 6.]

 

50/B. § (1) bek. a) pontban

,,ötszázmillió'' szövegrész helyébe ,,kettőmilliárd'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 22. § a) pont [2017. október 6.]

 

50/B. § (2) bek.-ben

,,b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a) pontjában'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 22. § b) pont [2017. október 6.]

 

50/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 15. § [2017. október 6.]

 

56. § (4) bek. b) pontban

,,jogosultság fennállását'' szövegrész helyébe ,,jogosultság, tény fennállását'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 22. § c) pont [2017. október 6.]

 

72/A. § (1) és (3) bek.-ben

,,a 984/2013/EU'' szövegrész helyébe ,,az (EU) 2017/459'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 22. § d) pont [2017. október 6.]

 

84. §-ban

,,a 984/2013/EU'' szövegrész helyébe ,,az (EU) 2017/459'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 22. § d) pont [2017. október 6.]

 

84. § után

84/A. §-sal kieg.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 16. § [2017. október 6.]

 

115/G. § (2) bek.

Helyébe lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 17. § [2017. október 6.]

 

121. § (1) bek.

Helyébe lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 18. § [2017. október 6.]

 

123. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 19. § [2017. október 6.]

 

168. § (4) bek.

Helyébe lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 20. § [2017. október 6.]

 

1. sz. melléklet

Mód: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 21. § (1) bek., illetve 5. melléklet [2017. október 6.]

 

2. sz. melléklet

Mód: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 21. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2017. október 6.]

 

4. sz. melléklet

Mód: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 21. § (3) bek., illetve 7. melléklet [2017. október 6.]

 

8. sz. melléklet I. Általános rendelkezések alcímben

,,Magyar Energia Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 22. § e) pont [2017. október 6.]

 

15. sz. melléklet táblázat C:7 és D:7 mezőben

,,előző órában'' szövegrész helyébe ,,a gázórát előtti harmadik óra első fél órájában'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 22. § f) pont [2017. október 6.]


76/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a területrendezési hatósági eljárásokról

 
 

2. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 30.]

 

3. § (4) bek. f) pont

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 30.]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 30.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,eljáró eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró hatóság'' szövegrész lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 30.]


203/2009. (IX. 18.) Korm. r.

 
 

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

 
 

6. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 26.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 19.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 19.]

 

29. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. szeptember 26.]

 

29. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. szeptember 26.]

 

1. melléklet

Mód.: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 19.]

 

1. melléklet III. munkaköri csoport B) pont II. alcím a) pont táblázat első sor

Hat. kív. h.: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 19.]

 

3. melléklet

Mód.: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 19.]


218/2009. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

 
 

1. § h) pont

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. szeptember 30.]

 

1. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. szeptember 30.]

 

1. § q) pont után

r)-t) ponttal kieg.: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2017. szeptember 30.]

 

2. § (2) bek.-ből

,,- a Területrendezési feladatok előirányzat kerete terhére -'' szövegrészt hat. kív. h.: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 15. § [2017. szeptember 30.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 30.]

 

9. §

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 7. § [2017. szeptember 30.]

 

11. § b) pont

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. szeptember 30.]

 

11. § d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. szeptember 30.]

 

14. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 9. § [2017. szeptember 30.]

 

16. §

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 10. § [2017. szeptember 30.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 11. § [2017. szeptember 30.]

 

20. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 12. § [2017. szeptember 30.]

 

,,A területi tervek elfogadásának rendje'' alcím

21/A. §-sal kieg.: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 13. § [2017. szeptember 30.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 14. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 30.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 14. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 30.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 14. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 30.]

 

9. melléklet után

9/A. melléklettel kieg.: 280/2017. (IX. 22.) Korm. r. 14. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. szeptember 30.]


235/2009. (X. 20.) Korm. r.

 
 

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

 
 

11. § (1) bek.-ben

,,jogerőre emelkedését követően'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válását követően'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 34. § [2018. január 1.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,jogerőre emelkedését követően'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válását követően'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 34. § [2018. január 1.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,jogerőre emelkedését követően'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válását követően'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 34. § [2018. január 1.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,jogerőre emelkedését követően'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válását követően'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 34. § [2018. január 1.]

 

37/A. § után

3/A. címmel (37/B-37/C. §) kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 32. § [2018. február 1.]

 

40. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 33. § [2018. február 1.]


335/2009. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontból súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,3. § 26. pontja'' szövegrész helyébe ,,40. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 35. § [2017. szeptember 6.]

 

Melléklet

Mód.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 36. §, illetve 10. melléklet [2017. szeptember 6.]


167/2010. (V. 11.) Korm. r.

 
 

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 286/2017. (IX. 22.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 30.]

 

8. § után

19. §-sal kieg.: 286/2017. (IX. 22.) Korm. r. 7. § [2017. szeptember 30.]

 

1. melléklet

Mód.: 286/2017. (IX. 22.) Korm. r. 8. §, illetve 2. melléklet [2017. szeptember 30.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 286/2017. (IX. 22.) Korm. r. 9. §, illetve 3. melléklet [2017. szeptember 30.]


343/2010. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról

 
 

Hat. kív. h.: 279/2017. (IX. 22.) Korm. r. 22. § [2017. szeptember 23.]


367/2010. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról

 
 

8. § (2) bek.-ben

,,a 30. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az (5) bekezdésében'' szövegrész lép: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 14. § a) pont [2017. szeptember 12.]

 

18. § a) pontban

,,Bgatv.'' szövegrész helyébe ,,Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.)'' szövegrész lép: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 14. § b) pont [2017. szeptember 12.]

 

32/A. § (1) bek.-ben

,,nem pályázat útján nyújtott támogatásról - a 10/B. alcím szerinti támogatások kivételével -'' szövegrész helyébe ,,pályázati rendszeren kívül, kérelemre nyújtott támogatásról'' szövegrész lép: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 14. § c) pont [2017. szeptember 12.]

 

32/A. § után

V/B. fejezetcímmel kieg.: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 12.]

 

10/B. alcímcím (32/B. § előtt)

Helyébe lép: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 12.]

 

32/B. §

Helyébe lép: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 12.]

 

32/B. § után

10/C. alcímcímmel kieg.: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 7. § [2017. szeptember 12.]

 

32/C. §

Helyébe lép: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 8. § [2017. szeptember 12.]

 

32/C. § után

10/D. alcímcímmel kieg.: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 9. § [2017. szeptember 12.]

 

32/D. §

Helyébe lép: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 10. § [2017. szeptember 12.]

 

32/D. § után

V/C. fejezetcímmel kieg.: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 11. § [2017. szeptember 12.]

 

32/E. §

Helyébe lép: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 12. § [2017. szeptember 12.]

 

36. § után

37. §-sal kieg.: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 13. § [2017. szeptember 12.]


65/2011. (IV. 15.) Korm. r.

 
 

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről

 
 

8/A. alcím után

8/B. alcímmel (10/B. §) kieg.: 260/2017. (IX. 11.) Korm. r. 1. § [2018. január 1.]

 

12. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 260/2017. (IX. 11.) Korm. r. 2. § [2018. január 1.]


68/2011. (IV. 28.) Korm. r.

 
 

a Széchenyi Programirodákról

 
 

2. § (3b) bek.

Helyébe lép: 253/2017. (IX. 5.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. szeptember 6.]

 

2. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 253/2017. (IX. 5.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. szeptember 6.]

 

3. § után

4. §-sal kieg.: 253/2017. (IX. 5.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 6.]


290/2011. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 21.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 21.]

 

6. § (1) bek. 6. pont után

6a. ponttal kieg.: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. szeptember 21.]

 

6. § (1) bek. 9. pont

Helyébe lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. szeptember 21.]

 

6. § (1) bek. 18. pontból

,,és a védelmi tervezés'' szövegrészt hat. kív. h.: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 13. § a) pont [2017. szeptember 21.]

 

6. § (1) bek. 18. pont után

18a. ponttal kieg.: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2017. szeptember 21.]

 

6. § (1) bek. 20. pont

Helyébe lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2017. szeptember 21.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 21.]

 

8. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 21.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 21.]

 

10. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. szeptember 21.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. szeptember 21.]

 

11. § (1) bek. 6. pont

Helyébe lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. szeptember 21.]

 

11. § (1) bek. 14. pont után

14a. ponttal kieg.: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. szeptember 21.]

 

13. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 9. § [2017. szeptember 21.]

 

13/A. §

Helyébe lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 10. § [2017. szeptember 21.]

 

20. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 11. § [2017. szeptember 21.]

 

59. § (3) bek.-ből

,,honvédelemért felelős miniszter által vezetett'' szövegrészt hat. kív. h.: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 13. § b) pont [2017. szeptember 21.]

 

61/A. § (1) bek.-ben

,,Honvédelmi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 12. § [2017. szeptember 21.]

 

61/B. § (1) bek.-ben

,,Honvédelmi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 12. § [2017. szeptember 21.]

 

75. § b) pontból

,,honvédelemért felelős miniszter által vezetett'' szövegrészt hat. kív. h.: 273/2017. (IX. 20.) Korm. r. 13. § b) pont [2017. szeptember 21.]


363/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 284/2017. (IX. 22.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. szeptember 23.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 284/2017. (IX. 22.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. szeptember 23.]

 

18/A. §

Hat. kív. h.: 284/2017. (IX. 22.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 23.]


364/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 248/2017. (IX. 1.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 2.]


1/2012. (I. 20.) Korm. r.

 
 

a hallgatói hitelrendszerről

 
 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 1. § [2018. február 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2018. február 1.]

 

5. § (5) bek.

Helyébe lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. október 1.]

 

6. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2017. október 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,40. életév'' szövegrész helyébe ,,45. életév'' szövegrész lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 8. § a) pont [2018. február 1.]

 

14. § (5) bek. b) pontban

,,40. életév'' szövegrész helyébe ,,45. életév'' szövegrész lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 8. § a) pont [2018. február 1.]

 

16. § (2)-(2a) bek.

Helyébe lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 3. § [2018. február 1.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,(2) bekezdés a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdésében'' szövegrész lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 8. § b) pont [2018. február 1.]

 

18. § (1)-(1a) bek.-ben

,,16. § (2) bekezdés a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,16. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 8. § c) pont [2018. február 1.]

 

18. § (6) bek.-ben

,,16. § (2) bekezdés a) pontja'' szövegrész helyébe ,,16. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 8. § d) pont [2018. február 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 4. § [2018. február 1.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2018. február 1.]

 

21. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2018. február 1.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 6. § [2017. október 1.]

 

34/B. § után

34/C. §-sal kieg.: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 7. § [2017. október 1.]

 

34/C. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 290/2017. (IX. 28.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2018. február 1.]


66/2012. (IV. 2.) Korm. r.

 
 

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

 
 

1. § 36. pont után

37. ponttal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 37. § [2017. szeptember 6.]

 

2. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 38. § [2017. szeptember 6.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,valamint ipari mákszalmát'' szövegrész helyébe ,,valamint ipari mákszalmát, kifejtetlen máktokot'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 45. § a) pont [2017. szeptember 6.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 39. § [2017. szeptember 6.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 40. § [2017. szeptember 6.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,kábítószerekre'' szövegrész helyébe ,,K1, K2 és P2 jegyzék anyagaira'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 45. § b) pont [2017. szeptember 6.]

 

18. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 41. § [2017. szeptember 6.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 42. § [2017. szeptember 6.]

 

21/A. §

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 43. § [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet ,,B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE'' rész ,,Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)'' elnevezésű táblázat és ,,Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)'' elnevezésű táblázat utáni végjegyzetben

,,kábítószerek'' szövegrész helyébe ,,anyagok'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 45. § c) pont [2017. szeptember 6.]

 

2. melléklet

Mód.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (1) bek., illetve 11. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (2) bek., illetve 12. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (3) bek., illetve 13. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (4) bek., illetve 14. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (5) bek., illetve 15. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (6) bek., illetve 16. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

9. melléklet

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (7) bek., illetve 17. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

11. melléklet után

12. melléklettel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 44. § (8) bek., illetve 18. melléklet [2017. szeptember 6.]


98/2012. (V. 15.) Korm. r.

 
 

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

 
 

3. § (1a) bek.

Helyébe lép: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 12.]

 

3. § (1e) bek. után

(1f)-(1g) bek.-sel kieg.: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 12.]

 

5. § után

6. §-sal kieg.: 264/2017. (IX. 11.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 12.]


289/2012. (X. 11.) Korm. r.

 
 

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

 
 

6. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 7. § [2017. szeptember 19.]

 

39. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 8. § [2017. szeptember 19.]

 

1. melléklet

Mód.: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 9. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 19.]

 

2. melléklet 1. pont b) alpontból

,,amennyiben jogszabály előírja,'' szövegrészt hat. kív. h.: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 10. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

2. melléklet 1. pont c) alpont

Hat. kív. h.: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

3. melléklet

Mód.: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 9. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. szeptember 19.]


124/2013. (IV. 26.) Korm. r.

 
 

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról

 
 

3. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 46. § (1) bek. [2017. szeptember 6.]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 46. § (2) bek. [2017. szeptember 6.]


212/2013. (VI. 19.) Korm. r.

 
 

a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről

 
 

1. § d) pont

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 47. § [2017. szeptember 6.]

 

3. § a) pont

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 48. § [2017. szeptember 6.]


256/2013. (VII. 5.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

2. melléklet

Mód.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 49. §, illetve 19. melléklet [2017. szeptember 6.]


275/2013. (VII. 16.) Korm. r.

 
 

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 
 

2. § 17. pont után

18. ponttal kieg.: 261/2017. (IX. 11.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 26.]

 

3. § (2) bek. b) pontban

,,műemléki épületbe beépített'' szövegrész helyébe ,,műemléki védelem alatt álló építménybe tervezett'' szövegrész lép: 261/2017. (IX. 11.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. szeptember 26.]

 

3. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 261/2017. (IX. 11.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. szeptember 26.]

 

3. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 261/2017. (IX. 11.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. szeptember 26.]

 

4. § (4) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 261/2017. (IX. 11.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 26.]

 

5. § (4) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 261/2017. (IX. 11.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 26.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,műemlék'' szövegrész helyébe ,,műemléki védelem alatt álló'' szövegrész lép: 261/2017. (IX. 11.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. szeptember 26.]

 

7. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 261/2017. (IX. 11.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 26.]


285/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Stipendium Hungaricumról

 
 

1. §

Helyébe lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 30.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 10. § a) pont [2017. szeptember 30.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 30.]

 

2. § (4) bek. b) pontban

,,magyar'' szövegrész helyébe ,,a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja szerinti külföldi'' szövegrész lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. szeptember 30.]

 

3. §

Helyébe lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 30.]

 

4. §

Helyébe lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 30.]

 

5. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 30.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,pályázatot'' szövegrész helyébe ,,hallgatói pályázatot'' szövegrész lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 10. § c) pont [2017. szeptember 30.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,pályázati'' szövegrész helyébe ,,hallgatói pályázati'' szövegrész lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 10. § d) pont [2017. szeptember 30.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,pályázatot'' szövegrész helyébe ,,hallgatói pályázatot'' szövegrész lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 10. § c) pont [2017. szeptember 30.]

 

6. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 30.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,ösztöndíjprogramban való részvételének időtartama alatt'' szövegrész helyébe ,,ösztöndíjprogramban való részvételének és a pályakövetés időtartama alatt'' szövegrész lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 10. § e) pont [2017. szeptember 30.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,pályázati'' szövegrész helyébe ,,hallgatói pályázati'' szövegrész lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 10. § d) pont [2017. szeptember 30.]

 

7. §

Helyébe lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 7. § [2017. szeptember 30.]

 

8. § (1) bek. a) pontban

,,a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)'' szövegrész helyébe ,,az Nftv.'' szövegrész lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 10. § f) pont [2017. szeptember 30.]

 

8. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 8. § [2018. szeptember 1.]

 

11. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 9. § [2017. szeptember 30.]

 

1. mellékletben

,,felmérések végzése'' szövegrész helyébe ,,felmérések végzése, valamint pályakövetés'' szövegrész lép: 282/2017. (IX. 22.) Korm. r. 10. § g) pont [2017. szeptember 30.]


316/2013. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

 
 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 50. § [2017. szeptember 6.]

 

21. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 52. § [2017. szeptember 6.]

 

21. § (6) bek. a) pontban

,,a Bizottságot'' szövegrész helyébe ,,az Európai Bizottságot'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 51. § [2017. szeptember 6.]


341/2013. (IX. 25.) Korm. r.

 
 

a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól

 
 

4. A támogatások igénylése és kifizetése alcím

8/A. §-sal kieg.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 30.]

 

8. § (1) bek.-ből

,,a 9-12. §-ban foglaltaknak megfelelően'' szövegrészt hat. kív. h.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. szeptember 30.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,hatóságnál a'' szövegrész helyébe ,,hatóságnál - legfeljebb a támogatási szerződésben rögzített összeg erejéig - a'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. szeptember 30.]

 

11-12. §

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 30.]

 

21. §-ban

,,hatóság jogosult'' szövegrész helyébe ,,hatóság, valamint - támogatási szerződés keretei között - a minisztérium mint támogató jogosult'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. szeptember 30.]

 

22. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,kifizetési igénylések ellenőrzése'' szövegrész helyébe ,,támogatási szerződés terhére történő kifizetési igénylések ellenőrzése'' szövegrész, ,,hatóság ellenőrzi'' szövegrész helyébe ,,hatóság - az energiapolitikáért felelős miniszter döntésének előkészítése érdekében - ellenőrzi'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 4. § c) pont [2017. szeptember 30.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,beruházót a jogsértés orvoslására'' szövegrész helyébe ,,beruházót a jogsértés orvoslására, és a támogatás további folyósítása felfüggesztésre kerül'' szövegrész, ,,támogatások folyósítását felfüggeszti'' szövegrész helyébe ,,támogatás további folyósítása felfüggesztésre kerül'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 4. § d) pont [2017. szeptember 30.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,és a támogatás folyósítását megszünteti'' szövegrész helyébe ,,és javaslatot tesz az energiapolitikáért felelős miniszternek a támogatás további folyósításának megszüntetésére, és az energiapolitikáért felelős miniszter döntése alapján a támogatás további folyósításának megszüntetését kezdeményezi'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 4. § e) pont [2017. szeptember 30.]

 

29. §

Hat. kív. h.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. szeptember 30.]

 

30/A. § után

30/B. §-sal kieg.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 30.]


360/2013. (X. 11.) Korm. r.

 
 

az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

11. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 23. § [2017. október 6.]


549/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 253/2017. (IX. 5.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 6.]

 

49/H. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 287/2017. (IX. 22.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 23.]

 

55. § után

56. §-sal kieg.: 253/2017. (IX. 5.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet

Mód.: 287/2017. (IX. 22.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 23.]


554/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról

 
 

Hat. kív. h.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 73. § [2017. szeptember 6.]


141/2014. (IV. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 283/2017. (IX. 22.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 23.]

 

2. § nyitó szövegrészben

,,1. mellékletben'' szövegrész helyébe ,,1. és 2. mellékletben'' szövegrész lép: 283/2017. (IX. 22.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 23.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 283/2017. (IX. 22.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 23.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 283/2017. (IX. 22.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 23.]

 

1-3. melléklet

Helyébe lép: 283/2017. (IX. 22.) Korm. r. 4. §, illetve 1-3. melléklet [2017. szeptember 23.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

12/A. alcím után

12/B. alcímmel (124/F. §) kieg.: 289/2017. (IX. 25.) Korm. r. 1. § [2017. október 2.]

 

125. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 289/2017. (IX. 25.) Korm. r. 2. § [2017. október 2.]

 

126. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 289/2017. (IX. 25.) Korm. r. 3. § [2017. október 2.]


307/2014. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 272/2017. (IX. 14.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. szeptember 15.]


314/2014. (XII. 12.) Korm. r.

 
 

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

 
 

1. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 29.]

 

1. § (2) bek.-ben

,,az állami horgászjegy'' szövegrész helyébe ,,az állami horgászjegy és fogási napló vagy turista állami horgászjegy és fogási napló'' szövegrész lép: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. szeptember 29.]

 

2. § b) pontból

,,az állami halászjegy megléte, de'' szövegrészt hat. kív. h.: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 9. § [2017. szeptember 29.]

 

2. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 29.]

 

4. § nyitó szövegrészben

,,nem megengedett módon vagy eszközzel vagy'' szövegrész helyébe ,,tiltott vagy nem megengedett eszközzel vagy módon, vagy'' szövegrész lép: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. szeptember 29.]

 

4. § l) pont

Helyébe lép: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. szeptember 29.]

 

4. § r) pont

Helyébe lép: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. szeptember 29.]

 

4. § s) pont után

t)-x) ponttal kieg.: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2017. szeptember 29.]

 

6. §

Helyébe lép: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 29.]

 

10. §

Helyébe lép: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 29.]

 

14. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 29.]

 

15. § (1) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. szeptember 29.]

 

15. § (1) bek. e) pontban

,,6. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,6. § b) pontjában'' szövegrész lép: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 8. § c) pont [2017. szeptember 29.]

 

15. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 271/2017. (IX. 13.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. szeptember 29.]


14/2015. (II. 10.) Korm. r.

 
 

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. 1. pontban

,,alkalmazások'' szövegrész helyébe ,,alkalmazás'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § a) pont [2018. január 1.]

 

2. § (1) bek. 3. pontban

,,1494/2007/EK bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,Bizottság 2015/2068 végrehajtási rendelete'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § b) pont [2018. január 1.]

 

2. § (1) bek. 24. pont

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 6. § [2018. január 1.]

 

2. § (1) bek. 28. pont

Hat. kív. h.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 18. § a) pont [2018. január 1.]

 

2. § (1) bek. 30. pontban

,,Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-ban'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló törvényben'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § c) pont [2018. január 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 7. § [2018. január 1.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,8 munkanapon'' szövegrész helyébe ,,15 napon'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § d) pont [2018. január 1.]

 

5. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e) ponttal kieg.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

5. § (2) bek. után

(2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,8 munkanapon'' szövegrész helyébe ,,8 napon'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § e) pont [2018. január 1.]

 

5. § (4b) bek. b) pontban

,,az újabb'' szövegrész helyébe ,,a régebbi'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § f) pont [2018. január 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

7. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

7. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 18. § b) pont [2018. január 1.]

 

9/A-9/B. §

Hat. kív. h.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 18. § c) pont [2018. január 1.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 10. § [2018. január 1.]

 

15. §

Hat. kív. h.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 18. § d) pont [2018. január 1.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 11. § [2018. január 1.]

 

17. § (5) bek.-ben

,,3 munkanapon'' szövegrész helyébe ,,8 napon'' szövegrész, ,,8 munkanapon'' szövegrész helyébe ,,15 napon'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § g) pont [2018. január 1.]

 

19. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 18. § e) pont [2018. január 1.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,8 munkanapon'' szövegrész helyébe ,,8 napon'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § e) pont [2018. január 1.]

 

19. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 12. § [2018. január 1.]

 

19. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 18. § e) pont [2018. január 1.]

 

21. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 13. § [2018. január 1.]

 

22. §

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 14. § [2018. január 1.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,üzemeltetőt vagy'' szövegrész helyébe ,,üzemeltetőt, üzemeltető hiányában a'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § h) pont [2018. január 1.]

 

24. § (2) bek.-ből

,,vagy a tulajdonos'' szövegrészt hat. kív. h.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 18. § f) pont [2018. január 1.]

 

24. § (3)-(4) bek.-ben

,,üzemeltető vagy'' szövegrész helyébe ,,az üzemeltető, üzemeltető hiányában a'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § i) pont [2018. január 1.]

 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

27. § (7) bek.-ben

,,Éhvt.-ben, az 5. §-ban, valamint a 26. § (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Éhvt.-ben és az 5. §-ban'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § j) pont [2018. január 1.]

 

27. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

28. § (4) bek.-ben

,,üzemeltetői,'' szövegrész helyébe ,,üzemeltetői, üzemeltető hiányában a'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § k) pont [2018. január 1.]

 

28. § (5) bek.-ben

,,7. § (5) bekezdés b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,7. §-ban'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § l) pont [2018. január 1.]

 

28. § (6) bek.-ben

,,üzemeltető és'' szövegrész helyébe ,,üzemeltető, üzemeltető hiányában a'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § m) pont [2018. január 1.]

 

28. § (10) bek.-ben

,,üzemeltetők és'' szövegrész helyébe ,,üzemeltetők, üzemeltető hiányában a'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § n) pont [2018. január 1.]

 

28. § (13) bek.-ben

,,adatbázisába való feltöltéséről'' szövegrész helyébe ,,részére történő megküldéséről'' szövegrész lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 17. § o) pont [2018. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 16. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2018. január 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 16. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2018. január 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 285/2017. (IX. 22.) Korm. r. 16. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2018. január 1.]


27/2015. (II. 25.) Korm. r.

 
 

az Állami Egészségügyi Ellátó központról

 
 

3. § r) pont után

s)-t) ponttal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 53. § [2017. szeptember 6.]


28/2015. (II. 25.) Korm. r.

 
 

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

 
 

3. § p) pont után

q) ponttal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 54. § [2018. február 1.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 55. § [2018. február 1.]


49/2015. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 267/2017. (IX. 11.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 12.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 267/2017. (IX. 11.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 12.]


162/2015. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

 
 

3. § (5) bek.-ben

,,- a 6. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett -'' szövegrész helyébe ,,- a 6. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett és az (5b) bekezdésben foglalt kivétellel -'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 68. § a) pont [2017. szeptember 6.]

 

3. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 56. § [2017. szeptember 6.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,ötéves'' szövegrész helyébe ,,hároméves'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 68. § b) pont [2017. szeptember 6.]

 

5. § (4) bek. b) pontban

,,továbbfoglalkoztatását,'' szövegrész helyébe ,,továbbfoglalkoztatását, figyelemmel a (11) bekezdésben foglaltakra,'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 68. § c) pont [2017. szeptember 6.]

 

5. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 57. § [2017. szeptember 6.]

 

7. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 58. § [2017. szeptember 6.]

 

11. §

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 59. § [2017. szeptember 6.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium)'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 68. § d) pont [2017. szeptember 6.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,a 11. § (1) bekezdése szerint kiválasztott szervezet vagy intézmény'' szövegrész helyébe ,,az ÁEEK'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 68. § e) pont [2017. szeptember 6.]

 

18. § (3a) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 60. § [2017. szeptember 6.]

 

21. § után

21/A. §-sal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 61. § [2017. szeptember 6.]

 

22. §

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 62. § [2017. szeptember 6.]

 

15. alcímcím (24. § előtt)

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 63. § (1) bek. [2017. szeptember 6.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 63. § (2) bek. [2017. szeptember 6.]

 

24. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 63. § (3) bek. [2017. szeptember 6.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,MH köteles'' szövegrész helyébe ,,MH, illetve a rendvédelmi szerv köteles'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 68. § f) pont [2017. szeptember 6.]

 

26. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 64. § (1) bek. [2017. szeptember 6.]

 

26. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 64. § (2) bek. [2017. szeptember 6.]

 

28. § (3) bek. c) pontban

,,egészségügyi szolgáltatónál végez'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi szolgáltatónál vagy rendvédelmi szerv által fenntartott egészségügyi szolgáltatónál végez'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 68. § g) pont [2017. szeptember 6.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,egészségügyi szolgáltató munkáltatót is'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi szolgáltató munkáltatót, illetve a rendvédelmi szerv által fenntartott egészségügyi szolgáltatót is'' szövegrész lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 68. § h) pont [2017. szeptember 6.]

 

33. § (1a) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 65. § [2017. szeptember 6.]

 

33. § után

33/A. §-sal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 66. § [2017. szeptember 6.]

 

23. alcím

35/E. §-sal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 67. § [2017. szeptember 6.]


199/2015. (VII. 23.) Korm. r.

 
 

az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

 
 

Hat. kív. h.: 274/2017. (IX. 21.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 22.]


26/2016. (II. 25.) Korm. r.

 
 

az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,, , a projekttagra és a földgázterület tekintetében a központi adatgyűjtő- és feldolgozó rendszert működtető engedélyesre'' szövegrész helyébe ,,és a projekttagra'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 24. § a) pont [2017. október 6.]

 

1. § (3) bek. 1. pont

Hat. kív. h.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 25. § a) pont [2017. október 6.]

 

1. § (3) bek. 2. pontban

,,rendszerüzemeltető'' szövegrész helyébe ,,szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 24. § b) pont [2017. október 6.]

 

2. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 25. § b) pont [2017. október 6.]

 

7. § (1) bek.-ből

,, , valamint a földgázterület vonatkozásában a központi adatgyűjtő- és feldolgozó rendszert működtető engedélyes'' szövegrészt hat. kív. h.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 25. § c) pont [2017. október 6.]

 

7. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 25. § d) pont [2017. október 6.]

 

8. § (2) bek.-ből

,, , valamint a földgázterület vonatkozásában a központi adatgyűjtő- és feldolgozó rendszert működtető engedélyes'' szövegrészt hat. kív. h.: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 25. § e) pont [2017. október 6.]

 

9. § (3) bek. c) pontban

,,biztosításnak'' szövegrész helyébe ,,biztosításának'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 24. § c) pont [2017. október 6.]

 

15. §-ban

,,a Hivatalt és a földgázterület vonatkozásában a központi adatgyűjtő- és feldolgozó rendszert működtető engedélyest'' szövegrész helyébe ,,és a Hivatalt'' szövegrész lép: 275/2017. (IX. 21.) Korm. r. 24. § d) pont [2017. október 6.]


28/2016. (II. 25.) Korm. r.

 
 

a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 272/2017. (IX. 14.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. szeptember 15.]


99/2016. (V. 13.) Korm. r.

 
 

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 263/2017. (IX. 11.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 26.]

 

1. § (1) bek. h) pontból

,,nem megfelelően rögzített,'' szövegrészt hat. kív. h.: 263/2017. (IX. 11.) Korm. r. 7. § [2017. szeptember 26.]

 

1. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 263/2017. (IX. 11.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 26.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,Kstv. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tilalmáról'' szövegrész helyébe ,,Kstv. 5. § (2) bekezdés d) pont szerinti tilalmáról, valamint az 1. § (1a) bekezdés szerinti megrendelési kötelezettségéről'' szövegrész lép: 263/2017. (IX. 11.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. szeptember 26.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,A tűzvédelmi hatóság a Kstv. 3. § (2) bekezdés b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,A tűzvédelmi hatóság - a (2a) bekezdés szerinti kivétellel - a Kstv. 3. § (2) bekezdés b) pontjában'' szövegrész lép: 263/2017. (IX. 11.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. szeptember 26.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 263/2017. (IX. 11.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 26.]

 

4. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 263/2017. (IX. 11.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 26.]

 

5. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 263/2017. (IX. 11.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 26.]


118/2016. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a közösségi agrármarketing tevékenységről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 251/2017. (IX. 5.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 8.]

 

2-5. §

Hat. kív. h.: 251/2017. (IX. 5.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 8.]


126/2016. (VI. 7.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

 
 

3. § (1) bek. 6. pontból

,,vezető kedvezményezettel aláírt'' szövegrészt hat. kív. h.: 268/2017. (IX. 12.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 13.]

 

3. § (1) bek. 32a. pontban

,,támogatás kifizetési'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi átutalási'' szövegrész lép: 268/2017. (IX. 12.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. szeptember 13.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,tizenöt'' szövegrész helyébe ,,huszonegy'' szövegrész lép: 268/2017. (IX. 12.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. szeptember 13.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,tizenöt'' szövegrész helyébe ,,huszonegy'' szövegrész lép: 268/2017. (IX. 12.) Korm. r. 5. § c) pont [2017. szeptember 13.]

 

7. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 268/2017. (IX. 12.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. szeptember 13.]

 

7. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 268/2017. (IX. 12.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. szeptember 13.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,harminc'' szövegrész helyébe ,,huszonegy'' szövegrész lép: 268/2017. (IX. 12.) Korm. r. 5. § d) pont [2017. szeptember 13.]

 

9. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 268/2017. (IX. 12.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 13.]

 

54. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 268/2017. (IX. 12.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 13.]

 

73. § után

73/A. §-sal kieg.: 268/2017. (IX. 12.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 13.]


194/2016. (VII. 13.) Korm. r.

 
 

az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról

 
 

1. melléklet táblázat 25. sorban

,,49 Tamási - Lepsény'' szövegrész helyébe ,,49 Lepsény - Mezőhídvég'' szövegrész lép: 259/2017. (IX. 11.) Korm. r. 11. § [2017. szeptember 19.]


308/2016. (X. 13.) Korm. r.

 
 

a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 257/2017. (IX. 5.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 6.]

 

5. § után

5/A. §-sal kieg.: 257/2017. (IX. 5.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 6.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 257/2017. (IX. 5.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 6.]


378/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

 
 

34. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 270/2017. (IX. 13.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 16.]

 

30. alcím

37/A-37/B. §-sal kieg.: 270/2017. (IX. 13.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 16.]


385/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

 
 

6. § 41. pont után

42. ponttal kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 69. § [2017. szeptember 6.]

 

8. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 71. § [2017. szeptember 6.]

 

13. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 70. § [2017. szeptember 6.]


422/2016. (XII. 14.) Korm. r.

 
 

a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

 
 

2. §

Helyébe lép: 250/2017. (IX. 5.) Korm. r. 72. § [2018. január 1.]


467/2016. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről

 
 

1. §

Helyébe lép: 262/2017. (IX. 11.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 12.]

 

3. §-ban

,,tárgy hónap'' szövegrész helyébe ,,tárgyhónapot követő hónap'' szövegrész, ,,költségvetési szervenkénti'' szövegrész helyébe ,,költségvetési szervenkénti és fejezeti kezelésű előirányzatonkénti'' szövegrész lép: 262/2017. (IX. 11.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 12.]


151/2017. (VI. 12.) Korm. r.

 
 

a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 252/2017. (IX. 5.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 6.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 252/2017. (IX. 5.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 6.]

 

4/A. § után

4/B. §-sal kieg.: 252/2017. (IX. 5.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 6.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 252/2017. (IX. 5.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 6.]


279/2017. (IX. 22.) Korm. r.

 
 

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

 
 

5. § (10) bek.-ben

,,jogerőre emelkedését'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válását'' szövegrész lép: 279/2017. (IX. 22.) Korm. r. 21. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

10. § (5) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 279/2017. (IX. 22.) Korm. r. 23. § [2018. január 1.]

 

10. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 279/2017. (IX. 22.) Korm. r. 23. § [2018. január 1.]

 

10. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 279/2017. (IX. 22.) Korm. r. 21. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

11. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 279/2017. (IX. 22.) Korm. r. 21. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,jogerőre emelkedése'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válása'' szövegrész lép: 279/2017. (IX. 22.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2018. január 1.]


288/2017. (IX. 22.) Korm. r.

 
 

a Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti villamosenergia-elosztó vezetékek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. §

Hat. kív. h.: 288/2017. (IX. 22.) Korm. r. 7. § [2018. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

2/2011. (IX. 26.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről

 
 

2. § 3. pont h) alpont

Helyébe lép: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 1. § [2017. október 1.]

 

6. § (3) bek.-ből

,,kérelemre egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható'' szövegrészt hat. kív. h.: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 4. § a) pont [2017. október 1.]

 

10. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 4. § b) pont [2017. október 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. október 1.]

 

1. melléklet 1. pontban

,,az előfizetői számmezők'' szövegrész helyébe ,,a számmezők'' szövegrész lép: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 3. § a) pont [2017. október 1.]

 

1. melléklet 1.3.2. pontban

,,előfizetői számmező'' szövegrész helyébe ,,számmező'' szövegrész lép: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 3. § b) pont [2017. október 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. október 1.]


3/2011. (IX. 26.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 5. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2017. október 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 5. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. október 1.]


2/2012. (I. 24.) NMHH r.

 
 

a számhordozás részletes szabályairól

 
 

3. § (8) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 6. § [2017. október 1.]

 

5. § (9) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 7. § [2017. október 24.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,elektronikus aláírással'' szövegrész helyébe ,,elektronikus aláírással vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel'' szövegrész lép: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 10. § a) pont [2017. október 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,földrajzi, mobil'' szövegrész helyébe ,,helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz, mobil rádiótelefon-szolgáltatáshoz'' szövegrész lép: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 10. § b) pont [2017. október 1.]

 

16. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 8. § [2017. október 1.]

 

19. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 9. § [2017. október 1.]


5/2012. (I. 24.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 11. § [2017. október 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 12. § [2017. október 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,a lekötési engedélyről, illetve a lekötés meghosszabbításáról szóló hatósági határozattal'' szövegrész helyébe ,,lekötési határozattal'' szövegrész lép: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 13. § a) pont [2017. október 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,díjat megállapító határozat'' szövegrész helyébe ,,kijelölési határozat'' szövegrész lép: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 13. § b) pont [2017. október 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 14. §, illetve 5. melléklet [2017. október 1.]


8/2012. (I. 26.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről

 
 

1. melléklet 3.3. pontból

,,A 3.1. pontban meghatározott föld feletti keresztezés kivételével útcsatlakozás keresztezésében az elektronikus hírközlési vezeték legmélyebb belógási pont legalább 5,5 méterre kell lennie az útkorona vagy a terepszint felett.'' szövegrészt hat. kív. h.: 10/2017. (IX. 14.) NMHH r. 16. § [2017. szeptember 17.]


7/2015. (XI. 13.) NMHH r.

 
 

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

 
 

2. § (1) bek. 54. pontban

,,GSM 1800 MCA'' szövegrész helyébe ,,GSM 1800 MCA, LTE 1800 MCA és UMTS 2100 MCA'' szövegrész lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 5. § (1) bek. a) pont [2017. október 10.]

 

2. § (1) bek. 81. pont

Helyébe lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 1. § (1) bek. [2017. október 10.]

 

2. § (1) bek. 137. pont

Helyébe lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 1. § (2) bek. [2017. október 10.]

 

2. § (1) bek. 182. pontban

,,GSM, UMTS, LTE és WiMAX'' szövegrész helyébe ,,UMTS, GSM és LTE'' szövegrész lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 5. § (1) bek. b) pont [2017. október 10.]

 

2. § (1) bek. 199. pont után

199a. ponttal kieg.: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 1. § (3) bek. [2017. október 10.]

 

13. § (1) bek. 31. pontban

,,2013/654/EU'' szövegrész helyébe ,,2013/654/EU és (EU) 2016/2317'' szövegrész lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 5. § (1) bek. c) pont [2017. október 10.]

 

13. § (1) bek. 38. pontban

,,határozatnak'' szövegrész helyébe ,,határozatnak és az azt módosító (EU) 2017/191 bizottsági végrehajtási határozatnak'' szövegrész lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 5. § (1) bek. d) pont [2017. október 10.]

 

13. § (1) bek. 45a. pont után

45b-45c. ponttal kieg.: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 2. § [2017. október 10.]

 

15. § 18. pont

Helyébe lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 3. § [2017. október 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 4. § (1) bek., illtve 1. melléklet [2017. október 10.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat A:1339-A:1341 és A:1351 mezőben

,,MŰSORSZÓRÁS'' szövegrész helyébe ,,MŰSORSZÓRÁS (legalább 2030. december 31-ig)'' szövegrész lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 5. § (2) bek. [2017. október 10.]

 

3. melléklet

Mód.: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 4. § (2) bek., illtve 2. melléklet [2017. október 10.]

 

4. melléklet

Mód.: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 4. § (3) bek., illtve 3. melléklet [2017. október 10.]

 

5. melléklet

Mód.: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 4. § (4) bek., illtve 4. melléklet [2017. október 10.]

 

5. melléklet 1. pont táblázat

 
 

B:6 mezőben

,,MCV'' szövegrész helyébe ,,MCV GSM'' szövegrész lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 5. § (3) bek. a) pont [2017. október 10.]

 

B:9 mezőben

,,MCV'' szövegrész helyébe ,,MCV GSM, MCV LTE'' szövegrész lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 5. § (3) bek. b) pont [2017. október 10.]

 

B:11 mezőben

,,LTE'' szövegrész helyébe ,,LTE, MCV UMTS'' szövegrész lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 5. § (3) bek. c) pont [2017. október 10.]

 

6. melléklet

Mód.: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 4. § (5) bek., illtve 5. melléklet [2017. október 10.]

 

7. melléklet

Mód.: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 4. § (6) bek., illtve 6. melléklet [2017. október 10.]

 

8. melléklet

Mód.: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 4. § (7) bek., illtve 7. melléklet [2017. október 10.]

 

8. melléklet 3.2. pont táblázat A:58 mezőben

,,14 March 2014'' szövegrész helyébe ,,18 November 2016'' szövegrész lép: 11/2017. (IX. 25.) NMHH r. 5. § (4) bek. [2017. október 10.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

54/1999. (XII. 25.) BM r.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

 
 

3. § a) pont

Helyébe lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 30. § [2017. szeptember 19.]


68/2012. (XII. 14.) BM r.

 
 

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

 
 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (IX. 25.) BM r. 1. § (1) bek. [2017. szeptember 26.]

 

10. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 5/2017. (IX. 25.) BM r. 1. § (2) bek. [2017. szeptember 26.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (IX. 25.) BM r. 2. § [2017. szeptember 26.]


78/2012. (XII. 28.) BM r.

 
 

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

 
 

Melléklet

Mód.: 24/2017. (IX. 21.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. október 1.]


21/2016. (VI. 9.) BM r.

 
 

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

 
 

1. § a) pont

Helyébe lép: 23/2017. (IX. 11.) BM r. 1. § [2017. szeptember 26.]

 

6. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (IX. 11.) BM r. 2. § [2017. szeptember 26.]

 

7. § (6) bek.-ben

,,a létesítésekor vagy legutóbbi átalakítása, felújítása, tüzelőberendezés cseréje esetén az átalakítás, felújítás, tüzelőberendezés cseréjének időpontban hatályos műszaki előírások alapján kell megállapítani a 6. § szerint'' szövegrész helyébe ,,a 6. § szerinti időpontban hatályos műszaki előírásoknak megfelelően kell megállapítani'' szövegrész lép: 23/2017. (IX. 11.) BM r. 4. § [2017. szeptember 26.]

 

7. § (1) bek. b) pont ba) alpontból

,,felújítását'' szövegrészt hat. kív. h.: 23/2017. (IX. 11.) BM r. 7. § [2017. szeptember 26.]

 

7. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 23/2017. (IX. 11.) BM r. 3. § [2017. szeptember 26.]

 

2. melléklet

Mód.: 23/2017. (IX. 11.) BM r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 26.]

 

4. melléklet

Mód.: 23/2017. (IX. 11.) BM r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 26.]


29/2003. (V. 20.) ESZCSM r.

 
 

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

 
 

1. §-ban

,,magyar állampolgárra'' szövegrész helyébe ,, , Magyarország területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyre'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 18. § (2) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

1. §-ból

,,a gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi napközi működtetőjére és a házi gyermekfelügyeletet biztosító személyre,'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 19. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 12. § (1) bek. [2017. szeptember 19.]

 

2. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 12. § (2) bek. [2017. szeptember 19.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,családpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 18. § (1) bek. a) pont [2017. szeptember 19.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,családpolitikáért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,miniszternek'' szövegrész lép: valamint a ,,családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 18. § (1) bek. b) pont [2017. szeptember 19.]

 

8/A. § (2) bek.-ben

,,gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 18. § (1) bek. c) pont [2017. szeptember 19.]

 

9-12. § előtti alcím és 9-12. §

Hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 19. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

13. §

Helyébe lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 13. § [2018. január 1.]

 

14. §

Helyébe lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 14. § [2018. január 1.]

 

Örökbefogadói tanfolyam alcím

14/A-14/D. §-sal kieg.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 15. § [2018. január 1.]

 

15. § (2) bek.-ből

,, , családi napközit működtetők'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 19. § c) pont [2017. szeptember 19.]

 

15. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 16. § [2017. szeptember 19.]

 

4-5. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 19. § d) pont [2017. szeptember 19.]

 

6. sz. melléklet I. pont a) alpontban és b) alpont bb) pontban, valamint II. pontban

,,szülő'' szövegrész helyébe ,,személy'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 18. § (2) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

6. sz. melléklet II. pontban

,,szülővel'' szövegrész helyébe ,,személlyel'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 18. § (2) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

7. sz. melléklet

Helyébe lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 17. §, illetve 2. melléklet [2018. január 1.]


2/2012. (VI. 5.) EMMI r.

 
 

a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól

 
 

1. melléklet táblázat A:47 és B:47 mezőben

,,Bölcsődébe'' szövegrész helyébe ,,Bölcsődébe, mini bölcsődébe'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 20. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

1. melléklet táblázat A:48 és B:48 mezőben

,,Bölcsődék'' szövegrész helyébe ,,Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 20. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

1. melléklet táblázat A:49 és B:49 mezőben

,,Családi napköziben'' szövegrész helyébe ,,Családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 20. § c) pont [2017. szeptember 19.]

 

2. melléklet 5. pont 5.2. alpontban

,,napközi'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei, munkahelyi bölcsődei'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 20. § d) pont [2017. szeptember 19.]


20/2012. (VIII. 31.) EMMI r.

 
 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 
 

20. § (2) bek.-ben

,,családi napköziben vagy a bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 21. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

91. § (3) bek. b) pontban

,,bölcsődések voltak'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátásban részesültek'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 21. § b) pont [2017. szeptember 19.]


15/2013. (II. 26.) EMMI r.

 
 

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

 
 

13. § (2) bek. d) pont db) alpontban

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 22. § [2017. szeptember 19.]


55/2014. (XII. 30.) EMMI r.

 
 

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

 
 

1. melléklet

Mód.: 21/2017. (IX. 25.) EMMI r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 28.]


58/2015. (XII. 30.) EMMI r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet táblázat F:97 és F:98 mezőben

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 23. § [2017. szeptember 19.]


27/2016. (IX. 16.) EMMI r.

 
 

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

3. melléklet ,,A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 5. pont 5.1. alpont b) pontból

,,családi napköziben,'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 25. § a) pont aa) alpont [2017. szeptember 19.]

 

3. melléklet ,,A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 5. pont, 5.1. alpont b) pontból

,,családi napköziben,'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 25. § a) pont ab) alpont [2017. szeptember 19.]

 

3. melléklet ,,A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 5. pont 5.1. alpont 2. pontban

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézményben'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 24. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

3. melléklet ,,A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 5. pont 5.1. alpont b) pontból

,,családi napköziben,'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 25. § a) pont ac) alpont [2017. szeptember 19.]

 

5. melléklet ,,A 176. sorszámú Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 5. pont 5.1. alpont negyedik franciabek.-ből

,,gyermekjóléti ellátórendszerhez tartozó házi gyermekfelügyeletet, vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 25. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

5. melléklet ,,A 176. sorszámú Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 5. pont 5.3. alpont 5.3.3. pontból

,, , a házi gyermekfelügyelet, mint speciális munkaterület'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 25. § c) pont [2017. szeptember 19.]

 

5. melléklet ,,A 176. sorszámú Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 5. pont 5.4. alpont első franciabek.-ből

,,a házi gyermekfelügyeletet igénybe vevő családban, vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 25. § d) pont [2017. szeptember 19.]

 

5. melléklet ,,A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 3. pont 3.2. alpont tizenkilencedik franciabek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézmény'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 24. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

5. melléklet ,,A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 5. pont 5.1. alpont negyedik és tizedik franciabek.-ben

,,bölcsődei'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei, mini bölcsődei'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 24. § c) pont [2017. szeptember 19.]

 

5. melléklet ,,A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 5. pont 5.4. alpontban

,,bölcsőben'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei, mini bölcsődei ellátást nyújtó intézményben'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 24. § d) pont [2017. szeptember 19.]

 

5. melléklet ,,A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 5. pont 5.4. alpontban

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézmény'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 24. § e) pont [2017. szeptember 19.]

 

5. melléklet ,,A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' cím 6. pontban

,,a ,,A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai'' (Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest, 2009) Módszertani levélben közzétett játékkészlet és felszerelési jegyzék, balesetvédelemmel, tűz- és munkavédelemmel, játszókert felszerelésével kapcsolatos állományával'' szövegrész helyébe ,,a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú mellékletében felsorolt eszköz- és felszerelési jegyzékkel'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 24. § f) pont [2017. szeptember 19.]


26/2014. (XI. 20.) FM r.

 
 

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 4. § [2017. szeptember 8.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,tárgyév december 23-áig'' szövegrész helyébe ,,tárgyév november 1. és december 10. közötti időszakban'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 5. § [2017. szeptember 8.]


10/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

az éghajlat és környezet szempontból előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

 
 

1. § 4. pont

Helyébe lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 6. § (1) bek. [2017. szeptember 8.]

 

1. § 21. pont

Helyébe lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 6. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

20. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 9. § [2018. január 1.]

 

21. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 9. § [2018. január 1.]

 

22. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 9. § [2018. január 1.]

 

27/E. § után

27/F. §-sal kieg.: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 7. § [2017. szeptember 8.]

 

5. melléklet táblázat 1:G, 6:G, 9:G, 10:G, 11:G és 12:G mezőben

,,0,25 ha'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 8. § [2018. január 1.]


24/2015. (V. 26.) FM r.

 
 

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 48/2017. (IX. 29.) FM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 30.]


53/2015. (IX. 14.) FM r.

 
 

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

 
 

1. § 7. pont

Helyébe lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 10. § [2017. szeptember 8.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 11. § [2017. szeptember 8.]

 

12. §-ban

,,2015-2017. támogatási évek'' szövegrész helyébe ,,2015-2020. támogatási évek'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 13. § a) pont [2017. szeptember 8.]

 

14. § (6) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 12. § [2017. szeptember 8.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,mennyiségű Virginia, illetve Burley dohány'' szövegrész helyébe ,,mennyiségű és fajtájú Virginia, illetve Burley dohány'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 13. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,szerződésben vállalt mennyiségű'' szövegrész helyébe ,,szerződésben vállalt mennyiségű és fajtájú'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 13. § c) pont [2017. szeptember 8.]


94/2015. (XII. 23.) FM r.

 
 

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény)'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 17. § [2017. szeptember 8.]

 

3. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 14. § [2017. szeptember 8.]

 

3. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 18. § [2017. szeptember 8.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 15. § [2017. szeptember 8.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 16. § [2017. szeptember 8.]


54/2016. (VII. 28.) FM r.

 
 

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól

 
 

7. § (1) bek.-ben

,,3 484 000 EUR-nak'' szövegrész helyébe ,,4 004 000 EUR-nak'' szövegrész lép: 45/2017. (IX. 18.) FM r. 17. § a) pont [2017. szeptember 21.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,3 397 000 EUR-nak'' szövegrész helyébe ,,3 917 000 EUR-nak'' szövegrész lép: 45/2017. (IX. 18.) FM r. 17. § b) pont [2017. szeptember 21.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,32 860 EUR'' szövegrész helyébe ,,32 960 EUR'' szövegrész lép: 45/2017. (IX. 18.) FM r. 17. § c) pont [2017. szeptember 21.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,87 140 EUR-nak'' szövegrész helyébe ,,87 040 EUR-nak'' szövegrész lép: 45/2017. (IX. 18.) FM r. 17. § d) pont [2017. szeptember 21.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,2 954 840 EUR-nak'' szövegrész helyébe ,,2 434 840 EUR-nak'' szövegrész lép: 45/2017. (IX. 18.) FM r. 17. § e) pont [2017. szeptember 21.]

 

A rendelet

Hat. kív. h.: 45/2017. (IX. 18.) FM r. 18. § [2018. március 1.]


74/2016. (XI. 29.) FM r.

 
 

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

 
 

4. § (1) bek. b) pont ba) alpont

Hat. kív. h.: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 21. § [2017. szeptember 8.]

 

4. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 19. § [2017. szeptember 8.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,nyolcnapos'' szövegrész helyébe ,,tizenöt napos'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 20. § [2017. szeptember 8.]


105/1999. (XII. 22.) FVM r.

 
 

a földminősítés részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 47/2017. (IX. 29.) FM r. 25. § [2017. október 2.]


109/1999. (XII. 29.) FVM r.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § b) pont

Helyébe lép: 47/2017. (IX. 29.) FM r. 23. § (1) bek. [2017. október 2.]

 

63. §

Helyébe lép: 47/2017. (IX. 29.) FM r. 23. § (2) bek. [2017. október 2.]

 

64. alcím

118/C. §-sal kieg.: 47/2017. (IX. 29.) FM r. 23. § (3) bek. [2017. október 2.]


139/2007. (XI. 28.) FVM r.

 
 

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

 
 

1. § (1) bek. c) pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási kormányhivatal'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 2. § a) pont [2017. szeptember 8.]

 

1/A. § (3) bek. a) pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási kormányhivatal'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 2. § a) pont [2017. szeptember 8.]

 

2. § (5) bek. e) pontban

,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 2. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

2. § (7c) bek. után

(7d)-(7f) bek.-sel kieg.: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 1. § [2017. szeptember 8.]

 

2. sz. melléklet 9.3. pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási kormányhivatal'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 2. § a) pont [2017. szeptember 8.]

 

7. sz. melléklet 7.1. pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási kormányhivatal'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 2. § a) pont [2017. szeptember 8.]


50/2008. (IV. 24.) FVM r.

 
 

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő ,,Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot'' fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

 
 

5. § (7) bek.

Helyébe lép: 44/2017. (IX. 5.) FM r. 1. § [2017. szeptember 6.]

 

5. § (8)-(8a) bek.

Hat. kív. h.: 44/2017. (IX. 5.) FM r. 3. § [2017. szeptember 6.]

 

1. sz. melléklet

Mód: 44/2017. (IX. 5.) FM r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

2. sz. melléklet a

Mód: 44/2017. (IX. 5.) FM r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 6.]


127/2009. (IX. 29.) FVM r.

 
 

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

 
 

7. § (1) és (5) bek.-ben

,,január'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 3. § a) pont [2017. szeptember 8.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,borszőlőültetvény'' szövegrész helyébe ,,borászati üzem'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 3. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

14. § (4) bek. b) pontban

,,másik GA számmal rendelkező hegyközségi tag borászati üzemébe'' szövegrész helyébe ,,másik borászati üzembe'' szövegrész lép: 43/2017. (IX. 5.) FM r. 3. § c) pont [2017. szeptember 8.]


166/2009. (XII. 9.) FVM r.

 
 

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

1. § (2a) bek.

Hat. kív. h.: 46/2017. (IX. 20.) FM r. 1. § [2017. szeptember 21.]


1/2015. (II. 25.) HM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. § záró szövegrészben

,,a) és b)'' szövegrész helyébe ,,a)-c)'' szövegrész lép: 12/2017. (IX. 27.) HM r. 4. § [2017. szeptember 28.]

 

1. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 12/2017. (IX. 27.) HM r. 1. § [2017. szeptember 28.]

 

2. §

Helyébe lép: 12/2017. (IX. 27.) HM r. 2. § [2017. szeptember 28.]

 

1. melléklet

Mód.: 13/2017. (IX. 27.) HM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 28.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 12/2017. (IX. 27.) HM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 28.]


30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM e. r.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről

 
 

2. §-ban

,,bv. szervek'' szövegrész helyébe ,,büntetés-végrehajtási szervek (a továbbiakban: bv. szervek)'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § a) pont [2017. szeptember 8.]

 

2. §-ból

,,A fogva tartottak elhelyezésére és ellátására vonatkozóan a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet előírásait is figyelembe kell venni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 3. § (1) bek. [2017. szeptember 8.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 1. § [2017. szeptember 8.]

 

8. § (1)-(3) bek.-ben

,,megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,Az OTH'' szövegrész helyébe ,,Az országos tisztifőorvos'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § c) pont [2017. szeptember 8.]

 

8. § (3) bek.-ből

,,az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) útján'' szövegrészt hat. kív. h.: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 3. § (2) bek. [2017. szeptember 8.]

 

9. § (2) bek. a), c)-d) pontban

,,megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

9. § (3) bek. a) pontban

,,megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörébe'' szövegrész, ,,megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv illetékes intézetét'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § d) pont [2017. szeptember 8.]

 

9. § (3) bek. c)-d) pontban

,,megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,az ügyben eljáró Szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § e) pont [2017. szeptember 8.]

 

12. § (1)-(2) bek.-ben

,,OTH'' szövegrész helyébe ,,országos tisztifőorvos'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § f) pont [2017. szeptember 8.]

 

12. § (1)-(3) bek.-ben

,,megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,OTH'' szövegrész helyébe ,,országos tisztifőorvos'' szövegrész lép: 22/2017. (IX. 7.) BM r. 2. § f) pont [2017. szeptember 8.]


12/2017. (IX. 29.) IM r.

 
 

a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról

 
 

Hat. kív. h.: 12/2017. (IX. 29.) IM r. 7. § [2018. július 1.]


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

 
 

14. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 29. § [2017. szeptember 19.]


1/2014. (VII. 30.) KKM r.

 
 

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

 
 

2. § (2) bek. d) pontban

,,Oklevél, valamint'' szövegrész helyébe ,,Oklevél,'' szövegrész lép: 12/2017. (IX. 18.) KKM r. 3. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

2. § (2) bek. e) pontban

,,Oklevél'' szövegrész helyébe ,,Oklevél, valamint'' szövegrész lép: 12/2017. (IX. 18.) KKM r. 3. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

2. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 12/2017. (IX. 18.) KKM r. 1. § [2017. szeptember 19.]

 

2. alcím

12/B. §-sal kieg.: 12/2017. (IX. 18.) KKM r. 2. § [2017. szeptember 19.]


3/2017. (II. 28.) KKM r.

 
 

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 14/2017. (IX. 27.) KKM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2018. január 1.]


4/2017. (II. 28.) KKM r.

 
 

a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól

 
 

8. §-ban

,,külképviselet részére'' szövegrész helyébe ,,kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra'' szövegrész lép: 13/2017. (IX. 18.) KKM r. 3. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

15. §-ban

,,külképviselet részére'' szövegrész helyébe ,,kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra'' szövegrész lép: 13/2017. (IX. 18.) KKM r. 3. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

16. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (IX. 18.) KKM r. 1. § [2017. szeptember 19.]

 

20. § (1)-(3) bek.-ben

,,a felvétel pénznemében köteles a külképviselet házipénztárába készpénzben vagy banki átutalással a külképviselet bankszámlájára'' szövegrész helyébe ,,forintban köteles banki átutalással a kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra'' szövegrész lép: 13/2017. (IX. 18.) KKM r. 3. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (IX. 18.) KKM r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 19.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (IX. 18.) KKM r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 19.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (IX. 18.) KKM r. 2. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 19.]


28/2013. (VI. 29.) NGM r.

 
 

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról

 
 

3-5. §

Hat. kív. h.: 26/2017. (IX. 11.) NGM r. 4. § a) pont [2018. január 1.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 26/2017. (IX. 11.) NGM r. 1. § [2017. szeptember 12.]

 

7. § (5)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 26/2017. (IX. 11.) NGM r. 4. § b) pont [2018. január 1.]

 

8. § (3) bek.-ből

,,az 1., illetve a 2. melléklet alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 26/2017. (IX. 11.) NGM r. 4. § c) pont [2017. szeptember 12.]

 

8. § (4) bek.-ből

,,a 3. melléklet alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 26/2017. (IX. 11.) NGM r. 4. § d) pont [2017. szeptember 12.]

 

8. § (13) bek.

Hat. kív. h.: 26/2017. (IX. 11.) NGM r. 4. § e) pont [2018. január 1.]

 

4. alcím (9. §)

Hat. kív. h.: 26/2017. (IX. 11.) NGM r. 4. § f) pont [2018. január 1.]

 

5. alcím

11/A. §-sal kieg.: 26/2017. (IX. 11.) NGM r. 2. § [2018. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 26/2017. (IX. 11.) NGM r. 3. § (1) bek. a) pont, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 12.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 26/2017. (IX. 11.) NGM r. 3. § (1) bek. b) pont, illetve 2. melléklet [2017. szeptember 12.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 26/2017. (IX. 11.) NGM r. 3. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 12.]


55/2016. (XII. 21.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

3. melléklet után

3/A. melléklettel kieg.: 27/2017. (IX. 12.) NGM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 13.]

 

7. melléklet

Mód.: 27/2017. (IX. 12.) NGM r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 13.]


13/2010. (X. 5.) NFM r.

 
 

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

 
 

Hat. kív. h.: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 32. § [2017. szeptember 19.]


42/2011. (VIII. 11.) NFM r.

 
 

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

 
 

2/A. § után

2/B. §-sal kieg.: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 31. § (1) bek. [2017. szeptember 19.]

 

3. § (4a) bek.

Helyébe lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 31. § (2) bek. [2017. szeptember 19.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,számlaszámára'' szövegrész helyébe ,,szerinti megfelelő, 1. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstár által vezetett számlaszámra'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 31. § (4) bek. [2017. szeptember 19.]

 

1. melléklet

Mód.: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 31. § (3) bek., illetve 6. melléklet [2017. szeptember 19.]


50/2011. (IX. 30.) NFM r.

 
 

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

 
 

1. § b) pont

Helyébe lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 1. § [2017. október 1.]

 

2. § (1) bek. a) pontban

,,teljesítménydíjat'' szövegrész helyébe ,,alapdíjat'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 3. § a) pont [2017. október 1.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,teljesítménydíj'' szövegrész helyébe ,,alapdíj'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 3. § b) pont [2017. október 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,éves beszámolójában'' szövegrész helyébe ,,számviteli törvény szerinti beszámolójában'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 3. § c) pont [2017. október 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,éves beszámoló'' szövegrész helyébe ,,számviteli törvény szerinti beszámoló'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 3. § d) pont [2017. október 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. október 1.]

 

1. melléklet táblázat

 
 

D:24 mezőben

,,0'' szövegrész helyébe ,,133 388'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 4. § a) pont [2018. január 1.]

 

E:24 mezőben

,,3 317'' szövegrész helyébe ,,2 251'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 4. § b) pont [2018. január 1.]


51/2011. (IX. 30.) NFM r.

 
 

a távhőszolgáltatási támogatásról

 
 

1. melléklet

Mód.: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 5. §, illetve 2. melléklet [2017. október 1.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

C:16 mezőben

,,380 892 691'' szövegrész helyébe ,,514 280 869'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 6. § a) pont [2018. január 1.]

 

D:16 mezőben

,,-184'' szövegrész helyébe ,,-385'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 6. § b) pont [2018. január 1.]


13/2015. (III. 31.) NFM r.

 
 

a földgáz biztonsági készlet mértékéről

 
 

1. §-ban

,,1537/2013. számon kiadott, 2045/2013. számú határozattal módosított földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett ,,Hajdúszoboszló'' védnévvel ellátott'' szövegrész helyébe ,,1567/2013. számon kiadott és többször módosított földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett egyesített'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 7. § [2017. október 1.]


17/2015. (IV. 9.) NFM r.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről

 
 

1. § 2. pont után

3. ponttal kieg.: 37/2017. (IX. 29.) NFM r. 1. § [2017. október 2.]

 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 37/2017. (IX. 29.) NFM r. 2. § [2017. október 2.]


67/2016. (XII. 29.) NFM r.

 
 

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

 
 

5. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 8. § [2017. október 1.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,szolgáltató a (3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató a (3a) bekezdés'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 12. § a) pont [2017. október 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,szolgáltató vagy a'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató a (3a) bekezdés alapján vagy a'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 12. § b) pont [2017. október 1.]

 

6. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 9. § [2017. október 1.]

 

10. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 10. § [2017. október 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 11. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2017. október 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 11. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. október 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 11. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2018. január 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 11. § (4) bek., illetve 6. melléklet [2017. október 1.]


69/2016. (XII. 29.) NFM r.

 
 

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

 
 

14. § (10) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 13. § [2018. január 1.]


70/2016. (XII. 29.) NFM r.

 
 

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

 
 

2. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 14. § [2017. október 1.]

 

3. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 15. § [2017. október 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 16. § (1) bek., illetve 7. melléklet [2017. október 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 16. § (2) bek., illetve 8. melléklet [2017. október 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 38/2017. (IX. 29.) NFM r. 16. § (3) bek., illetve 9. melléklet [2017. október 1.]


36/2017. (IX. 18.) NFM r.

 
 

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

 
 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

10. § (9) bek.-ben

,,túlsúlydíj mértékét'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíj és túlméretdíj mértékét'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

10. § (10) bek. a) pontban

,,túlsúlydíjat'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíjat és túlméretdíjat'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

10. § (11) bek.-ben

,,túlsúlydíj'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíj és a túlméretdíj'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,túlsúlydíj'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíj, illetve a túlméretdíj'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,túlsúlydíj,'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíj, illetve túlméretdíj,'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (9) bek. [2018. január 1.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,túlsúlydíj'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíj, illetve túlméretdíj'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,túlsúlydíj,'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíj, illetve túlméretdíj,'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (9) bek. [2018. január 1.]

 

5. alcímcímben (14. § előtt)

,,túlsúlydíj,'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíj, illetve a túlméretdíj,'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (10) bek. [2018. január 1.]

 

14. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (2) bek. [2017. szeptember 19.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,túlsúlydíj,'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíj, illetve a túlméretdíj,'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (10) bek. [2018. január 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,túlsúlydíjat'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíjat, illetve túlméretdíjat'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (11) bek. [2018. január 1.]

 

15. § (5) bek.-ben

,,túlsúlydíjat'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíjat, illetve túlméretdíjat'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (11) bek. [2018. január 1.]

 

17. §-ban

,,túlsúlydíj'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíj, illetve túlméretdíj'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (12) bek. [2018. január 1.]

 

20. §-ban

,,túlsúlydíj'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíj, illetve túlméretdíj'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

20. §-ban

,,túlsúlydíjat'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíjat, illetve túlméretdíjat'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (11) bek. [2018. január 1.]

 

22. §-ban

,,túlsúlydíj'' szövegrész helyébe ,,túlsúlydíj, illetve a túlméretdíj'' szövegrész lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 36/2017. (IX. 18.) NFM r. 28. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2018. január 1.]


15/1998. (IV. 30.) NM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 
 

35. § (1) bek.-ben

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra (a továbbiakban: korai fejlesztésre és gondozásra) jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

35. § (2) bek.-ben

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

35. § (2) bek.-ből

,,vagy a fejlesztő nevelését'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 7. § [2017. szeptember 19.]

 

35. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § c) pont [2017. szeptember 19.]

 

35. § (3) bek. a) pontban

,,nem sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,nem sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra nem jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § d) pont [2017. szeptember 19.]

 

35. § (5) bek.-ben

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § c) pont [2017. szeptember 19.]

 

35. § (6) bek.-ben

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

35. § (6) bek.-ben

,,sajátos nevelési igényét'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényét, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosultságát'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § e) pont [2017. szeptember 19.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § c) pont [2017. szeptember 19.]

 

38. § (2) bek.-ben

,,nem sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,nem sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra nem jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § d) pont [2017. szeptember 19.]

 

A bölcsődére és a mini bölcsődére vonatkozó közös rendelkezések alcím

45/A. §-sal kieg.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 1. § [2017. szeptember 19.]

 

46. § (1) bek. b) pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

46. § (3) bek. a)-c) pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

49. § (1) bek. b) pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

49. § (3) bek. a)-b) pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

51. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 2. § [2017. szeptember 19.]

 

51. § (4) bek.-ben

,,(3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(3)-(3b) bekezdés'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § f) pont [2017. szeptember 19.]

 

51/A. § (1) bek. b) pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

51/A. § (3) bek. a)-b) pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

51/C. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 3. § [2017. szeptember 19.]

 

51/D. § b) pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

51/F. § (2) bek. a)-b) pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

51/G. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 4. § [2017. szeptember 19.]

 

51/H. § (4) bek. b) pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

51/K. § (2) bek. a)-b) pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

51/K. § (3)-(4) bek.-ben

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

51/K. § (4) bek.-ből

,,vagy a fejlesztő nevelését'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 7. § [2017. szeptember 19.]

 

51/M. § (4) bek. b) pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

176. § (1) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 5. § (1) bek. [2017. szeptember 19.]

 

176. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 5. § (2) bek. [2017. szeptember 19.]

 

176. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 5. § (3) bek. [2017. szeptember 19.]

 

176. § (3) bek. után

(3a)-(3d) bek.-sel kieg.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 5. § (4) bek. [2017. szeptember 19.]

 

1. sz. melléklet I. Alapellátások cím 2.1. pontban

,,Sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátó bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekeket is ellátó bölcsődében'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § g) pont [2017. szeptember 19.]

 

10. sz. melléklet 4.2-4.3. pontban és 5.1. pontban

,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. szeptember 19.]


18/1998. (VI. 3.) NM r.

 
 

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

 
 

5. § (8) bek.-ben

,,bölcsődébe'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 8. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

32. § a) pontban

,,bölcsődék'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézmények'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 8. § b) pont [2017. szeptember 19.]


33/1998. (VI. 24.) NM r.

 
 

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

 
 

1. sz. melléklet 2. pontban

,,bölcsődékben'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézményekben, szolgáltatóknál, napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásnál'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 9. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

1. sz. melléklet 2. pontban

,,családi-napközi otthon, házi gyermekfelügyelet,'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 10. § a) pont [2017. szeptember 19.]

 

17. sz. melléklet Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek (borító belseje) című táblázat 2. pontban

,,bölcsődékben'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézményekben, szolgáltatóknál, napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásnál'' szövegrész lép: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 9. § b) pont [2017. szeptember 19.]

 

17. sz. melléklet Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek (borító belseje) című táblázat 2. pontban

,,családi-napközi otthon, házi gyermekfelügyelet,'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 10. § b) pont [2017. szeptember 19.]


8/2000. (VIII. 4.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 19/2017. (IX. 18.) EMMI r. 11. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 19.]


27/2011. (IV. 12.) VM r.

 
 

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,vámhatóságnál'' szövegrész helyébe ,,Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál (a továbbiakban: HNT)'' szövegrész lép: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 15. § a) pont [2017. október 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendeletben (a továbbiakban: jövedéki végrehajtási rendelet)'' szövegrész helyébe ,,az e rendeletben'' szövegrész lép: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 15. § b) pont [2017. október 1.]

 

4. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 14. § [2017. október 1.]

 

8. § (1) bek.-ből

,,a vámhatóság által a jövedéki végrehajtási rendelet szerint engedélyezett'' szövegrészt hat. kív. h.: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 16. § a) pont [2017. október 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT)'' szövegrész helyébe ,,HNT'' szövegrész lép: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 15. § c) pont [2017. október 1.]

 

8. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 16. § b) pont [2017. október 1.]

 

17. § i) pontban

,,vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 15. § d) pont [2017. október 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,vámhatósághoz'' szövegrész helyébe ,,területileg illetékes hegybíróhoz'' szövegrész lép: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 15. § e) pont [2017. október 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 15. § f) pont [2017. október 1.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,területileg illetékes hegybíró'' szövegrész lép: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 15. § g) pont [2017. október 1.]

 

19. § (1) bek.-ből

,,A vámhatóság a bizonylatokkal kapcsolatos hiányosságról nyolc napon belül köteles a borászati hatóságot értesíteni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 16. § c) pont [2017. október 1.]

 

19/A. § (2) bek.-ben

,,vámhatóságnak'' szövegrész helyébe ,,területileg illetékes hegybírónak'' szövegrész lép: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 15. § h) pont [2017. október 1.]

 

19/C. § (1) bek.-ben

,,vámhatóságnak'' szövegrész helyébe ,,területileg illetékes hegybírónak'' szövegrész lép: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 15. § h) pont [2017. október 1.]

 

2. melléklet

 
 

I. Hitelesítési rész fejezetből

,,vámhatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 16. § d) pont [2017. október 1.]

 

III. Nyilvántartó rész fejezet 1. Saját szőlő táblázat i oszlopból

,,vámhatósági'' szövegrészt hat. kív. h.: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 16. § e) pont [2017. október 1.]

 

III. Nyilvántartó rész fejezet 2. Vásárolt szőlő táblázat i oszlopból

,,vámhatósági'' szövegrészt hat. kív. h.: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 16. § f) pont [2017. október 1.]

 

3. melléklet I. Hitelesítési rész fejezetből

,,vámhatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 16. § g) pont [2017. október 1.]

 

7. melléklet I. Hitelesítési rész fejezetből

,,vámhatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 49/2017. (IX. 29.) FM r. 16. § h) pont [2017. október 1.]


25/2013. (IV. 16.) VM r.

 
 

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

 
 

31. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 47/2017. (IX. 29.) FM r. 24. § [2017. október 2.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetAB HATÁROZATOK ÉS VÉGZÉSEK
 

1003/2012. (III. 9.) AB Tü. h.

 
 

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 
 

5.2. pont

Kieg.: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 1. pont [2017. július 15.]

 

8. pont

Helyébe lép: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 2. pont [2017. július 15.]

 

9.2. pont r) alpont

Helyébe lép: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 3. pont [2017. július 15.]

 

9.2. pont s)-v) alpont

Helyébe lép: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 4. pont [2017. július 15.]

 

9.2. pont w)-x) alpont

Hat. kív. h.: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 4. pont [2017. július 15.]

 

10.1. pont

Helyébe lép: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 5. pont [2017. július 15.]

 

10.6. pont j) alpont

Helyébe lép: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 6. pont [2017. július 15.]

 

10.8. pont címe

Helyébe lép: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 7. pont [2017. július 15.]

 

10.10. pont n) alpont

Hat. kív. h., egyidejűleg o)-u) alpont jelölése n)-t) jelölésre vált.: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 8. pont [2017. július 15.]

 

10.11. pont b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 9. pont [2017. július 15.]

 

13.8. pont

Helyébe lép: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 10. pont [2017. július 15.]

 

13.9. pont

Helyébe lép: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 11. pont [2017. július 15.]

 

16.2. pont h) alpont után

i) alponttal kieg.: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 12. pont [2017. július 15.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 13. pont, illetve 1. sz. melléklet [2017. július 15.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h. 14. pont, illetve 2. sz. melléklet [2017. július 15.]


1006/2016. (IX. 14.) AB Tü. h.

 
 

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

 
 

Hat. kív. h.: 1002/2017. (IX.12.) AB Tü. h. 4. pont [2017. szeptember 6.]


1007/2016. (XII. 15.) AB Tü. h.

 
 

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről

 
 

Hat. kív. h.: 1002/2017. (IX.12.) AB Tü. h. 4. pont [2017. szeptember 6.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

Mód.: 15/2017. (IX. 20.) OGY h. 1. pont [2017. szeptember 18.]


1144/2010. (VII. 7.) Korm. h.

 
 

a Kormány ügyrendjéről

 
 

56/D. pont g) alpontban

,,az egymilliárd'' szövegrész helyébe ,,a hárommilliárd'' szövegrész lép: 1606/2017. (IX. 5.) Korm. h. 1. pont [2017. szeptember 6.]


1491/2011. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 
 

1. melléklet táblázat 38. sor

Visszavonja: 1624/2017. (IX. 11.) Korm. h. 2. pont a) alpont


1100/2012. (IV. 5.) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 
 

1. melléklet táblázat 32-34. sor

Visszavonja: 1624/2017. (IX. 11.) Korm. h. 2. pont b) alpont


1253/2012. (VII. 19.) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 
 

1. melléklet táblázat 29-31. sor

Visszavonja: 1624/2017. (IX. 11.) Korm. h. 2. pont c) alpont


1659/2012. (XII. 20.) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 
 

6. pontját, illetve 1. melléklet táblázat 16. és 30. sor

Visszavonja: 1624/2017. (IX. 11.) Korm. h. 2. pont d) alpont


1205/2013. (IV. 15.) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 
 

1. melléklet táblázat 22. pont Zsana Község Önkormányzatára, Szank Község Önkormányzatára, Csólyospálos Község Önkormányzatára és Borota Község Önkormányzatára vonatkozó rendelkezései

Visszavonja: 1624/2017. (IX. 11.) Korm. h. 2. pont e) alpont


1357/2013. (VI. 24.) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 
 

1. melléklet táblázat 15. és 26. sor

Visszavonja: 1624/2017. (IX. 11.) Korm. h. 2. pont f) alpont


1379/2013. (VI. 27.) Korm. h.

 
 

az Országos Halgazdálkodási Tanácsról

 
 

4. pont c) alpont

Helyébe lép: 1629/2017. (IX. 11.) Korm. h. 1. pont [2017. szeptember 12.]

 

4. pont d) alpont

Hat. kív. h.: 1629/2017. (IX. 11.) Korm. h. 1. pont [2017. szeptember 12.]


1762/2013. (X. 25.) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 
 

1. melléklet táblázat 31. sor

Visszavonja: 1624/2017. (IX. 11.) Korm. h. 2. pont g) alpont


1052/2014. (II. 11.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pont b) pontban

,,2016. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h. 8. pont


1200/2014. (IV. 1.) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 
 

1. melléklet táblázat 43. pont

Visszavonja: 1624/2017. (IX. 11.) Korm. h. 2. pont h) alpont


1471/2014. (VIII. 27.) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 
 

1. melléklet táblázat 70., 80. és 81. sor

Visszavonja: 1624/2017. (IX. 11.) Korm. h. 2. pont i) alpont


1570/2014. (X. 10) Korm. h.

 
 

az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 
 

1. melléklet 15-16., 21. és 25. sor

Visszavonja: 1624/2017. (IX. 11.) Korm. h. 2. pont j) alpont


1690/2014. (XI. 26.) Korm. h.

 
 

a magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlannak a Petőfi Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2015. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h. 9. pont


1199/2015. (III. 31.) Korm. h.

 
 

a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban

 
 

4. melléklet táblázatból

,,HUHA I. komplex: távhő mennyiségének növelése, turbina csere, kazánrekonstrukciók'' szövegrészt visszavonja: 1654/2017. (IX. 12.) Korm. h. 4. pont a) alpont

 

4. melléklet táblázatból

,,7,4'' szövegrészt visszavonja: 1654/2017. (IX. 12.) Korm. h. 4. pont b) alpont


1936/2015. (XII. 12.) Korm. h.

 
 

Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

1. pont c) alpont után

d) alponttal kieg.: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h. 1. pont


1011/2016. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 1. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

E:5a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.1. pont [2017. szeptember 6.]

 

C:7 mezőben

,,0,20'' szövegrész helyébe ,,0,04'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.2. pont [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,17,62'' szövegrész helyébe ,,19,97'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.1. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:2a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.2. pont [2017. szeptember 6.]

 

C:3 mezőben

,,8,00'' szövegrész helyébe ,,10,35'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pont [2017. szeptember 6.]

 

C:4 mezőben

,,2,64'' szövegrész helyébe ,,2,29'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.4. pont [2017. szeptember 6.]

 

C:5 mezőben

,,4,00'' szövegrész helyébe ,,4,02'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.5. pont [2017. szeptember 6.]

 

C:6 mezőben

,,6,00'' szövegrész helyébe ,,6,01'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.6. pont [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

E:3 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.1. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:5 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pont [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

E:4 mezőben

,,2017. február'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.1. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:7 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.2. pont [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet 6. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,7,932'' szövegrész helyébe ,,8,774'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.1. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:5a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.2. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:6 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.3. pont [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet 7. pont táblázat

 
 

E:6 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.1. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:6a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.2. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:6b mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.3. pont [2017. szeptember 6.]

 

C:7 mezőben

,,0,35'' szövegrész helyébe ,,0,53'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.4. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:7a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.5. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:7b mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.6. pont [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet 8. pont táblázat

 
 

E:3 mezőben

,,2017. február'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont 2.7.1. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:6 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont 2.7.2. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:7 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont 2.7.3. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:8 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont 2.7.4. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:8a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont 2.7.5. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:9 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont 2.7.6. pont [2017. szeptember 6.]

 

E:10 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont 2.7.7. pont [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet 11. pont táblázat

 
 

A:13 mezőben

,,EFOP-1.9.3-VEKOP-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.3-VEKOP-17'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.1. pont [2017. szeptember 6.]

 

C:16 mezőben

,,1,35'' szövegrész helyébe ,,2,10'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.2. pont [2017. szeptember 6.]

 

1. melléklet 12. pont táblázat

 
 

C:10 mezőben

,,1,93'' szövegrész helyébe ,,1,20'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.9. alpont 2.9.1. pont [2017. szeptember 6.]

 

C:14 mezőben

,,1,61'' szövegrész helyébe ,,1,90'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.9. alpont 2.9.2. pont [2017. szeptember 6.]

 

C:22 mezőben

,,1,48'' szövegrész helyébe ,,2,05'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.9. alpont 2.9.3. pont [2017. szeptember 6.]

 

B:26 mezőben

,,Oktatási Anyakönyvi Rendszer kifejlesztése'' szövegrész helyébe ,,Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)'' szövegrész lép: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 2. pont 2.9. alpont 2.9.4. pont [2017. szeptember 6.]

 

2. melléklet

Mód.: 1620/2017. (IX. 5.) Korm. h. 1. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. szeptember 6.]


1084/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont d) alpont da) alpontban

,,rendelet'' szövegrész helyébe ,,rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont [2017. szeptember 12.]

 

1. pont d) alpont

Helyébe lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 1. pont [2017. szeptember 13.]

 

1. pont e) alpontban

,,3,10'' szövegrész helyébe ,,3,60'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont [2017. szeptember 13.]

 

1. pont e) alpont

Helyébe lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 1. pont [2017. szeptember 14.]

 

1. pont f) alpontban

,,4,92'' szövegrész helyébe ,,5,01'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont [2017. szeptember 13.]

 

1. pont f) alpont

Helyébe lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 1. pont [2017. szeptember 14.]

 

1. pont f) alpont után

g) alponttal kieg.: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 3. pont [2017. szeptember 12.]

 

1. pont g) alpont

Helyébe lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 2. pont [2017. szeptember 13.]

 

1. pont g) alpont után

h) alponttal kieg.: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 3. pont [2017. szeptember 13.]

 

1. melléklet

Mód.: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 4. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 13.]

 

1. melléklet

Mód.: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 2. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 14.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,12,96'' szövegrész helyébe ,,14,66'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:4 mezőben

,,standard'' szövegrész helyébe ,,egyszerűsített'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.2. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:4 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.3. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:5 mezőben

,,82,72'' szövegrész helyébe ,,108,34'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.4. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:6 mezőben

,,10,79'' szövegrész helyébe ,,10,88'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.5. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:7 mezőben

,,179,51'' szövegrész helyébe ,,177,34'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.6. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:9 mezőben

,,12,85'' szövegrész helyébe ,,14,85'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.7. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:10 mezőben

,,44,82'' szövegrész helyébe ,,50,78'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.8. alpont [2017. szeptember 13.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

B:2 mezőben

,,az'' szövegrész helyébe ,,a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.1. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:2 mezőben

,,7,10'' szövegrész helyébe ,,2,99'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.2. alpont [2017. szeptember 13.]

 

B:3 mezőben

,,egyes, derogációval érintett'' szövegrész helyébe ,,a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.3. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:3 mezőben

,,5,90'' szövegrész helyébe ,,4,71'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.4. alpont [2017. szeptember 13.]

 

B:4 mezőben

,,az ammónium-ion határérték túllépéssel érintett'' szövegrész helyébe ,,a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.5. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:4 mezőben

,,22,70'' szövegrész helyébe ,,27,00'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.6. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:6 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. december 20-án'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.7. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:8 mezőben

,,209,43'' szövegrész helyébe ,,200,20'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.8. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:10 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. február 6-án'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.9. alpont [2017. szeptember 13.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

E:1a mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. március 30-án'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.5. alpont 5.5.1. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:1b mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. március 30-án'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.5. alpont 5.5.2. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:2 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. június 16-án'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.5. alpont 5.5.3. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:3 mezőben

,,77,66'' szövegrész helyébe ,,78,16'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.5. alpont 5.5.4. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:3 mezőben

,,78,16'' szövegrész helyébe ,,94,36'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. szeptember 14.]

 

E:5 mezőben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,2017.'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.5. alpont 5.5.5. alpont [2017. szeptember 13.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,31,24'' szövegrész helyébe ,,31,32'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:2 mezőben

,,31,32'' szövegrész helyébe ,,30,59'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 3. pont b) alpont ba) pont [2017. szeptember 14.]

 

C:5 mezőben

,,[ebből Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban:VEKOP):0,32]'' szövegrész helyébe ,,(ebből VEKOP:0,32)'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 3. pont b) alpont bb) pont [2017. szeptember 14.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

E:2 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. március 16-án'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.1. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:3 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. március 16-án'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.2. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:4 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. március 22-én'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.3. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:6 mezőben

,,120,87'' szövegrész helyébe ,,145,04'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.4. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:7 mezőben

,,12,20'' szövegrész helyébe ,,13,00'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.5. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:8 mezőben

,,15,35'' szövegrész helyébe ,,15,44'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.6. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:9 mezőben

,,5,65'' szövegrész helyébe ,,6,23'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.7. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:12 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. március 29-én'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.8. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:13 mezőben

,,16,20'' szövegrész helyébe ,,19,20'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.9. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:14 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,14,50'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.10. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:15 mezőben

,,16,26'' szövegrész helyébe ,,24,46'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.11. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:16 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. március 27-én'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.12. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:17 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. március 22-én'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.13. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:18 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. március 14-én'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont 5.7.14. alpont [2017. szeptember 13.]

 

2. melléklet

Mód.: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 4. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. szeptember 13.]

 

2. melléklet

Mód.: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 2. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. szeptember 14.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

C:3 mezőben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Főigazgatóság által vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.1. alpont [2017. szeptember 13.]

 

B:4 mezőben

,,Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer továbbfejlesztése'' szövegrész helyébe ,,Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos tájékoztatást, döntés-előkészítést segítő, és a NATéR továbbfejlesztését szolgáló informatikai fejlesztési tevékenységek'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.2. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:4 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.3. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:5 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.4. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:8 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.5. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:9 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.6. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:10 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.7. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:11 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.8. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:33 mezőben

,,műtárgyának rekonstrukciója'' szövegrész helyébe ,,műtárgy létesítése'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.9. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:35 mezőben

,,0,82'' szövegrész helyébe ,,1,05'' szövegrész lép: 1699/2017. (IX. 22.) Korm. h. 3. pont [2017. szeptember 23.]

 

D:44 mezőben

,,1,30'' szövegrész helyébe ,,1,20'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.10. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:45 mezőben

,,11,22'' szövegrész helyébe ,,13,42'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.11. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:48 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.12. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:50 mezőben

,,3,38'' szövegrész helyébe ,,3,03'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.13. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:56 mezőben

,,Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,érintett vízügyi igazgatóságok'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.14. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:57 mezőben

,,7,42'' szövegrész helyébe ,,7,00'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.15. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:58 mezőben

,,14,42'' szövegrész helyébe ,,14,00'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.16. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:60 mezőben

,,5,44'' szövegrész helyébe ,,4,60'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.17. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:76 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.18. alpont [2017. szeptember 13.]

 

B:80 mezőben

,,Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése felhívás keretében megvalósítandó a'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.19. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:81 mezőben

,,0,40'' szövegrész helyébe ,,0,52'' szövegrész lép: 1668/2017. (IX. 14.) Korm. h. 3. pont [2017. szeptember 15.]

 

B:99 mezőben

,,polgári védelmi komplex modulok létrehozása'' szövegrész helyébe ,,Polgári Védelmi komplex modulok létrehozása, fejlesztése'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.20. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:99a mezőben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Főigazgatóság által vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:101 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont [2017. szeptember 14.]

 

C:104 mezőben

,, , Répceszemere Községi Önkormányzat,'' szövegrész helyébe ,,és'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.21. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:124 mezőben

,,Algyő Nagyközség Önkormányzata'' szövegrész helyébe ,,Szegedi Fegyház és Börtön'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.22. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:124 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.23. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:131 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.24. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:132 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.25. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:133 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.26. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:134 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.27. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:136 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.28. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:137 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.29. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:159 mezőben

,,Tiszaeszlár Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. r. szerint'' szövegrész helyébe ,,NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:159 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.30. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:174 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.31. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:175 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.32. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:177 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.33. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:178 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.34. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:179 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.35. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:180 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.36. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:181 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.37. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:182 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.38. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:183 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.39. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:184 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.40. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:185 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.41. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:186 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.42. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:187 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.43. alpont [2017. szeptember 13.]

 

B:190 mezőben

,,Balatonszentgyörgy'' szövegrész helyébe ,,Baranyaszentgyörgy'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.44. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:190 mezőben

,,Balatonszentgyörgy'' szövegrész helyébe ,,Baranyaszentgyörgy'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.45. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:190 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.46. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:192 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.47. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:193 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.48. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:194 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.49. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:195 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.50. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:196 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.51. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:197 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.52. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:198 mezőben

,,és Petőhenye'' szövegrész helyébe ,, , Sárhida Község Önkormányzata, Bocfölde Község Önkormányzata és Zalaszentlőrinc'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.53. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:198 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.54. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:199 mezőben

,,és Nemesrádó Község Önkormányzata'' szövegrész helyébe ,, , Nemesrádó Község Önkormányzata, Padár Község Önkormányzata és Orbányosfa Község Önkormányzata'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.55. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:199 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.56. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:200 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.57. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:201 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.58. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:202 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.59. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:203 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.60. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:207 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.61. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:208 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.62. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:209 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.63. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:210 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.64. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:211 mezőben

,,Önkormányzata'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata, Bélavár Község Önkormányzata és Heresznye Község Önkormányzat'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.65. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:211 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.66. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:212 mezőben

,,Önkormányzata'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata és Tiszanagyfalu Község Önkormányzata'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.67. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:212 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.68. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:213 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.69. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:214 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.70. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:215 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.71. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:216 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.72. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:217 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.73. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:222 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.74. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:223 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.75. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:223 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:229 mezőben

,,0,35'' szövegrész helyébe ,,0,34'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.76. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:229 mezőben

,,0,03'' szövegrész helyébe ,,0,02'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.77. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:235 mezőben

,,3,11'' szövegrész helyébe ,,4,4'' szövegrész lép: 1666/2017. (IX. 14.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. szeptember 15.]

 

E:235 mezőben

,,0,33'' szövegrész helyébe ,,0,37'' szövegrész lép: 1666/2017. (IX. 14.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. szeptember 15.]

 

C:238 mezőben

,,Béb Község Önkormányzata,'' szövegrész helyébe ,,Béb Község Önkormányzata, Adásztevel Község Önkormányzata, Csót Község Önkormányzata, Homokbödöge Község Önkormányzata, Nagygyimót Község Önkormányzata, Nagytevel Község Önkormányzata, Ugod Község Önkormányzata,'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.5. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:241 mezőben

,,0,34'' szövegrész helyébe ,,0,35'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.78. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:241 mezőben

,,0,03'' szövegrész helyébe ,,0,02'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.79. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:244 mezőben

,,1,75'' szövegrész helyébe ,,2,21'' szövegrész lép: 1617/2017. (IX. 5.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. szeptember 6.]

 

E:244 mezőben

,,0,10'' szövegrész helyébe ,,0,13'' szövegrész lép: 1617/2017. (IX. 5.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. szeptember 6.]

 

D:247 mezőben

,,3,26'' szövegrész helyébe ,,4,17'' szövegrész lép: 1617/2017. (IX. 5.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2017. szeptember 6.]

 

E:247 mezőben

,,0,19'' szövegrész helyébe ,,0,25'' szövegrész lép: 1617/2017. (IX. 5.) Korm. h. 3. pont d) alpont [2017. szeptember 6.]

 

D:248 mezőben

,,1,95'' szövegrész helyébe ,,4,92'' szövegrész lép: 1666/2017. (IX. 14.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2017. szeptember 15.]

 

E:248 mezőben

,,0,11'' szövegrész helyébe ,,0,26'' szövegrész lép: 1666/2017. (IX. 14.) Korm. h. 3. pont d) alpont [2017. szeptember 15.]

 

C:255 mezőben

,,Önkormányzata'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata és Kömlőd Község Önkormányzata'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.6. alpont [2017. szeptember 14.]

 

C:257 mezőben

,,Önkormányzat'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzat, Györgytarló Községi Önkormányzat, Viss Község Önkormányzata és Zalkod Községi Önkormányzat'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont [2017. szeptember 14.]

 

C:265 mezőben

,,Önkormányzata'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata és Vértestolna Község Önkormányzata'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.8. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:266 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.80. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:274 mezőben

,,Önkormányzata'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzata, Belvárdgyula Község Önkormányzata, Borjád Község Önkormányzata, Máriakéménd Község Önkormányzata, Monyoród Község Önkormányzata, Pócsa Község Önkormányzata, Szederkény Község Önkormányzata és Versend Község Önkormányzata'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.81. alpont [2017. szeptember 13.]

 

B:277 mezőben

,,szennyvízelvezetésének'' szövegrész helyébe ,,szennyvízelvezetésének és -tisztításának'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.9. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:278 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.82. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:279 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.83. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:280 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.84. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:281 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.85. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:282 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.86. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:283 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.87. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:284 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.88. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:285 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.89. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:286 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.90. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:287 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.91. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:288 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.92. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:289 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.93. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:290 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.94. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:291 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.95. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:292 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.96. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:293 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.97. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:294 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.98. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:295 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.99. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:296 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.100. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:297 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.101. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:300 mezőben

,,2,73'' szövegrész helyébe ,,3,11'' szövegrész lép: 1616/2017. (IX. 5.) Korm. h. 3. pont [2017. szeptember 6.]

 

D:302 mezőben

,,4,15'' szövegrész helyébe ,,5,67'' szövegrész lép: 1666/2017. (IX. 14.) Korm. h. 3. pont e) alpont [2017. szeptember 15.]

 

E:302 mezőben

,,0,44'' szövegrész helyébe ,,0,59'' szövegrész lép: 1666/2017. (IX. 14.) Korm. h. 3. pont f) alpont [2017. szeptember 15.]

 

D:307 mezőben

,,9,89'' szövegrész helyébe ,,12,65'' szövegrész lép: 1666/2017. (IX. 14.) Korm. h. 3. pont g) alpont [2017. szeptember 15.]

 

E:307 mezőben

,,1,07'' szövegrész helyébe ,,1,09'' szövegrész lép: 1666/2017. (IX. 14.) Korm. h. 3. pont h) alpont [2017. szeptember 15.]

 

C:311 mezőben

,,Ivánc Község Önkormányzata,'' szövegrész helyébe ,,Ivánc Község Önkormányzata, Csákánydoroszló Község Önkormányzata,'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.102. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:312 mezőben

,,Cigánd Város Önkormányzata,'' szövegrész helyébe ,,Cigánd Város Önkormányzata, Tiszakarád Község Önkormányzata,'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.103. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:312 mezőben

,,6,72'' szövegrész helyébe ,,7,53'' szövegrész lép: 1667/2017. (IX. 14.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. szeptember 15.]

 

E:312 mezőben

,,0,72'' szövegrész helyébe ,,0,79'' szövegrész lép: 1667/2017. (IX. 14.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. szeptember 15.]

 

C:313 mezőben

,,Heréd Községi Önkormányzat,'' szövegrész helyébe ,,Heréd Községi Önkormányzat, Nagykökényes Községi Önkormányzat,'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.104. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:315 mezőben

,,Balatongyörök Község Önkormányzata,'' szövegrész helyébe ,,Körmend Város Önkormányzata,'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.105. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:315 mezőben

,,6,62'' szövegrész helyébe ,,5,28'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.106. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:315 mezőben

,,5,28'' szövegrész helyébe ,,5,47'' szövegrész lép: 1661/2017. (IX. 13.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. szeptember 14.]

 

E:315 mezőben

,,0,93'' szövegrész helyébe ,,0,62'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.107. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:315 mezőben

,,0,62'' szövegrész helyébe ,,0,64'' szövegrész lép: 1661/2017. (IX. 13.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. szeptember 14.]

 

B:325 mezőben

,,HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű'' szövegrész helyébe ,,Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.108. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:325 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.109. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:325 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.10. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:326 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.110. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:329 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.111. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:330 mezőben

,,5,67'' szövegrész helyébe ,,8,77'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.11. alpont [2017. szeptember 14.]

 

E:330 mezőben

,,0,63'' szövegrész helyébe ,,0,98'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.12. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:330 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.112. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:331 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.113. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:331 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.13. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:332 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.114. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:333 mezőben

,,0,40'' szövegrész helyébe ,,0,41'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.115. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:333 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.116. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:334 mezőben

,,6,10'' szövegrész helyébe ,,6,60'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.117. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:334 mezőben

,,0,67'' szövegrész helyébe ,,0,74'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.118. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:334 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.119. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:335 mezőben

,,Heréd Községi Önkormányzat, mint a projektben résztvevő önkormányzatok által alkotott konzorcium vezetője'' szövegrész helyébe ,,Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.14. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:335 mezőben

,,3,40'' szövegrész helyébe ,,3,70'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.15. alpont [2017. szeptember 14.]

 

E:335 mezőben

,,0,38'' szövegrész helyébe ,,0,42'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.16. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:335 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.120. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:336 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.121. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:337 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.122. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:338 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.123. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:339 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.124. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:340 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.125. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:341 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.126. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:342 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.127. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:343 mezőben

,,0,20'' szövegrész helyébe ,,0,21'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.128. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:343 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.129. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:344 mezőben

,,0,24'' szövegrész helyébe ,,0,25'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.130. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:344 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.131. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:345 mezőben

,,Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a projektben résztvevő önkormányzatok által alkotott konzorcium vezetője'' szövegrész helyébe ,,Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.17. alpont [2017. szeptember 14.]

 

E:345 mezőben

,,0,24'' szövegrész helyébe ,,0,25'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.132. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:345 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.133. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:346 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.134. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:347 mezőben

,,0,12'' szövegrész helyébe ,,0,13'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.135. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:347 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.136. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:348 mezőben

,,0,24'' szövegrész helyébe ,,0,25'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.137. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:348 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.138. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:349 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.139. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:350 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.140. alpont [2017. szeptember 13.]

 

E:351 mezőben

,,0,13'' szövegrész helyébe ,,0,14'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.141. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:351 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.142. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:354 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.143. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:356 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.144. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:357 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.145. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:358 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.146. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:359 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.147. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:360 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.148. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:361 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.149. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:362 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.150. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:363 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.151. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:364 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.152. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:411 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.153. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:413 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.154. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:414 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.155. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:415 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.156. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:416 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.157. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:417 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.158. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:418 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.159. alpont [2017. szeptember 13.]

 

B:419 mezőben

,,Natura 2000 területeket bemutató hálózatának kialakítása a'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: a ,,területén'' szövegrész helyébe ,,területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.160. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:419 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.161. alpont [2017. szeptember 13.]

 

B:420 mezőben

,,Komplex élőhely-fejlesztés és a Mura-mente komplex élőhely-fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.162. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:420 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.163. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:422 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.164. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:423 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.165. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:424 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.166. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:425 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.167. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:426 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.168. alpont [2017. szeptember 13.]

 

B:427 mezőben

,,Fertő menti természetes élőhelyek'' szövegrész helyébe ,,Fertő-táj természetes élőhelyeinek'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.169. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:427 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.170. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:428 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.171. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:429 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.172. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:430 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.173. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:431 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.174. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:432 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.175. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:433 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.176. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:434 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.177. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:435 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.178. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:436 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.179. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:437 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.180. alpont [2017. szeptember 13.]

 

B:438 mezőben

,,BfNPI'' szövegrész helyébe ,,Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.181. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:438 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.182. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:439 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.183. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:440 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.184. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:441 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.185. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:442 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.186. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:443 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.187. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:444 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.188. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:458 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.18. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:459 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.19. alpont [2017. szeptember 14.]

 

C:460 mezőben

,,Szövetsége'' szövegrész helyébe ,,Szövetségének'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.189. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:460 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.20. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:461 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.21. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:462 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.22. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:463 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.23. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:464 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.24. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:465 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.25. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:466 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.26. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:467 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.27. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:468 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.28. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:469 mezőben

,,1,30'' szövegrész helyébe ,,2,34'' szövegrész lép: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.1. pont [2017. szeptember 12.]

 

G:469 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.29. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:470 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.30. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:471 mezőben

,,1,20'' szövegrész helyébe ,,1,46'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.2. pont [2017. szeptember 12.]

 

G:471 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.31. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:472 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.32. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:473 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.33. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:474 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.34. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:475 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.35. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:476 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.36. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:477 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.37. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:478 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.38. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:479 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.39. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:480 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.40. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:481 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.41. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:482 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.42. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:483 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.43. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:484 mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,7,00'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.3. pont [2017. szeptember 12.]

 

G:487 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.44. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:488 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.45. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:489 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.46. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:490 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.47. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:491 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.190. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:491 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.48. alpont [2017. szeptember 14.]

 

B:492 mezőben

,,Nyugat-magyarországi Egyetem'' szövegrész helyébe ,,ELTE'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.191. alpont [2017. szeptember 13.]

 

C:492 mezőben

,,Nyugat-magyarországi Egyetem'' szövegrész helyébe ,,Eötvös Loránd Tudományegyetem'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.192. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:492 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.193. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:492 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.49. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:493 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.194. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:493 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.50. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:494 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.51. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:495 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.52. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:495a mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.53. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:496 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.54. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:497 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.55. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:498 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.56. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:499 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.57. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:500 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.58. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:501 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.59. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:502 mezőben

,,0,54'' szövegrész helyébe ,,0,64'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.4. pont [2017. szeptember 12.]

 

G:502 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.60. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:503 mezőben

,,0,94'' szövegrész helyébe ,,1,70'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.5. pont [2017. szeptember 12.]

 

G:503 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.61. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:504 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.62. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:505 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.63. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:506 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.64. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:507 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.65. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:508 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.66. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:509 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.67. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:510 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.68. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:511 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.69. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:512 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 1660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.70. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:513 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.71. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:514 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.72. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:515 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.73. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:516 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.74. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:517 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.75. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:518 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.76. alpont [2017. szeptember 14.]

 

B:519 mezőben

,,Iskolája és Kollégiuma'' szövegrész helyébe ,,Iskola és Kollégium'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.195. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:519 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.77. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:520 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.78. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:521 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.79. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:522 mezőben

,,0,17'' szövegrész helyébe ,,0,22'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.6. pont [2017. szeptember 12.]

 

G:522 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.80. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:523 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.81. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:524 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.82. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:525 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.83. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:525a mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.84. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:525c mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.85. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:525d mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.86. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:525e mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.87. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:525f mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.88. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:526 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.89. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:527 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.90. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:528 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.91. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:529 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.92. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:530 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.93. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:531 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.94. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:532 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.95. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:533 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.96. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:534 mezőben

,,0,30'' szövegrész helyébe ,,0,20'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.7. pont [2017. szeptember 12.]

 

G:534 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.97. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:535 mezőben

,,0,20'' szövegrész helyébe ,,0,30'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.8. pont [2017. szeptember 12.]

 

G:535 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.98. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:536 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.99. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:537 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.100. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:538 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.101. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:539 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.102. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:540 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.103. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:541 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.104. alpont [2017. szeptember 14.]

 

B:542 mezőben

,,Centrum'' szövegrész helyébe ,,Centrum Pécsi'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.196. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:542 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.105. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:543 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.106. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:544 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.107. alpont [2017. szeptember 14.]

 

B:545 mezőben

,,Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma'' szövegrész helyébe ,,épületeinek'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.197. alpont [2017. szeptember 13.]

 

D:545 mezőben

,,0,18'' szövegrész helyébe ,,0,40'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.9. pont [2017. szeptember 12.]

 

G:545 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.108. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:546 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.109. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:547 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.110. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:548 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.111. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:548a mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.112. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:549 mezőben

,,9,29'' szövegrész helyébe ,,10,49'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.198. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:549 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.113. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:550 mezőben

,,6,34'' szövegrész helyébe ,,7,84'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.10. pont [2017. szeptember 12.]

 

G:550 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.114. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:551 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.115. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:553 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.116. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:554 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.117. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:555 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.118. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:556 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.119. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:557 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.120. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:558 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.121. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:559 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.122. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:560 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.123. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:561 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.124. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:562 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.125. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:563 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.126. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:564 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.127. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:565 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.128. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:566 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.129. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:567 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.130. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:568 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.131. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:569 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.132. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:570 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.133. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:571 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,4,00'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.11. pont [2017. szeptember 12.]

 

F:571 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.199. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:573 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.200. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:574 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.201. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:575 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.202. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:574 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.134. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:575 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.135. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:576 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.203. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:576 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.136. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:577 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.204. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:577 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.137. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:578 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.205. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:578 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.138. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:579 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.206. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:579 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.139. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:580 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.207. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:580 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.140. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:581 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.208. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:581 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.141. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:582 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.209. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:582 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.142. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:583 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.210. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:583 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.143. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:584 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.211. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:584 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.144. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:585 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.212. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:585 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.145. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:586 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.213. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:586 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.146. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:587 mezőben

,,0,13'' szövegrész helyébe ,,0,06'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.12. pont [2017. szeptember 12.]

 

F:587 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.214. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:587 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.147. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:588 mezőben

,,0,23'' szövegrész helyébe ,,0,30'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.13. pont [2017. szeptember 12.]

 

F:588 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.215. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:588 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.148. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:589 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.216. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:589 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.149. alpont [2017. szeptember 14.]

 

C:590 mezőben

,,Főegyházmegye'' szövegrész helyébe ,,Metropolitai Egyház'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.217. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:590 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.218. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:590 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.150. alpont [2017. szeptember 14.]

 

C:591 mezőben

,,Főegyházmegye'' szövegrész helyébe ,,Metropolitai Egyház'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.219. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:591 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.220. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:591 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.151. alpont [2017. szeptember 14.]

 

C:592 mezőben

,,Főegyházmegye'' szövegrész helyébe ,,Metropolitai Egyház'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.221. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:592 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.222. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:592 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.152. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:593 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.223. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:593 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.153. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:596 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.224. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:596 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.154. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:597 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.225. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:597 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.155. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:598 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.226. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:598 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.156. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:599 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.227. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:599 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.157. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:600 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.228. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:600 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.158. alpont [2017. szeptember 14.]

 

C:601 mezőben

,,és'' szövegrész helyébe ,,(konzorciumvezető),'' szövegrész lép: a ,,Kongregációjának konzorciuma'' szövegrész helyébe ,,Kongregációja'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.229. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:601 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.230. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:601 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.159. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:602 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.231. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:602 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.160. alpont [2017. szeptember 14.]

 

C:603 mezőben

,,és'' szövegrész helyébe ,,(konzorciumvezető),'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.232. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:603 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.233. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:603 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.161. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:604 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.234. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:604 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.162. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:605 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.235. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:605 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.163. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:606 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.236. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:606 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.164. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:607 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.237. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:607 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.165. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:608 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.238. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:608 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.166. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:609 mezőben

,,0,15'' szövegrész helyébe ,,0,19'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.14. pont [2017. szeptember 12.]

 

F:609 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.239. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:609 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.167. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:610 mezőben

,,0,15'' szövegrész helyébe ,,0,12'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.15. pont [2017. szeptember 12.]

 

F:610 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.240. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:610 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.168. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:611 mezőben

,,0,02'' szövegrész helyébe ,,0,01'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.16. pont [2017. szeptember 12.]

 

F:611 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.241. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:611 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.169. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:612 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.242. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:612 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.170. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:613 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.243. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:613 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.171. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:614 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.244. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:614 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.172. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:615 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.245. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:615 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.173. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:616 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.246. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:616 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.174. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:617 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.247. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:617 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.175. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:618 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.248. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:618 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.176. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:619 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.249. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:619 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.177. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:620 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.250. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:620 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.178. alpont [2017. szeptember 14.]

 

B:621 mezőben

,,Intézmény energetikai felújítása a Szeged-Csanádi'' szövegrész helyébe ,,intézmény energetikai felújítása Szeged-Csanád'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.251. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:621 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.252. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:621 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.179. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:622 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.253. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:622 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.180. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:623 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.254. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:623 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.181. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:624 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.255. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:624 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.182. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:625 mezőben

,,0,21'' szövegrész helyébe ,,0,30'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.17. pont [2017. szeptember 12.]

 

F:625 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.256. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:625 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.183. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:626 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.257. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:626 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.184. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:627 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.258. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:627 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.185. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:628 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.259. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:628 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.186. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:629 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.260. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:629 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.187. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:630 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.261. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:630 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.188. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:631 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.262. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:631 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.189. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:632 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.263. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:632 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.190. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:633 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.264. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:633 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.191. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:634 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.265. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:634 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.192. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:635 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.266. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:635 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.193. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:636 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.267. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:636 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.194. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:637 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.268. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:637 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.195. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:638 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.269. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:638 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.196. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:639 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.270. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:639 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.197. alpont [2017. szeptember 14.]

 

F:640 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.271. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:640 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.198. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:640a mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.199. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:640b mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.200. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:641 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.201. alpont [2017. szeptember 14.]

 

G:642 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.202. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:643 mezőben

,,1,35'' szövegrész helyébe ,,1,44'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.272. alpont [2017. szeptember 13.]

 

G:644 mezőben

,,5.'' szövegrész helyébe ,,7.'' szövegrész lép: 660/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont 4.203. alpont [2017. szeptember 14.]

 

D:651 mezőben

,,0,50'' szövegrész helyébe ,,0,65'' szövegrész lép: 1625/2017. (IX. 11.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.18. pont [2017. szeptember 12.]

 

D:652 mezőben

,,0,20'' szövegrész helyébe ,,0,23'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.273. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:653 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.274. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:654 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.275. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:655 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.276. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:656 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.277. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:657 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.278. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:658 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.279. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:659 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.280. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:660 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.281. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:661 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.282. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:662 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.283. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:663 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.284. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:664 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.285. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:665 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.286. alpont [2017. szeptember 13.]

 

F:666 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1651/2017. (IX. 12.) Korm. h. 6. pont 6.287. alpont [2017. szeptember 13.]


1131/2016. (III. 10.) Korm. h.

 
 

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

2. pont b) alpont bb) pont után

bc) ponttal kieg.: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h. 2. pont


1247/2016. (V. 18.) Korm. h.

 
 

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet táblázat D:25 mezőben

,,6,20'' szövegrész helyébe ,,7,76'' szövegrész lép: 1615/2017. (IX. 5.) Korm. h. 3. pont [2017. szeptember 6.]


1284/2016. (VI. 7.) Korm. h.

 
 

Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

2. pont c) alpont után

d)-e) alponttal kieg.: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h. 3. pont


1329/2016. (VII. 1.) Korm. h.

 
 

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

2. pont n) alpont

Helyébe lép: 1602/2017. (IX. 1.) Korm. h. 1. pont [2017. szeptember 2.]

 

2. pont n) pont után

o) ponttal kieg.: 1602/2017. (IX. 1.) Korm. h. 2. pont [2017. szeptember 2.]


1371/2016. (VII. 15.) Korm. h.

 
 

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

 
 

1. pont 1.8. alpont után

1.9-1.11. alponttal kieg.: 1656/2017. (IX. 13.) Korm. h. 2. pont [2017. szeptember 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 1656/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 14.]

 

1. melléklet ,,4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista'' című táblázat 41. sorban

,,52. sz. főút Kecskemét Nagykörút - 5218. j. úti (Vízmű utca) csomópont közötti szakasz átépítésének előkészítése'' szövegrész helyébe ,,52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő kapacitásbővítésének előkészítése'' szövegrész lép: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h. 4. pont

 

1. melléklet ,,4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista'' című táblázat 55. sor után

56-58. sorral kieg.: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h. 5. pont


1372/2016. (VII. 20.) Korm. h.

 
 

az egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről

 
 

Visszavonja: 1656/2017. (IX. 13.) Korm. h. 13. pont [2017. szeptember 14.]


1408/2016. (VII. 29.) Korm. h.

 
 

a Millenáris Velodrom felújításával kapcsolatos feladatokról

 
 

Visszavonja: 1603/2017. (IX. 1.) Korm. h.


1505/2016. (IX. 21.) Korm. h.

 
 

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

 
 

1. pontban

,,2 525 198 millió forint'' szövegrész helyébe ,,2 527 893 millió forint'' szövegrész lép: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h. 9. pont

 

1. pontban

,,2 480 213 millió forint'' szövegrész helyébe ,,2 525 198 millió forint'' szövegrész lép: 1656/2017. (IX. 13.) Korm. h. 8. pont [2017. szeptember 14.]

 

6. pontban

,,1 295 596 millió forint'' szövegrész helyébe ,,1 340 581 millió forint'' szövegrész lép: 1656/2017. (IX. 13.) Korm. h. 9. pont a) alpont [2017. szeptember 14.]

 

6. pontban

,,212 200 millió forint'' szövegrész helyébe ,,212 447 millió forint'' szövegrész lép: 1656/2017. (IX. 13.) Korm. h. 9. pont b) alpont [2017. szeptember 14.]

 

6. pont

Helyébe lép: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h. 6. pont

 

7. pont után

8. ponttal kieg.: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h. 7. pont

 

1. melléklet

Helyébe lép: 1656/2017. (IX. 13.) Korm. h. 10. pont, illetve 2. melléklet [2017. szeptember 14.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h. 8. pont, illetve 1. melléklet

 

2. melléklet ,,4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése'' című táblázat 40. sorban

,,52. sz. főút Kecskemét Nagykörút - 5218. j. úti (Vízmű utca) csomópont közötti szakasz átépítésének előkészítése'' szövegrész helyébe ,,52. számú főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő kapacitásbővítésének előkészítése'' szövegrész lép: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h. 10. pont

 

2. melléklet ,,4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése'' című táblázat 54. pont után

55-57. sorral kieg.: 1657/2017. (IX. 13.) Korm. h. 11. pont

 

2. melléklet

Helyébe lép: 1656/2017. (IX. 13.) Korm. h. 11. pont, illetve 3. melléklet [2017. szeptember 14.]


1594/2016. (X. 28.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

2. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a Közútfejlesztési feladatok végrehajtása jogcímcsoport javára biztosított 40 140 ezer forint tekintetében 2017. december 15.'' szövegrész lép: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h. 10. pont


1802/2016. (XII. 20.) Korm. h.

 
 

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról

 
 

1. melléklet táblázatban

,,felvidéki ingatlanberuházási támogatás'' szövegrész helyébe ,,felvidéki ingatlanberuházási és eszközbeszerzési támogatás'' szövegrész lép: 1704/2017. (IX. 22.) Korm. h.


1847/2016. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a Budapest I. kerület Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlanban egyedi belsőépítészeti kialakítás kivitelezéséhez szükséges források biztosításáról

 
 

1. pontban

,,kialakítás kivitelezéséhez'' szövegrész helyébe ,,kialakításhoz'' szövegrész lép: 1683/2017. (IX. 21.) Korm. h. 2. pont

 

2. pont

Visszavonja: 1683/2017. (IX. 21.) Korm. h. 3. pont


1852/2016. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez szükséges forrás biztosításáról

 
 

3. pontban

,,1,8 milliárd'' szövegrész helyébe ,,3,3 milliárd'' szövegrész lép: 1682/2017. (IX. 21.) Korm. h. a) pont

 

3. pontban

,,2017. január 15.'' szövegrész helyébe ,,felmerülés ütemében'' szövegrész lép: 1682/2017. (IX. 21.) Korm. h. b) pont


1472/2017. (VII. 25.) Korm. h.

 
 

a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 
 

2. pont b) alpont

Helyébe lép: 1662/2017. (IX. 13.) Korm. h.


1552/2017. (VIII. 18.) Korm. h.

 
 

a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról

 
 

1. melléklet táblázat Közútfejlesztési feladatok végrehajtása sor és Kiemelt közúti projektek sor az Államháztartási egyedi azonosító oszlopban

Kieg.: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h. 6. pont

 

1. melléklet táblázat Jogcím csop. szám oszlopban

,,38'' szövegrész helyébe ,,28'' szövegrész lép: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h. 7. pont a) alpont

 

1. melléklet táblázatban

,,Közútfejlesztési feladatok végrehajtása'' szövegrész helyébe ,,Kiemelt közúti projektek'' szövegrész lép: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h. 7. pont b) alpont

 

1. melléklet táblázatban

,,K5'' szövegrész helyébe ,,K3'' szövegrész lép: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h. 7. pont c) alpont

 

1. melléklet táblázatban

,,Egyéb működési célú kiadások'' szövegrész helyébe ,,Dologi kiadások'' szövegrész lép: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h. 7. pont d) alpont

 

1. melléklet Kiadások táblázatban

,,4 566 000 000'' szövegrész helyébe ,,15 981 000'' szövegrész lép: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h. 7. pont e) alpont

 

1. melléklet Kiadások táblázat Módosítás (+/-) oszlop és Egyéb felhalmozási célú kiadások sor cellába

,,4 550 019 000'' szövegrész lép: 1707/2017. (IX. 25.) Korm. h. 7. pont f) alpont


29/2009. (VI. 12.) ME h.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság közötti, a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ Magyar Köztársaság területén történő létrehozásáról és támogatásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 
 

Visszavonja: 106/2017. (IX. 22.) ME h. 2. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.