A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. június 1-jétől a 2016/95. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetAZ ALAPTÖRVÉNY ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSAI
 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 
 

 
 

51. cikk után

Alcímmel és 51/A. cikkel kieg.: Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása (2016. június 14.) 1. cikk [2016. július 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

314. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

349. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 2. § [2016. július 1.]


1988. évi I. tv.

 
 

a közúti közlekedésről

 
 

18. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXV. tv. 1. § [2016. július 24.]

 

19. § után

19/A. §-sal kieg.: 2016: LXXV. tv. 2. § [2016. július 24.]

 

24/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

47. § 34. pont után

35-36. ponttal kieg.: 2016: LXXV. tv. 3. § [2016. július 24.]


1990. évi LXXXVII. tv.

 
 

az árak megállapításáról

 
 

Melléklet I. pont B.) alpontból

,,SZJ'03 72.30.21'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 21. § 1. pont [2016. június 18.]

 

Melléklet I. pont B.) alpontból

,,A céginformációs szolgálat által biztosított céginformáció elektronikus adattovábbításának ára'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 21. § 2. pont [2016. június 18.]

 

Melléklet I. pont B.) alpontból

,,igazságügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 21. § 3. pont [2016. június 18.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

13. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 1. pont [2016. június 16.]

 

17/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 2. pont [2016. június 16.]

 

18. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 3. pont [2016. június 16.]

 

18. § (4) bek. c) pontban

,,gazdálkodó szervezet'' szövegrész helyébe ,,személy'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 114. § 1. pont [2017. január 1.]

 

19. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 4. pont [2016. június 16.]

 

21. § (1) bek.-ből

,,- a (2)-(4) bekezdésben foglalt esetek kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (2) bek. 1. pont [2016. június 16.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,a lakásvásárlást követő egy éven belül a másik lakástulajdona értékesítésének tényét'' szövegrész helyébe ,,a lakásvásárlást követő 13. hónap utolsó napjáig a másik lakástulajdona értékesítésének tényét'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 114. § 2. pont [2016. június 16.]

 

26. § (1) bek. p) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 109. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

26. § (1a) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 109. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

26. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 5. pont [2016. június 16.]

 

26. § (14) bek.-ből

,,vagy műemléki jellegű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (2) bek. 2. pont [2016. június 16.]

 

26. § (18)-(18a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 109. § (3) bek. [2016. június 16.]

 

29. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 110. § [2016. június 16.]

 

33. § (2) bek. 23. pontból

,,az adó-, a vám-, az illeték- és a társadalombiztosítási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása, valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (2) bek. 3. pont [2016. június 16.]

 

33. § (2) bek. 58. pont után

59. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 111. § [2016. június 16.]

 

57. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 6. pont [2016. június 16.]

 

72. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 7. pont [2016. június 16.]

 

73. § (1) bek. a) pontban

,,megindításakor'' szövegrész helyébe ,,megindításakor - a technikai feltételek megléte esetén - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 114. § 3. pont [2016. június 16.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,eljárási illetéket'' szövegrész helyébe ,,eljárási illetéket - a technikai feltételek megléte esetén - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 114. § 4. pont [2016. június 16.]

 

79. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (1) bek. 8. pont [2016. június 16.]

 

,,Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések'' alcím

99/L-99/N. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 112. § [2016. június 16.]

 

102. § (1) bek. d) pontból

,,az önálló orvosi tevékenység praxisjoga,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 115. § (2) bek. 4. pont [2016. június 16.]

 

102. § (1) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 113. § [2016. június 16.]

 

Melléklet IV. Cím

Mód.: 2016: LXVI. tv. 116. §, illetve 12. melléklet [2016. június 16.]


1990. évi C. tv.

 
 

a helyi adókról

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 84. § [2017. január 1.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

5. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

6. § a) pontban

,,az 5. §-ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét'' szövegrész helyébe ,,a MÁSODIK RÉSZBEN meghatározott adókat vagy azok valamelyikét'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 1. pont [2017. január 1.]

 

6. § c) pontból

,,a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § a) pontból

,,(4. §)'' és ,,(5. §)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

7. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 85. § [2017. január 1.]

 

13. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 86. § [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,tudomásulvételét'' szövegrész helyébe ,,tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 2. pont [2017. január 1.]

 

19. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 87. § [2017. január 1.]

 

31. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 88. § [2017. január 1.]

 

39/B. § (9) bek.-ben

,, , s utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy'' szövegrész helyébe ,,és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 3. pont [2017. január 1.]

 

39/D. § (1) bek.-ben

,,A 39. § (1) bekezdés szerinti adóalap'' szövegrész helyébe ,,Az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóalap'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 4. pont [2017. január 1.]

 

39/D. § (3) bek.-ben

,,2009. január 1. napján'' szövegrész helyébe ,,2015. január 1-jén'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 5. pont [2017. január 1.]

 

40/C. § (3) bek. c) pontból

,,energiaadó,'' és ,,az energiaadó,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (2) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

42/C. § (4) bek.-ben

,,nyomtatványt'' szövegrész helyébe ''nyomtatványt az önkormányzati adóhatósághoz'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 6. pont [2017. január 1.]

 

V. Fejezet

42/D. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 89. § [2017. január 1.]

 

VI. Fejezet

51/B. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 90. § [2016. július 1.]

 

52. § 7. pontban

,,szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni'' szövegrész helyébe ,,szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, feltéve, ha az ingatlanügyi hatóság tulajdonosként bejegyezte'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 7. pont [2017. január 1.]

 

52. § 15. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 91. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

52. § 16. pont g) alpontban

,,víztározó'' szövegrész helyébe ,,víztározó, bányató'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 8. pont [2017. január 1.]

 

52. § 22. pont a) alpontból

,,társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (2) bek. 4. pont [2016. július 1.]

 

52. § 22. pont a) alpontból

,,energiaadó,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 93. § (2) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

52. § 25. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 91. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

52. § 39. pontban

,,i) alpontja'' szövegrész helyébe ,,g) alpontja'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 92. § 9. pont [2017. január 1.]

 

52. § 50. pont után

51. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 91. § (3) bek. [2016. július 1.]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,A munkaerőpiaci szerv'' szövegrész helyébe ,,Az állami foglalkoztatási szerv'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 3. § a) pont [2016. július 8.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,a munkaerőpiaci szervezetrendszert,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXIX. tv. 4. § a) pont [2016. július 8.]

 

8. § (7) bek. b) pontban

,,a munkaerőpiaci szolgáltató szervvel'' szövegrész helyébe ,,az állami foglalkoztatási szervvel'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 3. § b) pont [2016. július 8.]

 

19/B. § (2) bek.-ben

,,- a 20. § (2) bekezdése szerinti jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon -'' szövegrész helyébe ,,- a 20. § (4) bekezdése szerinti jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon -'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 3. § c) pont [2016. július 8.]

 

27. § (11) bek.-ben

,,(illetőleg annak kirendeltsége)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXIX. tv. 4. § b) pont [2016. július 8.]

 

39. § (12) bek. e)-f) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 25. § [2016. június 18.]

 

39. § (12) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 22. § [2016. június 18.]

 

39. § (12) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 25. § [2016. június 18.]

 

39/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 23. § [2016. június 18.]

 

39/D. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 1. § [2016. július 8.]

 

40. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 24. § [2016. június 18.]

 

54. § (14a) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 2. § [2016. július 8.]

 

58. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 4. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

58. § (6) bek. a)-c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 4. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

59/B. § (3) bek.-ben

,,a munkaügyi központ kirendeltségével'' szövegrész helyébe ,,az állami foglalkoztatási szervvel'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 3. § d) pont [2016. július 8.]


1991. évi XI. tv.

 
 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

 
 

15/A-15/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 148. § [2016. június 18.]


1991. évi XX. tv.

 
 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

 
 

17. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 149. § [2016. október 1.]


1991. évi XXXVIII. tv.

 
 

a használati minták oltalmáról

 
 

8. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 5. § [2016. július 1.]


1991. évi LXXXII. tv.

 
 

a gépjárműadóról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 94. § [2017. január 1.]

 

5. § f) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 95. § [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. nyitó szövegrészből

,,a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

15. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 96. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

15. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 96. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,a vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatóság'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 100. § 1. pont [2016. július 1.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,a vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatóság'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 100. § 2. pont [2016. július 1.]

 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 97. § [2016. július 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,bírság'' szövegrész helyébe ,,adóbírság'' szövegrész, ,,a vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatóság'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 100. § 3. pont [2016. július 1.]

 

17/A. § (2) bek.-ből

,,és az olyan, magánszemélynek tartós bérletbe adott személygépkocsi, amely után kizárólag értékcsökkenési leírást számoltak el'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

17/B. § (2) bek.-ből

,,vagy tartós bérletbe'' szövegrészt és ,, , tartós bérletbe vevő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (1) bek.-ből

,, , tartós bérletbe'' szövegrészt és ,, , tartós bérletbe vételt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (2) bek.-ből

,, , tartós bérletbe'' szövegrészt és ,, , tartós bérletbe vevője'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (2) bek.-ből

,, , tartós bérletbe vevő'' szövegrészt és ,, , tartós bérbe vevő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (3) bek.-ből

,, , tartós bérletbe vevő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (3) bek.-ből

,, , tartós bérletbe vevőt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (5) bek.-ből

,, , illetve amelyben a nem magánszemély tartós bérletbe vevő a személygépkocsit a bérbeadónak visszaadja'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (5) bek.-ből

,, , tartós bérletbe vevő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (2) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

17/D. § f) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 98. § [2017. január 1.]

 

18. § 12. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 99. § [2017. január 1.]

 

18. § 30. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 101. § (1) bek. [2017. január 1.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 6. § [2016. július 1.]

 

1. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXIV. tv. 12. § [2016. július 1.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 7. § [2016. július 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 75. § [2017. január 1.]

 

25. § (2) bek. b) pont 4. alpont után

5. alponttal kieg.: 2016: LXIV. tv. 8. § [2016. július 1.]

 

25/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 9. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

25/C. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 9. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

25/C. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 9. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

25/C. § (11)-(12) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 9. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

44/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 10. § [2016. július 1.]

 

61. § (1) bek. c) pont cc) alpontban

,,a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését'' szövegrész helyébe ,,a középfokú végzettséget'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 5. § a) pont [2016. július 8.]

 

61. § (1) bek. c) pont cd) alpontban

,,a középiskolai'' szövegrész helyébe ,,az érettségi'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 5. § a) pont [2016. július 8.]

 

61. § (1) bek. d) pont db) alpontban

,,a középiskolai'' szövegrész helyébe ,,az érettségi'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 5. § b) pont [2016. július 8.]

 

61. § (1) bek. e) pont eb) alpontban

,,a középiskolai'' szövegrész helyébe ,,az érettségi'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 5. § b) pont [2016. július 8.]

 

66. § (10) bek.-ben

,,megállapítani'' szövegrész helyébe ,,megállapítani, azzal, hogy a kerekítésre egy alkalommal, a garantált illetmény végösszegének megállapítása során kerül sor'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 26. § [2017. január 1.]

 

85. § (3) bek. d) pont dc) alpont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 27. § 1. pont [2017. január 1.]

 

85. § (3) bek. e) pont eg) alpont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 27. § 2. pont [2017. január 1.]

 

87/A. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: LXIV. tv. 11. § [2016. július 1.]

 

87/A. § (3) bek. d) pontban

,,f) pont'' szövegrész helyébe ,,g) pont'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 5. § c) pont [2016. július 8.]

 

93/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 27. § 3. pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 27. § 4. pont [2017. január 1.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

19/A. § (1) bek.-ben

,,a kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész helyébe ,,az általános politikai koordinációért'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 28. § 1. pont [2016. június 18.]

 

19/A. (3)-(4) bek.-ben

,,A kormányzati tevékenység összehangolásáért'' szövegrész helyébe ,,Az általános politikai koordinációért'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 28. § 2. pont [2016. június 18.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

28/B. § (2) bek.-ben

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (1) bek. [2016. július 17.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

25. § (5a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 29. § [2017. január 1.]

 

32/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 30. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

32/C. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 30. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

58/A. § (2) bek. c) pontban

,,létszámnak'' szövegrész helyébe ,,létszámnak, és azon belül a személyi gondozásban ellátható személyek legmagasabb számának (a továbbiakban együtt: ellátotti létszám)'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 37. § 1. pont [2016. június 18.]

 

58/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 31. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

58/A. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 31. § (2) bek. [2016. június 18.]

 

58/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

65/C. § (5) bek.-ben

,,részesülő'' szövegrész helyébe ,,részesülő - ezt jogszabályban meghatározottak szerint igazoló -'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 37. § 2. pont [2017. január 1.]

 

65/C. § (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

71. § (1) bek.-ben

,,időpontban'' szövegrész helyébe ,,időpontban - jogszabályban meghatározott szakvélemény alapján -'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 37. § 3. pont [2017. január 1.]

 

71. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

71/A. § (1) bek.-ben

,,aki'' szövegrész helyébe ,,aki - jogszabályban meghatározott szakvélemény alapján -'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 37. § 4. pont [2017. január 1.]

 

71/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

85/B. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 33. § [2017. január 1.]

 

85/C. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

92. § (1) bek. b) pontban

,,társulási megállapodásban erre kijelölt'' szövegrész helyébe ,,társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 37. § 5. pont [2016. június 18.]

 

92. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 34. § [2017. január 1.]

 

92. § (4), (6)-(7) és (10) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

99. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 35. § [2017. január 1.]

 

99/A. §-ból

,,és a 99. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

128. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 6. pont [2016. június 18.]

 

132. § (1) bek. w) pontban

,,ellátotti létszámnak'' szövegrész helyébe ,,ellátotti létszámnak - ezen belül a személyi gondozásban ellátható személyek legmagasabb számának -'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 37. § 6. pont [2016. június 18.]

 

136. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 36. § [2017. január 1.]

 

140. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

140/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

140/D. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

140/K. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

140/M. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 11. pont [2017. január 1.]

 

140/O-140/Q. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 150. § (1) bek. 12. pont [2017. január 1.]


1993. évi XLVIII. tv.

 
 

a bányászatról

 
 

36. § (5a) bek.-ben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,2018'' szövegrész, ,,2029'' szövegrész helyébe ,,2030'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 38. § [2016. június 18.]


1993. évi XXIII. tv.

 
 

a Nemzeti Kulturális Alapról

 
 

4. § (1) bek. g) pontban

,,szerzői jogról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló ttörvény'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 194. § [2016. július 28.]


1993. évi XCIII. tv.

 
 

a munkavédelemről

 
 

5. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 13. § [2016. július 1.]

 

14. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 6. § (1) bek. [2016. július 8.]

 

14. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXXIX. tv. 6. § (2) bek. [2016. július 8.]

 

18. § (4) bek.-ben

,,EK-megfelelőségi nyilatkozattal'' szövegrész helyébe ,,egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozattal'' szövegrész, ,,EK-típustanúsítvánnyal'' szövegrész helyébe ,,egyéni védőeszköz EK típustanúsítvánnyal'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 23. § a) pont [2016. július 8.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,EK-típustanúsítványa'' szövegrész helyébe ,,egyéni védőeszköz EK típustanúsítványa'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 23. § b) pont [2016. július 8.]

 

26. §-ban

,,dolgozók'' szövegrész helyébe ,,munkavállalók'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 23. § c) pont [2016. július 8.]

 

40. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 7. § [2016. július 8.]

 

42. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 8. § [2016. július 8.]

 

44. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 9. § [2016. július 8.]

 

64. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 10. § [2016. július 8.]

 

65. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 11. § [2016. július 8.]

 

67. §

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 12. § [2016. július 8.]

 

68. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 13. § [2016. július 8.]

 

70/A. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 14. § [2016. július 8.]

 

70/B. § (1) bek.-ben

,,ötven'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 23. § d) pont [2016. július 8.]

 

70/B. § (4) bek.-ben

,,Mt. 188. §'' szövegrész helyébe ,,Mt. 208. §'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 23. § e) pont [2016. július 8.]

 

76. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 15. § [2016. július 8.]

 

82. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 16. § (1) bek. [2016. július 8.]

 

82. § (2) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: LXXIX. tv. 16. § (2) bek. [2016. július 8.]

 

82/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXXIX. tv. 24. § a) pont [2016. július 8.]

 

83/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 18. § [2016. július 8.]

 

82/C. § után

82/D. §-sal kieg.: 2016: LXXIX. tv. 17. § [2016. július 8.]

 

84. § (1) bek. g) pontból

,,közvetlenül'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXIX. tv. 24. § b) pont [2016. július 8.]

 

84. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 19. § (1) bek. [2016. július 8.]

 

84. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 19. § (2) bek. [2016. július 8.]

 

87. § 1/B. pontban

,,EK-megfelelőségi nyilatkozat'' szövegrész helyébe ,,egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozat'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 23. § f) pont [2016. július 8.]

 

87. § 1/C. pontban

,,EK-típustanúsítvány'' szövegrész helyébe ,,egyéni védőeszköz EK típustanúsítvány'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 23. § g) pont [2016. július 8.]

 

87. § 1/E. pont

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 20. § (1) bek. [2016. július 8.]

 

87. § 3. pont d) alpont

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 20. § (2) bek. [2016. július 8.]

 

87. § 9. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 14. § [2016. július 1.]

 

88. § (4) bek. a) pont aa) alpontban

,,EK-megfelelőségi nyilatkozata'' szövegrész helyébe ,,egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozata'' szövegrész, ,,EK-típustanúsítványa'' szövegrész helyébe ,,egyéni védőeszköz EK típustanúsítványa'' szövegrész lép: 2016: LXXIX. tv. 23. § h) pont [2016. július 8.]

 

88. § (6) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LXXIX. tv. 21. § [2016. július 8.]

 

89. § után

90. §-sal kieg.: 2016: LXXIX. tv. 22. § [2016. július 8.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

2. § (3) bek. h) pontban

,,az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben'' szövegrész helyébe ,,az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § a) pont [2016. július 1.]

 

2. § (3) bek. i) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 2. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

2. § (6) bek. g) pont 11. alpont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 2. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

2. § (7) bek. a) pontban

,,a Bit.-ben'' szövegrész helyébe ,,a biztosítási tevékenységről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § b) pont [2016. július 1.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

11/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 4. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

11/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 4. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

11/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 4. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 15. § [2016. július 1.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 5. § [2016. július 1.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 6. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

15. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 6. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

18. § (1) bek. t) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 7. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

18. § (1) bek. t) pont után

u) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 7. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

20. § (5) bek. b) pontban

,,a közgyűlés által'' szövegrész helyébe ,,az igazgatótanács által'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § c) pont [2016. július 1.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 8. § [2016. július 1.]

 

29. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 9. § [2016. július 1.]

 

29/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

29/A. § (4) bek.-ben

,,egy évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § d) pont [2016. július 1.]

 

29/A. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § e) pont [2016. július 1.]

 

29/A. § (9) bek.-ben

,,három évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § f) pont [2016. július 1.]

 

38. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 11. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

38. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 11. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

45/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 12. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

45/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 12. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

47. § (3) bek.-ben

,,egészség- vagy önsegélyező'' szövegrész helyébe ,,egészség- vagy önsegélyező, továbbá egészség- és önsegélyező'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § g) pont [2016. július 1.]

 

47. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 13. § [2016. július 1.]

 

47. § (6i) bek.-ben

,,tárgyév'' szövegrész helyébe ,,tárgyévet megelőző év'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § h) pont [2016. július 1.]

 

47/B. § (1) bek.-ben

,,45/A. § (3) bekezdés a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,45/A. § (4) bekezdés a) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § i) pont [2016. július 1.]

 

50/B. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 14. § [2016. július 1.]

 

51. § (6) bek.-ben

,,egészségpénztár'' szövegrész helyébe ,,egészségpénztár, illetve egészség- és önsegélyező pénztár'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § j) pont [2016. július 1.]

 

51. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 15. § [2016. július 1.]

 

64. § (1) bek. b) pontban

,,befektetési szakértő'' szövegrész helyébe ,,befektetésekért felelős vezető'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 18. § k) pont [2016. július 1.]

 

65. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 16. § [2016. július 1.]

 

69. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 17. § [2016. július 1.]


1994. évi XXXIV. tv.

 
 

a Rendőrségről

 
 

1. § (2) bek. 9. pont

Helyébe lép: 2016: LVII. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

7. § (1) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 16. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (1) bek. b) pont bb) alpontban

,,a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központhoz'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központhoz'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 10. § a) pont [2016. július 17.]

 

7. § (1) bek. b) pont bc)-be) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 16. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 16. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

7/E. § (1) bek. a) pont ad) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 1. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

7/E. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 1. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

7/E. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 1. § (3) bek. [2016. július 17.]

 

37. § után

Alcímmel és 37/A-37/B. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 2. § [2016. július 17.]

 

42. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 3. § [2016. július 17.]

 

42. § (5) bek. után

(5e) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 4. § [2016. július 17.]

 

42. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 5. § [2016. július 17.]

 

42. § (7) bek. a) pontban

,,(1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(1) és (5e) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 10. § b) pont [2016. július 17.]

 

42/A. § (1) bek.-ben

,,42. § (1), (2), (5), (5a), (5b) és (5c) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,42. § (1), (2), (5)-(5c) és (5e) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 10. § c) pont [2016. július 17.]

 

64. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 16. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

91/E. § (5) bek.-ben

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 10. § d) pont [2016. július 17.]

 

91/J. § (1) bek. b) pont után

c)-d) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 6. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

91/J. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 6. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

91/K. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 7. § [2016. július 17.]

 

91/L. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 8. § [2016. július 17.]

 

91/M. § (3a) bek.-ben

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 10. § d) pont [2016. július 17.]

 

104. § j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 9. § [2016. július 17.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 17. § [2016. július 1.]

 

7. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 39. § [2017. január 18.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 40. § [2017. január 18.]

 

37/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 41. § [2017. január 18.]

 

79/B. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 42. § [2017. január 18.]

 

102. §

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 1. § [2016. július 10.]

 

187. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 43. § [2017. január 18.]

 

250. § (2) bek. 33. pont után

34. ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 44. § [2017. január 18.]


1994. évi LXVI. tv.

 
 

a Bérgarancia Alapról

 
 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 25. § [2016. július 8.]


1995. évi XXXII. tv.

 
 

a szabadalmi ügyvivőkről

 
 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 19. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

24/E. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 19. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

45/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 151. § [2016. október 1.]


1995. évi XXXIII. tv.

 
 

a találmányok szabadalmi oltalmáról

 
 

17. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 20. § [2016. július 1.]

 

115/H. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 166. § [2016. július 28.]

 

115/L. § a) pontban

,,a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 167. § [2016. július 5.


1995. évi LXVI. tv.

 
 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 
 

33. § (1) bek.-ben

,,kulturális örökségvédelmi hatóság'' szövegrész helyébe ,,kulturális javak hatósági feladatkörében eljáró kulturális örökség hatósága'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 2. § [2016. július 10.]


1995. évi XCVII. tv.

 
 

a légiközlekedésről

 
 

15/A. §-ban

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (2) bek. a) pont [2016. július 17.]

 

17/A. §-ban

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (2) bek. a) pont [2016. július 17.]

 

27/C. § (5) bek.-ben

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központnak'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (2) bek. b) pont [2016. július 17.]

 

61/A. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 45. § [2016. június 18.]

 

KILENCEDIK RÉSZ

77. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 46. § [2016. június 18.]

 

77. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 47. § [2018. január 2.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

3. § 4. pont e) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 21. § [2016. július 1.]

 

3. § 11. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 1. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

3. § 18. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 1. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

3. § 53. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 1. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

3. § 59. pont után

60. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 1. § (4) bek. [2016. augusztus 1.]

 

3. § 87. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § 93. pontban

,,biztosítói teljesítést'' szövegrész helyébe ,,biztosító szolgáltatását'' szövegrész, ,,a 10 ezer forintot'' szövegrész helyébe ,,az ötezer forintot'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § 97. pontban

,,módosulása miatt'' szövegrész helyébe ,,módosulása vagy a magánszemély rendelkezése alapján a nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírt adó kedvezményezett magánszemély részére történő kiutalása miatt'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 2. pont [2017. január 1.]

 

7. § (1c) bek.-ben

,,9. § (3a) bekezdésében említett esetet kivéve'' szövegrész helyébe ,,9. § (3a) és (3b) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 3. pont [2017. január 1.]

 

14. § (5) bek. e) pontban

,,biztosítások kedvezménye miatt levont adó növelt'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjbiztosítás miatt az adóhatóság által korábban kiutalt összeg növelt'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 4. pont [2017. január 1.]

 

24. § (1) bek. i)-j) pont

Helyébe lép, egyidejűleg j) pont után k) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 2. § [2016. június 16.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,kilométerenként 9 forint'' szövegrész helyébe ,,kilométerenként 15 forint'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 5. pont [2017. január 1.]

 

29/A. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

35. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 2. pont [2016. június 16.]

 

44/A. § (2) bek.-ben

,,adóhatóságnál nyilvántartott'' szövegrész helyébe ,,adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott'' szövegrész, ,,egyébként a magánszemély kérelmére az adótartozás, illetőleg az adóbevallás, adóhatósági adómegállapítás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül'' szövegrész helyébe ,,egyébként az adótartozás vagy az adóbevallás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 6. pont [2017. január 1.]

 

44/B. (2) bek.-ben

,,magánszemélynek az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott'' szövegrész helyébe ,,magánszemélynek nincs az állami adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott'' szövegrész, ,,egyébként a magánszemély kérelmére az adótartozás, illetőleg az adóbevallás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül'' szövegrész helyébe ,,egyébként az adótartozás vagy az adóbevallás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 7. pont [2017. január 1.]

 

44/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

44/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

44/C. § (6)-(8) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 4. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

46. § (5) bek.-ben

,,családi kedvezményt, valamint'' szövegrész helyébe ,,családi kedvezményt, első házasok kedvezményét, valamint'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 8. pont [2016. június 16.]

 

46. § (5) bek.-ből

,, , továbbá az adóévi összesített igazoláson a 11/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a rendelkezésben előírt tájékoztatást is megadja'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 1. pont [2016. június 16.]

 

48. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

48. § (3) bek. c) pontban

,,adószámát, valamint a nyilatkozatban foglaltak tudomásulvételét igazoló kijelentését, míg e munkáltató, kifizető hiányában az erre vonatkozó kijelentést'' szövegrész helyébe ,,adószámát'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 9. pont [2017. január 1.]

 

49/B. § (6) bek. d) pontban

,,évi 30 millió forinttal, de legfeljebb a (12) bekezdés rendelkezésében'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb a (12) bekezdésben'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 10. pont [2017. január 1.]

 

58. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 6. § [2016. augusztus 1.]

 

60. § (3) bek. a) pontban

,,jogerőre emelkedésének időpontjával,'' szövegrész helyébe ,,jogerőre emelkedésének időpontjával, a használatbavétel tudomásulvételének időpontjával, illetve az egyszerű bejelentés alapján épített épület esetében a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának időpontjával'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 11. pont [2016. június 16.]

 

60. § (4) bek.-ben

,,határozat jogerőre emelkedésének keltét'' szövegrész helyébe ,,határozat jogerőre emelkedésének keltét, a használatbavétel tudomásulvételének időpontját, illetve az egyszerű bejelentés alapján épített épület esetében a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának időpontját'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 12. pont [2016. június 16.]

 

62. § (2) bek. e) pontban

,,illetve a használatbavételi (fennmaradási) engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig'' szövegrész helyébe ,,a használatbavételi (fennmaradási) engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig, a használatbavétel tudomásulvételének, illetve az egyszerű bejelentés alapján épített épület esetében a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 13. pont [2016. június 16.]

 

62. § (4) bek.-ben

,,az (1)-(2) bekezdés rendelkezései'' szövegrész helyébe ,,az (1)-(3) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 14. pont [2016. június 16.]

 

65. § (3) bek. a) pont ab) alpont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

65. § (3a) bek. b) pontban

,,értékét azzal'' szövegrész helyébe ,,értékét (fogyasztói árcsökkenés esetén a 30 százalékpontot) azzal'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 15. pont [2017. január 1.]

 

66. § (1) bek. a) pont ad) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

67/A. § (1) bek.-ből

,,- ideértve a magánszemélyt megillető választás szerint e § rendelkezéseinek hatálya alá vont tőkepiaci ügyletet is -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 2. pont [2016. augusztus 1.]

 

67/A. § (3) bek. után

(3a)-(3d) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 8. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

67/A. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 8. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

67/A. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 8. § (3) bek. [2016. augusztus 1.]

 

67/A. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 8. § (4) bek. [2016. augusztus 1.]

 

67/A. § (7) bek.-ből

,,a (2) bekezdés szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 2. pont [2016. augusztus 1.]

 

67/B. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

67/B. § (4) bek. b) pontban

,,megszakítás'' szövegrész helyébe ,,megszakítása'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 16. pont [2017. január 1.]

 

67/B. § (4) bek. záró szövegrészben

,,lekötött pénzösszegnek'' szövegrész helyébe ,,lekötési nyilvántartásban lévő pénzügyi eszköznek, pénzösszegnek'' szövegrész, ,,ezen rész'' szövegrész helyébe ,,a meghosszabbítással érintett rész'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 17. pont [2017. január 1.]

 

67/B. § (5) bek. b) pont bb) alpontban

,,lekötött pénzösszegnek'' szövegrész helyébe ,,lekötési nyilvántartásban lévő pénzügyi eszköznek, pénzösszegnek'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 18. pont [2017. január 1.]

 

67/B. § (6) bek. a) pontban

,,a tartós lekötés napjáról'' szövegrész helyébe ,,az első befizetés napjáról (a szerződés újrakötése esetén a befizetés napjának minősülő napról)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 19. pont [2017. január 1.]

 

67/B. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 9. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

67/B. § (10) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 9. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

68. § (1) bek.-ben

,,(ennek hiányában az annak megfelelő megállapodás)'' szövegrész helyébe ,,(ennek hiányában az annak megfelelő megállapodás, vagy a vagyonfelosztási javaslat alapjául szolgáló záró számviteli beszámoló mérlege)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 20. pont [2016. június 16.]

 

69. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

70. § (1a) bek. a) pont ab) alpontban

,,kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató'' szövegrész helyébe ,,kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 21. pont [2016. június 16.]

 

70. § (1a) bek. a) pont záró szövegrészből

,,(kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

70. § (1a) bek. b) pont bb) alpontban

,,kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató'' szövegrész helyébe ,,kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 21. pont [2016. június 16.]

 

70. § (1a) bek. b) pont záró szövegrészből

,,(kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

70. § (3) bek. a) pont ad) alpontban

,,kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak'' szövegrész helyébe ,,kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgatónak'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 22. pont [2016. június 16.]

 

70. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 11. § [2016. augusztus 1.]

 

70. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 12. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

70. § (4)-(4a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 12. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

70. § (4b) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

71. § (2) bek. a)-b) pontban

,,kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak'' szövegrész helyébe ,,kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgatónak'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 23. pont [2016. június 16.]

 

71. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 13. § [2016. augusztus 1.]

 

71. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 14. § [2017. január 1.]

 

72. § (4) bek. f) pontban

,,a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott,'' szövegrész helyébe ,,az 1. számú melléklet 9. pont 9.3. alpont 9.3.4. pontjában meghatározott'' szövegrész, ,,a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben'' szövegrész helyébe ,,az 1. számú melléklet 9. pont 9.3 alpont 9.3.4. pontjában'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 24. pont [2016. augusztus 1.]

 

77/A. § (2) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 15. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

77/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 15. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

77/C. § (19) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 16. § [2017. január 1.]

 

78/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 17. § [2016. július 1.]

 

80. § e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 18. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

80. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 18. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

81. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

81/A. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 20. § [2016. július 1.]

 

81/B. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 21. § [2016. szeptember 1.]

 

81/B. § után

81/C. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 22. § [2016. július 1.]

 

82. § (3) bek.-ben

,,44/C. § (7) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,44/C. § (10) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 25. pont [2017. január 1.]

 

84. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 23. § [2016. szeptember 1.]

 

84/W. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

88. § után

89. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 24. § [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 25. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. június 16., illetve 1. melléklet 9. pont 2016. augusztus 1., 1. melléklet 1. pont, 5-7. pont, 10. pont 2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 1. pont 1.5 alpont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (1) bek. 6. pont [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet 2. pont 2.7. alpontból

,,lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 4. pont [2016. augusztus 1.]

 

1. sz. melléklet 4. pont 4.25. alpontban

,,a kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató'' szövegrész helyébe ,,a kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 26. pont [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet 6. pont 6.9. alpontban

,,értékét, azzal'' szövegrész helyébe ,,értékét (fogyasztói árcsökkenés esetén a 30 százalékpontot), azzal'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 27. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 7. pont 7.17. alpontban

,,juttatott étkezési, közlekedési és szállás költségtérítés'' szövegrész helyébe ,,biztosított étkezés, közlekedés, szállás, valamint az ilyen jogcímen adott költségtérítés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 28. pont [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet 9. pont 9.3. alpont 9.3.1. alpont d)-e) pontból

,,lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 27. § (2) bek. 4. pont [2016. augusztus 1.]

 

1. sz. melléklet 9. pont 9.5. alpont 9.5.1. alpont záró szövegrészben

,,utolsó napja'' szövegrész helyébe ,,utolsó napja, vagy ha a termőföld harmadik féllel kötött szerződés alapján haszonbérletben van, a haszonbérleti szerződés lejártát követő december 31.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 29. pont [2016. július 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 25. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Kieg.: 2016: LXXIII. tv. 63. §, illetve 2. melléklet [2017. augusztus 1.]

 

6. sz. melléklet I. pontban

,,Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek'' szövegrész helyébe ,,Őstermelői tevékenységnek'' szövegrész, ,,erdőgazdálkodás, mindezekre'' szövegrész helyébe ,,erdőgazdálkodás és saját tulajdonú erdőterületen az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdei haszonvétel keretében végzett tevékenység, mindezekre'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 30. pont [2016. július 1.]

 

11. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 25. § c) pont, illetve 3. melléklet [2016. június 16., illetve 3. melléklet 2. pont 2017. január 1.]

 

11. sz. melléklet II. Az értékcsökkenési leírás szabályai fejezet 2. pont p) alpontban

,,a jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek, települések valamelyikében'' szövegrész helyébe ,,szabad vállalkozási zóna területén'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 26. § 31. pont [2016. június 16.]

 

13. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 25. § d) pont, illetve 4. melléklet [2017. január 1.]


1995. évi CXXV. tv.

 
 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

 
 

1. §

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 11. § [2016. július 17.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 12. § [2016. július 17.]

 

5. § o) pont után

p) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 13. § [2016. július 17.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 14. § [2016. július 17.]

 

8. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 15. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

8. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 15. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

8. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXIX. tv. 39. § [2016. július 17.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 16. § [2016. július 17.]

 

9. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LVII. tv. 2. § [2016. július 1.]

 

10. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 17. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

10. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 17. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

11. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 18. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 18. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

13. § (3) bek. d) pontban

,,jóváhagyásával meghatározza'' szövegrész helyébe ,,jóváhagyásával - a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatójának kivételével - meghatározza'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 35. § a) pont [2016. július 17.]

 

20. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 19. § [2016. július 17.]

 

28. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 20. § [2016. július 17.]

 

30. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 22. § [2016. július 1.]

 

30. § után

Alcímmel és 30/A. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 21. § [2016. július 17.]

 

39. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 22. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

39. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 22. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

39. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 22. § (3) bek. [2016. július 17.]

 

40. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 23. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

40. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 23. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

40. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 23. § (3) bek. [2016. július 17.]

 

41. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 24. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

41. § (3) bek. után

(4)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 24. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

41/A. § után

41/B. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 25. § [2016. július 17.]

 

45. § után

45/A. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 26. § [2016. július 17.]

 

47. §

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 27. § [2016. július 17.]

 

52. § után

Alcímmel és 52/A-52/I. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 28. § [2016. július 17.]

 

53. § (1) bek.-ben

,,szolgálatok a'' szövegrész helyébe ,,szolgálatok - a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kivételével - a'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 35. § b) pont [2016. július 17.]

 

54. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 29. § [2016. július 17.]

 

61. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 30. § [2016. július 17.]

 

66. § a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 18. § [2016. július 1.]

 

71/A. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 31. § [2017. január 1.]

 

72/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

74. § g) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 23. § [2016. július 1.]

 

74. § i) pont után

j)-o) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 33. § [2016. július 17.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

76/D-76/E. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 34. § [2016. július 17.]

 

77. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 36. § [2016. július 17.]

 

78. § (1) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 37. § [2016. július 17.]

 

,,Az Európai Unió jogának való megfelelés'' alcím

81. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 38. § [2016. július 17.]


1996. évi XXI. tv.

 
 

a területfejlesztésről és a területrendezésről

 
 

2. § a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 152. § [2016. június 18.]

 

6. § b) és g)-h) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 1. pont [2016. június 18.]

 

7. § d) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 2. pont [2016. június 18.]

 

7. § j) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 153. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

7. § l) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 153. § (2) bek. [2016. június 18.]

 

7. § p) pont után

q)-r) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 153. § (3) bek. [2016. június 18.]

 

,,Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum'' (8. §) alcím

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 3. pont [2016. június 18.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 154. § [2016. június 18.]

 

9/B. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 155. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

9/B. § f) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 155. § (2) bek. [2016. június 18.]

 

9/B. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 155. § (3) bek. [2016. június 18.]

 

13. § d) pontból

,,a regionális fejlesztési ügynökség útján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

14. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 4. pont [2016. június 18.]

 

15. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 156. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

15. § (3)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 5. pont [2016. június 18.]

 

15. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 156. § (2) bek. [2016. június 18.]

 

15. § (13)-(13a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 5. pont [2016. június 18.]

 

15. § (15)-(16) bek.-ben

,,Tokaji'' szövegrész helyébe ,,Tokaj'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 161. § 1. pont [2016. június 18.]

 

15/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 6. pont [2016. június 18.]

 

16. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 157. § [2016. június 18.]

 

16. § (5)-(16) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 7. pont [2016. június 18.]

 

,,Regionális fejlesztési ügynökség'' alcím (17. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 8. pont [2016. június 18.]

 

18. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 158. § [2016. június 18.]

 

III. Fejezet után

III/A. Fejezettel (18/A-18/C. §) kieg.: 2016: LXVII. tv. 159. § [2016. június 18.]

 

19. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 9. pont [2016. június 18.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,miniszter'' szövegrész helyébe ,,miniszterek'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 161. § 2. pont [2016. június 18.]

 

20. § (2)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 10. pont [2016. június 18.]

 

21. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 11. pont [2016. június 18.]

 

21/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 12. pont [2016. június 18.]

 

23/B. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXXVIII. tv. 1. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

23/C. § (1) bek.-ben

,,két'' szövegrész helyébe ,,egy'' szövegrész lép: 2016: LXXVIII. tv. 2. § [2016. szeptember 30.]

 

23/D. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVIII. tv. 1. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

23/E. §

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

24. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 13. pont [2016. június 18.]

 

,,A nyilvánosság és társadalmi részvétel'' alcím (25. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 14. pont [2016. június 18.]

 

,,Területfejlesztési tervezési tevékenység'' alcím (25/B. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 15. pont [2016. június 18.]

 

27. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 160. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

27. § (1) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 16. pont [2016. június 18.]

 

27. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 160. § (2) bek. [2016. június 18.]

 

27. § (1) bek. i), l), p), r), w) és x) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 16. pont [2016. június 18.]

 

27. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 17. pont [2016. június 18.]

 

27. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 18. pont [2016. június 18.]

 

29. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 162. § (2) bek. 19. pont [2016. június 18.]


1996. évi XLVIII. tv.

 
 

a közraktározásról

 
 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 154. § [2017. január 1.]


1996. évi LV. tv.

 
 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

 
 

87. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 24. § [2016. július 1.]


1996. évi LVIII. tv.

 
 

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 
 

21. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 25. § [2016. július 1.]


1996. évi LXV. tv.

 
 

az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről

 
 

7. § (1) bek.-ben

,,szerv'' szövegrész helyébe ,,szerv jogszabályban meghatározottak szerint'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 164. § [2016. június 18.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 163. § [2016. június 18.]


1996. évi LXXV. tv.

 
 

a munkaügyi ellenőrzésről

 
 

1. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 26. § (1) bek. [2016. július 8.]

 

1. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXIX. tv. 26. § (2) bek. [2016. július 8.]

 

1. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.:2016: LXXIX. tv. 26. § (3) bek. [2016. július 8.]

 

2/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXXIX. tv. 27. § [2016. július 8.]

 

3. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 28. § (1) bek. [2016. július 8.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXIX. tv. 28. § (2) bek. [2016. július 8.]

 

6. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: LXXIX. tv. 29. § (1) bek. [2016. július 8.]

 

6. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXXIX. tv. 29. § (2) bek. [2016. július 8.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 30. § [2016. július 8.]

 

7/A. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXIX. tv. 31. § [2016. július 8.]

 

8/B. §

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 32. § [2016. július 8.]

 

8/C. § után

8/D-8/G. §-sal kieg.: 2016: LXXIX. tv. 33. § [2016. július 8.]

 

9. § (6) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXXIX. tv. 34. § [2016. július 8.]

 

10. § q) pont után

r) ponttal kieg.: 2016: LXXIX. tv. 35. § [2016. július 8.]

 

12. § után

13. §-sal kieg.: 2016: LXXIX. tv. 36. § [2016. július 8.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 2016: LXXIX. tv. 37. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. július 8.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 2016: LXXIX. tv. 37. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. július 8.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 2016: LXXIX. tv. 37. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. július 8.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,annak célja csak adóelőny'' szövegrész helyébe ,,annak fő célja adóelőny'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 58. § 1. pont [2017. január 1.]

 

4. § 5/a. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 39. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

4. § 20. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 39. § (2) bek. [2016. július 16.]

 

4. § 23/a. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 39. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

4. § 23/b. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 39. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

4. § 28b. pont után

28c. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 39. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (8) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 40. § [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 41. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

7. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 41. § (2) bek. [2016. július 16.]

 

7. § (1) bek. j) pont után

k)-l) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. l) pont után

ly) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (4) bek. [2016. június 16.]

 

7. § (1) bek. s) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 41. § (5) bek. [2016. július 16.]

 

7. § (1) bek. s) pont után

sz) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. ty) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 41. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. w) pont után

x) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (12) bek.-ből

,, , és nem lehet több 30 millió forintnál'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 59. § 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § (16) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 41. § (10) bek. [2016. július 16.]

 

7. § (21) bek. után

(22)-(25) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (11) bek. [2016. július 16.]

 

7. § (25) bek. után

(26)-(28) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 41. § (12) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 42. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

8. § (1) bek. n) pontban

,,következtében elszámolt veszteség'' szövegrész helyébe ,,következtében elszámolt, a 7. § (22)-(24) bekezdése szerinti arányszámmal megállapított veszteség'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 58. § 2. pont [2016. július 16.]

 

8. § (1) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 42. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 43. § [2016. június 16.]

 

16. § (12) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 44. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

16. § (12) bek. után

(12a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 44. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 45. § [2016. június 16.]

 

18. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 46. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

18. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 46. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

22/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 47. § [2017. január 1.]

 

22/A. § (4) bek.-ből

,,Az e § alapján igénybe vett adókedvezmény adóévenként nem haladhatja meg a 6 millió forintot.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 59. § 2. pont [2017. január 1.]

 

22/B. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 48. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

22/B. § (2b) bek.-ben

,,Támogatásokat Vizsgáló Iroda közreműködésével'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályaival összhangban'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 58. § 3. pont [2016. június 16.]

 

22/B. § (18) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 48. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

22/C. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 49. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

22/C. § (3) bek. után

(3g) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 49. § (2) bek. [2016. július 16.]

 

22/C. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 49. § (3) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 50. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (13) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 50. § (2) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (14) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 50. § (3) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (15) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 50. § (4) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (21) bek. után

(21a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 50. § (5) bek. [2016. július 16.]

 

24/A. § (25) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 50. § (6) bek. [2016. július 16.]

 

26. § (13) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 51. § [2017. január 1.]

 

26/A. § (6a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 52. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

26/A. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 52. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

26/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 52. § (3) bek. [2016. június 16.]

 

28. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 53. § [2016. június 16.]

 

29/A. § (21) bek. után

(22)-(27) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 54. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

29/A. § (27) bek. után

(28)-(32) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 54. § (2) bek. [2016. július 16.]

 

29/A. § (32) bek. után

(33)-(34) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 54. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

30/C. § után

30/D. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 55. § [2017. január 1.]

 

30/D. § után

30/E. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 56. § [2016. július 16.]

 

31. § (1) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 59. § 3. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 7. pontban

,,minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz után'' szövegrész helyébe ,,minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz, továbbá bérbe adott (ideértve a hasznosítási engedély, használati engedély és felhasználási engedély alapján használatba adott) szabadalom, más iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, know-how, védjegy, kereskedelmi név, üzleti titok, szerzői jogi törvény által védett szerzői mű és a szerzői joghoz kapcsolódó jog által védett teljesítmény után'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 58. § 4. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 14. pontban

,,leghátrányosabb térségek, települések valamelyikében'' szövegrész helyébe ,,szabad vállalkozási zóna területén'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 58. § 5. pont [2016. június 16.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 57. §, illetve 5. melléklet [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet A) rész 2. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 59. § 4. pont [2017. január 1.]


1996. évi CXVI. tv.

 
 

az atomenergiáról

 
 

19. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

19. § (4b) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]


1997. évi XI. tv.

 
 

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

 
 

Preambulumban

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § a) pont [2016. július 5.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § c) pont [2016. július 5.]

 

HARMADIK RÉSZ címben (76/A. § előtt)

,,A KÖZÖSSÉGI'' szövegrész helyébe ,,AZ EURÓPAI UNIÓS'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § d) pont [2016. július 5.]

 

X/A. Fejezet címben (76/A. § előtt)

,,A KÖZÖSSÉGI'' szövegrész helyébe ,,AZ EURÓPAI UNIÓS'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § e) pont [2016. július 5.]

 

76/A. §

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 168. § [2016. július 5.]

 

76/B. § előtti alcím és 76/B. §

Hat. kív. h.: 2016: XCIII. tv. 172. § [2016. július 5.]

 

76/C. § előtti alcímcímben

,,A közösségi'' szövegrész helyébe ,,Az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § f) pont [2016. július 5.]

 

76/C. § (1)-(4) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § c) pont [2016. július 5.]

 

76/C. § (2) bek.-ben

,,9. cikke (1) bekezdésének c) pontja'' szövegrész helyébe ,,9. cikke (2) bekezdésének c) pontja'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § g) pont ga) alpont [2016. július 5.]

 

76/C. § (2) bek.-ben

,,Európai Közösségben'' szövegrész helyébe ,,Európai Unióban'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § g) pont gb) alpont [2016. július 5.]

 

76/C. § (2)-(5) bek.-ben

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § b) pont [2016. július 5.]

 

76/D. § előtti alcímcímben és 76/D. §-ban

,,A közösségi'' szövegrész helyébe ,,Az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § f) pont [2016. július 5.]

 

76/D. §-ban

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § c) pont [2016. július 5.]

 

76/E. § (1) bek.-ben

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § b) pont [2016. július 5.]

 

76/E. § (1) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § c) pont [2016. július 5.]

 

76/E. § (1) bek.-ben

,,Közösségi'' szövegrész helyébe ,,Európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § h) pont [2016. július 5.]

 

76/E. § (1) bek.-ben

,,113. cikkének (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,113. cikkének (5) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 171. § [2017. október 1.]

 

76/E. § (5) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § i) pont [2016. július 5.]

 

76/E. § (6) bek.-ben

,,Közösségi'' szövegrész helyébe ,,Európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § h) pont [2016. július 5.]

 

76/E. § (6)-(7) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § c) pont [2016. július 5.]

 

76/E. § (7) bek.-ben

,,A közösségi'' szövegrész helyébe ,,Az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § f) pont [2016. július 5.]

 

76/F. § előtti alcímcímben

,,A közösségi'' szövegrész helyébe ,,Az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § f) pont [2016. július 5.]

 

76/F. § (1) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § c) pont [2016. július 5.]

 

76/F. § (1)-(3) bek.-ben

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § b) pont [2016. július 5.]

 

76/F. § (4) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § c) pont [2016. július 5.]

 

76/F. § (4) bek.-ben

,,A közösségi'' szövegrész helyébe ,,Az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § f) pont [2016. július 5.]

 

76/H. § előtti alcímcímben

,,Közösségi'' szövegrész helyébe ,,Európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § h) pont [2016. július 5.]

 

76/H. § (1) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § c) pont [2016. július 5.]

 

76/H. § (1)-(2) bek.-ben

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § b) pont [2016. július 5.]

 

95. § (1) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § i) pont [2016. július 5.]

 

119. § (2) bek.-ben

,,A közösségi'' szövegrész helyébe ,,Az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 170. § f) pont [2016. július 5.]

 

122. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 169. § [2016. július 5.]


1997. évi XXX. tv.

 
 

a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,önálló zálogjogként alapított, valamint'' szövegrész helyébe ,,önálló zálogjogként alapított, átalakításos önálló zálogjoggá átalakított, valamint'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § a) pont [2016. október 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,önálló zálogjogvásárlások'' szövegrész helyébe ,,önálló és átalakításos önálló zálogjog (a továbbiakban együtt: önálló zálogjog) megvásárlásának'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § b) pont [2016. október 1.]

 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 23. § [2016. július 1.]

 

6. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 19. § [2016. július 1.]

 

8. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 20. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

8. § (2) bek. c) pontban

,,jelzáloghitel tőkeösszege'' szövegrész helyébe ,,jelzáloghitel tőkeösszege a refinanszírozás időpontban'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § c) pont [2016. július 1.]

 

8. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 20. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

8. § (5a) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 20. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

8. § (5a) bek. e) pontban

,,eredeti jelzáloghitel kölcsönszerződésben meghatározott tőkeösszege'' szövegrész helyébe ,,eredeti jelzáloghitel a refinanszírozás időpontban'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § d) pont [2016. július 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 21. § [2016. július 1.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,a különvált zálogjog, illetve az önálló zálogjog alapítása, valamint'' szövegrész helyébe ,,az önálló zálogjog alapítása, illetve jelzálognak átalakításos önálló zálogjoggá való átalakítása, és ezeknek, illetve a jelzálognak különvált zálogjogként'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § e) pont [2016. október 1.]

 

14. § (7) bek.-ben

,,akkor a jelzáloghitelből eredő tőkekövetelés'' szövegrész helyébe ,,akkor a jelzáloghitelből és a refinanszírozási jelzáloghitelből eredő tőkekövetelés'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 22. § f) pont [2016. július 1.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

11/A. § (2) bek. d) pontból

,,35. § (4) bekezdése szerint tett'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

18/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

20/A. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 48. § [2017. január 1.]

 

21/A. § (3) bek. a) pont ab) alpontban

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 76. § [2017. január 1.]

 

27. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

29. § (3) bek.-ben

,,társulási megállapodásban erre kijelölt'' szövegrész helyébe ,,társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 57. § 1. pont [2016. június 18.]

 

35 § (1) bek.-ben

,,működésének'' szövegrész helyébe ,,működésének - jogszabályban meghatározottak szerint kialakított -'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 57. § 2. pont [2017. január 1.]

 

35. § (2)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

37. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 49. § [2017. január 1.]

 

40/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 50. § [2017. január 1.]

 

54. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 51. § [2017. január 1.]

 

57. § (3) és (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

57. § (6) bek.-ben

,,(1)-(3)'' szövegrész helyébe ,,(1) és (2)'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 57. § 3. pont [2017. január 1.]

 

59. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

63. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 52. § [2017. január 1.]

 

64-65. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

66. § (3) bek.-ben

,,60-65. §-okban'' szövegrész helyébe ,,60-63. §-ban'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 57. § 4. pont [2017. január 1.]

 

68/B. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

69/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 26. § [2016. július 1.]

 

82. § (2) bek.-ből

,,utógondozó,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

94. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 53. § [2017. január 1.]

 

94/A. §-ban

,, , a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ'' szövegrész helyébe ,,és a családok átmeneti otthona'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 57. § 5. pont [2016. június 18.]

 

102. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 27. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

102. § (1a) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 27. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

139. § (3) bek. e) pontban

,,62-65.'' szövegrész helyébe ,,62-63.'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 57. § 6. pont [2017. január 1.]

 

145. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 54. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

145. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 54. § (2) bek. [2016. június 18.]

 

147. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 55. § [2017. január 1.]

 

148. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 56. § [2016. június 18.]

 

156-157. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

159. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

161. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

161/A-161/K. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 11. pont [2017. január 1.]

 

161/O. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 12. pont [2017. január 1.]

 

161/Q. § (1) és (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 13. pont [2017. január 1.]

 

161/R. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 14. pont [2017. január 1.]

 

161/S-161/U. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 15. pont [2017. január 1.]

 

161/Z. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 16. pont [2017. január 1.]

 

163. § (2) és (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 17. pont [2017. január 1.]

 

167-168. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 18. pont [2017. január 1.]

 

171-172. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 165. § (1) bek. 19. pont [2017. január 1.]


1997. évi XLVII. tv.

 
 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 
 

4. § (2) bek. o) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 28. § [2016. július 1.]


1997. évi LXVIII. tv.

 
 

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

 
 

100. § (4) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 29. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

118. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 29. § (2) bek. [2016. július 1.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

3. § (1) bek. b) pontban

,,építészeti,'' szövegrész helyébe ,,építészeti, településképi'' szövegrész lép: 2016: LXXIV. tv. 15. § (5) bek. a) pont [2016. július 23.]

 

6/A. § (1) bek. a) pont ab)-ac) alpont

Hat. kív. h.: 2016: LXXIV. tv. 15. § (6) bek. a) pont [2016. július 23.]

 

13. § (2) bek. c) pontban

,,településképi védelemmel'' szövegrész helyébe ,,- településképi rendelet hiányában - a településképi védelemmel'' szövegrész lép: 2016: LXXIV. tv. 15. § (5) bek. b) pont [2016. július 23.]

 

17. § n) pont után

o) ponttal kieg.: 2016: LXXIV. tv. 15. § (1) bek. [2016. július 23.]

 

29. § (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXIV. tv. 15. § (6) bek. b) pont [2016. július 23.]

 

30/C. §

Helyébe lép: 2016: LXXIV. tv. 15. § (2) bek. [2016. július 23.]

 

30/D. §

Helyébe lép: 2016: LXXIV. tv. 15. § (3) bek. [2016. július 23.]

 

30/E. § után

Alcímmel és 30/F. §-sal kieg.: 2016: LXXIV. tv. 15. § (4) bek. [2016. július 23.]

 

31. § (5) bek.-ben

,,táj- és településkép,'' szövegrész helyébe ,,településkép, a tájkép'' szövegrész lép: 2016: LXXIV. tv. 15. § (5) bek. c) pont [2016. július 23.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,településképet,'' szövegrész helyébe ,,településképi követelményt'' szövegrész lép: 2016: LXXIV. tv. 15. § (5) bek. d) pont [2016. július 23.]

 

52. § (4) bek. f) pontban

,,fedezetkezelő'' szövegrész helyébe ,,fedezetkezelő, tervezői művezető'' szövegrész lép: 2016: LXXIV. tv. 15. § (5) bek. e) pont [2016. július 23.]

 

55. § (3) bek.-ből

,,a településkép előnyösebb kialakítása szempontból vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXIV. tv. 15. § (6) bek. c) pont [2016. július 23.]

 

55. § (4) bek.-ből

,,a településkép előnyösebb kialakítása céljából vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXIV. tv. 15. § (6) bek. d) pont [2016. július 23.]

 

57. § (3) bek.-ben

,,rendeletben'' szövegrész helyébe ,,a településképi rendeletben'' szövegrész lép: 2016: LXXIV. tv. 15. § (5) bek. f) pont [2016. július 23.]

 

57/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 30. § [2016. július 1.]

 

62. § (1) bek. 1. pont 1.2. alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 31. § [2016. július 1.]

 

62. § (1) bek. 24. pontból

,,a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárásra,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXIV. tv. 15. § (6) bek. e) pont [2016. július 23.]

 

62. § (2) bek. 3. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXXIV. tv. 15. § (6) bek. f) pont [2016. július 23.]

 

62. § (6) bek. 1-3. és 7. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXXIV. tv. 15. § (6) bek. g) pont [2016. július 23.]

 

62. § (7) bek. 2. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXXIV. tv. 15. § (6) bek. h) pont [2016. július 23.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

4. § o) pont 2. alpont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 123. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

4. § p) pont után

q) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 123. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

4. § r) pontban

,,az állami adóhatóság, az adózás rendjéről szóló tv. 88. §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében a vámhatóság,'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatóság,'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 136. § a) pont [2016. június 16.]

 

5. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 32. § [2016. július 1.]

 

5. § (1) bek. i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 124. § [2016. június 16.]

 

11. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 125. § [2017. január 1.]

 

11/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 137. § 1. pont [2017. január 1.]

 

11/A. § után

11/B. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 126. § [2016. június 16.]

 

16. § (3) bek.-ből

,,s)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 137. § 2. pont [2016. június 16.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7050 forint (napi összege 235 forint)'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7110 forint (napi összege 237 forint)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 136. § b) pont [2017. január 1.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 127. § [2016. június 16.]

 

29. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 128. § [2016. június 16.]

 

30/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 129. § [2016. június 16.]

 

35. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 130. § [2016. augusztus 1.]

 

38. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 131. § [2016. június 16.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,s)-v)'' szövegrész helyébe ,,t)-v)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 136. § c) pont [2016. június 16.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,s)-w)'' szövegrész helyébe ,,t)-w)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 136. § d) pont [2016. június 16.]

 

41. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 137. § 3. pont [2016. június 16.]

 

44. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 137. § 4. pont [2016. június 16.]

 

45. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 132. § [2016. június 16.]

 

47. § (3) bek.-ből

,,a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 137. § 5. pont [2016. június 16.]

 

54. § (2) bek. b) pontban

,,járulék'' szövegrész helyébe ,,biztosítottat terhelő járulék, foglalkoztatottnak minősülő biztosított esetében a foglalkoztatót terhelő járulék'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 136. § e) pont [2016. június 16.]

 

56/J. § után

Alcímmel és 56/K. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 133. § [2017. január 1.]

 

65/E. § után

65/F. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 134. § [2017. január 1.]

 

65/F. § után

65/G. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 135. § [2016. június 16.]


1997. évi LXXXI. tv.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról

 
 

40. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 33. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

83/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 33. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

102/B-102/C. §, 102/E. §, 102/H-102/I. § és 102/K. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 166. § [2017. január 1.]


1997. évi LXXXII. tv.

 
 

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

 
 

4. § (2) bek. x) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 34. § [2016. július 1.]

 

23. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 24. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

23. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 24. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

24. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 32. § a) pont [2016. július 1.]

 

48. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 25. § [2016. július 1.]

 

58. § (1) bek.-ben

,,kell képeznie'' szövegrész helyébe ,,kell biztosítania'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § a) pont [2016. július 1.]

 

58. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 26. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

58. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 26. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

59. § (3) bek. a) pontban

,,az SzMSz-ben'' szövegrész helyébe ,,az SzMSz-ben és a pénzügyi tervben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § b) pont [2016. július 1.]

 

59. § (4) bek. c) pontban

,,szolgáltatási tartalékok befektetésének kiadásai,'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatási tartalékok befektetésének kiadásai, valamint a 74. § (4) bekezdés szerinti költség,'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § c) pont [2016. július 1.]

 

60. § (3) bek. a) pontban

,,az SzMSz-ben vagy a pénzügyi tervben'' szövegrész helyébe ,,az SzMSz-ben és a pénzügyi tervben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § d) pont [2016. július 1.]

 

61. § (2) bek. a) pontban

,,az SzMSz-ben vagy a pénzügyi tervben'' szövegrész helyébe ,,az SzMSz-ben és a pénzügyi tervben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § e) pont [2016. július 1.]

 

61. § (2) bek. h) pontban

,,bevételek.'' szövegrész helyébe ,,bevételek, valamint a 74. § (4) bekezdés szerinti költségnek a vagyonkezelési tevékenység ellenértékét meghaladó része.'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § f) pont [2016. július 1.]

 

66. § (6) bek.-ben

,,0,4 százalékát'' szövegrész helyébe ,,0,2 százalékát'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § g) pont [2016. július 1.]

 

74. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 27. § [2016. július 1.]

 

77/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 28. § [2017. január 1.]

 

77/C. § (4) bek.-ben

,,egy évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § h) pont [2016. július 1.]

 

77/C. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § i) pont [2016. július 1.]

 

77/C. § (9) bek.-ben

,,három évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 31. § j) pont [2016. július 1.]

 

83. § (6) bek.-ből

,,az átlépés napja a befogadó pénztár befogadó nyilatkozatának napja, azonban'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 32. § b) pont [2016. július 1.]

 

83. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 29. § [2016. július 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

131/B. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 30. § [2016. július 1.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

27. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 35. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

27. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 35. § (2) bek. [2016. július 1.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

17. § (1) bek. 16. pontból

,, , továbbá a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott örökségvédelmi hatósági kötelezés'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 3. § [2016. július 10.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

244/A. § (4)-(5) és (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 167. § [2016. június 18.]

 

244/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 167. § [2016. június 18.]


1998. évi XI. tv.

 
 

az ügyvédekről

 
 

6. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 36. § [2016. július 1.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 37. § [2016. július 1.]

 

54. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 38. § [2016. július 1.]


1998. évi XII. tv.

 
 

a külföldre utazásról

 
 

27. § (1b) bek.-ben

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központnak'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (3) bek. [2016. július 17.]


1998. évi XXV. tv.

 
 

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 236. § 1. pont [2016. július 17.]


1998. évi LXVI. tv.

 
 

az egészségügyi hozzájárulásról

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 138. § [2016. június 16.]


1998. évi LXXXIV. tv.

 
 

a családok támogatásáról

 
 

4. § d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 39. § [2016. július 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 168. § [2017. január 1.]

 

37. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 169. § [2017. január 1.]

 

37. § (3)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 170. § [2017. január 1.]

 

52. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 170. § [2017. január 1.]


1999. évi XLII. tv.

 
 

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

 
 

6. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 172. § 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 172. § 2. pont [2017. január 1.]

 

8. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 155. § [2017. január 1.]

 

8. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 171. § [2017. január 1.]

 

8/A. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 172. § 3. pont [2017. január 1.]

 

8/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 172. § 4. pont [2017. január 1.]

 

9. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 172. § 5. pont [2017. január 1.]

 

10. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 172. § 6. pont [2017. január 1.]


1999. évi XLIII. tv.

 
 

a temetőkről és a temetkezésről

 
 

25. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 58. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

25. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 58. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

28. § után

Alcímmel (28/A. §) kieg.: 2016: LXVII. tv. 59. § [2016. szeptember 1.]

 

,,Temetkezési szolgáltatásért felszámítható díj'' alcím

28/B. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 60. § [2017. január 1.]

 

30. § (2) bek. b) pontból

,,valamint a törvény végrehajtására kiadott kormányr. szerinti vagyoni biztosítékkal,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 67. § [2017. január 1.]

 

30. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 61. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

30. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 61. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

30. § (3) bek.-ben

,,(4) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Bnytv.)'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 66. § 1. pont [2017. január 1.]

 

30. § (3) bek. b) pontban

,,vezetőjének'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselőjének'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 66. § 2. pont [2017. január 1.]

 

30. § (7) bek.-ben

,,(4) és (6) bekezdés alapján megismert'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés a) pontban meghatározott feltételt igazolására szolgáló'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 66. § 3. pont [2017. január 1.]

 

30. § után

31. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 62. § [2016. szeptember 1.]

 

33. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 63. § [2016. szeptember 1.]

 

41. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 64. § [2017. január 1.]

 

44/A. § után

44/B. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 65. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

44/B. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 65. § (2) bek. [2018. január 1.]


1999. évi LIV. tv.

 
 

az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről

 
 

12. § (6) bek.-ben

,,a jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,az e törvényben'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 42. § a) pont [2016. július 17.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,a jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,az e törvényben'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 42. § b) pont [2016. július 17.]

 

II. Fejezet

14/A-14/F. §-sal és alcímekkel kieg.: 2016: LXIX. tv. 40. § [2016. július 17.]

 

20. § után

21. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 41. § [2016. július 17.]


1999. évi LXXV. tv.

 
 

a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

 
 

4. § p-x) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXIX. tv. 43. § [2016. július 17.]

 

I/A. fejezet (4/A-4/J. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXIX. tv. 43. § [2016. július 17.]

 

62. § (1) és (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXIX. tv. 43. § [2016. július 17.]


1999. évi LXXVI. tv.

 
 

a szerzői jogról

 
 

3. §

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 173. § [2016. július 28.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 174. § [2016. július 28.]

 

16. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 175. § (1) bek. [2016. július 28.]

 

16. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: XCIII. tv. 175. § (2) bek. [2016. július 28.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 176. § [2016. július 28.]

 

21. §

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 177. § [2016. július 28.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 178. § [2016. július 28.]

 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 179. § (1) bek. [2016. július 28.]

 

27. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 179. § (2) bek. [2016. július 28.]

 

27. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 179. § (3) bek. [2016. július 28.]

 

30. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 40. § [2016. július 1.]

 

33. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 180. § [2016. július 28.]

 

35. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 181. § [2016. július 28.]

 

35. § (4) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2016: XCIII. tv. 193. § a) pont [2016. július 28.]

 

41/D. § (13) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 182. § [2016. július 28.]

 

41/E. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 183. § [2016. július 28.]

 

41/G. § (2) bek.-ben

,,a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának'' szövegrész lép: 2016: XCIII. tv. 192. § [2016. július 28.]

 

64. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 184. § [2016. július 28.]

 

70. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 185. § [2016. július 28.]

 

84/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 186. § (1) bek. [2016. július 28.]

 

84/A. § (9) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 186. § (2) bek. [2016. július 28.]

 

84/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 186. § (3) bek. [2016. július 28.]

 

85-92/P. §

Hat. kív. h.: 2016: XCIII. tv. 193. § b) pont [2016. július 28.]

 

100. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 187. § [2016. július 28.]

 

102. §

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 188. § [2016. július 28.]

 

104. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 189. § [2016. július 28.]

 

106. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIII. tv. 190. § [2016. július 28.]

 

112. § (4a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XCIII. tv. 193. § c) pont [2016. július 28.]

 

112. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XCIII. tv. 193. § d) pont [2016. július 28.]

 

113. § j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: XCIII. tv. 191. § [2016. július 28.]


1999. évi CXXI. tv.

 
 

a gazdasági kamarákról

 
 

27. § (6) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 41. § [2016. július 1.]


2000. évi II. tv.

 
 

az önálló orvosi tevékenységről

 
 

3. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 173. § [2016. június 18.]


2000. évi XLII. tv.

 
 

a víziközlekedésről

 
 

20. §

Helyébe lép: 2016: LXXV. tv. 4. § [2016. szeptember 18.]

 

20. §-ban

,,kedvtelési célú vízi járművet'' szövegrész helyébe ,,kedvtelési célú vízi járművet és motoros vízi sporteszközt'' szövegrész lép: 2016: LXXV. tv. 7. § [2016. július 24.]

 

90. § a) pont

Helyébe lép: 2016: LXXV. tv. 5. § [2016. július 24.]

 

90. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: LXXV. tv. 6. § [2016. szeptember 18.]


2000. évi LXXXIV. tv.

 
 

a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

 
 

2. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 42. § [2016. július 1.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 43. § [2016. július 1.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 44. § [2016. július 1.]


2000. évi C. tv.

 
 

a számvitelről

 
 

3. § (3) bek. 2. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 204. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (5) bek. 1. pontban

,,társaságért, annak üzletágáért, telephelyéért, üzlethálózatáért'' szövegrész helyébe ,,üzletágért, telephelyért, üzlethálózatért'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 1. pont [2016. június 16.]

 

3. § (5) bek. 2. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 204. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (10) bek. 3. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 1. pont [2016. június 16.]

 

25. § (8) bek.-ből

,,cégvásárlás esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 2. pont [2016. június 16.]

 

29. § (8) bek.-ben

,,peresített követelésekből'' szövegrész helyébe ,,peresített követelésekből - a 77. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti követelések kivételével -'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 2. pont [2016. június 16.]

 

37. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 205. § [2016. június 16.]

 

45. § (3) bek.-ből

,,cégvásárlás esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 2. pont [2016. június 16.]

 

45. § (4) bek.-ből

,,a cégvásárlást követő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 3. pont [2016. június 16.]

 

49. § (2) bek.-ből

,,cégvásárlás esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 2. pont [2016. június 16.]

 

52. § (4) bek.-ben

,,lehet leírni'' szövegrész helyébe ,,kell leírni'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 3. pont [2016. június 16.]

 

77. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 206. § [2016. június 16.]

 

81. § (2) bek. l) pontban

,,elengedett'' szövegrész helyébe ,,a forgóeszközök között kimutatott - vásárolt követelésnek nem minősülő - elengedett'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 4. pont [2016. június 16.]

 

81. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 207. § [2016. június 16.]

 

83. § (3) bek.-ben

,,fizetett (fizetendő)'' szövegrész helyébe ,,fizetendő (fizetett)'' szövegrész, ,,a kölcsönök, bankbetétek'' szövegrész helyébe ,,a tartósan adott kölcsönök, a bankbetétek'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 5. pont [2016. június 16.]

 

84. § (3) bek.-ben

,,eszközökből származó'' szövegrész helyébe ,,eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 6. pont [2016. június 16.]

 

85. § (1a) bek.-ben

,,eszközök ráfordításaként'' szövegrész helyébe ,,eszközök (értékpapírok, kölcsönök) ráfordításaként'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 7. pont [2016. június 16.]

 

85. § (1a) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 208. § [2016. június 16.]

 

85. § (2) bek.-ben

,,Fizetendő kamatok'' szövegrész helyébe ,,Fizetendő (fizetett) kamatok'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 8. pont [2016. június 16.]

 

85. § (3) bek. m) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 209. § [2016. június 16.]

 

85. § (3) bek. v) pontban

,,értékpapírokhoz'' szövegrész helyébe ,,értékpapírokhoz és vásárolt követelésekhez'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 9. pont [2016. június 16.]

 

91. § a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 210. § [2016. június 16.]

 

95/B. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 211. § [2016. június 16.]

 

III. Fejezet

Alcímmel és 95/C. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 212. § [2016. június 16.]

 

97. § (1)-(2) bek.-ben

,,évtől évtől'' szövegrész helyébe ,,évtől'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 10. pont [2016. június 16.]

 

102. § (1) bek. első mondatból

,,egyszerűsített'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 4. pont [2016. június 16.]

 

102. § (3) bek.-ben

,,adózott eszközértéknek'' szövegrész helyébe ,,mérleg szerinti eszközértéknek'' szövegrész, ,,egyszerűsített adózott eredménnyel'' szövegrész helyébe ,,adózott eredménnyel'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 11. pont [2016. június 16.]

 

108. § (1) bek.-ből

,,egyszerűsített'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 4. pont [2016. június 16.]

 

114/B. § (4) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 213. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

114/B. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 213. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

114/D. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 214. § [2016. június 16.]

 

134. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 215. § [2016. június 16.]

 

154. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 216. § [2016. június 16.]

 

155. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 217. § [2016. június 16.]

 

156. § (5) bek. j) pontban

,,és g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,g) és h) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 12. pont [2016. június 16.]

 

156. § (5) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 218. § [2016. június 16.]

 

163. § (1) bek.-ben

,,egyszerűsített adózott eredményt'' szövegrész helyébe ,,egyszerűsített mérlegben kimutatott adózott eredményt'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 13. pont [2016. június 16.]

 

163/A. § (3) bek.-ben

,,egyszerűsített adózott eredmény'' szövegrész helyébe ,,adózott eredmény'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 14. pont [2016. június 16.]

 

175. § (2) bek. c) pontban

,,tanács irányelv'' szövegrész helyébe ,,tanácsi irányelv'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 15. pont [2016. június 16.]

 

175. § (2) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 219. § [2016. június 16.]

 

177. § (45) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 220. § [2016. június 16.]

 

177. § (57) bek. után

(58)-(60) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 221. § [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet ,,Források (passzívák)'' alcím ,,F. Kötelezettségek'' pont ,,I. Hátrasorolt kötelezettségek'' pontban

,,2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben'' szövegrész helyébe ,,2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 16. pont [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet ,,Források (passzívák)'' alcím ,,F. Kötelezettségek'' pont ,,III. Rövid lejáratú kötelezettségek'' pont ,,1. Rövid lejáratú kölcsönök'' alpontban

,,- ebből: az átváltozt5atható és átváltozó kötvények'' szövegrész helyébe ,,- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 17. pont [2016. június 16.]

 

1. sz. melléklet ,,Források (passzívák)'' alcím ,,F. Kötelezettségek'' pont ,,III. Rövid lejáratú kötelezettségek'' pontban

,,7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben'' szövegrész helyébe ,,7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 223. § 18. pont [2016. június 16.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 222. § 1. pont, illetve 15. melléklet [2016. június 16.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 222. § 2. pont, illetve 16. melléklet [2016. június 16.]

 

5. sz. melléklet 19. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 224. § 5. pont [2016. június 16.]


2000. évi CXII. tv.

 
 

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

 
 

1. §-ban

,,szakmai, gazdasági és egyesületek'' szövegrész helyébe ,,szakmai szervezetek, gazdasági társaságok és egyesületek'' szövegrész lép: 2016: LXXVIII. tv. 7. § a) pont [2016. július 1.]

 

4/C. § (2) bek. h) pontban

,, , első felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § a) pont [2016. július 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,, , illetve első felülvizsgálatát követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervben'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § b) pont [2016. július 1.]

 

6. § (2) bek. b)-c) pontban

,,tervben'' szövegrész helyébe ,,tanulmánytervben'' szövegrész lép: 2016: LXXVIII. tv. 7. § b) pont [2016. július 1.]

 

16. §

Helyébe lép: 2016: LXXVIII. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,- első felülvizsgálatukat követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § c) pont [2016. július 1.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,- első felülvizsgálatukat követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervekkel -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § d) pont [2016. július 1.]

 

35. § h) pontban

,,- első felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § e) pont [2016. július 1.]

 

54. § után

55. §-sal kieg.: 2016: LXXVIII. tv. 5. § [2016. július 1.]

 

58. § (1) bek. a) pontban

,,vízpart-rehabilitációs szabályozási'' szövegrész helyébe ,,vízpart-rehabilitációs szabályozási, valamint a partvonal-szabályozási'' szövegrész lép: 2016: LXXVIII. tv. 7. § c) pont [2017. január 1.]

 

58. § (2) bek.-ben

,,a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát előttien'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § f) pont [2016. július 1.]

 

58. § (3) bek.-ben

,,vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát előttien'' szövegrész helyébe ,,Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének első felülvizsgálatát előttien a környezetvédelemért és a természetvédelemért, valamint a településrendezésért és területrendezésért felelős miniszter egyetértésével'' szövegrész lép: 2016: LXXVIII. tv. 7. § d) pont [2017. január 1.]

 

58. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § g) pont [2016. július 1.]

 

59. § (1) bek.-ben

,, , első felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervekkel'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § h) pont [2017. január 1.]

 

59. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § i) pont [2016. július 1.]

 

59. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § j) pont [2016. július 1.]

 

59. § (5) bek.-ben

,,és vízpart-rehabilitációs'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § k) pont [2016. július 1.]

 

59. § (7) bek.-ben

,,vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatának megtörténtéig a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § l) pont [2016. július 1.]

 

59. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 8. § m) pont [2016. július 1.]

 

1/1. sz. melléklet 9. pont után

9a. ponttal kieg.: 2016: LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

1/2. sz. melléklet 7. pont után

7a. ponttal kieg.: 2016: LXXVIII. tv. 6. § (2) bek. [2016. július 1.]


2000. évi CXXVIII. tv.

 
 

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

 
 

4. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXXV. tv. 8. § [2016. július 24.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXV. tv. 9. § [2016. július 24.]

 

8. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXXV. tv. 10. § [2016. július 24.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXV. tv. 11. § (1) bek. [2016. július 24.]

 

9. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXV. tv. 11. § (2) bek. [2016. július 24.]


2000. évi CXXX. tv.

 
 

az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról

 
 

2. §

Helyébe lép: 2016: LVI. tv. 1. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 2016: LVI. tv. 1. § (2) bek. [2016. június 16.]


2001. évi XX. tv.

 
 

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

 
 

2. § c) pont

Helyébe lép: 2016: LXXXVI. tv. 1. § (1) bek. [2016. június 24.]

 

2. § l) pont után

m)-n) ponttal kieg.: 2016: LXXXVI. tv. 1. § (2) bek. [2016. június 24.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXXVI. tv. 2. § (1) bek. [2016. június 24.]

 

3. § (14) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXVI. tv. 2. § (2) bek. [2016. június 24.]

 

20. § után

20/A. §-sal kieg.: 2016: LXXXVI. tv. 3. § [2016. június 24.]


2001. évi XLVIII. tv.

 
 

a formatervezési minták oltalmáról

 
 

14. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 45. § [2016. július 1.]


2001. évi LVI. tv.

 
 

a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 236. § 2. pont [2016. október 1.]


2001. évi LXIV. tv.

 
 

a kulturális örökség védelméről

 
 

6. § (1) bek. a) pontban

,,összehangolását és irányítását'' szövegrész helyébe ,,összehangolását és szakmai irányítását'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 1. pont [2016. július 10.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,kormányrendeletben kijelölt központi hivatalként működő központi költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 2. pont [2016. július 10.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,Az örökségvédelmi hatósági és egyéb szakmai döntések'' szövegrész helyébe ,,A hatósági és egyéb szakmai döntések'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 3. pont [2016. július 10.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (1) bek. a) pont [2016. július 10.]

 

7. § 4. pontban

,,így biztosított fennmaradásuk'' szövegrész helyébe ,,így biztosítva fennmaradásukat'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 4. pont [2016. július 10.]

 

7. § 4. pont után

4a. ponttal kieg.: 2016: XCII. tv. 4. § (1) bek. [2016. július 10.]

 

7. § 13. pontban

,,fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul, kivéve a nagyberuházást'' szövegrész helyébe ,,beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 5. pont [2016. július 10.]

 

7. § 16-18. pont

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 4. § (2) bek. [2016. július 10.]

 

7. § 20. pont nyitó szövegrészben

,,beruházás'' szövegrész helyébe ,,beavatkozás, fejlesztés, beruházás'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 6. pont [2016. július 10.]

 

7. § 20. pont b) alpont

Hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § a) pont [2016. július 10.]

 

7. § 20. pont d) alpontban

,,árapasztótározó-építés'' szövegrész helyébe ,,árapasztó- vagy árapasztó tározó-építés'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 7. pont [2016. július 10.]

 

7. § 25. pontban

,,védelem'' szövegrész helyébe ,,védettség'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 8. pont [2016. július 10.]

 

7. § 27. pontban

,,fejlesztés'' szövegrész helyébe ,,beavatkozás, fejlesztés'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 9. pont [2016. július 10.]

 

7. § 29. pont után

29a. ponttal kieg.: 2016: XCII. tv. 4. § (3) bek. [2016. július 10.]

 

7. § 44. pont után

44a-44b. ponttal kieg.: 2016: XCII. tv. 4. § (4) bek. [2016. július 10.]

 

Általános védelem alcím

11/A. §-sal kieg.: 2016: XCII. tv. 5. § [2016. július 10.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (2) bek. a) pont [2016. július 10.]

 

15. § (2) bek. f) pontban

,,elővásárlási jogáról szóló tájékoztatást'' szövegrész helyébe ,,elővásárlási joga fennállásának tényét'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 10. pont [2016. július 10.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások)'' szövegrész helyébe ,,beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások)'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 11. pont [2016. július 10.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,23/F. § (6)'' szövegrész helyébe ,,23/F. § (7)'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 12. pont [2016. július 10.]

 

20. § (4) bek. g) pontban

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (1) bek. b) pont [2016. július 10.]

 

20/A. § (1) bek.-ben

,,végezhető tevékenység'' szövegrész helyébe ,,végezhető feltárási tevékenység'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 13. pont [2016. július 10.]

 

21. § (1) bek. a)-c) pont

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 6. § [2016. július 10.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,a feltárásra jogosult intézményt'' szövegrész helyébe ,,feltárásra jogosult intézményt'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 14. pont [2016. július 10.]

 

22. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 7. § [2016. július 10.]

 

23/A. §-ban

,,fejlesztések, beruházások'' szövegrész helyébe ,,beruházások'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 15. pont [2016. július 10.]

 

23/C. § (1) bek.-ben

,,esetén előzetes'' szövegrész helyébe ,,esetén - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - előzetes'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 16. pont [2016. július 10.]

 

23/C. § (2) bek.-ben

,,az öt évnél nem régebbi örökségvédelmi hatástanulmány'' szövegrész helyébe ,,a hatástanulmány is'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 17. pont [2016. július 10.]

 

23/C. § (3) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (1) bek. c) pont [2016. július 10.]

 

23/C. § (4) bek.-ben

,,Hivatal megkeresésére'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv megkeresésére'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 18. pont [2016. július 10.]

 

23/C. § (4) bek.-ben

,,Hivatal rendelkezésére'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv rendelkezésére'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 19. pont [2016. július 10.]

 

23/C. § (6) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (1) bek. d) pont [2016. július 10.]

 

23/D. § (2)-(5) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (1) bek. e) pont [2016. július 10.]

 

23/E. § (2) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (1) bek. f) pont [2016. július 10.]

 

23/E. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 8. § [2016. július 10.]

 

23/E. § (2a)-(4) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (1) bek. f) pont [2016. július 10.]

 

23/E. § (6) bek.-ben

,,régészeti megfigyelést akkreditált intézménynek kell végezni a feltárás vezetőjének irányításával'' szövegrész helyébe ,,régészeti megfigyelést jogszabályban meghatározottak szerint akkreditált intézménynek vagy a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervnek kell végezni'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 20. pont [2016. július 10.]

 

23/F. § (1)-(2) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (1) bek. g) pont [2016. július 10.]

 

23/F. § (8) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8) bek. után (8a) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 9. § [2016. július 10.]

 

23/F. § (9) bek.-ben

,,leletfeldolgozás'' szövegrész helyébe ,,leletfeldolgozás, valamint a végleges leletbefogadás'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 21. pont [2016. július 10.]

 

23/G. § (1) bek.-ben

,,nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás'' szövegrész helyébe ,,nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás (a továbbiakban: közlekedési infrastruktúra-beruházás)'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 22. pont [2016. július 10.]

 

23/G. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 10. § [2016. július 10.]

 

23/G. § (4) bek.-ben

,,régészeti feladatellátás keretében'' szövegrész helyébe ,,23/F. § (9) bekezdés szerinti 1%-on felül'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 23. pont [2016. július 10.]

 

24. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 11. § [2016. július 10.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,feltárást végző intézmény'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 24. pont [2016. július 10.]

 

24. § (5) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (2) bek. b) pont [2016. július 10.]

 

27. § (4) bek.-ben

,,a tervezett fejlesztés, beruházás műszaki tartalmának'' szövegrész helyébe ,,a földmunkával járó, tervezett beruházás műszaki tartalmának'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 25. pont [2016. július 10.]

 

27/A. § (2) bek.-ben

,,Hivatal ellenőrzi. A Hivatal által végzett feltárások esetén az ellenőrzést a hatóság végzi.'' szövegrész helyébe ,,hatóság jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrzi.'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 26. pont [2016. július 10.]

 

27/A. § (3) bek.-ben

,,feltárásban alvállalkozóként nem működhet közre'' szövegrész helyébe ,,feltárásban nem működhet közre'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 27. pont [2016. július 10.]

 

27/B. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 12. § [2016. július 10.]

 

28. § a) pontban

,,műemléki területek'' szövegrész helyébe ,,sajátos területek'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 28. pont [2016. július 10.]

 

28. § b) pontban

,,műemlékek és környezetük'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki értékek, valamint a műemlékek, a műemlékvédelem sajátos tárgyai környezetének megőrzése,'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 29. pont [2016. július 10.]

 

28. § c) pontban

,,műemléki szempontból védett területek fenntartását, fejlesztését és az értékvédelmét szolgáló kezelése'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki értékek fenntartása és az értékvédelmet szolgáló fejlesztése'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 30. pont [2016. július 10.]

 

28. § d) pontban

,,kutatások, oktatás'' szövegrész helyébe ,,oktatás, szakirányú szakképzés'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 31. pont [2016. július 10.]

 

28/A. § (2) bek.-ben

,,Hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,hatóságnál'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 32. pont [2016. július 10.]

 

28/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 13. § [2016. július 10.]

 

28/A. § (3) bek.-ből

,,fellebbezésre tekintet nélkül'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § b) pont [2016. július 10.]

 

28/A. § (4) bek.-ben

,,értékre vonatkozó szabályokat'' szövegrész helyébe ,,érték védelmének részletes szabályait'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 33. pont [2016. július 10.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,Hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,hatóságnál'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 34. pont [2016. július 10.]

 

29. § (2) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (2) bek. c) pont [2016. július 10.]

 

29. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 14. § [2016. július 10.]

 

29. § (4) bek.-ben

,,tulajdonos és'' szövegrész helyébe ,,tulajdonos (tulajdonosi joggyakorló) vagy tulajdonosi közösség és'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 35. pont [2016. július 10.]

 

31. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 15. § [2016. július 10.]

 

32. § d) pontban

,,rendelkezést,'' szövegrész helyébe ,,rendelkezést, ha a védetté nyilvánítást megalapozó érték kiemelkedő jelentősége indokolja,'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 36. pont [2016. július 10.]

 

32. § e) pontból

,,az örökségvédelmi bírság szerinti számítási kategóriájába és a védelem'' szövegrészt és ,,további'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § c) pont [2016. július 10.]

 

32/A. §-ban

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (2) bek. d) pont [2016. július 10.]

 

32/A. § után

32/B. §-sal kieg.: 2016: XCII. tv. 16. § [2016. július 10.]

 

35. § (1) bek. c) pontból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § d) pont [2016. július 10.]

 

35. § (1) bek. d) pontban

,,meg,'' szövegrész helyébe ,,meg, vagy'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 37. pont [2016. július 10.]

 

35. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: XCII. tv. 17. § (1) bek. [2016. július 10.]

 

35. § (3) bek.-ben

,,és c) pontja'' szövegrész helyébe ,,és e) pontja'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 38. pont [2016. július 10.]

 

35. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 17. § (2) bek. [2016. július 10.]

 

35/A. § (1) bek.-ben

,,kategóriába sorolással kell osztályozni'' szövegrész helyébe ,,kategóriába kell sorolni'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 39. pont [2016. július 10.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,műemlékhez'' szövegrész helyébe ,,műemléki értékhez'' szövegrész, ,, , illetőleg'' szövegrész helyébe ,,vagy'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 40. pont [2016. július 10.]

 

36. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 18. § [2016. július 10.]

 

37. § előtti alcímcímben

,,Temetők és'' szövegrész helyébe ,,Történeti'' szövegrész, ,,emlékhelyek'' szövegrész helyébe ,,helyek'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 41. pont [2016. július 10.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,temetőket és'' szövegrész helyébe ,,történeti'' szövegrész, ,,emlékhelyeket vagy a temetőknek azokat a részeit,'' szövegrész helyébe ,,helyeket (történeti temetőket és temetkezési emlékhelyeket) vagy ezek meghatározott részeit, különösen a'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 42. pont [2016. július 10.]

 

37. § (3) bek.-ben

,,temető,'' szövegrész helyébe ,,történeti'' szövegrész, ,,emlékhely'' szövegrész helyébe ,,hely'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 43. pont [2016. július 10.]

 

39. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § e) pont [2016. július 10.]

 

41. § előtti fejezetcímben

,,MŰEMLÉKEK'' szövegrész helyébe ,,VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK'' szövegrész, ,,FENNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA'' szövegrész helyébe ,,MEGŐRZÉSE'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 44. pont [2016. július 10.]

 

41. § előtti alcímben

,,műemlékek'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki értékek'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 45. pont [2016. július 10.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,nyilvántartott műemléki érték és a műemlék fenntartásáról, jókarbantartásáról annak tulajdonosa, vagyonkezelője, használója, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt nemzeti vagyon körébe tartozó műemlékek esetében a vagyonkezelője, használója vagy a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki érték fenntartásáról, jókarbantartásáról annak tulajdonosa (tulajdonosi jogok gyakorlója), vagyonkezelője, használója, vagy'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 46. pont [2016. július 10.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,nyilvántartott műemléki értéket, műemléket'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki értéket'' szövegrész, ,,fenntartási,'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetében a fenntartási,'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 47. pont [2016. július 10.]

 

43. § előtti alcímcímből

,,vagyonátruházása,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § f) pont [2016. július 10.]

 

43. § (5) bek. után

(5a)-(5d) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 19. § [2016. július 10.]

 

43. § (6) bek.-ből

,,környezetben, valamint a műemléki jelentőségű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § g) pont [2016. július 10.]

 

44. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2016: XCII. tv. 20. § (1) bek. [2016. július 10.]

 

44. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 20. § (2) bek. [2016. július 10.]

 

45. §

Hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § h) pont [2016. július 10.]

 

51. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § i) pont [2016. július 10.]

 

52. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 21. § [2016. július 10.]

 

56. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 22. § [2016. július 10.]

 

III. Rész címből (62. § előtt)

,,A HIVATAL ÉS'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § j) pont [2016. július 10.]

 

63. § (1) bek.-ben

,,nyilvántartott műemléki értéken, a műemléken'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki értéken'' szövegrész, ,,építésügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi és építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 48. pont [2016. július 10.]

 

63. § (3) bek.-ben

,,engedélyezi az építésügyi'' szövegrész helyébe ,,engedélyezi vagy tudomásul veszi az építésügyi'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 49. pont [2016. július 10.]

 

63. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 23. § [2016. július 10.]

 

64. §-ban

,,Hivatal a kulturális örökségvédelem körében'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 50. pont [2016. július 10.]

 

64. § c)-d) és f) pont

Hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § k) pont [2016. július 10.]

 

64/A. §

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 24. § (1) bek. [2016. július 10.]

 

III. Rész 64/A. § után

64/B. §-sal kieg.: 2016: XCII. tv. 24. § (2) bek. [2016. július 10.]

 

65. § előtti alcímben

,,hatósági nyilatkozat'' szövegrész helyébe ,,a hatóság jogszerű hallgatása'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 51. pont [2016. július 10.]

 

65. § (3) bek.-ben

,,hatósági nyilatkozatban'' szövegrész helyébe ,,jogszerű hallgatással'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 52. pont [2016. július 10.]

 

67. § (1) bek.-ből

,, , a 63. § (3) bekezdésében meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § l) pont [2016. július 10.]

 

67. § (1) bek. c) pontban

,,nyilvántartott műemléki értékek, a műemlékek,'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki értékek állagmegóvására vagy'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 53. pont [2016. július 10.]

 

67. § (2) bek.-ben

,,tulajdonost, vagyonkezelőt,'' szövegrész helyébe ,,tulajdonost (tulajdonosi joggyakorlót), vagyonkezelőt, társasházat,'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 54. pont [2016. július 10.]

 

67. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 25. § (1) bek. [2016. július 10.]

 

67. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 25. § (2) bek. [2016. július 10.]

 

67. § (5) bek.-ben

,,minősül.'' szövegrész helyébe ,,minősül és adók módjára kell behajtani.'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 55. pont [2016. július 10.]

 

67. § (6)-(8) bek.

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 25. § (3) bek. [2016. július 10.]

 

68. § (1) bek.-ből

,,a 63. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységek vonatkozásában'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § m) pont [2016. július 10.]

 

71. § (1) bek. e) pontban

,,várományosi helyszínek'' szövegrész helyébe ,,várományos helyszínek és területek'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 56. pont [2016. július 10.]

 

71. § (1)-(2) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (2) bek. e) pont [2016. július 10.]

 

72. § (1) bek.-ben

,,nyilvántartást vezető szerv'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 57. pont [2016. július 10.]

 

74. § (2) bek.-ben

,,jogerős határozatával a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,jogerős döntésével a hatóság'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 58. pont [2016. július 10.]

 

74. § (4) bek.-ben

,,Hivatal jogerős határozatával'' szövegrész helyébe ,,hatóság jogerős döntésével'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 59. pont [2016. július 10.]

 

74/A. §

Hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § n) pont [2016. július 10.]

 

74/B. §

Hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § o) pont [2016. július 10.]

 

Nyilvántartások alcím

74/C. §-sal kieg.: 2016: XCII. tv. 26. § [2016. július 10.]

 

A hatósági eljárások szabályai alcím

75/C. §-sal kieg.: 2016: XCII. tv. 27. § [2016. július 10.]

 

76. § (2) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (2) bek. f) pont [2016. július 10.]

 

81. § h) pontban

,,műemlékek helyreállításának támogatása'' szövegrész helyébe ,,műemlékek állagmegóvásának, helyreállításának vagy jókarbantartásának támogatása'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 60. pont [2016. július 10.]

 

81. § m) pontból

,,Hivatal által a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § p) pont [2016. július 10.]

 

82. § (1) bek. a) pontban

,,engedély nélkül'' szövegrész helyébe ,,engedély vagy tudomásulvétel nélkül'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 61. pont [2016. július 10.]

 

82. § (1) bek. e) pontban

,,jogosultság nélkül'' szövegrész helyébe ,,jogosultság vagy műemléki területen szakértői tevékenységet szakértői jogosultság nélkül'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 62. pont [2016. július 10.]

 

82. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: XCII. tv. 28. § [2016. július 10.]

 

82. § (4) bek. b) pontban

,,kár nagyságát'' szövegrész helyébe ,,kár jogszabályban meghatározottak szerint megállapítható vagy becsült nagyságát'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 63. pont [2016. július 10.]

 

83. § után

84. §-sal kieg.: 2016: XCII. tv. 29. § [2016. július 10.]

 

86. § (2) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 36. § (2) bek. g) pont [2016. július 10.]

 

86. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 30. § [2016. július 10.]

 

92. § (1) bek.-ben

,,2015. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban meghatározottak szerint'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 64. pont [2016. július 10.]

 

92. § (1) bek.-ből

,,2015. január 1-jén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § q) pont [2016. július 10.]

 

92. § (2) bek.-ben

,,bírságkategóriába'' szövegrész helyébe ,,kategóriába'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 65. pont [2016. július 10.]

 

92. § (2) bek.-ből

,,2015. december 31. napján a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § r) pont [2016. július 10.]

 

92. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XCII. tv. 31. § [2016. július 10.]

 

92/E. §

Hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § s) pont [2016. július 10.]

 

93. (1) bek. j) pontban

,,lelőhelyek és a műemlékek ellenőrzésének'' szövegrész helyébe ,,lelőhelyek és a védett műemléki értékek ellenőrzésének'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 66. pont [2016. július 10.]

 

93. (1) bek. k) pontban

,,földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal'' szövegrész helyébe ,,földmunkával járó beruházásokkal'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 67. pont [2016. július 10.]

 

93. § (1) bek. o) pont

Hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § t) pont [2016. július 10.]

 

93. (1) bek. r) pontban

,,engedélyhez kötött'' szövegrész helyébe ,,engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 68. pont [2016. július 10.]

 

93. § (1) bek. v) pont

Hat. kív. h.: 2016: XCII. tv. 37. § t) pont [2016. július 10.]

 

93. § (1) bek. x) pontban

,,nyilvántartott műemléki érték, a műemlék, a műemléki terület'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki érték'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 69. pont [2016. július 10.]

 

93. § (1) bek. y) pontban

,,engedélyhez'' szövegrész helyébe ,,örökségvédelmi engedély iránti kérelemhez vagy bejelentéshez'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 35. § 70. pont [2016. július 10.]

 

93. § (2) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: XCII. tv. 32. § [2016. július 10.]

 

Átmeneti rendelkezések alcím

92/F. §-sal kieg.: 2016: XCII. tv. 33. § [2016. július 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 2016: XCII. tv. 34. §, illetve 1. melléklet [2016. július 10.]


2001. évi C. tv.

 
 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

 
 

6. § (4) bek. d) pontban

,,4. § (4) és (5) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,4. § (4)-(5) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 175. § 1. pont [2017. január 1.]

 

7-8. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 176. § 1. pont [2017. január 1.]

 

23. § (1)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 176. § 2. pont [2017. január 1.]

 

24. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 176. § 3. pont [2017. január 1.]

 

26. § (1)-(6) bek., (8)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 176. § 4. pont [2017. január 1.]

 

64. § (1)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 176. § 5. pont [2017. január 1.]

 

67. § (1) bek. a) pontban

,,hatóságokat, továbbá'' szövegrész helyébe ,,hatóságokat,'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 175. § 2. pont [2017. január 1.]

 

67. § (1) bek. b) pontban

,,bevezették.'' szövegrész helyébe ,,bevezették, továbbá'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 175. § 3. pont [2017. január 1.]

 

67. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 174. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

67. § (2) bek.

a) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 174. § (2) bek. [2017. január 1.]


2001. évi CVIII. tv.

 
 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 
 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 44. § [2016. július 17.]

 

2. § g) pont

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 45. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

2. § l) pont ld) alpont után

le) alponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 45. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

2. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 45. § (3) bek. [2016. július 17.]

 

,,Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás'' alcím

3/B. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 46. § [2016. július 17.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,2. § la) pontjában'' szövegrész helyébe ,,2. § l) pont la) alpontjában, valamint m) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 47. § [2016. július 17.]

 

,,Adatvédelem'' alcím

13/B. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 48. § [2016. július 17.]

 

16/G. § után

16/H. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 49. § [2016. július 17.]

 

18. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 50. § [2016. július 17.]


2001. évi CXX. tv.

 
 

a tőkepiacról

 
 

5. § (1) bek. 22. pont után

22a-22b. ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 33. § (1) bek. [2016. július 3.]

 

5. § (1) bek. 64. pont után

64a. ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 33. § (2) bek. [2016. július 3.]

 

35. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 34. § [2016. július 1.]

 

38. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 35. § (1) bek. [2016. szeptember 18.]

 

38. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 35. § (2) bek. [2016. szeptember 18.]

 

47. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 36. § [2016. július 1.]

 

48. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 37. § [2016. július 1.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,álló időtartamot'' szövegrész helyébe ,,álló (tervezett) időtartamot'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § a) pont [2016. július 1.]

 

54. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § a) pont [2016. július 1.]

 

54. § (2a) bek.-ben

,,éves, illetve időközi (negyedéves, féléves) jelentését'' szövegrész helyébe ,,éves és féléves jelentését'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § b) pont [2016. július 1.]

 

54. § (7)-(8) és (11) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § b) pont [2016. július 1.]

 

61. § (11a) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 38. § [2016. július 3.]

 

142/A. § (3) bek.-ben

,,elérhetőségét az átadást követő 5. munkanaptól a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig - vagy ha az korábbi, a tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó értékpapírszámla-egyenleg és adatok elérhetővé tételéig - az (1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,elérhetőségét a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjától a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig az (1) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § c) pont [2016. július 1.]

 

XXI. Fejezet (199-205. §)

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 39. § [2016. július 3.]

 

XXI/A. Fejezet (205/A-205/H. §)

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § c) pont [2016. július 3.]

 

XXII. Fejezet (206. §)

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 40. § [2016. július 3.]

 

219. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 41. § [2016. július 1.]

 

223. § (2) bek. c) pontban

,,4. § (8) bekezdésében,'' szövegrész helyébe ,,4. § (7) bekezdésében,'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § d) pont [2016. július 1.]

 

223. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 42. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

223. § (10)-(11) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 42. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

223. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 42. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

224. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 43. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

224. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 43. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

298. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 44. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

298. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 44. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

299. § (4) bek.-ben

,,296/B. § (7) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § e) pont [2016. július 1.]

 

300. § (2a) bek.-ben

,,296/B. § (7) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § f) pont [2016. július 1.]

 

307. § (2) bek. a)-b) pontban

,,296/B. § (7) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § f) pont [2016. július 1.]

 

307. § (5a) bek.-ben

,,296/B. § (7) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § f) pont [2016. július 1.]

 

310. § (3) bek.-ben

,,296/B. § (7) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § f) pont [2016. július 1.]

 

317. § (12) bek. után

(13)-(16) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 45. § [2016. július 1.]

 

329. § (1) bek.-ben

,,a felfüggesztésről értesíti'' szövegrész helyébe ,,a felfüggesztésről vagy a kereskedés visszaállításáról értesíti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § g) pont [2016. július 1.]

 

345. § (7) bek.-ben

,,(1) bekezdésének g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés h) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § h) pont [2016. július 1.]

 

356. § (1) bek. c) pontban

,,296/B. § (7) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,357. § (3) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § f) pont [2016. július 1.]

 

357. § (1) bek.-ben

,,308. §, a 359. §, valamint a 11. számú melléklet 1-4. pontja'' szövegrész helyébe ,,307. §'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § i) pont [2016. július 1.]

 

357. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 46. § [2016. július 1.]

 

375. §-ban

,,tőzsdéről, kockázati tőkealap-kezelőről, központi értéktárról, központi szerződő félről vagy más személyről,'' szövegrész helyébe ,,tőzsdéről, központi értéktárról, központi szerződő félről,'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § j) pont [2016. július 1.]

 

400. § (1) bek. a) pontban

,,befolyásszerzőt az értékpapírok'' szövegrész helyébe ,,befolyásszerzőt, a bennfentes kereskedelmet és piacbefolyásolást elkövető személyt az értékpapírok'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 48. § k) pont [2016. július 1.]

 

400. § (1) bek. k) pont

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § d) pont [2016. július 1.]

 

411. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 47. § [2016. július 1.]

 

451. § (2) bek. q)-s) pont

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § e) pont [2016. július 3.]

 

3. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 49. § f) pont [2016. július 1.]

 

25. sz. melléklet

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 50. §, illetve 1. melléklet [2016. július 3.]


2002. évi XLIII. tv.

 
 

az egyszerűsített vállalkozói adóról

 
 

2. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 156. § [2017. január 1.]

 

5. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 60. § [2017. január 1.]

 

6. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 61. § [2017. január 1.]

 

23. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 62. § [2017. január 1.]


2002. évi LXIII. tv.

 
 

az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 236. § 3. pont [2016. október 1.]


2003. évi XXI. tv.

 
 

az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról

 
 

1. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXIX. tv. 40. § [2016. július 8.]

 

20. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: LXXIX. tv. 38. § [2016. július 8.]

 

,,Közös szabályok'' alcím

24/A. §-sal kieg.: 2016: LXXIX. tv. 39. § [2016. július 8.]


2003. évi XXVI. tv.

 
 

az Országos Területrendezési Tervről

 
 

2. § 29. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 11. § a) pont aa) alpont [2017. június 30.]

 

2. § 31. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 11. § a) pont ab) alpont [2017. június 30.]

 

2. § 32. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 11. § a) pont ac) alpont [2017. június 30.]

 

2. § 36. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 11. § a) pont ad) alpont [2017. június 30.]

 

6. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXXVIII. tv. 9. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

12. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 11. § b) pont [2017. június 30.]

 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVIII. tv. 9. § (2) bek. [2017. június 30.]

 

12. § (6) bek. után

(6a)-(6b) bek.-sel kieg.: 2016: LXXVIII. tv. 9. § (3) bek. [2017. június 30.]

 

VI/A. Fejezet (27/B-27/E. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 11. § c) pont [2017. június 30.]

 

29. §

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 11. § d) pont [2016. július 1.]

 

31/B. § a) pont

Helyébe lép: 2016: LXXVIII. tv. 9. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

1/1. melléklet

Helyébe lép: 2016: LXXVIII. tv. 10. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. július 1.]

 

1/12. melléklet

Helyébe lép: 2016: LXXVIII. tv. 10. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. június 30.]


2003. évi LVIII. tv.

 
 

a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 145. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]


2003. évi LXXXIV. tv.

 
 

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 
 

7. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 46. § [2016. július 1.]

 

,,Közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony és szolgálati viszony'' alcímcím (16. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 47. § [2016. július 1.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 48. § [2016. július 1.]

 

,,Jövedelemkiegészítés közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók illetményének és pénzellátásának együttfolyósítási tilalmára tekintettel'' alcímcím (16/A. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 49. § [2016. július 1.]

 

16/A. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 50. § [2016. július 1.]

 

16/B. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 51. § [2016. július 1.]

 

16/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 52. § [2016. július 1.]


2003. évi LXXXVIII. tv.

 
 

az energiaadóról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: LXVIII. tv. 174. § (2) bek. [2017. január 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

6/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 153. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

6/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 153. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

6/B. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 154. § [2017. január 1.]

 

6/B. § (4) bek.-ben

,,a 37. § (4) bekezdése szerinti esetben 30 napon belül'' szövegrész helyébe ,,20 napon belül'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 1. pont [2018. január 1.]

 

6/E. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 155. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

6/E. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 155. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (1) bek. b) pont bj) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 157. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. c) pont ck) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 157. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,35. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,35. § (2) és (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 2. pont [2016. augusztus 1.]

 

22. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 157. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

22. § (14) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 157. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

22/D. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 156. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

22/D. § (3) bek. után

(4)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 156. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

22/E. § (1) bek.-ben

,,Útdíjköteles gépjárművel végzett'' szövegrész helyébe ,,Útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 3. pont [2016. augusztus 1.]

 

24/A. § (2) bek.-ben

,,Ha a felfüggesztés elrendelésére az (1) bekezdés a)-b) pontja alapján került sor, az adóhatóság a cégbíróság megkeresésével egyidejűleg törvényességi felügyeleti eljárást, illetve az ismeretlen székhelyű cég megszüntetése iránti eljárást kezdeményez.'' szövegrész helyébe ,,Az adóhatóság az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti okból ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló törvényességi felügyeleti eljárást a cégbíróságnál nem kezdeményez.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 4. pont [2016. június 16.]

 

24/A. § (3) bek.-ben

,,ellenőrzésnek. Ha'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzésnek. Ha a felfüggesztés elrendelésére az (1) bekezdés d) pontja alapján került sor, a felfüggesztés abban az esetben szüntethető meg, ha a kormányzati ellenőrzési szerv vezetője ehhez hozzájárul. Ha'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 5. pont [2016. június 16.]

 

24/A. § (8) bek.-ben

,,folytatta.'' szövegrész helyébe ,,folytatta. Az adószám akkor állapítható meg, ha az adószám felfüggesztésének oka már nem áll fenn, illetve ha az (1) bekezdés d) pontja alapján elrendelt felfüggesztés esetén a kormányzati ellenőrzési szerv vezetője ehhez hozzájárul.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 6. pont [2016. június 16.]

 

24/B. § (1) bek. b) pontban

,,az állami adó- és vámhatósághoz nem jelentette be,'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatósághoz annak felszólítása ellenére sem jelentette be,'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 7. pont [2016. június 16.]

 

24/B. § (1) bek. d) pontban

,,az Áht. 53/A. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az Áht. 53/A. § (3)-(4) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 8. pont [2016. június 16.]

 

24/B. § (2) bek.-ben

,,az (1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,e §'' szövegrész, ,,(1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,e §'' szövegrész, ,,eljárást. Az adószám'' szövegrész helyébe ,,eljárást, kivéve, ha az adózó kényszertörlés alatt áll. Az adószám'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 9. pont [2016. június 16.]

 

24/B. § (4) bek.-ben

,,(1) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a)-c) pontjaiban'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 10. pont [2016. június 16.]

 

24/B. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 157. § [2016. június 16.]

 

24/C. § (4) bek.-ben

,,vezető tisztségviselő, vagy tag'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 11. pont [2016. június 16.]

 

24/C. § (5) bek. a)-b) pontban

,,vezető tisztségviselő, vagy tag'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 11. pont [2016. június 16.]

 

24/C. § (6) bek.-ben

,,vezető tisztségviselő, vagy tag'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 11. pont [2016. június 16.]

 

24/C. § (6) bek. a) pontban

,,tagi jogviszonnyal'' szövegrész helyébe ,,tagi, részvényesi jogviszonnyal'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 12. pont [2016. június 16.]

 

24/C. § (6) bek. b) pontban

,,vezető tisztségviselőként'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselőként, vagy cégvezetőként'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 13. pont [2016. június 16.]

 

24/C. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 158. § [2016. június 16.]

 

24/C. § (9) bek.-ben

,,vezető tisztségviselőjét, illetve tagját'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselőjét, cégvezetőjét, tagját, illetve részvényesét'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 14. pont [2016. június 16.]

 

24/F. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 159. § [2016. június 16.]

 

31. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 160. § [2016. június 16.]

 

31/B. § (1)-(2) bek.-ben

,,1 000 000 forintot'' szövegrész helyébe ,,100 000 forintot'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 15. pont [2017. július 1.]

 

31/B. § (2) bek.-ben

,,azon számlákról'' szövegrész helyébe ,,azon nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlákról'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 16. pont [2017. július 1.]

 

31/B. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 161. § [2017. július 1.]

 

31/B. § (2a)-(5) bek.-ben

,,1 000 000 forintot'' szövegrész helyébe ,,100 000 forintot'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 15. pont [2017. július 1.]

 

35. § (2) bek. b) pontban

,,ajándék erejéig'' szövegrész helyébe ,,ajándék értékének erejéig'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 17. pont [2016. június 16.]

 

35. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 162. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

35. § (6) bek. után

(7)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 162. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

43. § (5) bek.-ben

,,35. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,35. § (2) és (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 2. pont [2016. augusztus 1.]

 

52. § (4) bek. w) pontban

,,a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 77. § a) pont [2017. január 1.]

 

52. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (1) bek. 1. pont [2016. szeptember 1.]

 

54. § (7) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 163. § [2016. június 16.]

 

54. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 164. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

54. § (16) bek. után

(17) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 164. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

55/D. § után

55/C. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 165. § [2016. július 1.]

 

87. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 166. § [2016. július 1.]

 

88. § (6b) bek. után

(6c)-(6d) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 167. § [2016. augusztus 1.]

 

105. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 168. § [2016. július 1.]

 

119/A. § után

Alcímmel és 119/B. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 169. § [2016. július 1.]

 

132. § (1) bek.-ben

,,szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelem.'' szövegrész helyébe ,,szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelem egyetlen adónem tekintetében sem.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 18. pont [2016. június 16.]

 

132. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 170. § [2016. június 16.]

 

133. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 171. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

133. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 171. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

134. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 172. § [2016. július 1.]

 

136. § (6) bek.-ben

,,elsőfokú adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,első fokon döntést hozó adóhatóság'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 19. pont [2016. június 16.]

 

136/B. § (1)-(2) bek.-ben

,,35. § (2) bekezdés f) pontja'' szövegrész helyébe ,,35. § (2) bekezdés f) pontja és (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 20. pont [2016. augusztus 1.]

 

144. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 173. § [2016. július 1.]

 

145. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 174. § [2016. július 1.]

 

146. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 175. § [2016. július 1.]

 

147. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 176. § [2016. július 1.]

 

148/A. § (2) bek.-ből

,,Vht. 95. §-a szerinti eset kivételével a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (2) bek. 1. pont [2016. július 1.]

 

149. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 177. § [2016. július 1.]

 

150. § (1) bek.-ben

,,35. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,35. § (2) és (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 2. pont [2016. augusztus 1.]

 

150. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 178. § [2016. július 1.]

 

153. §-ban

,,felhívása ellenére a levonást'' szövegrész helyébe ,,felhívása ellenére a követelés fennállásról nem nyilatkozik, illetve a levonást'' szövegrész, ,,kötelezi a levonni'' szövegrész helyébe ,,kötelezi a követelés, illetve a levonni'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 21. pont [2016. július 1.]

 

Végrehajtás munkabérre, fizetési számlára alcím

153/A. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 179. § [2016. július 1.]

 

154. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 180. § [2016. július 1.]

 

155. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 181. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

155. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 181. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

155. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 181. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

157. §-ban

,,kikiáltási árnak'' szövegrész helyébe ,,becsértéknek'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 22. pont [2016. július 1.]

 

160. § (4) bek. c) pontban

,,személyt'' szövegrész helyébe ,,személy fizetési kötelezettségét'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 23. pont [2016. augusztus 1.]

 

160. § (4) bek. e) pontban

,,35. § (2) bekezdésének f) pontja'' szövegrész helyébe ,,35. § (2) bekezdés f) pontja és (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 23. pont [2016. augusztus 1.]

 

161. § (1) bek.-ben

,,15 nap elteltével megkeresi'' szövegrész helyébe ,,15 nap elteltével elektronikus úton megkeresi'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 24. pont [2017. január 1.]

 

161. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 182. § [2016. július 1.]

 

161/A. § (2) bek.-ben

,,10 000'' szövegrész helyébe ,,50 000'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 25. pont [2016. július 1.]

 

162. §-ban

,,adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,önkormányzati adóhatóság'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 26. pont [2016. július 1.]

 

162. § után

162/A. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 183. § [2016. július 1.]

 

163. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 184. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

163. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 184. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

164. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 185. § [2016. július 1.]

 

164. § (6) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,4'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 27. pont [2016. július 1.]

 

164. § (7) bek.-ben

,,eljárás felfüggesztésének és szünetelésének'' szövegrész helyébe ,,eljárás felfüggesztésének, valamint az Art. 160. § (4) bekezdés d), illetve e) pontja szerinti szünetelésének'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 28. pont [2016. július 1.]

 

164. § (9) bek.-ből

,,vagy a végrehajtás során hozott végzés'' szövegrészt és ,, , illetve a végrehajtáshoz'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (2) bek. 2. pont [2016. július 1.]

 

172. § (9) bek.-ben

,,magánszemély'' szövegrész helyébe ,,személy'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 29. pont [2016. július 1.]

 

172. § (19a) bek. után

(19b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 186. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

172. § (20g) bek. után

(20h) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 186. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

173. § után

173/A. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 187. § [2016. augusztus 1.]

 

174/A. § (1) bek.-ben

,,nyilvánítását.'' szövegrész helyébe ,,nyilvánítását, kivéve, ha az adózó kényszertörlés alatt áll.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 30. pont [2016. június 16.]

 

174/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 188. § [2016. július 1.]

 

175. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 189. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

175. § (9) bek.-ben

,,előterjesztését, továbbá'' szövegrész helyébe ,,előterjesztését, módosítását, kiegészítését és visszavonását, továbbá'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 31. pont [2016. július 1.]

 

175. § (34) bek. után

(35) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 189. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

176. § (13) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 157. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

176/H. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 190. § [2016. július 1.]

 

179. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 191. § [2016. július 1.]

 

181/B. § után

181/C. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 192. § [2016. június 16.]

 

216. §-ban

,,2016. július 1-jén'' szövegrész helyébe ,,2017. január 1-jén'' szövegrész, ,,2016. június 30-a'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31-e'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 32. pont [2016. június 16.]

 

217. § után

218. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 193. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

218. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 193. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

218. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 193. § (3) bek. [2016. augusztus 1.]

 

218. § után

219. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 194. § [2016. július 1.]

 

219. § után

220. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 195. § [2016. július 1.]

 

220. § után

221. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 196. § [2016. június 16.]

 

221. § után

222. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 197. § [2016. július 1.]

 

222. § után

223. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 198. § [2016. július 1.]

 

2. sz. melléklet IV. pont B) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 157. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet F) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (1) bek. 2. pont [2016. június 16.]

 

3. sz. melléklet R) pontban

,,A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ'' szövegrész helyébe ,,A tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 77. § b) pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet R) pont 1. pont a) alpontban

,,a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 77. § c) pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet S) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (1) bek. 3. pont [2016. június 16.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 199. § (1) bek., illetve 13. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

4. sz. melléklet A külföldi személyek egyes jövedelmei adózásának különös szabályairól c. fejezet 2. pontban

,,nyilatkozatokat csatolja.'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozatokat csatolja, illetve az illetőséget az e melléklet 7. pont szerint megállapította.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 33. pont [2016. szeptember 1.]

 

4. sz. melléklet A külföldi személyek egyes jövedelmei adózásának különös szabályairól c. fejezet 3. pontban

,,illetőségét igazolja'' szövegrész helyébe, ,,illetőségét igazolja, vagy a kifizető az illetőségét az e melléklet 7. pont szerint megállapította.'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 200. § 34. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 199. § (2) bek., illetve 14. melléklet [2016. június 16.]

 

7. sz. melléklet 1-18. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 201. § (1) bek. 4. pont [2016. szeptember 1.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

92/B. § után

Alcímmel és 92/C. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 51. § [2016. július 17.]

 

182. § (1) bek.

a) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 52. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

182. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 52. § (2) bek. [2016. július 17.]


2003. évi CXXVII. tv.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

 
 

48/A. § (1) bek.-ből

,,71. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: .2016: LXVI. tv. 83. § [2016. június 16.]

 

48/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 78. § [2016. június 16.]

 

52. § (1) bek. a)-d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 79. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

52. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 79. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

57/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 80. § [2016. szeptember 1.]

 

97. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 81. § [2016. szeptember 1.]

 

129. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 82. § [2016. szeptember 1.]

 

A törvény

Hat. kív. h.: 2016: LXVIII. tv. 174. § (1) bek. [2017. január 1.]


2003. évi CXXVIII. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

 
 

3. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 68. § [2016. június 18.]


2004. évi I. tv.

 
 

a sportról

 
 

56. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 69. § [2016. június 18.]

 

79. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 177. § [2016. június 18.]


2004. évi II. tv.

 
 

a mozgóképről

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 70. § [2016. július 17.]

 

2. § 29. pont után

30-32. ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 71. § [2016. július 17.]

 

7. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 72. § [2016. július 17.]

 

9/B. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 73. § [2016. július 17.]

 

9/B. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 74. § [2016. október 1.]

 

14. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 75. § [2016. július 17.]

 

28. § (11) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 76. § [2016. július 17.]

 

31/B. § (2a) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 77. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

31/B. § (2a) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 77. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

31/B. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 77. § (3) bek. [2016. július 17.]

 

31/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 78. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

31/C. § (5) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 78. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

31/C. § (6) bek. után

(6a)-(6b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 78. § (3) bek. [2016. július 17.]

 

31/D. § (7) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 79. § [2017. január 1.]

 

IV. fejezetcím (34. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 80. § [2016. október 1.]

 

34. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 81. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

34. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 81. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

35. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 82. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

35. § (3) bek.-ben

,,a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,az MNF-nél'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 87. § [2016. október 1.]

 

35. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 82. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

35. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 82. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

35. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 82. § (4) bek. [2016. október 1.]

 

V. Fejezet 1. Cím

36/H. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 83. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

V. Fejezet 1. alcím

36/I. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 83. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 84. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

37. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 84. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

37. § (3)-(3a) és (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 88. § [2016. október 1.]

 

38. § j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 85. § [2016. július 17.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 86. §, illetve 1. melléklet [2016. október 1.]


2004. évi XVIII. tv.

 
 

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

 
 

13/A. § (1) bek. a) pontban

,,120 hl/ha'' szövegrész helyébe ,,160 hl/ha'' szövegrész lép: 2016: LXXXVIII. tv. 2. § [2016. július 8.]

 

22. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXXXVIII. tv. 1. § [2016. július 8.]


2004. évi XXIV. tv.

 
 

a lőfegyverekről és lőszerekről

 
 

5. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 53. § [2016. július 17.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 54. § [2016. július 17.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 55. § [2016. július 17.]

 

11. § után

Alcímmel és 11/A. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 56. § [2016. július 17.]

 

23. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 57. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

23. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 57. § (2) bek. [2016. július 17.]


2004. évi CXXII. tv.

 
 

a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

 
 

1. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: LXIV. tv. 55. § [2016. július 1.]

 

2. § 1-2. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 56. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

2. § 3. pont e) alpont után

f) alponttal kieg.: 2016: LXIV. tv. 56. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

2. § 4. pont e) alpont után

f) alponttal kieg.: 2016: LXIV. tv. 56. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 57. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 57. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 57. § (3) bek. [2016. július 1.]


2004. évi CXXIII. tv.

 
 

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

 
 

1. § (2) bek. 3. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 58. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

1. § (2) bek. 6-8. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 58. § (2) bek. [2016. július 1.]


2004. évi CXL. tv.

 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 
 

41. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 53. § [2016. július 1.]

 

55. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 54. § [2016. július 1.]


2005. évi XVIII. tv.

 
 

a távhőszolgáltatásról

 
 

1. § (5) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXXXI. tv. 9. § (2) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

3. § l) pont lb) alpont második mondat

Hat. kív. h.: 2016: LXXXI. tv. 9. § (2) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

18/C. § (1) bek.-ben

,,ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott nyereségtényező szorzatának mértékét'' szövegrész helyébe ,,e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott mértéket'' szövegrész lép: 2016: LXXXI. tv. 8. § [2016. július 1.]

 

18. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LXXXI. tv. 2. § [2016. július 1.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 3. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

20. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 3. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

35. §

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 4. § [2016. július 1.]

 

43. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXXI. tv. 5. § [2016. július 1.]

 

57/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 6. § [2016. július 1.]

 

57/D. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXXI. tv. 9. § (2) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

57/D. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXXXI. tv. 7. § [2016. július 1.]

 

57/D. § (7) bek.-ben

,,az engedélyes, értékesítő és a képviselőtestület az (5)-(6) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,az engedélyes és az értékesítő az (5) bekezdésben'' szövegrész lép: 2016: LXXXI. tv. 9. § (1) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

60. § (1) bek. m) pontban

,,fűtési költségmegosztók'' szövegrész helyébe ,,hőmennyiségmérők és a költségmegosztók'' szövegrész lép: 2016: LXXXI. tv. 9. § (1) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

60. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXXI. tv. 9. § (2) bek. d) pont [2016. július 1.]


2005. évi XLVII. tv.

 
 

az igazságügyi szakértői tevékenységről

 
 

1. melléklet 3.1. pont a) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 59. § [2016. július 1.]


2005. évi LXIV. tv.

 
 

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről

 
 

21. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXVIII. tv. 12. § [2016. július 1.]


2005. évi XCV. tv.

 
 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

 
 

1. § 5-5/a. pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 178. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

1. § 37. pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 178. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

15/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 179. § [2016. július 17.]

 

15/C. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 180. § [2016. július 17.]

 

27. § után

28. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 181. § [2016. július 17.]

 

32. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 184. § 1. pont [2016. július 17.]

 

32/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 184. § 2. pont [2016. július 17.]

 

33. § után

34. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 182. § [2016. július 17.]

 

1. sz. melléklet után

2. sz. melléklettel kieg.: 2016: LXVII. tv. 183. §, illetve 7. melléklet [2016. július 17.]


2005. évi CLXXXIII. tv.

 
 

a vasúti közlekedésről

 
 

67/V. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 60. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

67/V. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 60. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

72. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 61. § [2016. július 1.]

 

,,A VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV KORMÁNYTISZTVISELŐJE'' alcím (73-75. §)

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 62. § [2016. július 1.]

 

79/E. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 63. § [2016. július 1.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

24. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 233. § [2016. június 16.]


2006. évi XXVI. tv.

 
 

a földgáz biztonsági készletezéséről

 
 

8. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXIV. tv. 1. § [2016. szeptember 1.]


2006. évi LIX. tv.

 
 

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

 
 

1. § (1) bek.-ből

,,4. §-ban meghatározott személy járadék fizetésére, a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

1. § (2) bek.-ből

,,járadékból és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

1. § (3) bek.-ből

,,járadék és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (2) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

4/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

4/A. § (4) bek. 1. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

4/A. § (4) bek. 3. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

4/A. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

4/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

4/A. § (8a) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 103. § (6) bek. [2016. július 16.]

 

4/A. § (8a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

4/A. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

4/A. § (11) bek. után

(12)-(13) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 103. § (7) bek. [2016. július 16.]

 

5. § (2) bek.-ből

,,A 4. § alapján megállapított járadékot az adózás előtti eredmény terhére kell elszámolni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (2) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

5. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

6. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

6. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

7. § 1. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

7. § 2. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

9. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 105. § (1) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 104. § [2016. július 16.]


2006. évi XCVII. tv.

 
 

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 
 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 64. § [2016. július 1.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 65. § [2016. július 1.]

 

14/A. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 66. § [2016. július 1.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 67. § [2016. július 1.]


2006. évi XCVIII. tv.

 
 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

 
 

13/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

48. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

49. § (7)-(11) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

50. § (1) bek.-ből

,,és e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

53. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

53/A. § (2) bek.-ből

,,az 53. § (6) bekezdésében foglalt adatok változása esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

74/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

74/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

77. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 185. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

77. § (2) bek. j) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 185. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

83. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

83/C. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

84. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

85. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

86. § (1) és (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 11. pont [2017. január 1.]

 

86/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 12. pont [2017. január 1.]

 

86/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 13. pont [2017. január 1.]

 

87/A-87/D. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 14. pont [2017. január 1.]

 

87/F. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 15. pont [2017. január 1.]

 

87/G. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 186. § (1) bek. 16. pont [2017. január 1.]


2006. évi CXXXII. tv.

 
 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

 
 

2/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 188. § [2017. január 1.]

 

14. § (14)-(15a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 188. § [2017. január 1.]

 

16. § (14) bek. u) pont után

v) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 187. § [2017. január 1.]


2007. évi I. tv.

 
 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

81. § (2a) bek.-ben

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központnak'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (4) bek. [2016. július 17.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

45/B. § után

45/C. §-sal kieg.: 2016: XCIV. tv. 1. § [2016. július 5.]

 

106. § (1a) bek.-ben

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központnak'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (5) bek. [2016. július 17.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

44. § (7) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LX. tv. 1. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

44. § (7) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LX. tv. 1. § (2) bek. [2016. június 15.]

 

69. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LX. tv. 2. § [2016. június 15.]

 

89. § után

90. §-sal kieg.: 2016: LX. tv. 3. § [2016. június 15.]


2007. évi LXXV. tv.

 
 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

 
 

4. § (5) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 225. § [2016. június 16.]


2007. évi LXXX. tv.

 
 

a menedékjogról

 
 

71/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XCIV. tv. 2. § [2016. július 5.]

 

87. § (1a) bek.-ben

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (6) bek. [2016. július 17.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

3. § 7b. pont

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 10. § [2016. július 1.]

 

3. § 45. pont

Helyébe lép: 2016: LXXXII. tv. 1. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

3. § 45b. pontban

,,eladási ár'' szövegrész helyébe ,,ezen energiát előállítók bevételének'' szövegrész lép: 2016: LXXXII. tv. 10. § a) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

3. § 68. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 1. § [2016. június 22.]

 

3. § 74. pont után

75-77. ponttal kieg.: 2016: LXXXII. tv. 1. § (2) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXII. tv. 2. § [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

10. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXXII. tv. 3. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

10. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXXXII. tv. 3. § (2) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

11. §

Helyébe lép: 2016: LXXXII. tv. 4. § [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

11/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXXXII. tv. 11. § a) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

12. § (2) bek.-ben

,,11. § (1) bekezdésének b) pontja'' szövegrész helyébe ,,11. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXXXII. tv. 10. § b) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

12. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXXII. tv. 5. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXII. tv. 5. § (2) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXII. tv. 6. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

13. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXXXII. tv. 6. § (2) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

13. § (6) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXXXII. tv. 6. § (3) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

13/A. § előtti alcímcímben

,,kötelező átvételi rendszer'' szövegrész helyébe ,,kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatási rendszer'' szövegrész lép: 2016: LXXXII. tv. 10. § c) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

13/A. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXII. tv. 7. § [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

16. § o) pontban

,,összehangolása,'' szövegrész helyébe ,,összehangolása és ösztönzése,'' szövegrész lép: 2016: LXXXI. tv. 17. § a) pont [2016. július 1.]

 

27. § (3b) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 11. § [2016. július 1.]

 

47. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 2. § [2016. június 22.]

 

47. § (9) bek.-ben

,, , és a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban'' szövegrész helyébe ,, , valamint a 146. § (1) bekezdése szerinti rendeletben és 146. § (4) bekezdése szerinti határozatban'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (2) bek. a) pont [2016. október 1.]

 

47/A. § (3) bek.-ben

,, , és a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban'' szövegrész helyébe ,, , valamint a 146. § (1) bekezdése szerinti rendeletben és 146. § (4) bekezdése szerinti határozatban'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (2) bek. b) pont [2016. október 1.]

 

51. § után

51/A. §-sal kieg.: 2016: LXXXI. tv. 12. § [2016. július 1.]

 

52. § (2) bek.-ből

,,gazdálkodó szervezet'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 11. § (1) bek. a) pont [2016. június 22.]

 

59. § (6) bek.-ben

,,a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)'' szövegrész helyébe ,,a Ptk.'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (1) bek. a) pont [2016. június 22.]

 

62. § (1) bek. i) pontban

,,nyújtott'' szövegrész helyébe ,,végezhető'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (2) bek. c) pont [2016. október 1.]

 

,,A villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedély'' alcím (88. §)

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 3. § [2016. június 22.]

 

90. § (2) bek.-ben

,,(2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (1) bek. b) pont [2016. június 22.]

 

90/A. § után

Alcímmel (90/B. §) kieg.: 2016: LXXXI. tv. 13. § [2016. július 1.]

 

111. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 14. § [2016. július 1.]

 

143. § (2) bek.-ben

,,engedélyes gazdálkodó szervezetek'' helyébe ,,engedélyesek'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (1) bek. c) pont [2016. június 22.]

 

146. §

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 11. § (1) bek. b) pont [2016. június 22.]

 

XVI. Fejezet (140-146/B. §)

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 4. § [2016. október 1.]

 

159. § (1) bek. 5-6. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 5. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

159. § (1) bek. 8. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 8. pont után 8a. ponttal kieg.: 2016: LIX. tv. 5. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

168. § (4) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: LIX. tv. 6. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

168. § (10) bek.-ben

,,határozat kivételével'' szövegrész helyébe ,,határozat, továbbá a végső menedékes kijelölési eljárásban hozott határozat kivételével'' szövegrész lép: 2016: LXXXI. tv. 17. § b) pont [2016. július 1.]

 

168. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 6. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

168. § (15a) bek.

a) ponttal kieg.: 2016: LXXXI. tv. 15. § [2016. július 1.]

 

168. § (15a) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: LIX. tv. 6. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

,,A Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályok'' alcím

168/A. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 7. § [2016. október 1.]

 

170. § (1) bek. 29. pont

Helyébe lép: 2016: LXXXII. tv. 8. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

170. § (1) bek. 38. pont

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 16. § [2016. július 1.]

 

170. § (1) bek. 49. pontban

,,a felhasználó'' szövegrész helyébe ,,az elektromos gépjármű töltését igénybe vevő'' szövegrész lép: 2016: LXXXI. tv. 17. § c) pont [2016. július 1.]

 

170. § (2) bek. 1-2. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 8. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

170. § (2) bek. 22. pont után

23-24. ponttal kieg.: 2016: LXXXII. tv. 8. § (2) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

170. § (5) bek. 1-2. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 8. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

170. § (5) bek. 5. pontban

,,felek általi'' szövegrész helyébe ,,engedélyes általi'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 10. § (2) bek. d) pont [2016. október 1.]

 

170. § (5) bek. 5. pont után

6-8. ponttal kieg.: 2016: LXXXII. tv. 8. § (3) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

170. § (5) bek. 8. pont után

9. ponttal kieg.: 2016: LIX. tv. 8. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

170. § (2) bek. 11. pont

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 11. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

171. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXXII. tv. 11. § b) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

171. § (5f)-(5h) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXXII. tv. 11. § b) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

171. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXII. tv. 9. § [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

171. § (8) bek.-ben

,,kötelező átvételi rendszert'' szövegrész helyébe ,,rendszereket'' szövegrész lép: 2016: LXXXII. tv. 10. § d) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

171. § (11) bek.-ben

,,kötelező átvételi rendszer'' szövegrész helyébe ,,rendszerek'' szövegrész lép: 2016: LXXXII. tv. 10. § e) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

XXI. Fejezet 179. § előtt

178/SZ-178/T. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 9. § [2016. október 1.]


2007. évi LXXXIX. tv.

 
 

az államhatárról

 
 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XCIV. tv. 3. § [2016. július 5.]

 

13. §

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 58. § [2016. július 17.]

 

14. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 59. § [2016. július 17.]

 

16. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 60. § [2016. július 17.]


2007. évi CXVII. tv.

 
 

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

 
 

2. § 23. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 68. § [2016. július 1.]

 

2. § 37. pont után

38-39. ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 51. § [2016. július 1.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 52. § [2016. július 1.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,c) és d) pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,d) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § a) pont [2016. július 1.]

 

11. § (1) bek. d) pontban

,,jogászt'' szövegrész helyébe ,,vezető jogászt'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § b) pont [2016. július 1.]

 

14. § után

Alcímmel (14/A-14/B. §) kieg.: 2016: LIII. tv. 53. § [2016. július 1.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,a személyi és tárgyi feltételekben,'' szövegrész helyébe ,,a személyi és tárgyi feltételekben, a tulajdonrésszel (részvénnyel) rendelkezők személyében,'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § c) pont [2016. július 1.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,öt évnél'' szövegrész helyébe ,,három évnél'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § d) pont [2016. július 1.]

 

28/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 54. § [2017. január 1.]

 

28/A. § (4) bek.-ben

,,egy évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § e) pont [2016. július 1.]

 

28/A. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § f) pont [2016. július 1.]

 

28/A. § (9) bek.-ben

,,három évig'' szövegrész helyébe ,,öt évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § g) pont [2016. július 1.]

 

38. § (4) bek.-ben

,,a 437. § b) pontja'' szövegrész helyébe ,,a Bit. 437. § b) pontja'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 59. § h) pont [2016. július 1.]

 

45. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 55. § [2016. július 1.]

 

50. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 56. § [2016. július 1.]

 

Záró és átmeneti rendelkezések alcím

89. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 57. § [2016. július 1.]

 

90. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 58. § [2016. július 1.]


2007. évi CXXIII. tv.

 
 

a kisajátításról

 
 

3. § (1) bek. d) pontban

,,kell egybevetnie, örökségvédelmi érték, természetvédelmi'' szövegrész helyébe ,,kell egybevetnie, a kulturális örökség védett elemei aktuális állapotát, veszélyeztetettségének mértékét, természetvédelmi'' szövegrész lép: 2016: XCII. tv. 42. § [2016. július 10.]

 

4. § (1) bek. i) pont ia) alpont

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 38. § [2016. július 10.]

 

18. §

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 39. § [2016. július 10.]

 

24/C. §

Helyébe lép: 2016: XCII. tv. 40. § [2016. július 10.]

 

45. § után

46. §-sal kieg.: 2016: XCII. tv. 41. § [2016. július 10.]


2007. évi CXXVII. tv.

 
 

az általános forgalmi adóról

 
 

3. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 158. § [2017. január 1.]

 

6. § (4) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 63. § [2016. július 16.]

 

86. § (1) bek. j) pont jb) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 64. § [2016. július 16.]

 

142. § (1) bek. b) pontban

,,építési hatóságiengedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött'' szövegrész helyébe ,,építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 76. § 1. pont [2016. július 16.]

 

169. § d) pont dc) alpontban

,,az 1 000 000 forintot'' szövegrész helyébe ,,a 100 000 forintot'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 76. § 2. pont [2017. január 1.]

 

188. § (3) bek. c) pont cb) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 65. § [2016. július 16.]

 

259. § 7/A. pont után

7/B. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 66. § [2017. január 1.]

 

259. § 13. pont után

13/A. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 67. § [2016. június 16.]

 

260. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 68. § [2016. június 16.]

 

302. § után

303. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 69. § [2016. június 16.]

 

303. § után

304. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 70. § [2017. január 1.]

 

304. § után

305. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 71. § [2017. január 1.]

 

305. § után

306. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 72. § [2017. január 1.]

 

306. § után

307. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 73. § [2017. január 1.]

 

307. § után

308. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 74. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

308. § után

309. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 74. § (2) bek. [Az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett azon egyedi határozat kihirdetését követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Norvég Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.]

 

3. sz. melléklet I. rész

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § a) pont, illetve 6. melléklet [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet II. rész

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § b) pont, illetve 7. melléklet [2018. január 1.]

 

3/A. sz. melléklet I. rész 1. pont

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § c) pont, illetve 8. melléklet [2017. január 1.]

 

3/A. sz. melléklet II. rész

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § d) pont, illetve 9. melléklet [2017. január 1.]

 

3/A. sz. melléklet II. rész 4. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 77. § a) pont [2018. január 1.]

 

6. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § e) pont, illetve 10. melléklet [2017. január 1.]

 

8/A. sz. melléklet

Mód.: 2016: LXVI. tv. 75. § f) pont, illetve 11. melléklet [2016. június 16.]

 

8/A. sz. melléklet 3. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 77. § b) pont [Az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett azon egyedi határozat kihirdetését követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Norvég Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.]


2007. évi CXXXVI. tv.

 
 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

 
 

26. § (1) bek.-ben

,,szervezett bűnözés elleni koordinációs központ'' szövegrész helyébe ,,Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (7) bek. [2016. július 17.]


2007. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

 
 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 71. § [2016. július 1.]

 

57. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 60. § [2016. július 1.]

 

116/A. § (1) bek.-ben

,,vagy a közvetítő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 67. § [2016. július 1.]

 

117. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 61. § [2016. július 3.]

 

120. § t) pont után

u) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 62. § [2016. július 1.]

 

121. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 66. § a) pont [2016. július 1.]

 

121. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 189. § [2017. január 1.]

 

136. § után

136/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 63. § [2016. július 1.]

 

159/A. § (1) bek.-ben

,,a Felügyelet által kijelölt, a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolítását felügyelő személyekről'' szövegrész helyébe ,,a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolításának felügyeletére jogosult személyekről (a továbbiakban: vizsgabiztos)'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 66. § b) pont [2016. július 1.]

 

159/A. § (6) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 64. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

159/A. § (7) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 64. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

159/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 64. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

164. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 65. § [2016. július 1.]

 

180. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 190. § [2017. január 1.]

 

180. § (2) bek. b) pontban

,,képzésre, a hatósági képzés során szerzett'' szövegrész helyébe ,,képzés és vizsga szabályaira, a hatósági vizsga letételével szerzett, tőkepiaci üzletkötői tevékenység folytatására feljogosító'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 66. § c) pont [2016. július 1.]


2007. évi CLII. tv.

 
 

az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

 
 

2. § a) pont 4. alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 69. § [2016. július 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 70. § [2016. július 1.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

3. § 30. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 12. § [2016. június 22.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,kereskedési platform hiányában a kereskedelmi egyensúly fenntartása érdekében'' szövegrész helyébe ,,a 312/2014/EU bizottsági rendeletben előírtak szerint'' szövegrész lép: 2016: LXXXI. tv. 25. § (1) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,kereskedési platform szabályzata vagy - kereskedési platform hiányában - az egyensúlyozó platform szabályzata tartalmazza'' szövegrész helyébe ,,szállítási rendszerüzemeltető a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtja'' szövegrész lép: 2016: LXXXI. tv. 25. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

15. §

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 18. § [2016. július 1.]

 

19/B. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXXI. tv. 19. § [2016. október 1.]

 

28. § (3)-(4a) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 13. § [2016. június 22.]

 

28. § (6) bek.-ben

,,28/A-29/A. §-ban, a 31-31/C. §-ban'' szövegrész helyébe ,,28/A-31/C. §-ban'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (1) bek. a) pont [2016. június 22.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló rendeletben (a továbbiakban: külön díj rendelet)'' szövegrész helyébe ,,a 106. § (3) bekezdés szerinti határozatban és a 106/A. § (1) bekezdés szerinti rendeletben'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (2) bek. a) pont [2016. október 1.]

 

29/B. § (3) bek.-ben

,,a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben'' szövegrész helyébe ,,a 106. § (3) bekezdés szerinti határozatban'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (2) bek. b) pont [2016. október 1.]

 

36. § (1) bek. j) pontban

,,nyújtott'' szövegrész helyébe ,,végzett'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (1) bek. b) pont [2016. június 22.]

 

39. §-ban

,,legalább a következő 3 gázévre rendelkezzen'' szövegrész helyébe ,,rendelkezzen vagy a 141/A. § vagy 141/J. § szerinti forrásszerződéssel vagy legalább a következő 3 gázévre'' szövegrész lép: 2016: LXXXI. tv. 25. § (1) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

45. § (2) bek.-ből

,,gazdálkodó szervezet'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (1) bek. a) pont [2016. június 22.]

 

48. § (4) bek.-ben

,,a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti átviteli rendszerirányítóra'' szövegrész helyébe ,,a rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltetőre és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti átviteli rendszerirányítóra'' szövegrész lép: 2016: LXXXIII. tv. 1. § [2016. július 8.]

 

59. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 20. § [2016. július 1.]

 

63. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 14. § [2016. június 22.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,Hivatal elnökének rendeletében'' szövegrész helyébe ,,Hivatal határozatában'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (2) bek. c) pont [2016. október 1.]

 

89. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXXI. tv. 26. § [2016. július 1.]

 

97/A. § (2) bek

Hat. kív. h.: 2016: LXVIII. tv. 159. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

133. § (1) bek. 12. pont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 159. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

100. § (2) bek.-ből

,,külön díj rendeletben meghatározottak szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. a) pont [2016. október 1.]

 

100/A. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 2016: LXXXI. tv. 21. § [2016. július 1.]

 

103. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 15. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

103. § (2) bek. e) pontból

,, , a 141/C. §'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (1) bek. b) pont [2016. június 22.]

 

103. § (2) bek. f) pontból

,, , valamint a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (1) bek. c) pont [2016. június 22.]

 

103. § (2a) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 15. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

103. § (2a) bek. e)-f) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 15. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

103. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 15. § (4) bek. [2016. október 1.]

 

104. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 16. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

104. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 16. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

104. § (7) bek.-ben

,,jogszabály'' szövegrész helyébe ,,jogszabály vagy határozat'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (2) bek. d) pont [2016. október 1.]

 

104. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: LIX. tv. 16. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

104/A. §

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 17. § (1) bek. [2016. június 22.]

 

104/A. § után

104/B. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 17. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

105-105/A. §

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 18. § [2016. október 1.]

 

106. §

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 19. § [2016. október 1.]

 

106. § után

106/A. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 19. § [2016. október 1.]

 

107. § (2) bek.-ben

,,engedélyes gazdálkodó szervezetek'' szövegrész helyébe ,,engedélyesek'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (1) bek. c) pont [2016. június 22.]

 

107. § (3) bek.-ből

,, , valamint az árszabályozás kereteit'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. b) pont [2016. október 1.]

 

107/B. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (1) bek. d) pont [2016. június 22.]

 

108. §

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 20. § [2016. október 1.]

 

120/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 22. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

120/A. § (3) bek. c) pontban

,,földgázelosztó és földgáztároló engedélyes'' szövegrész helyébe ,,földgázelosztó engedélyes'' szövegrész lép: 2016: LXXXI. tv. 25. § (1) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

120/A. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 22. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

121/H. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 21. § [2016. június 22.]

 

127. § gy)-h) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 22. § [2016. október 1.]

 

129. § (3)-(3a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. c) pont [2016. október 1.]

 

,,Nemzetközi együttműködés és kapcsolat az Európai Unió szerveivel'' alcím előtt

129/A. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 23. § [2016. október 1.]

 

132. § 18-19. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 24. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

132. § 22. pont

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. d) pont [2016. október 1.]

 

132. § 27-29. pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 24. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

133. § (1) bek. 2. pont

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. f) pont [2016. október 1.]

 

133. § (1) bek. 7. pontból

,,a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszűkebb körét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. e) pont [2016. október 1.]

 

133. § (1) bek. 8. pont

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. f) pont [2016. október 1.]

 

133. § (1) bek. 9. pontban

,,105. § (12) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,105/A. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LIX. tv. 27. § (2) bek. e) pont [2016. október 1.]

 

133. § (1) bek. 14. pont

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (2) bek. f) pont [2016. október 1.]

 

133. § (4) bek.-ben

,,141/G. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,141/G. §'' szövegrész lép: 2016: LXXXI. tv. 25. § (1) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

133/A. §

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 25. § [2016. október 1.]

 

141/C. §

Hat. kív. h.: 2016: LIX. tv. 28. § (1) bek. e) pont [2016. június 22.]

 

141/G. §

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 23. § [2016. július 1.]

 

146/J. § után

146/K. §-sal kieg.: 2016: LXXXI. tv. 24. § [2016. július 1.]

 

146/K. § után

146/L. §-sal kieg.: 2016: LIX. tv. 26. § [2016. október 1.]

 

és az azt módosító

 
 

2015. évi V. tv.

 
 

19. § és 25. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2016: LXXXI. tv. 30. § (4) bek.

 

A módosító törvény

Hat. kív. h.: 2016: LXXXI. tv. 30. § (5) bek. [2016. július 1.]


2008. évi XLVI. tv.

 
 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

 
 

38/D. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 72. § [2016. július 1.]


2008. évi LXVII. tv.

 
 

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

 
 

10. § 10. pont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 160. § [2017. január 1.]


2008. évi LXVIII. tv.

 
 

az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről

 
 

1. §

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 161. § [2017. január 1.]


2008. évi LXXIII. tv.

 
 

a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

 
 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 162. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 162. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

13/G. (3) bek. a) pont a

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 73. § [2016. július 1.]


2008. évi XCIX. tv.

 
 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

 
 

1. § (1) bek. k) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 89. § [2016. június 18.]

 

4. § d) pontból

,, , de legfeljebb öt évre'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 191. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 191. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

5/B. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 192. § [2017. január 1.]

 

5/B. § (1) bek. i) pontban

,,20. § (3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,20. §-a'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 199. § 1. pont [2017. január 1.]

 

5/B. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,népi koncertzenekar,'' szövegrész helyébe ,,népi koncertzenekar, fúvószenekar'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 199. § 2. pont [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 193. § [2017. január 1.]

 

8. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

9. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 194. § [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

14. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,21. § alapján'' szövegrész helyébe ,,20. § alapján'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 199. § 3. pont [2017. január 1.]

 

15. § (5) bek.-ből

,,és 3. Címét'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

16. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

IV. Fejezet 2. Cím (17-19. §)

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 195. § [2017. január 1.]

 

IV. Fejezet 3-4. Cím (20-21. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

39. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 196. § [2017. január 1.]

 

44. § 3. pontban

,,előadások'' szövegrész helyébe ,,előadások, hangversenyek'' szövegrész, ,,szervezetet'' szövegrész helyébe ,,szervezetet, valamint hangversenytermet'' szövegrész, ,,előadást'' szövegrész helyébe ,,előadást, hangversenyt'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 199. § 4. pont [2017. január 1.]

 

44. § 7. pontban

,,alaptevékenységeként'' szövegrész helyébe ,,létesítő okirata szerinti céljaként, vagy alap-, illetve főtevékenységeként'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 199. § 5. pont [2017. január 1.]

 

44. § 18. pontban

,,népi koncertzenekart is,'' szövegrész helyébe ,,népi koncertzenekart és a fúvószenekart is,'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 199. § 6. pont [2017. január 1.]

 

44. § 19. pontban

,,és a big bandet'' szövegrész helyébe ,, , fúvószenekart és a big bandet'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 199. § 7. pont [2017. január 1.]

 

44. § 54. pont után

55-57. ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 197. § [2017. január 1.]

 

46. § (1) és (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 11. pont [2017. január 1.]

 

47. § (1) bek. d) pont után

e)-q) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 198. § [2017. január 1.]

 

47. § (2) bek. a), d)-f) és h) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 200. § (1) bek. 13. pont [2017. január 1.]


2009. évi XLVII. tv.

 
 

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

 
 

68. § (1) bek. g) pontban

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (8) bek. [2016. július 17.]


2009. évi L. tv.

 
 

a fizetési meghagyásos eljárásról

 
 

3. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 74. § [2016. július 1.]


2009. évi LXII. tv.

 
 

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

 
 

Első rész

3/B. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 68. § [2017. január 1.]

 

4. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 69. § [2017. január 1.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,szerződést a biztosítási időszak végére felmondta'' szövegrész helyébe ,,szerződés biztosítási időszak végére történő felmondására nyilatkozatot tett'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § a) pont [2016. július 1.]

 

7. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 70. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 70. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 71. § [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 72. § [2017. január 1.]

 

21. § (1a) bek.-ben

,,díjkülönbözetet az esedékes'' szövegrész helyébe ,,díjkülönbözetet - a felek eltérő megállapodásának hiányában - az esedékes'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § b) pont [2016. július 1.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 73. § [2017. január 1.]

 

34. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,valamint a 36. § (6) bekezdésében meghatározott esetben'' szövegrész helyébe ,,valamint a 36. § (6) bekezdésében meghatározott előlegezés esetén'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § c) pont [2016. július 1.]

 

34. § (1) bek. c) pontból

,,(alkoholos befolyásoltságnak tekinthető a 0,8 ezreléket meghaladó véralkoholszint, illetve a 0,5 mg/l értéket meghaladó légalkohol szint)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 79. § [2016. július 1.]

 

34. § (2) bek.-ben

,,biztosított az (1) bekezdés c) és d) pontjában, valamint a vezető az f) pontban'' szövegrész helyébe ,,biztosított az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a vezető az f) pontban'' szövegrész, ,,1,5 millió Ft-ig'' szövegrész helyébe ,,5 millió Ft-ig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § d) pont [2016. július 1.]

 

34. § (3) bek.-ben

,,az üzemben tartó az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott'' szövegrész helyébe ,,a biztosított az (1) bekezdés d) pontjában, valamint az üzemben tartó az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott'' szövegrész, ,,750 ezer Ft-ig'' szövegrész helyébe ,,1,5 millió Ft-ig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § e) pont [2016. július 1.]

 

36. § (8) bek. e) pont után

f)-h) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 74. § [2016. július 1.]

 

47. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 75. § [2016. július 1.]

 

51. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 76. § [2017. január 1.]

 

57/D. § (2) bek.-ben

,,(1)-(7) bekezdésében és (9)-(15)'' szövegrész helyébe ,,(1)-(8) bekezdésében és (10)-(16)'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 78. § f) pont [2016. július 1.]

 

57/E. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 77. § [2016. július 1.]


2009. évi LXXXV. tv.

 
 

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

 
 

2. § nyitó szövegrészben

,,E törvény alkalmazásában'' szövegrész helyébe ,,E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 84. § [2016. szeptember 18.]

 

2. § 8. pont után

8a. ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 80. § [2016. szeptember 18.]

 

,,Szerződéskötést megelőző tájékoztatás'' alcím

12/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 81. § [2016. szeptember 18.]

 

VII. Fejezet

36/C. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 82. § [2016. szeptember 18.]

 

64/A. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 83. § [2016. szeptember 18.]


2009. évi XCV. tv.

 
 

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról

 
 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 75. § [2016. július 1.]


2009. évi CXXII. tv.

 
 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,A köztulajdonban álló gazdasági társaság'' szövegrész helyébe ,,A 7/I. §-ban foglaltak kivételével a köztulajdonban álló gazdasági társaság'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 93. § [2016. június 18.]

 

7/H. § után

7/I. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 90. § [2016. június 18.]

 

8. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 91. § [2016. június 18.]

 

A törvény

1. melléklettel kieg.: 2016: LXVII. tv. 92. §, illetve 2. melléklet [2016. június 18.]


2009. évi CXLIV. tv.

 
 

a vízitársulatokról

 
 

,,A társulat megalakulásának előkészítése'' alcím (12-16. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 201. § 1. pont [2016. október 1.]

 

,,A küldöttek választása, visszahívása'' alcím (17. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 201. § 2. pont [2016. október 1.]

 

,,A társulat megalakulása'' alcím (18-22. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 201. § 3. pont [2016. október 1.]

 

,,Csatlakozás a társulathoz, belépés'' alcím (51. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 201. § 4. pont [2016. október 1.]

 

,,A társulat megszűnése jogutódlással'' alcím (52. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 201. § 5. pont [2016. október 1.]

 

,,Egyesülés'' alcím (53-55. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 201. § 6. pont [2016. október 1.]

 

,,Szétválás'' alcím (56-58. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 201. § 7. pont [2016. október 1.]

 

,,Kiválás'' alcím (59-60. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 201. § 8. pont [2016. október 1.]

 

,,A társulat megszűnése jogutód nélkül'' alcím (61. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 201. § 9. pont [2016. október 1.]


2009. évi CLV. tv.

 
 

a minősített adat védelméről

 
 

40. § (3)-(4) bek.-ben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,2018'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 94. § [2016. június 18.]


2009. évi CLXII. tv.

 
 

a fogyasztónak nyújtott hitelről

 
 

1. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 85. § [2016. július 1.]

 

14/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 86. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

14/A. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 86. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

17/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 87. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

17/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 87. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

21/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 88. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

21/C. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 88. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

21/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 89. § [2016. július 1.]


2010. évi I. tv.

 
 

az anyakönyvi eljárásról

 
 

4. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 76. § [2016. július 1.]


2010. évi XLIII. tv.

 
 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 
 

63. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXIII. tv. 62. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

63. § (3) bek.-ben

,,e törvény'' szövegrész helyébe ,,törvény'' szövegrész lép: 2016: LXXIII. tv. 62. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]


2010. évi CXVII. tv.

 
 

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

 
 

1. § 18. pont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 163. § [2017. január 1.]


2010. évi CXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

 
 

13. § (9) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 164. § [2017. január 1.]

 

16/F. § (1) bek.-ből

,, , továbbá e törvény, vagy a Kttv., illetve a Hszt. szerint írásbeliséghez kötött'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 1. pont [2016. július 1.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 234. § [2016. július 1.]

 

17/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 235. § [2016. július 1.]

 

17/B. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 2. pont [2016. július 1.]

 

17/B. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 236. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

17/B. § (16) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 236. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

17/B. § (17) bek. után

(18) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 236. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

17/C. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 237. § [2016. július 1.]

 

17/D. § (4) bek.-ből

,,a 25. § szerinti illetményeltérítésre,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 3. pont [2016. július 1.]

 

17/D. § (5) és (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 4. pont [2016. július 1.]

 

17/E. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 5. pont [2016. július 1.]

 

17/E. § (5) bek.-ben

,,20. §-nak megfelelően'' szövegrész helyébe ,,19/G-19/H. §-nak megfelelően'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 1. pont [2016. július 1.]

 

17/I. §-ból

,,valamint a 32/J.§ (2) bekezdés m) pont alapján engedélyezett távollét idejére'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 6. pont [2016. július 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,80-82. §'' szövegrész helyébe ,,69. § (2) bekezdése, 80-82. §-a'' szövegrész, ,,119-121. §'' szövegrész helyébe ,,119-121. §, 122. § (1) és (5)-(6) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 2. pont [2016. július 1.]

 

18. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 238. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

18. § (7) bek. után

(8)-(13) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 238. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

18/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 239. § [2016. július 1.]

 

18/B. § (2) bek. a) pontból

,,soron'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 7. pont [2016. július 1.]

 

18/B. § (2) bek. d) pontban

,,más munkakörbe'' szövegrész helyébe ,,azonos besorolású más munkakörbe'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 3. pont [2016. július 1.]

 

18/B. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 240. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

18/B. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 240. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

18/B. § (3) bek.-ben

,,azonos, vagy a végzettségének megfelelő más'' szövegrész helyébe ,,azonos besorolású'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 4. pont [2016. július 1.]

 

18/B. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 240. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

18/B. § (7) bek.-ben

,,(2) bek. c)-g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(2) bek. c)-f) pontjában, a (2b)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 5. pont [2016. július 1.]

 

18/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 241. § [2016. július 1.]

 

18/D. § után

Alcímmel (18/E. §) kieg.: 2016: LXVI. tv. 242. § [2016. július 1.]

 

19/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 77. § [2016. július 1.]

 

19/E. § b) pontban

,,20. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,19/G-19/H. § szerinti'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 6. pont [2016. július 1.]

 

,,Előmenetel'' alcím (19/F-20/C. §)

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 243. § [2016. július 1.]

 

20/D-23. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 244. § [2016. július 1.]

 

24-25. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 8. pont [2016. július 1.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,kell besorolni'' szövegrész helyébe ,, , az általa betöltött munkakör alapján kell besorolni'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 7. pont [2016. július 1.]

 

26/B. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 9. pont [2016. július 1.]

 

26/B. § (5) bek.-ből

,,és (3)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 10. pont [2016. július 1.]

 

27. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 245. § [2016. július 1.]

 

29. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 11. pont [2016. július 1.]

 

31/A. § (1) bek.-ben

,,15%-át'' szövegrész helyébe ,,10%-t'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 8. pont [2016. július 1.]

 

31/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 78. § [2016. július 1.]

 

31/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 246. § [2016. július 1.]

 

31/A. § (4) bek.-ben

,, címet ''kevésbé felelt meg'' minősítés'' szövegrész helyébe ,,címet ''átlagos'' vagy azt el nem érő'' minősítés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 9. pont [2016. július 1.]

 

31/B. § előtti alcím és 31/B. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 247. § [2016. július 1.]

 

32/C. § (6) bek. a) pontból

,,42. § (8) bekezdése'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 12. pont [2016. július 1.]

 

32/D. § (1) bek. d) pontból

,,besorolási, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 13. pont [2016. július 1.]

 

32/D. § (1) bek. e) pontban

,,rendfokozatban történő'' szövegrész helyébe ,,eggyel magasabb rendfokozatba'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 10. pont [2016. július 1.]

 

32/K. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 248. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

32/K. § (4a)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 248. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

32/O. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 249. § [2016. július 1.]

 

32/Y. § (1) bek. után

(1a)-(1e) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 250. § [2016. július 1.]

 

32/Y. § (2) bek.-ben

,,öt év kivételével'' szövegrész helyébe ,,5 év kivételével'' szövegrész, ,,ötévente'' szövegrész helyébe ,,5 évente'' szövegrész, ,,magasabb besorolási fokozatba sorolása előtt'' szövegrész helyébe ,,magasabb besorolású munkakörbe helyezés előtt, illetve a 31/A. § szerinti szakmai cím adományozása előtt'' szövegrész, ,,kiválóan megfelelt, megfelelt, kevésbé felelt meg, illetve nem felelt meg fokozatba'' szövegrész helyébe ,,,,kivételes'', ,,jó'', ,,átlagos'', ,,átlag alatti'', illetve ,,elfogadhatatlan'' fokozatba'' szövegrész, ,,két év'' szövegrész helyébe ,,2 év'' szövegrész, ,,egy éve'' szövegrész helyébe ,,1 éve'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 11. pont [2016. július 1.]

 

32/Y. § (3) bek.-ben

,,magasabb besorolási fokozatba sorolás'' szövegrész helyébe ,,magasabb besorolású munkakörbe történő kinevezés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 12. pont [2016. július 1.]

 

32/Y. § (4) bek.-ben

,,teljesítményértékelése alapján az állapítható meg, hogy feladatait nem, vagy nagyon csekély mértékben, illetve nagyon alacsony színvonalon teljesítette'' szövegrész helyébe ,,a teljesítményértékelés eredménye ,,átlag alatti'' vagy ,,elfogadhatatlan'''' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 13. pont [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 251. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 14. pont [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 251. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 251. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 14. pont [2016. július 1.]

 

33/G. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 251. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 15. pont [2016. július 1.]

 

33/G. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 251. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 251. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

33/G. § (8a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8a) bek. után (8b)-(8c) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 251. § (7) bek. [2016. július 1.]

 

33/I. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 252. § [2016. július 1.]

 

34/W. § (10) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 16. pont [2016. július 1.]

 

34/Y. § (1) bek. j) pont után

k)-r) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 253. § [2016. július 1.]

 

34/Y. § (5) bek. d) pontban

,,alapilletmény és rendfokozati illetmény'' szövegrész helyébe ,,alapilletmény, közszolgálati pótlék és időpótlék'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 14. pont [2016. július 1.]

 

34/Y. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 254. § [2016. július 1.]

 

34/Y. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 255. § [2016. július 1.]

 

53. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 79. § [2016. július 1.]

 

76. § (2) bek. i) pontban

,,a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ'' szövegrész helyébe ,,a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 74. § (9) bek. [2016. július 17.]

 

82/A. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 256. § [2016. július 1.]

 

86/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 17. pont [2016. július 1.]

 

98/A-98/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 18. pont [2016. július 1.]

 

98/C. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 19. pont [2016. július 1.]

 

98/D. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 20. pont [2016. július 1.]

 

98/F-98/G. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 21. pont [2016. július 1.]

 

98/I-J. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 22. pont [2016. július 1.]

 

98/L-M. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 23. pont [2016. július 1.]

 

98/O. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 24. pont [2016. július 1.]

 

99. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 257. § [2016. július 1.]

 

99. § után

99/A-99/N. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 257. § [2016. július 1.]

 

1-5. sz. melléklet

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 258. §, illetve 17-21. melléklet [2016. július 1.]

 

6. és 7/A. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 260. § 25. pont [2016. július 1.]

 

11. sz. melléklet 7. pontban

,,Kiemelkedő (5), Átlag feletti (4), Átlagos (3), Átlag alatti (2), Nem kielégítő (1)]'' szövegrész helyébe ,,Kivételes (5), Jó (4), Átlagos (3), Átlag alatti (2), Elfogadhatatlan (1)]'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 15. pont [2016. július 1.]

 

11. sz. melléklet 9. pont felsorolásban

,,1. Kiválóan megfelelt, 2. Megfelelt, 3. Kevésbé felelt meg, 4. Nem felelt meg'' szövegrész helyébe ,,1. Kivételes, 2. Jó, 3. Átlagos, 4. Átlag alatti, 5. Elfogadhatatlan'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 259. § 15. pont [2016. július 1.]


2010. évi CXXVI. tv.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

 
 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 80. § [2016. július 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselői és állami tisztviselői'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

15. § (1) bek.-ből

,,kormánytisztviselői és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

19/A. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselője és állami tisztviselője'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

19/A. § (1) bek.-ből

,,kormánytisztviselője és''szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

19/A. § (2) bek.-ben

,,kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselő, illetve állami tisztviselő'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

19/A. § (2) bek.-ben

,,a kormánytisztviselő, illetve állami tisztviselő'' szövegrész helyébe ,,az állami tisztviselő'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

20/B. §-ban

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselői'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

20/B. §-ban

,,kormánytisztviselőjének'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselőjének'' szövegrész, ,,kormánytisztviselőnek'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselőnek'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. e) pont [2016. július 1.]

 

20/C. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselői'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

20/C. § (2) bek.-ben

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselői'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

20/D. § (6) bek.-ben

,,18-szorosában'' szövegrész helyébe ,,22-szeresében'' szövegrész, ,,a Kttv.-ben'' szövegrész helyébe ,,az állami tisztviselőkről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. f) pont [2016. július 1.]

 

20/E. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselő'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. g) pont [2016. július 1.]

 

20/E. § (3) bek.-ben

,,16-szorosában'' szövegrész helyébe ,,21-szeresében'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (1) bek. h) pont [2016. július 1.]


2010. évi CLXXXIV. tv.

 
 

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

 
 

7. § után

8. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 95. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 2016: LXVII. tv. 96. § 1. pont, illetve 3. melléklet [2017. január 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2016: LXVII. tv. 96. § 2. pont, illetve 4. melléklet [2017. január 1.]


2010. évi CLXXXV. tv.

 
 

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

 
 

118. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 81. § [2016. július 1.]

 

120. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 82. § [2016. július 1.]


2011. évi XXIX. tv.

 
 

az energetikai tárgyú törvények módosításáról

 
 

27-28. §

Nem lép hatályba: 2016: LXXXII. tv. 12. § a) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

29. § (1) bek.

Nem lép hatályba: 2016: LXXXII. tv. 12. § b) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

30. §

Nem lép hatályba: 2016: LXXXII. tv. 12. § c) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

114. § (6) bek.

Nem lép hatályba: 2016: LXXXII. tv. 12. § d) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

125. § (21) bek.

Nem lép hatályba: 2016: LXXXII. tv. 12. § e) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

126. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2016: LXXXII. tv. 12. § f) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

237. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2016: LXXXII. tv. 12. § g) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]


2011. évi XXXIV. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről

 
 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 165. § [2017. január 1.]


2011. évi LXXV. tv.

 
 

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

 
 

1. § (1) bek. 7a. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 83. § [2016. július 1.]


2011. évi CII. tv.

 
 

a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

 
 

2. § 7-8. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 229. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

2. § 8. pont után

9. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 229. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 230. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 230. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (3) bek. f) pontban

,,tízmilliárd'' szövegrész helyébe ,,ötmilliárd'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 232. § 1. pont [2016. június 16.]

 

3. § (3) bek. g)-h) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 230. § (3) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 230. § (4) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (7) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 230. § (5) bek. [2016. június 16.]

 

3. § (7) bek. d) pontban

,,számviteli törvény'' szövegrész helyébe ,,számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 232. § 2. pont [2016. június 16.]

 

3. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 230. § (6) bek. [2016. június 16.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 231. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)'' helyébe ,,számviteli törvény'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 232. § 3. pont [2016. június 16.]

 

8. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 231. § (2) bek. [2016. június 16.]


2011. évi CIII. tv.

 
 

a népegészségügyi termékadóról

 
 

1. § 15-16. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 106. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. § 19. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 19. pont után 20-22. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 106. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § f)-g) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 107. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § i) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 107. § (2) bek. [2017. január 1.]


2011. évi CVI. tv.

 
 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

1. § (2) bek. záró szövegrészben

,,közszolgálati vagy kormányzati szolgálati'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, vagy állami szolgálati'' szövegrész lép: 2016: LXIV. tv. 84. § [2016. július 1.]

 

60-61. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 202. § [2016. október 1.]


2011. évi CXI. tv.

 
 

az alapvető jogok biztosáról

 
 

23. § (4) bek. i) pont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 166. § [2017. január 1.]


2011. évi CXII. tv.

 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 
 

51. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 85. § [2016. július 1.]


2011. évi CXIII. tv.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

 
 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 86. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

29. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 86. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

36. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LVII. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

IX. Fejezet címben (64. § előtt)

,,MEGELŐZŐ'' szövegrész helyébe ,,TERRORVESZÉLYHELYZET, MEGELŐZŐ'' szövegrész lép: 2016: LVII. tv. 6. § a) pont [2016. július 1.]

 

64. § (1) bek.-ben

,,előtti védelmi helyzet'' szövegrész helyébe ,,terrorveszélyhelyzet, a előtti védelmi helyzet'' szövegrész lép: 2016: LVII. tv. 6. § b) pont [2016. július 1.]

 

64. § (4) bek. b) pont után

c)-d) ponttal kieg.: 2016: LVII. tv. 4. § [2016. július 1.]

 

64. § (5) bek.-ben

,,előtti védelmi helyzetben'' szövegrész helyébe ,,terrorveszélyhelyzetben, előtti védelmi helyzetben'' szövegrész lép: 2016: LVII. tv. 6. § c) pont [2016. július 1.]

 

65. § (2) bek. b) pontban

,,előtti védelmi helyzethez'' szövegrész helyébe ,,előtti védelmi helyzethez, terrorveszélyhelyzethez'' szövegrész lép: 2016: LVII. tv. 6. § d) pont [2016. július 1.]

 

80. § v) pont után

w) ponttal kieg.: 2016: LVII. tv. 5. § [2016. július 1.]


2011. évi CXXVIII. tv.

 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 
 

84. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 203. § [2016. október 1.]


2011. évi CXXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

 
 

1/A. §-ban

,,közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész, ,,(2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés e) pontja'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 99. § [2016. július 17.]

 

3. § 1. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 87. § [2016. július 1.]

 

13. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 88. § [2016. július 1.]

 

23/A. § i) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 89. § [2016. július 1.]

 

43. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 97. § [2016. július 17.]

 

44. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 98. § [2016. július 17.]

 

44. § (2) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 100. § [2016. július 17.]


2011. évi CLV. tv.

 
 

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

 
 

8. § (4 bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 1. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

8. § (6) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 1. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

12. § i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 101. § [2016. június 18.]

 

12. § i) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 105. § 1. pont [2017. január 1.]

 

19. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 105. § 2. pont [2016. június 18.]

 

19. § (17) bek. után

(18)-(19) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 102. § [2017. január 1.]

 

19/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 103. § [2017. január 1.]

 

19/A. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 105. § 3. pont [2017. január 1.]

 

23. § (2) bek. a) pontban

,, , i) és j)'' szövegrész helyébe ,,és i)'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 104. § 1. pont [2016. június 18.]

 

23. § (2) bek. a) pontban

,,d), h) és i)'' szövegrész helyébe ,,d) és h)'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 104. § 2. pont [2017. január 1.]


2011. évi CLVI. tv.

 
 

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 
 

455. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 139. § [2016. június 16.]

 

455. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 140. § [2016. június 16.]

 

458. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 141. § [2016. június 16.]

 

462. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 142. § [2016. augusztus 1.]

 

462/C. § (3) bek.-ből

,,A 275 nap és a 183 nap számítása során a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVI. tv. 151. § [2016. június 16.]

 

462/G. § után

Alcímmel és 462/H. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 143. § [2016. június 16.]

 

463/A. § után

463/B. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 144. § [2016. június 16.]

 

464. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 145. § [2016. június 16.]

 

464/D. § után

464/E. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 146. § [2017. január 1.]

 

466. § 7. pont c) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 90. § [2016. július 1.]

 

466. § 7. pont n) alpont

Helyébe lép, egyidejűleg n) alpont után o) alponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 147. § [2016. június 16.]

 

466. § 9. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 148. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

466. § 9. pont után

10. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 148. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

467/E. § után

467/F. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 149. § [2016. június 16.]

 

467/F. § után

467/G. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 150. § [2017. január 1.]

 

467/G. § után

467/H. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 152. § [2016. június 16.]


2011. évi CLXII. tv.

 
 

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

 
 

4. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 91. § [2016. július 1.]

 

184. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 92. § [2016. július 1.]

 

221. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 93. § [2016. július 1.]


2011. évi CLXIV. tv.

 
 

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

 
 

11. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 94. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

11. § (4) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 94. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

154. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 94. § (3) bek. [2016. július 1.]


2011. évi CLXVII. tv.

 
 

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

 
 

14. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 106. § 1. pont [2016. június 18.]

 

25. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 106. § 2. pont [2016. június 18.]

 

26. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 106. § 3. pont [2016. június 18.]


2011. évi CLXXV. tv.

 
 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 
 

54. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 107. § [2016. június 18.]


2011. évi CLXXXVII. tv.

 
 

a szakképzésről

 
 

2. § 6. pontban

,,az OKJ-ban szereplő, az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett'' szövegrész helyébe ,,az OKJ-ban szereplő, az iskolai rendszerű szakképzésben megszervezett állam által támogatott képzésben megszerzett'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 16. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § 24. pontban

,,kettő meglévő, államilag elismert szakképesítés'' szövegrész helyébe ,,kettő meglévő, az iskolai rendszerű szakképzésben megszervezett állam által támogatott képzésben megszerzett államilag elismert szakképesítés'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 16. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § 40. pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

4/A. § (1) bek. a) pontban

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 16. § c) pont [2017. január 1.]

 

IV. Fejezet 2. alcím

4/C. §-sal kieg.: 2016: LXXX. tv. 3. § [2016. szeptember 1.]

 

5/A. §-ban

,,az állami intézményfenntartó'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 16. § d) pont [2017. január 1.]

 

8. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

29. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 5. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

29. § (1b) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 5. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

33. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

34/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 7. § [2016. szeptember 1.]

 

XI. fejezet

34/B. §-sal kieg.: 2016: LXXX. tv. 8. § [2016. szeptember 1.]

 

36. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 9. § [2016. szeptember 1.]

 

36. § (3) bek.-ben

,,a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.)'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 16. § e) pont [2016. szeptember 1.]

 

42. § (2) bek.-ben

,,az első és a második, állam által elismert'' szövegrész helyébe ,,a 2. § 24. pontja szerinti harmadik és további szakképesítésnek nem minősülő'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 16. § f) pont [2016. szeptember 1.]

 

42. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 10. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

42. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 10. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

44. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 11. § [2016. szeptember 1.]

 

46. § (1) bek.-ben

,,szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskola vagy szakiskola'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 16. § g) pont [2016. szeptember 1.]

 

63. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 12. § [2016. szeptember 1.]

 

81. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 13. § [2016. szeptember 1.]

 

84. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 14. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

84. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 14. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

84. § (5) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 14. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

84. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 14. § (4) bek. [2016. szeptember 1.]

 

88. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 15. § [2016. szeptember 1.]

 

91. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 95. § [2016. július 1.]

 

92. § (37) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 17. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

92/A. § (10) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 17. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

92/B. § (1)-(1a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 17. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

92/B. § (2) bek.-ben

,,Az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,A tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 16. § h) pont [2017. január 1.]


2011. évi CLXXXIX. tv.

 
 

a Magyarország helyi önkormányzatairól

 
 

36. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 96. § [2016. július 1.]

 

114. §

Helyébe lép: 2016: LIV. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

143. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: LIV. tv. 2. § [2016. július 1.]

 

145. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIV. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

146/A. § után

146/B. §-sal kieg.: 2016: LIV. tv. 4. § [2016. július 1.]


2011. évi CXC. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről

 
 

4. § 1. pont j) alpontból

,,és készségfejlesztő speciális szakiskolai'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 1. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

4. § 1. pont w) alpont után

x) alponttal kieg.: 2016: LXXX. tv. 18. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

4. § 9. pontból

,,- e törvényben foglalt esetben a működtetővel közösen -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 1. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

4. § 18. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 1. pont c) alpont [2017. január 1.]

 

4. § 20. pontban

,,munkaviszony'' szövegrész helyébe ,,munkaviszony, egyházi szolgálati jogviszony'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 1. pont [2016. július 1.]

 

4. § 37. pont után

38-41. ponttal kieg.: 2016: LXXX. tv. 18. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

6. § (2) bek. e) pontban

,,szakközépiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumban'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 2. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (2) bek. e) pontban

,,szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 2. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 19. § [2016. szeptember 1.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 108. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,fejlesztő nevelésben'' szövegrész helyébe ,,korai fejlesztésben és gondozásban'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 3. pont [2017. szeptember 1.]

 

8. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 108. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 20. § [2016. szeptember 1.]

 

9. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 109. § [2016. június 18.]

 

11/A. alcím (13/A. §)

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 21. § [2016. szeptember 2.]

 

11/A. alcím után

11/B. alcímmel (13/B. §) kieg.: 2016: LXXX. tv. 22. § [2016. szeptember 2.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,az oktatási központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 4. pont [2017. január 1.]

 

13. alcímcím (15. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 23. § [2016. szeptember 1.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 24. § [2017. szeptember 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus)'' szövegrész helyébe ,,gyógypedagógus, konduktor'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 5. pont [2016. szeptember 1.]

 

13. alcím után

13/A. alcímmel (15/A. §) kieg.: 2016: LXXX. tv. 25. § [2016. szeptember 1.]

 

15/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 26. § [2018. szeptember 1.]

 

15/A. § (3) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,az illetékes tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 6. pont a) alpont [2017. január 1.]

 

15/A. § (4) bek.-ben

,,állami intézményfenntartó központ az e §-ban meghatározott feladatokra,'' szövegrész helyébe ,,illetékes tankerületi központ - az oktatási központ egyetértésével - az e §-ban meghatározott feladatokra, illetékességi körén kívül eső tankerületi központ,'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 6. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 27. § [2017. szeptember 1.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 7. pont [2017. január 1.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 8. pont a) alpont [2017. január 1.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 8. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

21. § (3) bek.-ből

,,a működtető'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 2. pont [2017. január 1.]

 

21. § (9) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központnak'' szövegrész helyébe ,,a területileg illetékes tankerületi központnak'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 8. pont c) alpont [2017. január 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,vagy közalkalmazotti'' szövegrész helyébe ,,közalkalmazotti vagy egyházi szolgálati'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 9. pont [2016. július 1.]

 

22. § (2) bek.-ből

,, , a működtető'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 3. pont a) alpont [2017. január 1.]

 

22. § (2) bek.-ből

,, , működési költségeit a működtető'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 3. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

25. § (4) bek.-ből

,, , a működtetőre'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 4. pont a) alpont [2017. január 1.]

 

25. § (4) bek.-ből

,, , a működtető'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 4. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

25. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 28. § [2016. szeptember 1.]

 

26. § (1) bek.-ből

,, , a működtetőre'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 5. pont a) alpont [2017. január 1.]

 

26. § (1) bek.-ből

,, , a működtető'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 5. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

27. § (11b) bek. után

(11c) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 29. § [2016. szeptember 1.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a területileg illetékes tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 10. pont [2017. január 1.]

 

45. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 11. pont [2016. július 1.]

 

45. § (8) és (10) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a területileg illetékes tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 12. pont [2017. január 1.]

 

47. § (4) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 30. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

47. § (9) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 30. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

47. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 30. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

49. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 204. § 1. pont [2017. január 1.]

 

50. § (7) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a területileg illetékes tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 13. pont a) alpont [2017. január 1.]

 

50. § (8) bek.-ben

,,véleményét'' szövegrész helyébe ,,véleményét és az illetékes tankerületi központ egyetértését.'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 13. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

60. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 31. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

60. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 31. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

61. § (1) bek.-ben

,,Az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,A tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 14. pont a) alpont [2017. január 1.]

 

61. § (5) bek.-ből

,,valamint a települési önkormányzatok által működtetett'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 6. pont [2017. január 1.]

 

61. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

61. § (8) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 14. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

62. § (1) bek. b) pontban

,,gyógypedagógussal'' szövegrész helyébe ,,gyógypedagógussal, konduktorral'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 15. pont [2016. szeptember 1.]

 

62. § (1) bek. b) pontból

,,bármilyen oknál fogva'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 7. pont [2016. szeptember 1.]

 

63/A. § (4) bek.-ben

,,Az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,Az illetékes tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 16. pont [2017. január 1.]

 

65. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 33. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

65. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 33. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

65. § (9) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 33. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

65. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 33. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

67. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 34. § [2016. szeptember 1.]

 

68. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 35. § [2017. január 1.]

 

69. § (1) bek. a) pontban

,,gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,'' szövegrész helyébe ,,fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért - önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény kivételével - az intézmény gazdálkodásáért,'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 17. pont [2017. január 1.]

 

70. § (1) bek.-ben

,,Az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,A tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 18. pont [2017. január 1.]

 

74. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 110. § [2016. június 18.]

 

74. § (3) bek.-ben

,,Az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,Az illetékes tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 19. pont [2017. január 1.]

 

74. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 36. § [2017. január 1.]

 

74. § (6)-(6a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 8. pont [2017. január 1.]

 

76. §

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 37. § [2017. január 1.]

 

76/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 9. pont [2017. január 1.]

 

77. § (2) bek. k) pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 38. § [2017. január 1.]

 

79. § (1) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központon'' szövegrész helyébe ,,a területileg illetékes tankerületi központon'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 20. pont [2017. január 1.]

 

83. § (2) bek. a) pontban

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 21. pont a) alpont aa) pont [2017. január 1.]

 

83. § (2) bek. c) pontban

,,továbbá'' szövegrész helyébe ,,továbbá - tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény kivételével -,'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 21. pont a) alpont ab) pont [2017. január 1.]

 

83. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 39. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

83. § (4) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 39. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

83. § (4a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 10. pont [2017. január 1.]

 

83. § (4a) és (7) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 21. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

84. § (2) bek.-ben

,,A működtető, ennek hiányában a fenntartó'' szövegrész helyébe ,,A fenntartó'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 22. pont [2017. január 1.]

 

84. § (7) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 23. pont a) alpont [2017. január 1.]

 

84. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 40. § [2016. július 1.]

 

84. § (9a) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 23. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

85. § (1) bek.-ből

,, , a működtetőnek'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 11. pont [2017. január 1.]

 

48. alcím

85/A. §-sal kieg.: 2016: LXXX. tv. 41. § [2016. július 1.]

 

86. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 204. § 2. pont [2017. január 1.]

 

88. § (1) bek.-ből

,, , a működtető hozzájárulása'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 12. pont a) alpont [2017. január 1.]

 

88. § (1) bek.-ből

,, , a működtető'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 12. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

89. § (1) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,az illetékes tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 24. pont [2017. január 1.]

 

89. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 114. § [2017. január 1.]

 

94. § (1) bek. h) pontban

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 25. pont a) alpont [2017. január 1.]

 

94. § (4) bek. n) pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 42. § [2017. január 1.]

 

94. § (4) bek. o) és q) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 13. pont [2017. január 1.]

 

94. § (4) bek. q) pontban

,,az állami intézményfenntartó központtal'' szövegrész helyébe ,,a területileg illetékes tankerületi központtal'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 25. pont b) alpont [2017. január 1.]

 

96. § (3) bek.-ben

,,a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos első- és másodfokú eljárásokban, valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határidő negyvenöt nap'' szövegrész helyébe ,,valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határidő negyvenöt nap, a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos első- és másodfokú eljárásokban két hónap'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 113. § 1. pont [2016. június 18.]

 

96. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 111. § [2016. június 18.]

 

96. § (10) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 14. pont [2017. január 1.]

 

97. § (4), (8), (11), (14)-(15), (17) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 204. § 3. pont [2016. június 18.]

 

97. § (19) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 46. § 15. pont [2017. január 1.]

 

97. § (24) bek. a) pont és (27) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 204. § 3. pont [2016. június 18.]

 

98. § (13) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 204. § 4. pont [2016. június 18.]

 

99. § (11)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 204. § 5. pont [2016. június 18.]

 

99/A. §-ban

,,állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,oktatási központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 45. § 26. pont [2017. január 1.]

 

99/B. § (1)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 204. § 6. pont [2016. június 18.]

 

54. alcím

99/F-99/I. §-sal kieg.: 2016: LXXX. tv. 43. § [2016. július 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 2016: LXXX. tv. 44. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 2016: LXXX. tv. 44. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

6. melléklet

Mód.: 2016: LXVII. tv. 112. §, illetve 5. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

6. melléklet táblázat E:1 mezőben

,,száma'' szövegrész helyébe ,,száma (óvoda esetében a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának időkerete)'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 113. § 2. pont [2016. szeptember 1.]


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

23. § (5) bek.-ben

,,964 500 Ft'' szövegrész helyébe ,,a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 115. § [2017. január 1.]

 

26. alcímcím (84. § előtt)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 205. § 1. pont [2017. január 1.]

 

41. alcím (120. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 205. § 2. pont [2017. január 1.]

 

50. alcím (190. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 205. § 3. pont [2017. január 1.]

 

51. alcím (191-192. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 205. § 4. pont [2017. január 1.]

 

53. alcím (198. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 205. § 5. pont [2017. január 1.]

 

54. alcímcím (199. § előtt)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 205. § 6. pont [2017. január 1.]

 

55. alcím (201. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 205. § 7. pont [2017. január 1.]


2011. évi CXCIV. tv.

 
 

Magyarország gazdasági stabilitásáról

 
 

10. § (2) bek.-ben

,,megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével'' szövegrész helyébe ,,nem haladja meg az adósság összegét'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 6. § 1. pont [2016. június 18.]

 

10. § (3) bek. c) pont ca) alpontban

,,megnyert támogatás'' szövegrész helyébe ,,elnyert, fejlesztési célú támogatás'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 6. § 2. pont [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek. c) pont cc) alpont után

cd) alponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

10/A. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

10/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 3. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

10/B. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 3. § (2) bek. [2016. június 18.]

 

10/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

10/D. § (1) bek. b) pontban

,,futamidejű vagy nagyobb ügyletértékű, vagy'' szövegrész helyébe ,,futamidejű, nagyobb ügyletértékű, megváltozik az adósságot keletkeztető ügylet célja,'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 6. § 3. pont [2016. június 18.]

 

10/E. § (1) bek.-ben

,,100%-os önkormányzati tulajdonban álló olyan gazdasági társaság, amely nem minősül a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek,'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 6. § 4. pont [2016. június 18.]

 

13. § (4) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 5. § [2016. június 18.]

 

19. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 97. § [2016. július 1.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

1. § 14. pont g) alpontban

,,támogatásokat'' szövegrész helyébe ,,támogatásokat, álláskeresési ellátásokat, bérgarancia támogatásokat, valamint a foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó rendeletekben meghatározott magánszemélyek részére nyújtható támogatásokat'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 1. pont [2016. június 18.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,irányítja'' szövegrész helyébe ,,vezeti'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 2. pont [2016. június 18.]

 

11/F. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 98. § [2016. július 1.]

 

15. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 7. § [2016. június 18.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,végső egyenleg'' szövegrész helyébe ,,az elszámolhatósági időszakot követően időközi vagy végső egyenleg'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 3. pont [2016. június 18.]

 

20. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 20. § (1) bek. 1. pont [2016. június 18.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,A fejezetet irányító szerv vezetője a'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész, ,,szabályait'' szövegrész helyébe ,,szabályait a fejezetet irányító szerv vezetője'' szövegrész, ,,rendeletben állapítja meg.'' szövegrész helyébe ,,rendeletben, a központi költségvetés uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 4. pont [2016. június 18.]

 

28/A. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 20. § (1) bek. 2. pont [2016. június 18.]

 

28/A. § (2) bek.-ben

,,kincstári költségvetésben'' szövegrész helyébe ,,központi költségvetésről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 5. pont [2016. június 18.]

 

28/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 8. § [2016. június 18.]

 

33. § (3) bek. bf) pontban

,,javára'' szövegrész helyébe ,,és fejezeti kezelésű előirányzat javára'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 6. pont [2016. június 18.]

 

39. § (1) bek.-ből

,, , ha az részben vagy egészben költségvetési támogatásból megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházást hajt végre,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 20. § (2) bek. 1. pont [2016. június 18.]

 

45/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 11. § [2016. június 18.]

 

53/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 12. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

53/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 12. § (2) bek. [2016. június 18.]

 

57. § (1) bek.-ben

,,és azokról a kincstár útján mond le'' szövegrész helyébe ,,azokról a kincstár útján mond le, és az éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges adatszolgáltatást a kincstár útján teljesíti'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 7. pont [2016. június 18.]

 

58. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 13. § [2016. szeptember 1.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,felhasználását.'' szövegrész helyébe ,,felhasználását. A hatósági ellenőrzés és a másodfokú eljárás ügyintézési határideje tekintetében a Kormány r.e a Ket. 33. § (1) bekezdésében meghatározottnál hosszabb ügyintézési határidőt is megállapíthat.'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 8. pont [2016. június 18.]

 

79. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 14. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

79. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 14. § (2) bek. [2016. június 18.]

 

79. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 14. § (3) bek. [2016. június 18.]

 

79. § (4b) bek. után

(4c)-(4d) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 14. § (4) bek. [2016. június 18.]

 

83. § (1) bek.-ben

,,valamint a Kormány rendeletében meghatározott'' szövegrész helyébe ,,valamint jogszabályban meghatározott'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 9. pont [2016. június 18.]

 

90. § (1) bek.-ben

,,nyolcadik hónap utolsó napjáig'' szövegrész helyébe ,,év szeptember 30-áig'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 10. pont [2016. június 18.]

 

90. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

90. § (3) bek. e) pontban

,,gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések'' szövegrész helyébe ,,részesedések, valamint az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok kötelezettségállománya'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 11. pont [2016. június 18.]

 

91. § (1) bek.-ben

,,68/A'' szövegrész helyébe ,,68/B'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 12. pont [2016. június 18.]

 

104. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 16. § [2016. június 18.]

 

109. § (1) bek. 8. pontból

,,a kincstári költségvetés tartalmi és formai követelményeit, kiadásának rendjét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 20. § (2) bek. 2. pont [2016. június 18.]

 

109. § (1) bek. 15. pontból

,,ideértve az a) és b) ponttal összefüggésben az európai strukturális és beruházási alapokból származó források felhasználására vonatkozó sajátos szabályait,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 20. § (2) bek. 3. pont [2016. június 18.]

 

109. § (1) bek. 15. pont után

15a-15d. ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 17. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

109. § (1) bek. 16. pontban

,,felülvizsgálatára'' szövegrész helyébe ,,felülvizsgálatára, a felülvizsgálati eljárásra,'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 13. pont [2016. június 18.]

 

109. § (1) bek. 31. pontban

,,nemzetiségi célú támogatásoknak'' szövegrész helyébe ,,és a megyei jogú város önkormányzat kedvezményezettnek, a megyei jogú város fejlődése és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodásokban foglaltak végrehajtását szolgáló, hazai forrásból nyújtott költségvetési támogatásoknak'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 19. § 14. pont [2016. június 18.]

 

109. § (1) bek. 31. pontból

,, , a központi költségvetésből nyújtott nemzetiségi célú támogatásoknak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 20. § (2) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

109. § (1) bek. 32. és 41. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 20. § (1) bek. 3. pont [2016. június 18.]

 

109. § (5) bek. a) pont ag) alpontból

,,az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások esetében a közreműködő szervezetet,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 20. § (2) bek. 5. pont [2016. június 18.]

 

109. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 17. § (2) bek. [2016. június 18.]

 

111. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 18. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

111. § (13)-(15) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 20. § (1) bek. 4. pont [2016. június 18.]

 

111. § (31) bek. után

(32) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 18. § (2) bek. [2016. június 18.]


2011. évi CXCVI. tv.

 
 

a nemzeti vagyonról

 
 

16. § (1) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 2016: XCI. tv. 14. § [2016. június 25.]

 

18/B. § után

18/C. §-sal kieg.: 2016: LXII. tv. 2. § [2016. július 1.]

 

19. § a) pontban

,,18/A. §'' szövegrész helyébe ,,18/A. §-a és 18/C. §-a'' szövegrész lép: 2016: LXII. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2016: LXII. tv. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. július 1.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

1. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

1. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. §-ban

,,Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának állami tisztviselője állami tisztviselői jogviszonyára'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

2. §-ban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának állami tisztviselője állami tisztviselői jogviszonyára'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal állami tisztviselőjének állami tisztviselői jogviszonyára'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

3. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 78. § [2017. január 1.]

 

6. § 1. pont után

1a. ponttal kieg.: 2016: LII. tv. 38. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

6. § 1a. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

6. § 4. pontban

,,közalkalmazotti jogviszony'' szövegrész helyébe ,,állami szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

6. § 14. pont

Helyébe lép: 2016: LXXIII. tv. 61. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

6. § 16. pontban

,,közszolgálati jogviszonyban,'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban,'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. e) pont [2016. július 1.]

 

6. § 17. pont

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

6. § 21. pontban

,,kormánytisztviselőknek'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselőknek és állami tisztviselőknek'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. f) pont [2016. július 1.]

 

6. § 22. pontban

,,kormánytisztviselők'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselők és állami tisztviselők'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. g) pont [2016. július 1.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,kormányzati szolgálati'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. h) pont [2016. július 1.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselők'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselők és állami tisztviselők'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. g) pont [2016. július 1.]

 

39. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 116. § [2016. június 18.]

 

41/A. § (2) bek. b) pontban

,,két'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. i) pont [2016. július 1.]

 

41/A. § (4) bek.-ben

,,valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 70. § (6) bekezdésére tekintettel kell megszüntetni a jogviszonyát'' szövegrész helyébe ,,valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/A. § (1) bekezdésére tekintettel kell megszüntetni a jogviszonyát'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. j) pont [2016. július 1.]

 

51. § (1)-(2) bek.-ből

,,a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelést és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

51. § (4) bek.-ből

,,fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelés,'' szövegrészeket hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

51. § (5) bek.-ből

,,fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelés,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

51. § (6) bek.-ből

,,a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelést és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

51. § (7) bek. a) pontból

,,a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kirendelést és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

52. § (3) bek.-ben

,,helyettesítő'' szövegrész helyébe ,,helyettesített'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. k) pont [2016. július 1.]

 

52. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

54/A-54/B. §

Hat. kív. h.: 2016: LXXIII. tv. 64. § a) pont aa) alpont [2017. augusztus 1.]

 

54/C. § (1)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXIII. tv. 64. § a) pont ab) alpont [2016. augusztus 1.]

 

54/C. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIII. tv. 61. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

57. § előtti alcímcímben

,,Európai Unió Intézményeiben'' szövegrész helyébe ,,Európai Unió Intézményeiben és nemzetközi szervezeteknél'' szövegrész lép: 2016: LXXIII. tv. 61. § (3) bek. a) pont [2016. augusztus 1.]

 

57. § (2) bek.-ben

,,európai uniós intézmény'' szövegrész helyébe ,,európai uniós intézmény vagy nemzetközi szervezet'' szövegrész lép: 2016: LXXIII. tv. 61. § (3) bek. b) pont [2016. augusztus 1.]

 

69. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

69. § (7) bek. d) pontban

,,két'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész, ,,másfél'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. l) pont [2016. július 1.]

 

70. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 117. § [2016. június 18.]

 

70. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 119. § [2016. június 18.]

 

71. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LII. tv. 38. § (7) bek. [2016. július 1.]

 

72. § (10) bek.-ben

,,közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,állami szolgálati, közszolgálati'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. m) pont [2016. július 1.]

 

118. § (1) bek. b) pontban

,,vagy'' szövegrész helyébe ,,és'' szövegrész lép: 2016: LII. tv. 39. § (3) bek. n) pont [2016. július 1.]

 

118. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (8) bek. [2016. július 1.]

 

118. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: LII. tv. 38. § (9) bek. [2016. július 1.]

 

126. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXIII. tv. 64. § a) pont ac) alpont [2017. augusztus 1.]

 

138. §

Hat. kív. h.: 2016: LII. tv. 40. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

148. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 118. § [2016. június 18.]

 

150. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LII. tv. 38. § (10) bek. [2016. július 1.]

 

186. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXIII. tv. 61. § (4) bek. [2016. augusztus 1.]

 

259. § (1) bek. 3. pont d) alpont

Hat. kív. h.: 2016: LXXIII. tv. 64. § a) pont ad) alpont [2017. augusztus 1.]

 

259. § (4)-(4a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXIII. tv. 64. § a) pont ae) alpont [2017. augusztus 1.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

10. §

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 48. § [2017. január 1.]

 

12. § (3) bek. h) pont he) alpontban

,,köztársasági'' szövegrész helyébe ,,nemzeti felsőoktatási'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § a) pont [2016. július 1.]

 

13/A. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 49. § [2016. július 1.]

 

13/C. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 50. § [2016. július 1.]

 

6. alcím

14/A. §-sal kieg.: 2016: LXXX. tv. 51. § [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,háromszáz'' szövegrész helyébe ,,kettőszáz'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

41/F. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 207. § 1. pont [2016. június 18.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 52. § [2016. szeptember 1.]

 

47. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 53. § [2016. július 1.]

 

48/R. § (1) bek. b) pontban

,,más kérelmet nem terjesztett elő, vagy az e kérelmek tárgyában hozott jogerős döntésben foglaltaknak határidőre'' szövegrész helyébe ,,más kérelme tárgyában hozott jogerős döntésben foglalt kötelezettségének határidőre'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § c) pont [2016. július 1.]

 

51. § (1) bek.-ből

,,A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi - komplex - nyelvvizsgaként köteles elfogadni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 73. § 1. pont [2016. július 1.]

 

51. § (5) bek.-ben

,,szakképzettség megnevezését,'' szövegrész helyébe ,,szakképzettség megnevezését, az oklevél minősítését,'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

52. § (7) bek.-ben

,,dr. jur,'' szövegrész helyébe ,,dr. jur.,'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § e) pont [2016. július 1.]

 

55. § (5) bek.-ben

,,a Kormány szabályozza,'' szövegrész helyébe ,,a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg,'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § f) pont [2016. július 1.]

 

57. § (6) bek.-ben

,,A tényállás tisztázására'' szövegrész helyébe ,,A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § g) pont [2016. július 1.]

 

62. § (3) bek.-ben

,,beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó'' szövegrész helyébe ,,beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a számvitelről szóló törvényben az egyéb szervezetekre meghatározott'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § h) pont [2016. július 1.]

 

64. § (5) bek.-ben

,,köztársasági'' szövegrész helyébe ,,nemzeti felsőoktatási'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § a) pont [2016. július 1.]

 

64. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 73. § 2. pont [2016. július 1.]

 

67. § után

67/A. §-sal kieg.: 2016: LXXX. tv. 54. § [2016. július 1.]

 

70. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 55. § [2016. július 1.]

 

70. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 73. § 3. pont [2016. július 1.]

 

71. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 99. § [2016. július 1.]

 

71/B. § (1) bek. d) pontból

,,megszűnésére,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 73. § 4. pont [2016. július 1.]

 

72. § (1) bek.-ben

,,beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó'' szövegrész helyébe ,,beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a számvitelről szóló törvényben az egyéb szervezetekre meghatározott'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § i) pont [2016. július 1.]

 

72. § (5) bek. után

(6)-(8) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 56. § [2016. július 1.]

 

73. § (3) bek. h) pont ha) alpontban

,,elismerés alapításához,'' szövegrész helyébe ,,elismerés alapításához; elismerés, cím alapján rendszeres pénzjuttatás folyósításához,'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § j) pont [2016. július 1.]

 

78. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 57. § [2016. július 1.]

 

84/C. §

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 58. § [2017. január 1.]

 

85/A. § (1) bek. c) pontban

,,köztársasági'' szövegrész helyébe ,,nemzeti felsőoktatási'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § a) pont [2016. július 1.]

 

85/C. § a) pont ab) alpontban

,,köztársasági'' szövegrész helyébe ,,nemzeti felsőoktatási'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § a) pont [2016. július 1.]

 

XXV. fejezetcím (86. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 59. § [2016. július 1.]

 

54. alcímcím (86. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 60. § [2016. július 1.]

 

87. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 61. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

87. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 61. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

88. §

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 62. § [2016. július 1.]

 

89. §

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 63. § [2016. július 1.]

 

90. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 64. § [2016. július 1.]

 

90. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 73. § 5. pont [2016. július 1.]

 

96. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 65. § [2016. július 1.]

 

100. § (5) bek.-ben

,,115. § (9) bekezdés b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,88. § (1) bekezdés b) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § k) pont [2016. július 1.]

 

104. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 66. § [2016. július 1.]

 

110. § (1) bek. 1. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 73. § 6. pont [2017. január 1.]

 

110. § (1) bek. 21. pontban

,,köztársasági'' szövegrész helyébe ,,nemzeti felsőoktatási'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § a) pont [2016. július 1.]

 

110. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 206. § [2017. január 1.]

 

112. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 207. § 2. pont [2016. június 18.]

 

113. § (2) bek. a

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 67. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

113. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 67. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

114/B. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 207. § 3. pont [2016. június 18.]

 

114/D. § (1) bek. c) pontban

,,köztársasági'' szövegrész helyébe ,,nemzeti felsőoktatási'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § a) pont [2016. július 1.]

 

114/D. § (1) bek. c) pontban

,,340 000 Ft/év,'' szövegrész helyébe ,,400 000 Ft/év,'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § l) pont [2016. július 1.]

 

114/E. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 207. § 4. pont [2016. június 18.]

 

69. alcím

114/G. §-sal kieg.: 2016: LXXX. tv. 68. § [2016. július 1.]

 

115. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 207. § 5. pont [2016. június 18.]

 

115. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 69. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

115. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 207. § 6. pont [2016. június 18.]

 

115. § (9)-(16) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 73. § 7. pont [2016. július 1.]

 

115. § (19) bek. után

(20) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 69. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

115. § (20) bek. után

(21) bek.-sel kieg.: 2016: LXXX. tv. 69. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

116. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 207. § 7. pont [2016. június 18.]

 

116. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 70. § [2016. szeptember 1.]

 

116. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 73. § 8. pont [2016. július 1.]

 

117. § (1) és (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXX. tv. 73. § 9. pont [2016. szeptember 2.]

 

117/A. § (1)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 207. § 8. pont [2016. június 18.]

 

117/C. §-ban

,,115. § (11) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,88. § (5) bekezdése szerinti kutatás-fejlesztési, innovációs'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 72. § m) pont [2016. július 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2016: LXXX. tv. 71. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 2016: LXXX. tv. 71. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2016. július 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 2016: LXXX. tv. 71. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2016. július 1.]


2011. évi CCIX. tv.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról

 
 

69. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 120. § [2016. június 18.]

 

71. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 121. § [2016. június 18.]


2012. évi I. tv.

 
 

a munka törvénykönyvéről

 
 

65. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 122. § [2016. június 18.]

 

71. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 123. § [2017. január 1.]

 

101. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 130. § [2016. június 18.]

 

104. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 124. § [2017. január 1.]

 

140. § (1) bek. b) pont ba) alpontban

,,a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban'' szövegrész helyébe ,,az a) pontban'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 129. § 1. pont [2016. június 18.]

 

209. § (1) bek.-ben

,,a (2) bekezdés kivételével'' szövegrész helyébe ,,a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 129. § 2. pont [2016. június 18.]

 

209. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 125. § [2016. június 18.]

 

297. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 126. § [2016. június 18.]

 

299. § m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 127. § [2016. június 18.]

 

299. § n) pont után

o) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 128. § [2017. január 1.]


2012. évi II. tv.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 
 

39. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 100. § [2016. július 1.]

 

187. § után

141/A. alcímmel és 187/A. §-sal kieg.: 2016: XCII. tv. 43. § [2016. július 10.]


2012. évi V. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 101. § [2016. július 1.]

 

1. alcím

19/P. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 131. § [2016. június 18.]


2012. évi XXXVI. tv.

 
 

az Országgyűlésről

 
 

96. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 102. § [2016. július 1.]

 

97. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 103. § [2016. július 1.]


2012. évi XXXVIII. tv.

 
 

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 
 

2. § (1)-(2), (4)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 208. § 1. pont [2016. június 18.]

 

3-5/C. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 208. § 2. pont [2016. június 18.]

 

6. § (1)-(3), (5)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 208. § 3. pont [2016. június 18.]

 

7-10. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 208. § 4. pont [2016. június 18.]

 

15/A. és 15/C. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 208. § 5. pont [2016. június 18.]

 

1-3. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 208. § 6. pont [2016. június 18.]


2012. évi XLI. tv.

 
 

a személyszállítási szolgáltatásokról

 
 

2. § 12. pont a) alpontban

,,2005. évi CLXXXIII törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerinti'' szövegrész helyébe ,,2005. évi CLXXXIII törvényben (a továbbiakban: Vtv.) meghatározott'' szövegrész lép: 2016: LXXV. tv. 13. § a) pont [2016. július 24.]

 

9/A. alcím után

9/B. alcímmel (12/B-12/F. §) kieg.: 2016: LXXV. tv. 12. § [2016. július 24.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,valamint a 35. §-ában'' szövegrész helyébe ,,és a 35. §-ában'' szövegrész lép: 2016: LXXV. tv. 13. § b) pont [2016. július 24.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,évente egy alkalommal'' szövegrész helyébe ,,évente legalább egy alkalommal'' szövegrész lép: 2016: LXXV. tv. 13. § c) pont [2016. július 24.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,átadására jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,átadására vonatkozó jogszabályban'' szövegrész lép: 2016: LXXV. tv. 13. § d) pont [2016. július 24.]

 

22. § (8) bek.-ben

,,zavarok elhárítása és rendkívüli igények'' szövegrész helyébe ,,zavarok elhárítása és a rendkívüli igények'' szövegrész lép: 2016: LXXV. tv. 13. § e) pont [2016. július 24.]

 

22. § (9) bek.-ben

,,valamint az a közlekedési'' szövegrész helyébe ,,és az a közlekedési'' szövegrész lép: 2016: LXXV. tv. 13. § f) pont [2016. július 24.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,a pénzügyi ellentételezés'' szövegrész helyébe ,,annak a pénzügyi ellentételezés'' szövegrész lép: 2016: LXXV. tv. 13. § g) pont [2016. július 24.]

 

33. § (4) bek. c) pontban

,,az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: Központ)'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 79. § a) pont [2017. január 1.]

 

33. § (4) bek. c) pontban

,,a Központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerület'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 79. § b) pont [2017. január 1.]

 

37. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 104. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

37. § (5) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 104. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

49. § (2) bek. c) pontban

,,valamint'' szövegrész helyébe ,,és'' szövegrész lép: 2016: LXXV. tv. 13. § h) pont [2016. július 24.]


2012. évi LXXXVI. tv.

 
 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

 
 

ELSŐ RÉSZ

19/B. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 132. § [2016. június 18.]

 

ELSŐ RÉSZ

19/C. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 133. § [2017. január 1.]


2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

16. §

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 61. § [2016. július 17.]

 

314. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 62. § [2016. július 17.]

 

316. §

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 63. § [2016. július 17.]

 

331. §

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 64. § [2016. július 17.]

 

396. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 167. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

398. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 167. § (2) bek. [2017. január 1.]


2012. évi CXVI. tv.

 
 

a pénzügyi tranzakciós illetékről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 117. § [2017. január 1.]

 

2. § 6. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 118. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 8. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 118. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 13. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 118. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 18. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 118. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 119. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek. a) pontban

,,megegyezik, vagy ha'' szövegrész helyébe ,,megegyezik (ideértve többek között, ha a fizetési műveletre a magánszemély egyéni vállalkozói és magánszemélykénti számlája között kerül sor), vagy ha'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 122. § 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek. o) pontban

,,művelet.'' szövegrész helyébe ,,művelet,'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 122. § 2. pont [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 119. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

5. § g) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 120. § [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 121. § [2017. január 1.]

 

8. § (1)-(2) bek.-ben

,,pénzforgalmi szolgáltató, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi szolgáltató, a pénzforgalmi szolgáltatónak nem minősülő, hitelt és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 122. § 3. pont [2017. január 1.]


2012. évi CXXVI. tv.

 
 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

 
 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 2016: LX. tv. 4. § [2016. június 15.]

 

30. § (2) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 105. § [2016. július 1.]


2012. évi CXXXIV. tv.

 
 

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

 
 

3. § 10. pont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 168. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § 12. pont

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 168. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 168. § (3) bek. [2017. január 1.]


2012. évi CXLVII. tv.

 
 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

 
 

2. § 3. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 28. § (1) bek. [2016. június 16.]

 

2. § 12. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 28. § (2) bek. [2016. június 16.]

 

2. § 13. pont d) alpont után

e) alponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 28. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 20. pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 28. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 21. pont után

22. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 28. § (5) bek. [2016. június 16.]

 

2. § 22. pont után

23. ponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 28. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek. j) pontban

,,adóhatóságnál'' szövegrész helyébe ,,adó- és vámhatóságnál'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 38. § 1. pont [2016. június 16.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,(1)-(2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(1)-(2), valamint a (4a) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 38. § 2. pont [2016. június 16.]

 

8. § (9) bek. d) alpont után

e) alponttal kieg.: 2016: LXVI. tv. 29. § [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 30. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 30. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 31. § [2017. január 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

23. §

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 33. § [2017. január 1.]

 

28. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 34. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 34. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVI. tv. 34. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

32. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 35. § [2016. június 16.]

 

32. § (5) bek. után

(6)-(10) bek.-sel kieg.: 2016: LXVI. tv. 36. § [2017. január 1.]

 

32/B. § után

32/C. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 37. § [2016. június 16.]


2012. évi CLIX. tv.

 
 

a postai szolgáltatásokról

 
 

4. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 106. § [2016. július 1.]


2012. évi CLXXXI. tv.

 
 

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

 
 

11. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 65. § [2016. július 17.]

 

19. § (1) bek. e) pontban

,,szervezett bűnözés elleni koordinációs központ'' szövegrész helyébe ,,Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 67. § [2016. július 17.]

 

19. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LXIX. tv. 66. § [2016. július 17.]


2012. évi CLXXXV. tv.

 
 

a hulladékról

 
 

2. § (1) bek. 2. pontból

,,az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a 2. melléklet tartalmazza;'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXXIX. tv. 3. § (2) bek. a) pont [2016. júllius 1.]

 

2. § (1) bek. 20. pontból

,,a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a 3. melléklet tartalmazza;'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXXIX. tv. 3. § (2) bek. b) pont [2016. júllius 1.]

 

2. § (1) bek. 42. pontban

,,2. melléklet'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet'' szövegrész lép: 2016: LXXXIX. tv. 2. § a) pont [2016. júllius 1.]

 

14. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LXXXIX. tv. 1. § (1) bek. [2016. júllius 1.]

 

34. § (9) bek.-ből

,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén közzé kell tenni. A'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXXIX. tv. 3. § (2) bek. c) pont [2016. júllius 1.]

 

55. § (3) bek.-ben

,,veszélyes és nem veszélyes hulladékként egyaránt szerepel, de megállapításra került'' szövegrész helyébe ,,veszélyes hulladékként szerepel, de a környezetvédelmi hatóság megállapítja'' szövegrész lép: 2016: LXXXIX. tv. 2. § b) pont [2016. júllius 1.]

 

27. alcímcímben (63. § előtt)

,,tájékoztató'' szövegrész helyébe ,,a melléktermék megfelelőségének igazolása'' szövegrész lép: 2016: LXXXIX. tv. 2. § c) pont [2016. júllius 1.]

 

64. §

Helyébe lép: 2016: LXXXIX. tv. 1. § (2) bek. [2016. júllius 1.]

 

68. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXXIX. tv. 1. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

68. § (5) bek. b) pontból

,,fajtájára,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXXIX. tv. 3. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

69. § (5) bek. d) pont után

e)-h) ponttal kieg.: 2016: LXXXIX. tv. 1. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

69. § (6) bek.-ben

,,az 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 4. pontjában'' szövegrész helyébe ,,68. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: LXXXIX. tv. 2. § d) pont [2017. január 1.]

 

82. § (4) bek.-ben

,,termék megfelelőségének'' szövegrész helyébe ,,környezetvédelmi hatóság, továbbá a termék megfelelőségének'' szövegrész lép: 2016: LXXXIX. tv. 2. § e) pont [2016. júllius 1.]

 

86. § (4) bek.-ben

,,kiszabott bírságot megállapító h. kiadásáig'' szövegrész helyébe ,,kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt'' szövegrész lép: 2016: LXXXIX. tv. 2. § f) pont [2016. júllius 1.]

 

88. § (1) bek. 3. pontból

,, , valamint a Hulladékminősítő Bizottságra vonatkozó részletes szabályokat'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXXXIX. tv. 3. § (2) bek. e) pont [2016. júllius 1.]

 

88. § (1) bek. 15. pontban

,,tevékenységek, valamint'' szövegrész helyébe ,,tevékenységek, az építési-bontási törmelék újrahasználatának, valamint'' szövegrész lép: 2016: LXXXIX. tv. 2. § g) pont [2016. júllius 1.]

 

88. § (2) bek. 1. pont után

2. ponttal kieg.: 2016: LXXXIX. tv. 1. § (5) bek. [2016. júllius 1.]

 

88. § (2) bek. 8. pont után

9. ponttal kieg.: 2016: LXXXIX. tv. 1. § (6) bek. [2016. júllius 1.]

 

93. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: LXXXIX. tv. 1. § (7) bek. [2016. júllius 1.]

 

2-3. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: LXXXIX. tv. 3. § (1) bek. a) pont [2016. júllius 1.]

 

5. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: LXXXIX. tv. 3. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]


2012. évi CLXXXVIII. tv.

 
 

a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

 
 

3. alcím

6/A. §-sal kieg.: 2016: LXXX. tv. 74. § [2016. július 1.]


2012. évi CXC. tv.

 
 

az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról

 
 

6-7. alcím

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 209. § [2016. október 1.]


2012. évi CCV. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról

 
 

34/A. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 107. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

38. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 107. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

59. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 107. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

129. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 134. § [2016. június 18.]

 

92. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 107. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

130. § (2) bek.-ben

,,írásbeli felszólítással vagy fizetési meghagyással'' szövegrész helyébe ,,az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 135. § [2016. június 18.]

 

197. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 107. § (5) bek. [2016. július 1.]


2012. évi CCXIX. tv.

 
 

a hegyközségekről

 
 

40. § (8) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 108. § [2016. július 1.]


2013. évi V. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről

 
 

2:42. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

3:24. §

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 2. § [2016. július 1.]

 

3:186. § (1) bek. b) pontban

,,az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta kimutatott, az előző üzleti évi'' szövegrész helyébe ,,a közbenső mérlegben kimutatott'' szövegrész lép: 2016: LXXVII. tv. 23. § [2016. július 1.]

 

3:218. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

3:263. § (1) bek. b) pontban

,,az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta kimutatott, az előző üzleti évi'' szövegrész helyébe ,,a közbenső mérlegben kimutatott'' szövegrész lép: 2016: LXXVII. tv. 23. § [2016. július 1.]

 

4:196. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 4. § [2016. július 1.]

 

4:208. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LXXVII. tv. 5. § [2016. július 1.]

 

5:89. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 6. § [2016. október 1.]

 

5:90. § b) pont

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 7. § [2016. október 1.]

 

5:95. §

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 8. § [2016. október 1.]

 

5:96. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 9. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

5:96. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 9. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

5:96. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 9. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

5:99. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 10. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

5:99. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXXVII. tv. 10. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

5:100. §

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 11. § [2016. október 1.]

 

5:104. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXVII. tv. 24. § a) pont [2016. október 1.]

 

5:110. §

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 12. § [2016. október 1.]

 

5:126. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 13. § [2016. október 1.]

 

5:128. §

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 14. § [2016. október 1.]

 

5:131. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 15. § [2016. október 1.]

 

5:140. §

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 16. § [2016. október 1.]

 

5:142. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 17. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

5:142. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 17. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

5:144. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXVII. tv. 24. § b) pont [2016. október 1.]

 

6:7. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LXXVII. tv. 18. § [2016. július 1.]

 

6:99. §

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 19. § [2016. július 1.]

 

6:208. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 20. § [2016. július 1.]

 

6:209. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXXVII. tv. 21. § [2016. július 1.]

 

6:541. §

Hat. kív. h.: 2016: LXXVII. tv. 24. § c) pont [2016. július 1.]

 

Hatodik Könyv Ötödik Rész (6:565-6:571. §)

Helyébe lép: 2016: LXXVII. tv. 22. § [2017. január 1.]


2013. évi XXII. tv.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

 
 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXXV. tv. 2. § (3) bek. [2016. július 8.]

 

5. § után

5/A-5/B. §-sal kieg.: 2016: LXXXV. tv. 1. § [2016. július 8.]

 

11. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 109. § [2016. július 1.]

 

12. § a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: LIX. tv. 29. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

12. § m) pont után

n)-o) ponttal kieg.: 2016: LIX. tv. 29. § (2) bek. [2016. október 1.]


2013. évi XXIII. tv.

 
 

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

 
 

40. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 169. § [2017. január 1.]


2013. évi XXV. tv.

 
 

a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

 
 

1-3. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 210. § 1. pont [2016. június 18.]

 

4. § (1)-(4), (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 210. § 2. pont [2016. június 18.]

 

5-8. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 210. § 3. pont [2016. június 18.]


2013. évi XXXVI. tv.

 
 

a választási eljárásról

 
 

18. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 110. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

68. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 110. § (2) bek. [2016. július 1.]


2013. évi XXXVII. tv.

 
 

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

 
 

23. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: LXVIII. tv. 170. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

V/B. Fejezet után

V/C. Fejezettel (43/M. §) kieg.: 2016: LXVI. tv. 202. § [2016. július 16.]


2013. évi L. tv.

 
 

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

 
 

10. § (3) bek.-ben

,,két éven'' szövegrész helyébe ,,négy éven'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 136. § [2016. június 18.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 211. § [2016. október 1.]

 

21. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 212. § [2016. október 1.]


2013. évi LXVII. tv.

 
 

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

 
 

13. § (2) bek.-ben

,,bevétel, ide nem értve a (3) bekezdésben foglalt külsőköltség díjbevételt, az'' szövegrész helyébe ,,bevétel vagy az e bevétel értékével megegyező összeg - ide nem értve a (3) bekezdésben foglalt külsőköltség díjbevételt - az'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 137. § 1. pont [2016. június 18.]

 

27. §-ban

,,útdíjból, valamint ennek megfizetésének elmaradása esetén fizetett bírságból származó bevételeket, illetve ezek'' szövegrész helyébe ,,útdíj vagy az e bevétel értékével megegyező összeg'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 137. § 2. pont [2016. június 18.]


2013. évi LXXVII. tv.

 
 

a felnőttképzésről

 
 

1. § (1) bek. c) pontban

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 80. § a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,Az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,A tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 80. § b) pont [2017. január 1.]

 

3. § (8) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerület'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 80. § c) pont [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek. a) pont ac) alpontban

,,állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: LXXX. tv. 80. § d) pont [2017. január 1.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,felmentésére és díjazására'' szövegrész helyébe ,,felmentésére, díjazására és összeférhetetlenségére'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 215. § 1. pont [2016. június 18.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 213. § (1) bek. [2016. június 18.]

 

14. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 213. § (2) bek. [2016. június 18.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,kétévenként'' szövegrész helyébe ,,négyévenként'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 215. § 2. pont [2016. június 18.]

 

28. § (2) bek. b) pontban

,,felmentésére és díjazására'' szövegrész helyébe ,,felmentésére, díjazására és összeférhetetlenségére'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 215. § 3. pont [2016. június 18.]

 

28. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 214. § [2016. június 18.]


2013. évi LXXXIII. tv.

 
 

a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről

 
 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 90. § [2016. július 1.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,tevékenységének aránya'' szövegrész helyébe ,,tevékenységének 5%-ot meghaladó aránya'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 91. § [2016. július 1.]


2013. évi XCIII. tv.

 
 

az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 236. § 4. pont [2016. október 1.]


2013. évi XCVII. tv.

 
 

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

 
 

7. melléklet k) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 111. § [2016. július 1.]


2013. évi CXXXV. tv.

 
 

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

 
 

1. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,és a Takarékbank Zrt. alapszabályának'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § a) pont [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. a)-b), e), l) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § b) pont [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: LV. tv. 1. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. o)-p) pont

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 1. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. s) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § b) pont [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. t) pontban

,,Takarékbank Zrt. igazgatóságának előzetes egyetértése mellett'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank igazgatóságának előzetes egyetértése, továbbá a Felügyelet előzetes jóváhagyását követően'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § a) pont [2016. június 9.]

 

1. § (1) bek. u) és x) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § b) pont [2016. június 9.]

 

1. § (2)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 1. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

2. § (5) bek.-ből

,,20/A. § (8) bekezdése alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § c) pont [2016. június 9.]

 

3. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 2. § [2016. június 9.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-ben'' szövegrész helyébe ,,Központi Bankban'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § d) pont [2016. június 9.]

 

7. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 3. § [2016. június 9.]

 

5.3. alcíme

9/A. §-sal kieg.: 2016: LV. tv. 4. § [2016. június 9.]

 

11. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 5. § [2016. június 9.]

 

7. és 7.1. alcímcím (12. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 6. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

12. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 6. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

7.2. alcím (13. §)

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § d) pont [2016. június 9.]

 

7.3. alcímcím (14. § előtt)

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § e) pont [2016. június 9.]

 

14. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 6. § (3) bek. [2016. június 9.]

 

7.4. alcímcím (15. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 6. § (4) bek. [2016. június 9.]

 

15. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 6. § (5) bek. [2016. június 9.]

 

15/A. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank és Integrációs Szervezet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § c) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-t'' szövegrész helyébe ,,Központi Bankot és Integrációs Szervezetet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § e) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (2)-(4) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank és Integrációs Szervezet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § c) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (4) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-t'' szövegrész helyébe ,,Központi Bankot és Integrációs Szervezetet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § e) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (5)-(7) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank és Integrációs Szervezet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § c) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (7) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-t'' szövegrész helyébe ,,Központi Bankot és Integrációs Szervezetet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § e) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (8) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-nek'' szövegrész helyébe ,,Központi Banknak és Integrációs Szervezetnek'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § f) pont [2016. június 9.]

 

15/A. § (8)-(9) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank és Integrációs Szervezet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § c) pont [2016. június 9.]

 

15/B-15/C. §-ban

,,Takarékbank Zrt.-t'' szövegrész helyébe ,,Központi Bankot és Integrációs Szervezetet'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § e) pont [2016. június 9.]

 

15/C. § után

15/D. §-sal kieg.: 2016: LV. tv. 6. § (6) bek. [2016. június 9.]

 

8. alcímcím (16. § előtt)

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 7. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

16. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 7. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

17. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 8. § [2016. június 9.]

 

17/C. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 9. § [2016. június 9.]

 

17/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

17/D. § (2) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/E. § (2) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/G. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § f) pont [2016. június 9.]

 

17/H. § (2) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/J. § (2) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/K. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/K. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

17/K. § (8) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.-nek'' szövegrész helyébe ,,Központi Banknak'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § g) pont [2016. június 9.]

 

17/L. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (3) bek. [2016. június 9.]

 

17/M. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/N. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/O. §-ban

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/P. §

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (4) bek. [2016. június 9.]

 

17/P. § (1) bek.-ben

,,Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Központi Bank'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

17/Q. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (5) bek. [2016. június 9.]

 

17/Q. § (4) bek.-ben

,,15. § (16) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,15. § (13) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § i) pont [2016. június 9.]

 

17/Q. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (5) bek. [2016. június 9.]

 

17/S. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 10. § (6) bek. [2016. június 9.]

 

17/S. § (1) bek.-ben

,,15. § (16) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,15. § (13) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § h) pont [2016. június 9.]

 

18. § (1), (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § g) pont [2016. június 9.]

 

19. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § h) pont [2016. június 9.]

 

19. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 2016: LV. tv. 11. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

19. § (5)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § i) pont [2016. június 9.]

 

19. § (8) bek.-ben

,,15. § (9) és (19) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,15. § (6) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § j) pont [2016. június 9.]

 

19. § (9)

Helyébe lép, egyidejűleg (9) bek. után (9a) bek.-sel kieg.: 2016: LV. tv. 11. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

19. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § i) pont [2016. június 9.]

 

20. § (1)-(2), (9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § j) pont [2016. június 9.]

 

20. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 12. § [2016. június 9.]

 

20. § (12) bek.-ben

,,15. § (13) bekezdéséből'' szövegrész helyébe ,,15. § (10) bekezdéséből'' szövegrész lép: 2016: LV. tv. 16. § k) pont [2016. június 9.]

 

20. § (13)-(14) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § j) pont [2016. június 9.]

 

20/A. § (1)-(8) bek.

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 13. § [2016. június 9.]

 

20/A. § után

20/B-20/C. §-sal kieg.: 2016: LV. tv. 14. § [2016. június 9.]

 

21/B. § után

21/C. §-sal kieg.: 2016: LV. tv. 15. § [2016. június 9.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 17. § k) pont [2016. június 9.]


2013. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

 
 

26. § (2) bek.-ben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,2019'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 138. § [2016. június 18.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

33. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az MNB elnöke a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között, a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntése alapján'' szövegrész helyébe ,,A Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között, a Pénzügyi Stabilitási Tanács'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § a) pont [2016. július 1.]

 

35/A. § (1) bek.-ben

,,az MNB elnöke a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között, a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntése alapján'' szövegrész helyébe ,,a Pénzügyi Stabilitási Tanács a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § b) pont [2016. július 1.]

 

40. § (19) bek. után

(20) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 92. § [2016. július 1.]

 

53. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,döntéseivel'' szövegrész helyébe ,,határozataival'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § c) pont [2016. július 1.]

 

53. § (1) bek. c) pontban

,,döntés'' szövegrész helyébe ,,határozat'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § d) pont [2016. július 1.]

 

53. § (1) bek. d)-e) pontban

,,döntése'' szövegrész helyébe ,,határozata'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § e) pont [2016. július 1.]

 

58. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 93. § [2016. július 1.]

 

60. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 94. § [2016. július 1.]

 

61. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 114. § a) pont [2016. július 1.]

 

64. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 18. § [2016. június 9.]

 

64. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 95. § [2016. július 1.]

 

65. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 96. § [2016. július 1.]

 

67. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 97. § [2016. július 1.]

 

74. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelemre tekintet nélkül végrehajtható'' szövegrész helyébe ,,az önálló jogorvoslattal meg nem támadható'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § f) pont [2016. július 1.]

 

81. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 98. § [2016. július 1.]

 

88. § (4) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 99. § [2016. július 1.]

 

90/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 100. § [2016. július 1.]

 

91. § (2) bek.-ben

,,tényállás maradéktalan tisztázása'' szövegrész helyébe ,,tényállás maradéktalan tisztázása vagy a cselekménnyel összefüggő lényeges egyéb tények megismerése, továbbá a cselekménnyel kapcsolatba hozható személy megállapítása'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § g) pont [2016. július 1.]

 

91. § (6) bek.-ben

,,Az MNB'' szövegrész helyébe ,,Ha törvény eltérően nem rendelkezik az MNB'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § h) pont [2016. július 1.]

 

95. § (1) bek.-ből

,,és piacfelügyeleti eljárás'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 114. § b) pont [2016. július 1.]

 

31. alcím

101/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 101. § [2016. július 1.]

 

102. § (1) bek. után

(2)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 102. § [2016. július 1.]

 

104. § (5) bek.-ben

,,napon'' szövegrész helyébe ,,munkanapon'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § i) pont [2016. július 1.]

 

106. § (3) bek.-ben

,,hatvan'' szövegrész helyébe ,,hetvenöt'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § j) pont [2016. július 1.]

 

107. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 103. § [2016. július 1.]

 

108. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 104. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

108. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 104. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

108. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 104. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

112. § (3) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 105. § [2016. július 1.]

 

113. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 106. § [2017. január 1.]

 

121-122. §

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 114. § c) pont [2016. július 1.]

 

130. § előtt

33/A. alcímcímmel kieg.: 2016: LIII. tv. 107. § [2016. július 1.]

 

130. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 108. § [2016. július 1.]

 

Harmadik Rész

130/A-130/B. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 109. § [2016. július 1.]

 

140. § (3) bek. v) pontban

,,Bit. 279. § (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 279. § (5) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 217. § 1. pont [2017. január 1.]

 

140. § (4) bek. b) pont bzs) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 216. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

140. § (4) bek. c) pont cf)-ch) alpont

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 216. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

140. § (4) bek. c) pont ci)-ck) alpont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 218. § [2016. június 18.]

 

142. § (2) bek. f) pontban

,,Bit. 351. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 217. § 2. pont [2017. január 1.]

 

173. § a) pont ag) alpontban

,,vagy módosítására'' szövegrész helyébe ,,vagy módosításának jóváhagyására'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 113. § k) pont [2016. július 1.]

 

173. § a) pont aj)-al) alpont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 110. § [2016. július 1.]

 

173. § e) pontból

,,kötelező'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 114. § d) pont [2016. július 1.]

 

54. alcím

183/H. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 111. § [2016. július 1.]

 

186. § (6) bek. e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 112. § [2016. július 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 115. §, illetve 2. melléklet [2016. július 1.]


2013. évi CLV. tv.

 
 

a támogatott döntéshozatalról

 
 

7. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 112. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 112. § (2) bek. [2016. július 1.]


2013. évi CLVI. tv.

 
 

a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 147. § [2017. január 1.]


2013. évi CLXXVI. tv.

 
 

az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

 
 

11. § (2) bek.-ben

,,bejegyzését követő'' szövegrész helyébe ,,bejegyzésének napját, illetve a jogi személy által az átalakulás időpontként meghatározott napot követő'' szövegrész lép: 2016: LXVI. tv. 226. § [2016. június 16.]


2013. évi CLXXXVIII. tv.

 
 

az egységes közszolgáltatói számlaképről

 
 

1. melléklet 4.5.1. pontban

,,Energiaadó'' szövegrész helyébe ,,Jövedéki adó'' szövegrész lép: 2016: LXVIII. tv. 171. § a) pont [2017. január 1.]

 

2. melléklet 4.4.1. pontban

,,Energiaadó'' szövegrész helyébe ,,Jövedéki adó'' szövegrész lép: 2016: LXVIII. tv. 171. § a) pont [2017. január 1.]

 

2. melléklet 4.4.2. pontban

,,energiaadó'' szövegrész helyébe ,,jövedéki adó'' szövegrész lép: 2016: LXVIII. tv. 171. § b) pont [2017. január 1.]

 

3. melléklet 4.5.1. pontban

,,Energiaadó'' szövegrész helyébe ,,Jövedéki adó'' szövegrész lép: 2016: LXVIII. tv. 171. § a) pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet 4.4.1. pontban

,,Energiaadó'' szövegrész helyébe ,,Jövedéki adó'' szövegrész lép: 2016: LXVIII. tv. 171. § a) pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet 4.4.1. pontban

,,energiaadó'' szövegrész helyébe ,,jövedéki adó'' szövegrész lép: 2016: LXVIII. tv. 171. § b) pont [2017. január 1.]


2013. évi CXCII. tv.

 
 

egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 236. § 5. pont [2016. október 1.]


2013. évi CCXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 
 

18. § után

18/A. §-sal kieg.: 2016: LXI. tv. 1. § [2016. június 22.]

 

55. § után

55/A. §-sal kieg.: 2016: LXI. tv. 2. § [2016. június 22.]

 

XV. fejezet

103/D. §-sal kieg.: 2016: LXI. tv. 3. § [2016. június 22.]

 

107. §

Helyébe lép: 2016: LXI. tv. 4. § [2016. június 22.]

 

XVIII. Fejezet

110/B. §-sal kieg.: 2016: LXI. tv. 5. § [2016. június 22.]

 

XVIII. Fejezet

110/C. §-sal kieg.: 2016: LXI. tv. 6. § [2016. június 22.]


2013. évi CCXXXII. tv.

 
 

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

 
 

7. § (5)-(11) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 219. § [2016. június 18.]


2013. évi CCXXXV. tv.

 
 

az egyes fizetési szolgáltatókról

 
 

60. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 116. § [2016. szeptember 18.]

 

70. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 117. § [2016. július 1.]

 

70. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 220. § [2017. január 1.]

 

88. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 221. § [2017. január 1.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

7. § (3) bek. l) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 118. § [2016. július 1.]

 

33. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 21. § [2016. június 9.]

 

34. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 119. § [2016. július 1.]

 

49. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 120. § [2016. július 1.]

 

69. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 121. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

69. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 121. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

70-71. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 224. § [2017. január 1.]

 

72. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 122. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

72. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 224. § [2017. január 1.]

 

72. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 122. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

74. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,természetes személy lehet, aki'' szövegrész helyébe ,,természetes személy lehet, aki büntetlen előéletű és'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 134. § a) pont [2016. július 1.]

 

161. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 123. § [2016. július 1.]

 

161. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 68. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

162. § (1) bek.-ben

,,haladéktalanul kiszolgáltatja'' szövegrész helyébe ,,haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül kiszolgáltatja'' szövegrész lép: 2016: LXIX. tv. 68. § (3) bek. [2016. július 17.]

 

162. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXIX. tv. 68. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

71. alcím

164/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 124. § [2016. július 1.]

 

204/A. § (1) bek.-ben

,,a Felügyelet által kijelölt, a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolítását felügyelő személyekről'' szövegrész helyébe ,,a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolításának felügyeletére jogosult személyekről (a továbbiakban: vizsgabiztos)'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 134. § b) pont [2016. július 1.]

 

204/A. § (2) bek.-ben

,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 134. § c) pont [2016. július 1.]

 

204/A. § (6) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 125. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

204/A. § (7) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 125. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

204/A. § (9a) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 125. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

217. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LV. tv. 19. § [2016. június 9.]

 

217. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 21. § [2016. június 9.]

 

219. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2016: LV. tv. 20. § [2016. június 9.]

 

219. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LV. tv. 21. § [2016. június 9.]

 

223. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 126. § [2016. július 1.]

 

224. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 127. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

224. § (1) bek. o) pont

Helyébe lép, egyidejűleg o) pont után p) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 127. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

226. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 128. § [2016. július 1.]

 

234. § (1d) bek. után

(1e) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 129. § [2016. július 1.]

 

271. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 130. § [2017. január 1.]

 

121. alcím

282/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 131. § [2016. szeptember 18.]

 

122. alcímcím

Helyébe lép, egyidejűleg 283. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 132. § [2016. július 1.]

 

288. § (8) bek.-ben

,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 134. § d) pont [2016. július 1.]

 

288. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 222. § [2017. január 1.]

 

290. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 133. § (1) bek. [2016. szeptember 18.]

 

290. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 223. § [2017. január 1.]

 

290. § (2) bek. e) pontban

,,képzésre a hatósági képzés során szerzett, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére'' szövegrész helyébe ,,képzés és vizsga szabályaira, a hatósági vizsga letételével szerzett, pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység folytatására'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 134. § e) pont [2016. július 1.]

 

290. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 133. § (2) bek. [2016. július 1.]


2013. évi CCXL. tv.

 
 

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 
 

,,A végrehajtás rendjének és a fogvatartás biztonságának fenntartása'' alcím

154/A. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 69. § [2016. július 17.]

 

394. § után

394/A. §-sal kieg.: 2016: LXIX. tv. 70. § [2016. július 17.]


2013. évi CCLII. tv.

 
 

az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 
 

191. § (1) és (10) bek.-ben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,2019'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 139. § [2016. június 18.]


2014. évi XVI. tv.

 
 

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

23. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 225. § [2017. január 1.]

 

28. § (3) bek. c) pont nyitó szövegrész

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 135. § [2016. július 3.]

 

72. § (4) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 136. § [2016. július 1.]

 

138. §

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 139. § [2016. július 1.]

 

197. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 137. § [2016. július 3.]

 

201. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 226. § [2017. január 1.]

 

3. melléklet I. Fejezet utolsó mondatban

,,tagolást összevont kezelési szabályzat esetében a 138. §-ban'' szövegrész helyébe ,,tagolást a 70. § (3) bekezdés c) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 138. § a) pont [2016. július 1.]

 

5. melléklet utolsó mondatban

,,tagolást összevont tájékoztató esetében a 138. §-ban'' szövegrész helyébe ,,tagolást a 70. § (3) bekezdés c) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 138. § b) pont [2016. július 1.]

 

8. melléklet 3. pontban

,,azonban 1 évig'' szövegrész helyébe ,,azonban 5 évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 138. § c) pont [2016. július 1.]

 

8. melléklet 7. pontban

,,Felügyelet és a pénzügyi békéltető testület levelezési címét.'' szövegrész helyébe ,,Felügyelet levelezési címét és a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 138. § d) pont [2016. július 1.]

 

8. melléklet 8. pontban

,,azonban 3 évig'' szövegrész helyébe ,,azonban 5 évig'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 138. § e) pont [2016. július 1.]

 

8. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 227. § [2017. január 1.]


2014. évi XXII. tv.

 
 

a reklámadóról

 
 

6. alcím

7/B-7/E. §-sal kieg.: 2016: LXVI. tv. 108. § [2017. január 1.]


2014. évi XXXVII. tv.

 
 

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

 
 

1. § (4) bek.-ben

,,a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),'' szövegrész helyébe ,,a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 152. § [2016. július 1.]

 

3. § 24. pont után

24a. ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 140. § [2016. július 1.]

 

20. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 141. § [2016. július 1.]

 

36. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 142. § [2016. július 1.]

 

44. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 143. § [2016. július 1.]

 

53. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 144. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

53. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 144. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

56. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 145. § [2016. július 1.]

 

85. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 146. § [2016. július 1.]

 

92. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 147. § [2016. július 1.]

 

93. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 148. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

93. § (6) bek. után

(6a)-(6c) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 148. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

97. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 149. § [2016. július 1.]

 

114. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 150. § [2016. július 1.]

 

132. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 151. § [2016. július 1.]


2014. évi LXXVI. tv.

 
 

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

 
 

33. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 113. § [2016. július 1.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

2. § (1) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 145. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek. 68. pontban

,,viszontbiztosítási'' szövegrész helyébe ,,biztosítási vagy viszontbiztosítási'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 1. pont [2016. július 1.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 153. § [2016. július 1.]

 

31. § (3) bek.-ben

,,33. §'' szövegrész helyébe ,,43. §'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 2. pont [2016. július 1.]

 

40. § (3) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 145. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

49. § (1) bek. b) pontban

,,fióktelep'' szövegrész helyébe ,,harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító magyarországi fióktelepe'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 3. pont [2016. július 1.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,eszközeinek értéke alacsonyabb a biztosítástechnikai tartalékok'' szövegrész helyébe ,,eszközeinek értéke annak megállapításakor alacsonyabb a számviteli biztosítástechnikai tartalékok'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 4. pont [2016. július 1.]

 

62. § (2) bek.-ben

,,eszközök értéke alacsonyabb a biztosítástechnikai tartalékok'' szövegrész helyébe ,,eszközök értéke annak megállapításakor alacsonyabb a számviteli biztosítástechnikai tartalékok'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 5. pont [2016. július 1.]

 

71. § (1) bek.-ben

,,vagy eszközfedezete nem kielégítő.'' szövegrész helyébe ,,vagy vizsgálatkor a számviteli biztosítástechnikai tartalékok eszközfedezete nem kielégítő.'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 6. pont [2016. július 1.]

 

89. § (11) bek.-ből

,,minimális'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § a) pont [2016. július 1.]

 

107. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 154. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

107. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 154. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

108. § (4) bek.-ben

,,jelentés tartalmára, közzétételére és az ezzel kapcsolatos felügyeleti engedélyezésre vonatkozó szabályokat'' szövegrész helyébe ,,jelentéssel összefüggő részletszabályokat'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 7. pont [2016. július 1.]

 

108/A. § (1) bek.-ben

,,vele szemben'' szövegrész helyébe ,,a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt vele szemben'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 8. pont [2016. július 1.]

 

108/A. § (1) bek.-ből

,,- a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 53. §-ában meghatározott rendelkezések figyelembevételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § b) pont [2016. július 1.]

 

110. § (1) bek.-ben

,,biztosító egyéb biztosítástechnikai tartalékainak fedezetétől'' szövegrész helyébe ,,biztosító egyéb számviteli biztosítástechnikai tartalékainak fedezetétől'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 9. pont [2016. július 1.]

 

48. alcím után

48/A. alcímmel (124/A. §) kieg.: 2016: LIII. tv. 155. § [2017. január 1.]

 

138. § (1) bek. k) pontban

,,viszontbiztosítóval'' szövegrész helyébe ,,viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 11. pont [2016. július 1.]

 

138. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 156. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

138. § (1) bek. s) pont után

t) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 156. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

138. § (1) bek. záró szövegrészben

,,a)-j), n) és s) pontban'' szövegrész helyébe ,,a)-j), n), s) és t) pontban'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 10. pont [2016. július 1.]

 

138. § (2a) bek.-ben

,, , az adatkérés célját és jogalapját'' szövegrész helyébe ,,és az adatkérés célját'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 12. pont [2016. július 1.]

 

138. § (4) bek.-ben

,,138. §-ban és a 140. §-ban'' szövegrész helyébe ,,140. §-ban és a 141. §-ban'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 13. pont [2016. július 1.]

 

155. § (1) bek.-ből

,,a szerződés megkötése előtt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § c) pont [2016. július 1.]

 

159. § (5) bek.-ben

,,térítésmentesen'' szövegrész helyébe ,,térítésmentesen tizenöt napon belül'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 14. pont [2016. július 1.]

 

159. § (9) bek.-ben

,,az MNBtv.-ben'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MNBtv.)'' szövegrész, továbbá a ,,Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét'' szövegrész helyébe ,,Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 15. pont [2016. július 1.]

 

159. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 228. § [2017. január 1.]

 

167. § (3) bek.-ben

,,és a tagállami'' szövegrész helyébe ,, , tagállami és harmadik országbeli'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 16. pont [2016. július 1.]

 

167. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 157. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

167. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 157. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

171. § (2) bek.-ben

,,rész'' szövegrész helyébe ,,fejezet'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 17. pont [2016. július 1.]

 

175. § (1) bek.-ben

,,az MNBtv.'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.)'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 232. § [2017. január 1.]

 

181. § (6) bek. a) pontból

,,vagy viszontbiztosító'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § d) pont [2016. július 1.]

 

182. § (1) bek.-ben

,,- a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -'' szövegrész helyébe ,,- a 188. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel -'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 18. pont [2016. július 1.]

 

183. § (2) bek. b) pontban

,,az a) pontban meghatározott kötelezettségek kivételével'' szövegrész helyébe ,,az a) pontban meghatározott kötelezettségek kivételével és a Kártalanítási Alapot, a Kártalanítási Számlát és a Nemzeti Irodát megillető követelések kivételével'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 19. pont [2016. július 1.]

 

184. § (8) bek.-ben

,,180. § (2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,183. § (2) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 20. pont [2016. július 1.]

 

188. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 158. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

188. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 158. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

194. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 159. § [2016. július 1.]

 

195. § (1) bek.-ben

,,ingatlanra vonatkozó'' szövegrész helyébe ,,ingatlan használatára vagy megszerzésére vonatkozó'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 21. pont [2016. július 1.]

 

195. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 160. § [2016. július 1.]

 

199. §

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 161. § [2016. július 1.]

 

245. § (2) bek. b) pontban

,,szavatoló tőkével'' szövegrész helyébe ,,tőke szükségletnek megfelelő szavatoló tőkével'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 22. pont [2016. július 1.]

 

256. § (1) bek. e) pont eb) alpontban

,,szavatoló tőkével'' szövegrész helyébe ,,tőke szükségletnek megfelelő szavatoló tőkével'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 22. pont [2016. július 1.]

 

261. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 162. § [2016. július 1.]

 

267. § (1) bek. b) pontban

,,biztosítástechnikai tartalékai - ideértve a számviteli biztosítástechnikai tartalékokat is - nem érik el a szükséges mértéket, vagy e tartalékok fedezete nem kielégítő'' szövegrész helyébe ,,biztosítástechnikai tartalékai - ideértve a számviteli biztosítástechnikai tartalékokat is - annak megállapításakor nem érik el a szükséges mértéket, vagy a számviteli biztosítástechnikai tartalékok fedezete nem kielégítő'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 23. pont [2016. július 1.]

 

285. § (1) bek.-ben

,,tájékoztatásról szóló h. közlését'' szövegrész helyébe ,,tájékoztatást'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 24. pont [2016. július 1.]

 

291. § (1) bek. m) pont ma) alpontban

,,pénzügyi helyreállítási terv'' szövegrész helyébe ,,helyreállítási terv'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 25. pont [2016. július 1.]

 

291. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 163. § [2016. július 1.]

 

304. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 164. § [2016. július 1.]

 

314. § (1) bek. d) pontban

,,kötelezettségek és a minimális szavatolótőke-szükséglet'' szövegrész helyébe ,,kötelezettségek, a minimális tőkeszükséglet és a szavatolótőke-szükséglet'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 26. pont [2016. július 1.]

 

321. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § e) pont [2016. július 1.]

 

321. § (3) bek. nyitó szövegrészből

,,határozattal'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § e) pont [2016. július 1.]

 

326. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 165. § [2016. július 1.]

 

327. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 229. § [2017. január 1.]

 

328-330. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 233. § 1. pont [2017. január 1.]

 

336. § (3) bek.-ben

,,szavatolótőke-szükséglete'' szövegrész helyébe ,,tőkeszükséglete'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 27. pont [2016. július 1.]

 

134-165. alcím (331-367. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 233. § 2. pont [2017. január 1.]

 

369. § (3) bek. b) pontban

,,a biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsgáztatás rendjéről'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 28. pont [2016. július 1.]

 

369. § (7) bek.

,,a biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsgáztatás rendjéről'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 28. pont [2016. július 1.]

 

376. § (5) bek.-ben

,,a biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsgáztatás rendjéről'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 28. pont [2016. július 1.]

 

377. § (2) bek.-ben

,,tizennégy'' szövegrész helyébe ,,tizenhárom'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

377. § (2) bek.-ben

,,tizenhárom'' szövegrész helyébe ,,tizenkét'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (3) bek. [2019. január 1.]

 

382. §

Helyébe lép: 2016: LXVII. tv. 230. § [2017. január 1.]

 

387. § után

387/A. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 166. § [2016. július 1.]

 

389. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 167. § [2016. július 1.]

 

389. § (3) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 114. § [2016. július 1.]

 

391. § (7) bek.-ben

,,követően bekövetkezett vagy a károsult által ezt követően'' szövegrész helyébe ,,követő öt éven belül bekövetkezett és'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 29. pont [2016. július 1.]

 

395. § (2) bek. c) pont cc) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 115. § [2016. július 1.]

 

400. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 168. § [2016. július 1.]

 

400. § (3) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 116. § [2016. július 1.]

 

403. § (2) bek.-ben

,,követően bekövetkezett vagy a károsult által ezt követően'' szövegrész helyébe ,,követő öt éven belül bekövetkezett és'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 29. pont [2016. július 1.]

 

407. § (5) bek.-ben

,,öt'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 30. pont [2016. július 1.]

 

410. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 169. § [2016. július 1.]

 

414. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 170. § [2016. július 1.]

 

414. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § f) pont [2016. július 1.]

 

416. § (1) bek. b) pontban

,,389. § (3) bekezdésében, illetve a 400. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,389. § (3) bekezdés b) és e) pontjában, illetve a 400. § (3) bekezdés b) és e) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 31. pont [2016. július 1.]

 

417. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,-(2)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § g) pont [2016. július 1.]

 

430. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 171. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

430. § (1)-(2) bek.-ben

,,a biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsgáztatás rendjéről'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 28. pont [2016. július 1.]

 

430. § (6) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 171. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

430. § (7) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 171. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

430. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 2016: LIII. tv. 171. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

437. § f) pont után

g)-h) ponttal kieg.: 2016: LXVII. tv. 231. § [2017. január 1.]

 

438. § e) pontban

,,képzés szabályaira, a hatósági képzés során szerzett, függő és független biztosításközvetítői tevékenység folytatására feljogosító okirat'' szövegrész helyébe ,,képzés és vizsga szabályaira, a hatósági vizsga letételével szerzett, függő és független biztosításközvetítői tevékenység folytatására feljogosító tanúsítvány'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 32. pont [2016. július 1.]

 

441. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 233. § 3. pont [2017. január 1.]

 

442/A. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 233. § 4. pont [2017. január 1.]

 

445. § (2) bek.-ben

,,Öpt. 46-49. §-ában'' szövegrész helyébe ,,Öpt. - 2015. december 31. napján hatályos - 46-49. §-ában'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 33. pont [2016. július 1.]

 

445. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LIII. tv. 176. § h) pont [2016. július 1.]

 

445. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 172. § [2016. július 1.]

 

445. § után

445/A-445/C. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 173. § [2016. július 1.]

 

195. Átmeneti rendelkezések alcím

452/D. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 174. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

195. Átmeneti rendelkezések alcím

452/E. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 174. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

195. Átmeneti rendelkezések alcím

452/F. §-sal kieg.: 2016: LIII. tv. 174. § (3) bek. [2019. január 1.]

 

4. melléklet A) pont 11. alpontban

,,lehetőségét, illetve'' szövegrész helyébe ,,lehetőségét (a székhely, telefonos és internetes elérhetőség, valamint a levelezési cím feltüntetésével), illetve'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 34. pont [2016. július 1.]

 

4. melléklet A) pont 13. alpontban

,,134-142. §, a 146-151. §'' szövegrész helyébe ,,135-142. § és a 147-151. §'' szövegrész lép: 2016: LIII. tv. 175. § (1) bek. 35. pont [2016. július 1.]


2014. évi XCIV. tv.

 
 

a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról

 
 

2. § 2. pontban

,,a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben'' szövegrész helyébe ,,a jövedéki adóról szóló törvényben'' szövegrész lép: 2016: LXVIII. tv. 172. § [2017. január 1.]

 

145. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXVIII. tv. 173. § [2017. július 1.]


2014. évi XCIX. tv.

 
 

a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

 
 

54. §-ból

Nyitó szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 234. § 1. pont [2016. június 18.]

 

54. § 61. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 234. § 2. pont [2016. június 18.]

 

II. Fejezet (56-61. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 234. § 3. pont [2016. június 18.]

 

IV. Fejezet (114-122. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 234. § 4. pont [2016. június 18.]

 

130. §-ból

Nyitó szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 234. § 5. pont [2016. június 18.]

 

130. § 3. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 234. § 6. pont [2016. június 18.]

 

357. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 234. § 7. pont [2016. június 18.]

 

371. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 234. § 8. pont [2016. június 18.]

 

107. alcím (434. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 234. § 9. pont [2016. június 18.]

 

108. alcím (435-441. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 234. § 10. pont [2016. június 18.]


2015. évi XXXIII. tv.

 
 

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről

 
 

Preambulum

Helyébe lép: 2016: LXX. tv. 1. § [2016. június 25.]

 

1. §

Helyébe lép: 2016: LXX. tv. 2. § [2016. június 25.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXX. tv. 3. § [2016. június 25.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXX. tv. 4. § [2016. június 25.]

 

4. §

Helyébe lép: 2016: LXX. tv. 5. § [2016. június 25.]

 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 2016: LXX. tv. 6. § [2016. június 25.]

 

15. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: LXX. tv. 7. § [2016. június 25.]

 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 2016: LXX. tv. 8. § [2016. június 25.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 2016: LXX. tv. 9. § [2016. június 25.]

 

1. melléklet

Mód.: 2016: LXX. tv. 11. §, illetve 1. melléklet [2016. június 25.]

 

1. melléklet 65. pont

Hat. kív. h.: 2016: LXX. tv. 10. § [2016. június 25.]


2015. évi XLII. tv.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

 
 

34. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

34. § (2)-(3) bek.-ben

,,köztisztviselői'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati'' szövegrész lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (13) bek. [2016. július 1.]

 

35. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

80. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

91. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

95. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

57. alcím (96. §)

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

163. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: LXVII. tv. 140. § [2016. június 18.]

 

164. § (3) bek.-ben

,,írásbeli fizetési felszólítással'' szövegrész helyébe ,,az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint'' szövegrész lép: 2016: LXVII. tv. 142. § [2016. június 18.]

 

91. alcím

174/A. §-sal kieg.: 2016: LXVII. tv. 141. § [2016. június 18.]

 

280. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (7) bek. [2016. július 1.]

 

283. §

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (8) bek. [2016. július 1.]

 

334. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (9) bek. [2016. július 1.]

 

335. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (10) bek. [2016. július 1.]

 

340. § 3. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (11) bek. [2016. július 1.]

 

4. melléklet II. pont 8. alpont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 117. § (12) bek. [2016. július 1.]


2015. évi LVII. tv.

 
 

az energiahatékonyságról

 
 

1. § 31. pont

Helyébe lép: 2016: LXXXI. tv. 27. § [2016. július 1.]

 

VII. Fejezet

Alcímmel (21/A. §) kieg.: 2016: LXXXI. tv. 28. § [2016. július 1.]

 

44. § o) pont után

p) ponttal kieg.: 2016: LXXXI. tv. 29. § [2016. július 1.]


2015. évi LX. tv.

 
 

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

 
 

2. melléklet

Mód.: 2016: LXVII. tv. 143. §, illetve 6. melléklet [2017. december 31.]


2015. évi LXV. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

 
 

1. és 4. §

Nem lép hatályba: 2016: LXXX. tv. 47. §


2015. évi LXXXII. tv.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 236. § 6. pont [2016. október 1.]


2015. évi C. tv.

 
 

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

 
 

1. §

Helyébe lép: 2016: LXXVI. tv. 1. § [2016. június 24.]

 

9. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 118. § [2016. július 1.]

 

10. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LXXVI. tv. 3. § [2016. június 24.]

 

12. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXXVI. tv. 4. § [2016. június 24.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)'' szövegrész helyébe ,,Áht.'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 1. pont [2016. június 24.]

 

19. § (4) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: LXXVI. tv. 5. § [2016. június 24.]

 

24. §

Helyébe lép: 2016: LXXVI. tv. 6. § [2016. június 24.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVI. tv. 7. § [2016. június 24.]

 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVI. tv. 8. § [2016. július 1.]

 

34. § (2) bek.-ben

,,1-6. alpontjai'' szövegrész helyébe ,,1-6. és 8. alpontjai'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 2. pont [2016. június 24.]

 

39. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: LXXVI. tv. 9. § [2016. június 24.]

 

41. § (1) bek. a) pontban

,,2. melléklet III. pont 3. alpont b)-k) pontjában'' szövegrész helyébe ,,2. melléklet III. pont 3. alpont c)-k) pontjában'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 3. pont [2016. június 24.]

 

61. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXXVI. tv. 10. § [2016. június 24.]

 

69. § (1) bek. a) pontban

,,134 000 euró'' szövegrész helyébe ,,135 000 euró'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 4. pont [2016. június 24.]

 

69. § (1) bek. b) pontban

,,207 000 euró'' szövegrész helyébe ,,209 000 euró'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 5. pont [2016. június 24.]

 

69. § (2) bek.-ben

,,5 186 000 euró'' szövegrész helyébe ,,5 225 000 euró'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 6. pont [2016. június 24.]

 

69. § (3) bek.-ben

,,5 186 000 euró'' szövegrész helyébe ,,5 225 000 euró'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 7. pont [2016. június 24.]

 

70. § (1) bek. a) pontban

,,414 000 euró'' szövegrész helyébe ,,418 000 euró'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 8. pont [2016. június 24.]

 

70. § (1) bek. b) pontban

,,5 186 000 euró'' szövegrész helyébe ,,5 225 000 euró'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 9. pont [2016. június 24.]

 

70. § (2) bek. a) pontban

,,414 000 euró'' szövegrész helyébe ,,418 000 euró'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 10. pont [2016. június 24.]

 

70. § (2) bek. b) pontban

,,414 000 euró'' szövegrész helyébe ,,418 000 euró'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 11. pont [2016. június 24.]

 

71. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXXVI. tv. 14. § [2016. június 24.]

 

73. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: LXXVI. tv. 11. § [2016. június 24.]

 

1. melléklet

Mód.: 2016: LXXVI. tv. 12. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. június 24.]

 

2. melléklet

Mód.: 2016: LXXVI. tv. 12. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. június 24.]

 

2. melléklet II. pont 1. alpont c) pontban

,,PS1; PS2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma'' szövegrész helyébe ,,PS1; PS2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma, ideértve a felsőfokú végzettséggel rendelkező, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kisgyermeknevelőket is'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 12. pont [2016. június 24.]

 

2. melléklet II. pont 2. alpont a) pontban

,,a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz'' szövegrész helyébe ,,a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 13. pont [2016. június 24.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontban

,,A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők'' szövegrész helyébe ,,A szünidőben szervezett ellátás (ideértve az üdültetés, táboroztatás, egyéb szabadidős program keretében szervezett, illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) résztvevőinek'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 14. pont [2016. június 24.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nb) pontban

,,oc) és oe)'' szövegrész helyébe ,,nc) és ne)'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 15. pont [2016. június 24.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nc) pontban

,,,,Idősek, demens betegek nappali ellátása'''' szövegrész helyébe ,,,,Idősek nappali ellátása'', a ,,Demens betegek nappali ellátása'''' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 16. pont [2016. június 24.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nc) pontban

,,,,Gyermekek napközbeni ellátása'''' szövegrész helyébe ,,,,Gyermekek bölcsődei ellátása'', a ,,Gyermekek napközbeni ellátása'''' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 17. pont [2016. június 24.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nd) pontban

,,,,Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása'', ,,Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása'''' szövegrész helyébe ,,,,Időskorúak átmeneti ellátása'', a ,,Demens betegek átmeneti ellátása'', az ,,Időskorúak tartós bentlakásos ellátása'', a ,,Demens betegek tartós bentlakásos ellátása'''' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 18. pont [2016. június 24.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont ne) pontban

,,III.5.a)-c) alpontok szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontból kizárólag a ,,Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben'', a ,,Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében'' és ,,Intézményen kívüli gyermekétkeztetés'' kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.'' szövegrész helyébe ,,III.5.a)-b) alpontok szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A III.5.a)-b) alpontok szerinti támogatás szempontból kizárólag a ,,Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben'', valamint a ,,Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében'' kormányzati funkciókon elszámolt kiadások, míg a III.5.c) pont szerinti támogatás szempontból az ,,Intézményen kívüli gyermekétkeztetés'' kormányzati funkción elszámolt kiadások vehe

 

tők figyelembe.'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 19. pont [2016. június 24.]

 
 

3. melléklet

Mód.: 2016: LXXVI. tv. 12. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. június 24.]

 

3. melléklet I. pont 6. alpont a) pontban

,,programokra fordítható'' szövegrész helyébe ,,programokra, az adatszolgáltatásokhoz kötődő eszközbeszerzésre fordítható'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 20. pont [2016. június 24.]

 

3. melléklet II. pont 3. alpont c) pontban

,,lakosságszám feletti városok esetében'' szövegrész helyébe ,,lakosságszámú vagy azt meghaladó települések esetében'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 21. pont [2016. június 24.]

 

3. melléklet IV. pontban

,,Előirányzat: 8 275,8 millió forint'' szövegrész helyébe ,,Előirányzat: 9 325,8 millió forint'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 22. pont [2016. június 24.]

 

3. melléklet IV. pont d) alpontban

,,5 000,0 millió forint'' szövegrész helyébe ,,5 450,0 millió forint'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 23. pont [2016. június 24.]

 

3. melléklet IV. pont g) alpontban

,,megvalósításához,'' szövegrész helyébe ,,megvalósításához, továbbá legfeljebb 600 millió forint illeti meg a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósításához,'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 24. pont [2016. június 24.]

 

3. melléklet V. pontban

,,Előirányzat: 15 112,9 millió forint'' szövegrész helyébe ,,Előirányzat: 13 682,9 millió forint'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 25. pont [2016. június 24.]

 

3. melléklet V. pont 4. alpontban

,,történt meg. E támogatások'' szövegrész helyébe ,,történt meg. A 2015-ben le nem hívott, de 2016-ban esedékessé váló támogatások vonatkozásában a támogató jogosult a 2015. évi támogatási szerződés, illetve kiadott támogatói okirat módosítására. E támogatások'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 26. pont [2016. június 24.]

 

3. melléklet VII. pont 1. alpont b) pontban

,,I.3. és'' szövegrész helyébe ,,I.3., I.8. és'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 27. pont [2016. június 24.]

 

4. melléklet

Mód.: 2016: LXXVI. tv. 12. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. június 24.]

 

7. melléklet

Mód.: 2016: LXXVI. tv. 12. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2016. június 24.]

 

7. melléklet I. pont 1. alpont a) pontban

,,középiskolában, szakiskolában'' szövegrész helyébe ,,középfokú iskolában'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 1. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ac) alpontban

,,szakiskolára'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskolára'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ad) alpontban

,,speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális szakiskolára, előkészítő szakiskolára)'' szövegrész helyébe ,,szakiskolára, készségfejlesztő speciális szakiskolára'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ae) alpontban

,,szakközépiskolára'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumra'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 4. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont af) alpontban

,,szakközépiskolára'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumra'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 5. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ai) alpontban

,,szakközépiskolára'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumra'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 6. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontban

,,szakiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskolában'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 7. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontban

,,Köznevelési Hídprogramokat'' szövegrész helyébe ,,Köznevelési és Szakképzési Hídprogramot'' szövegrész lép: ''2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 8. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet I. pont 5. alpont d) pontban

,,szakközépiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumban'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 9. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet I. pont 5. alpont e) pontban

,,szakközépiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumban'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 10. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet I. pont 5. alpont h) pontban

,,szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 11. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet I. pont 5. alpont k) pont kd) alpontban

,,speciális szakiskolája és előkészítő szakiskolája'' szövegrész helyébe ,,szakiskolája'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 12. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet V. pontban

,,Gyvt. 151. § (5) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 28. pont [2016. június 24.]

 

7. melléklet VI. pont 1. alpontban

,,szakiskolák, szakközépiskolák'' szövegrész helyébe ,,szakképző iskolák'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (2) bek. 13. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. melléklet V. pontban

,,Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja'' szövegrész helyébe ,,Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 29. pont [2016. június 24.]

 

8. melléklet V. pontban

,,A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.'' szövegrész helyébe ,,A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év. A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bölcsődében 2016. január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal.'' szövegrész lép: 2016: LXXVI. tv. 13. § (1) bek. 30. pont [2016. június 24.]


2015. évi CV. tv.

 
 

a természetes személyek adósságrendezéséről

 
 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 119. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

104. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 119. § (2) bek. [2016. július 1.]


2015. évi CXXIII. tv.

 
 

az egészségügyi alapellátásról

 
 

12. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 235. § [2016. június 18.]


2015. évi CXLIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről

 
 

5. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,támogatásból megvalósuló beszerzés'' szövegrész helyébe ,,vissza nem térítendő támogatásból - ide nem értve a kombinált pénzügyi eszközöket - megvalósuló beszerzés'' szövegrész lép: 2016: LXIII. tv. 3. § [2016. június 15.]

 

9. § (8) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 120. § [2016. július 1.]

 

62. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: LXIII. tv. 1. § [2016. június 15.]

 

147. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 121. § [2016. július 1.]

 

193. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 122. § [2016. július 1.]

 

197. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LXIII. tv. 2. § [2016. június 15.]


2015. évi CLXXVIII. tv.

 
 

a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

4. § (2) bek.-nek a 2000. évi C. törvény 9/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése

,,e) azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely a 154/A. § (1) bekezdése alapján mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól.'' szövegrész helyett az ,,e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 227. § [2016. június 16.]

 

12. § (2) bek.-nek a 2000. évi C. törvény 177. § (55) bekezdését megállapító rendelkezése

Módosított szöveggel lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 228. § [2016. június 16.]


2015. évi CLXXXVII. tv.

 
 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról

 
 

5. §-nak a 2003. évi XCII. törvény 6/B. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése

,,A megbízható adózó által'' szövegrész helyett ,,A megbízható adózó - ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot - által'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 203. § [2016. július 1.]

 

54. §

Nem lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 102. § 1. pont

 

59. §

Nem lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 102. § 2. pont

 

62. § 1. pont

Nem lép hatályba: 2016: LXVI. tv. 102. § 3. pont


2015. évi CLXXXVIII. tv.

 
 

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

 
 

4. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 71. § [2016. július 17.]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LXIX. tv. 72. § [2016. július 17.]


2015. évi CCXIV. tv.

 
 

a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

 
 

4. § 3. pont a) alpont

Helyébe lép: 2016: LXXXVII. tv. 1. § [2016. június 24.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: LIII. tv. 177. § [2016. július 1.]

 

8. § f)-g) pont

Helyébe lép, egyidejűleg g) pont után h) ponttal kieg.: 2016: LIII. tv. 178. § [2016. július 1.]

 

21. § után

21/A. §-sal kieg.: 2016: LXXXVII. tv. 2. § [2016. június 24.]


2016. évi XXXII. tv.

 
 

a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

 
 

11. § (1) bek.

Nem lép hatályba: 2016: XCII. tv. 44. § [2016. július 10.]


2016. évi XXXIII. tv.

 
 

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

1. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 123. § [2016. július 1.]

 

2. § 1. pont

Helyébe lép: 2016: LXIV. tv. 124. § [2016. július 1.]


2016. évi LXVII. tv.

 
 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: LXVII. tv. 237. § (1) bek. [2018. január 3.]


2016. évi LXVIII. tv.

 
 

a jövedéki adóról

 
 

154-172. §

Hat. kív. h.: 2016: LXVIII. tv. 174. § (3) bek. [2017. január 2.]

 

103. alcím (154-173. §)

Hat. kív. h.: 2016: LXVIII. tv. 174. § (4) bek. [2017. július 2.]


2016. évi XC. tv.

 
 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XC. tv. 76. § (1) bek. [2020. december 31.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

2/1981. (I. 31.) MT r.

 
 

a közúti árutovábbítási szerződésekről

 
 

Hat. kív. h.: 120/2016. (VI. 7.) Korm. r. 25. § [2016. július 1.]


149/1997. (IX. 10.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 
 

73. § (2) bek.-ben

,,jegyzővel, mint adóhatósággal (a továbbiakban: adóhatóság)'' szövegrész helyébe ,,állami adóhatósággal'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. a) pont [2016. június 9.]

 

73. § (6)-(7) bek.-ben

,,adóhatóságot'' szövegrész helyébe ,,állami adóhatóságot'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. b) pont [2016. június 9.]

 

73/A. §-ban

,,adóhatóságot'' szövegrész helyébe ,,állami adóhatóságot'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. b) pont [2016. június 9.]

 

78. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. június 9.]

 

78. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. június 9.]

 

78. § (2) bek.-ben

,,a fiatal felnőtt utógondozójától'' szövegrész helyébe ,,az utógondozó intézménytől'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. c) pont [2016. június 9.]

 

78. § (3) bek.

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. június 9.]

 

78. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2016. június 9.]

 

78. § (4) bek.-ben

,,ingatlan'' szövegrész helyébe ,,lakás, családi ház, tanya'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. d) pont [2016. június 9.]

 

78. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2016. június 9.]

 

79. §

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 2. § [2016. június 9.]

 

80. §

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 3. § [2016. június 9.]

 

80. § után

80/A. §-sal kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 4. § [2016. június 9.]

 

81. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 5. § [2016. június 9.]

 

83/A. § (6) bek.-ben

,,bölcsődének'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

121. § (1) bek.-ben

,,fiatal felnőtt választása szerinti'' szövegrész helyébe ,,támogatás felhasználási helye szerinti'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § (1) bek. e) pont [2016. június 9.]

 

121. § (2) bek.

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 6. § [2016. június 9.]

 

125. § c) pont cd) és ch) alpontból

,,utógondozójával,'' szövegrészt hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 11. § [2016. június 9.]

 

125. § f) pont

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 7. § [2016. június 9.]

 

196. § után

197. §-sal kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 8. § [2016. június 9.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § (1) bek. a) pont, illetve 1. melléklet [2016. június 9.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. január 1.]

 

15. sz. melléklet

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § (1) bek. b) pont, illetve 2. melléklet [2016. június 9.]

 

16. sz. melléklet

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § (1) bek. c) pont, illetve 3. melléklet [2016. június 9.]


176/1997. (X. 11.) Korm. r.

 
 

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

 
 

21. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 1. § [2016. június 13.]

 

25. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 2. § [2016. június 13.]

 

25. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 3. § [2016. június 13.]

 

29. § előtti alcímcímben

,,Vegyes és záró rendelkezések'' szövegrész helyébe ,,Záró rendelkezések'' szövegrész lép: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 7. § [2016. június 13.]

 

29. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 4. § [2016. június 13.]

 

30. § után

31. §-sal kieg.: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 5. § [2016. június 13.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 6. §, illetve 1. melléklet [2016. június 13.]


253/1997. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az országos településrendezési és építési követelményekről

 
 

6. § (1) bek. a) pontban

,,legalább 5%,'' szövegrész helyébe ,,legalább 10%'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. a) pont [2016. június 14.]

 

6. § (1) bek. b) pontban

,,legfeljebb 5%'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 10%'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. b) pont [2016. június 14.]

 

29. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,mezőgazdasági területen'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági területen - a (8) bekezdésben foglalt telek kivételével -'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. c) pont [2016. június 14.]

 

29. § (3) bek. 2. pontban

,,legfeljebb 3%-os'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 10%-os'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. d) pont [2016. június 14.]

 

29. § (3) bek. 3. pontban

,,legfeljebb 3%-os'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 10%-os'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. e) pont [2016. június 14.]

 

29. § (4) bek.-ben

,,mezőgazdasági területen lakóépület'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági területen - a (8) bekezdés kivételével - lakóépület'' szövegrész, ,,megengedett 3%-os'' szövegrész helyébe ,,megengedett 10%-os'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. f) pont [2016. június 14.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,3%-os beépíthetőség'' szövegrész helyébe ,,10%-os beépíthetőség'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. g) pont [2016. június 14.]

 

29. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. június 14.]

 

30/B. § (4) bek.-ben

,,legfeljebb 5%-ig'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 10%-ig'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. h) pont [2016. június 14.]


268/1997. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. július 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § [2016. július 1.]

 

14. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § [2016. július 1.]

 

20. § (2) bek.-ből

,,éves'' szövegrészt hat. kív. h.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § [2016. július 1.]

 

21/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 1.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,az éves és hosszú távú pénzügyi terv'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi terv'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § [2016. július 1.]

 

25. §

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § [2016. július 1.]


236/2000. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1/A. sz. melléklet

Mód.: 164/2016. (VI. 23.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. július 24.]


257/2000. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

 
 

3. § (1) bek. b) pontban

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. a) pont [2016. június 9.]

 

7/A. § (3) bek.-ben

,,nevelést nyújtó intézményben'' szövegrész helyébe ,,nevelést nyújtó intézményben a'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. b) pont [2016. június 9.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,betölthető pedagógus munkakörök'' szövegrész helyébe ,,dolgozó, Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személyek munkaköreinek'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. c) pont [2016. június 9.]

 

15/A. §

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 12. § [2016. december 1.]

 

15/B. §

Hat. kív. h.: 16/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. december 1.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,az ágazati pótlék'' szövegrész helyébe ,,a szociális ágazati összevont pótlék'' szövegrész lép: 16/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. december 1.]

 

19. §

Hat. kív. h.: 16/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. december 1.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 13. § [2016. július 1.]

 

2/a. sz. melléklet címben

,,Pedagógus'' szövegrész helyébe ,,A Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személy által betölthető pedagógus'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. e) pont [2016. június 9.]

 

2. sz. melléklet IV. pont címben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben'' szövegrész helyébe ,,Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézetben'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. d) pont [2016. június 9.]

 

4. sz. melléklet III. pont címben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél'' szövegrész helyébe ,,Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézetnél'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek. f) pont [2016. június 9.]

 

5. sz. melléklet

Mód: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 14. § (1) bek. a) pont, illetve 5. melléklet [2016. július 1.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 16/2016. (VI. 6.) Korm. r. 14. § (2) bek., illetve 7. melléklet [2016. december 1.]

 

6. sz. melléklet

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 14. § (1) bek. b) pont, illetve 6. melléklet [2016. július 1.]

 

6. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 16/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § c) pont [2016. december 1.]


191/2001. (X. 18.) Korm. r.

 
 

az örökségvédelmi bírságról

 
 

2. melléklet GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE I. KATEGÓRIA pontban

,,3656;'' szövegrész helyébe ,,2868; 3656;'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. június 29.]

 

2. melléklet PEST MEGYE I. KATEGÓRIA pontban

,,7010; 7141;'' szövegrész helyébe ,,7010; 7036; 7141;'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. június 29.]

 

3. melléklet GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE II. KATEGÓRIA pontból

,,2868;'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. június 29.]

 

3. melléklet PEST MEGYE II. KATEGÓRIA pontból

,,7036;'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. június 29.]

 

3. melléklet TOLNA MEGYE II. KATEGÓRIA pontból

,,9275;'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. június 29.]

 

3. melléklet VESZPRÉM MEGYE II. KATEGÓRIA pontból

,,9011;'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. június 29.]


281/2001. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

 
 

9. § (2) bek.-ben

,,- az állampapírok és a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyeinek, valamint a jelzáloglevelek kivételével -'' szövegrész helyébe ,,- az állampapírok, a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyei, a jelzáloglevelek, valamint pénztárak egyesülése esetén az 1. sz. melléklet 1. pont e5) alpontjában meghatározott részvények kivételével -'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § a) pont [2016. július 1.]

 

25. § (1) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § [2016. július 1.]

 

26. § (2) bek.-ből

,,éves'' szövegrészt hat. kív. h.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § a) pont [2016. július 1.]

 

29/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

29/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,az éves és hosszú távú pénzügyi terv'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi terv'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § b) pont [2016. július 1.]

 

1. sz. melléklet 8. pontban

,,A pénztár értékelését végző könyvvizsgálója'' szövegrész helyébe ,,Az eszköz értékelését végző könyvvizsgáló'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § c) pont [2016. július 1.]

 

3. sz. melléklet II. Értékelési szabályok rész 5. pont e) alpontban

,,azt követően az értékelő könyvvizsgáló által'' szövegrész helyébe ,,azt követően az 1. sz. melléklet 8. pontnak megfelelő értékelő könyvvizsgáló által'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § d) pont [2016. július 1.]

 

4/A. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § b) pont [2016. július 1.]


283/2001. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről

 
 

8. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § [2016. július 1.]


319/2001. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

 
 

1. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

5. § (1) bek.-ből

,,Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek.'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

5. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

5. § (7) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

5. § (8) bek.

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

6. § (1)-(2) bek.-ben

,,A kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,az Oktatási Hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,a Hivatalhoz'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,A kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

8. §-ban

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

12. § (1) bek. a) pontban

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

12. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

14/A. §

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. e) pont [2016. július 1.]

 

16. §

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

20. §

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. f) pont [2016. július 1.]

 

21. §

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

22-23. §

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. g) pont [2016. július 1.]

 

Melléklet C:2 mezőből

,,és a Horvát Köztársaságban'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (8) bek. h) pont [2016. július 1.]

 

Melléklet C:3 mezőben

,,Horvát Köztársaságban'' szövegrész helyébe ,,Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (7) bek. d) pont [2016. július 1.]


191/2002. (IX. 4.) Korm r.

 
 

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

 
 

Hat. kív. h.: 121/2016. (VI. 7.) Korm. r. 51. § [2016. június 8.]


206/2003. (XII. 10.) Korm. r.

 
 

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

16. §

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

18. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

18. § (2) bek.-ből

,,Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek.'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

18. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

18. § (9) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

18. § (10) bek.

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,a külképviselet'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (6) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

20. § (1)-(3) bek.-ben

,,A kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (6) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

20. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. e) pont [2016. július 1.]

 

20. § után

20/A. §-sal kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

21. §-ban

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (6) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

1. melléklet C:2 mezőből

,,és a Horvát Köztársaságban'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (7) bek. f) pont [2016. július 1.]

 

1. melléklet C:3 mezőben

,,Horvát Köztársaságban'' szövegrész helyébe ,,Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (6) bek. d) pont [2016. július 1.]


253/2004. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a fegyverekről és lőszerekről

 
 

56. § c) pont

Helyébe lép: 121/2016. (VI. 7.) Korm. r. 50. § [2016. június 8.]

 

56. § c) pont

Hat. kív. h.: 122/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § [2016. június 8.]


125/2005. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 1. pont [2016. július 1.]


155/2005. (VIII. 11.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 2. pont [2016. július 1.]


210/2005. (X. 5.) Korm. r.

 
 

az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

 
 

4. §

Helyébe lép: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 15.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § [2016. június 15.]

 

6. §-ban

,,a Szaktv. 2. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,a Szakértői törvény 1. mellékletében'' szövegrész lép: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § [2016. június 15.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,a Szaktv. 2. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,a Szakértői törvény 1. mellékletében'' szövegrész lép: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § [2016. június 15.]

 

8. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 6. § [2016. június 15.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 124/2016. (VI. 7.) Korm. r. 4. § [2016. június 15.]


238/2005. (X. 25.) Korm. r.

 
 

az építésfelügyeleti bírságról

 
 

1/A. § (2) bek.-ben

,,I. táblázat 16. pontjában, továbbá a II. táblázat 10. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 13. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. június 29.]

 

1/B. § a) pontban

,,I. táblázat 1. és 2. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 3. és 4. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. június 29.]

 

1/B. § b) pontban

,,I. táblázat 3. és 4. pontjában, valamint a tervezőre vonatkozóan az 5. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 5. pontjában a kivitelezési dokumentációt készítő építészeti-műszaki tervezőre (a továbbiakban: tervező) vonatkozóan'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. június 29.]

 

1/B. § c) pontban

,,I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint a 6-16. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 6-13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és annak a felelős műszaki vezetőjére'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § d) pont [2016. június 29.]

 

1/B. § d) pontban

,,II. táblázat 1-10. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 6-13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § e) pont [2016. június 29.]

 

2. § (1) bek. a) pontban

,,I. táblázat 1. és 2. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 3. és 4. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § f) pont [2016. június 29.]

 

2. § (1) bek. b) pontban

,,I. táblázat 3. és 4. pontjában és az 5. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 5. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § g) pont [2016. június 29.]

 

2. § (1) bek. c) pontban

,,I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint a 6-16. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 6-13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és a felelős műszaki vezetőjére'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § h) pont [2016. június 29.]

 

2. § (1) bek. d) pontban

,,II. táblázat 1-10. pontjában'' szövegrész helyébe ,,táblázat 6-13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § i) pont [2016. június 29.]

 

2. § (1) bek. e) pontban

,,I. táblázat 17-24. pontjában és II. táblázat 11-15.'' szövegrész helyébe ,,táblázat 14-32.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § j) pont [2016. június 29.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,I. táblázat 16. pontjában és a II. táblázat 10.'' szövegrész helyébe ,,táblázat 13.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § k) pont [2016. június 29.]

 

2/A. § (1) bek.-ben

,,I. táblázat 7. pontja, valamint II. táblázat 8.'' szövegrész helyébe ,,táblázat 6.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § l) pont [2016. június 29.]

 

2/A. § (2) bek.-ben

,,I. táblázat 5., 9., 13-14., 16. pontja, valamint II. táblázat 7-8., 10.'' szövegrész helyébe ,,táblázat 5., 7., 10., 12-13.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § m) pont [2016. június 29.]

 

2/A. § (3) bek.-ben

,,I. táblázat 15. és 21. pontjában vagy a II. táblázat 9. vagy 13.'' szövegrész helyébe ,,táblázat 8. és 26.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § n) pont [2016. június 29.]

 

2/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. június 29.]

 

2/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. június 29.]

 

3. § (2) bek. b) pontban

,,az építési műszaki ellenőrrel, a kivitelezési tervek tervezőjével'' szövegrész helyébe ,,az építési műszaki ellenőrrel, a tervezővel, a tervezői művezetővel'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § o) pont [2016. június 29.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2016. június 29.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § (4) bek., illetve 1. melléklet [2016. június 29.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § [2016. június 29.]


310/2005. (XII. 25.) Korm. r.

 
 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 3. pont [2016. július 1.]


63/2006. (III. 27.) Korm. r.

 
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 
 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 17. § [2016. június 9.]

 

15. § (2a) bek. után

(2b)-(2c) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 18. § [2016. június 9.]

 

15. § (3) bek. d) pontban

,,állami foglalkoztatási szerv'' szövegrész helyébe ,,állami foglalkoztatási szerv vagy a rehabilitációs hatóság'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § a) pont [2016. június 9.]

 

15. § (6) bek.-ben

,,(1a)'' szövegrész helyébe ,,(1b)'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § b) pont [2016. június 9.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 19. § [2016. június 9.]

 

17. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 20. § [2016. június 9.]

 

17. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 25. § a) pont [2016. június 9.]

 

17. § (7) bek.-ben

,,a munkaügyi központ'' szövegrész helyébe ,,az állami foglalkoztatási szerv'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § c) pont [2016. június 9.]

 

17. § (9) bek.-ben

,,megállapításától'' szövegrész helyébe ,,megállapításától vagy a szünetelés megszűnésétől'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § d) pont [2016. június 9.]

 

17/B. § (2) bek.-ben

,,2015. március 1-jétől'' szövegrész helyébe ,,2016. január 1-jétől'' szövegrész, ,,46 662'' szövegrész helyébe ,,47 374'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § e) pont [2016. június 9.]

 

17/B. § (3) bek.-ben

,,23 862'' szövegrész helyébe ,,24 574'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § f) pont [2016. június 9.]

 

18. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 21. § [2016. június 9.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság'' szövegrész helyébe ,,pedagógiai szakszolgálat'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § g) pont [2016. június 9.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,a népegészségügyi feladatkörében általa kijelölt'' szövegrész helyébe ,,az ápolási díjat megállapító szerv által népegészségügyi feladatkörben kijelölt'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § h) pont [2016. június 9.]

 

50. § (1) bek.

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 22. § [2016. június 9.]

 

59-64. §

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 25. § b) pont [2016. június 9.]

 

66. § (1)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 25. § c) pont [2016. június 9.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (1) bek., illetve 8. melléklet [2016. június 9.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (2) bek. a) pont, illetve 9. melléklet [2016. június 9.]

 

2/A. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (2) bek. b) pont, illetve 10. melléklet [2016. június 9.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (2) bek. c) pont, illetve 11. melléklet [2016. június 9.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (2) bek. d) pont, illetve 12. melléklet [2016. június 9.]

 

5. sz. melléklet I. részben

,,Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság'' szövegrész helyébe ,,.......... megyei pedagógiai szakszolgálat'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 24. § i) pont [2016. június 9.]

 

9. sz. melléklet

Mód.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (2) bek. e) pont, illetve 13. melléklet [2016. június 9.]

 

13. melléklet után

14. sz. melléklettel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 23. § (3) bek., illetve 14. melléklet [2016. június 9.]


112/2006. (V. 12.) Korm. r.

 
 

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról

 
 

1. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 26. § [2016. június 9.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 27. § [2016. június 9.]

 

12. § (4) bek. c) pont ca) és cc) alpontban

,,az első költségvetési évre'' szövegrész helyébe ,,a támogatási időszakra'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 29. § [2016. június 9.]

 

14. § (5) bek. e) pontban

,,az első költségvetési évre'' szövegrész helyébe ,,a támogatási időszakra'' szövegrész lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 29. § [2016. június 9.]

 

16. § (1) bek.-ből

,,évente egyszer,'' szövegrészt hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 30. § a) pont [2016. június 9.]

 

16. § (2)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 30. § b) pont [2016. június 9.]

 

16/A. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 30. § c) pont [2016. június 9.]

 

17. § (5c) bek. után

(5d) bek.-sel kieg.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 28. § [2016. június 9.]


232/2006. (XI. 24.) Korm. r.

 
 

a Területpolitikai Kormányzati Hivatal megszüntetéséről és jogutódlásáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 4. pont [2016. július 1.]


263/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 
 

5. § (5) bek. 58. pont után

59. ponttal kieg.: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 8. § [2016. június 13.]

 

10. § (2a) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 135/2016. (VI. 10.) Korm. r. 9. § [2016. június 13.]


305/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: LXIX. tv. 75. § [2016. július 17.]


331/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

 
 

23. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § [2016. július 1.]


343/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 
 

1. § (9) bek. a) pontban

,,hatósági ügyintézésük'' szövegrész helyébe ,,hatósági ügyintézésük és az Étv. 33/A. §-a szerinti lakóépület építésének'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. június 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. §, illetve 2. melléklet [2016. június 14.]

 

5. mellékletben

,,köztisztviselőnként'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselőnként vagy kormánytisztviselőnként'' szövegrész, ,,építésügyi hatóság a köztisztviselőnek'' szövegrész helyébe ,,építésügyi, építésfelügyeleti hatóság a köztisztviselőnek vagy a kormánytisztviselőnek a'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. június 14.]


451/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2015. június 25.]


452/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek. b) pontban

,,területen, valamint'' szövegrész helyébe ,,területen,'' szövegrész lép: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 6. § [2015. június 25.]

 

1. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 7. § a) pont [2015. június 25.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,Budapest közigazgatási területén'' szövegrész helyébe ,,Budapest és Vecsés közigazgatási területén'' szövegrész lép: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 3. § a) pont [2015. június 25.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,Budapest közigazgatási területén'' szövegrész helyébe ,,Budapest és Vecsés közigazgatási területén'' szövegrész lép: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 3. § b) pont [2015. június 25.]

 

2. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 2. § [2015. június 25.]

 

3. § a) pontban

,,Budapest közigazgatási területén'' szövegrész helyébe ,,Budapest és Vecsés közigazgatási területén'' szövegrész lép: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 3. § c) pont [2015. június 25.]

 

4. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 7. § b) pont [2015. június 25.]

 

5. §-ban

,,Budapest közigazgatási területén'' szövegrész helyébe ,,Budapest és Vecsés közigazgatási területén'' szövegrész lép: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 3. § d) pont [2015. június 25.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 4. § [2015. június 25.]

 

1. melléklet

Mód.: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 5. §, illetve 2. melléklet [2015. június 25.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 163/2016. (VI. 17.) Korm. r. 7. § c) pont [2015. június 25.]


122/2007. (V. 31.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények elektronikus megküldésével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 5. pont [2016. július 1.]


212/2007. (VIII. 7.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 6. pont [2016. július 1.]


215/2007. (VIII. 14.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 7. pont [2016. július 1.]


273/2007. (X. 19.) Korm. r.

 
 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

2. sz. melléklet

Mód.: 140/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. június 14.]


324/2007. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 8. pont [2016. július 1.]


356/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

 
 

13. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 1.]


378/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 9. pont [2016. július 1.]


389/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

1. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 1. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

2. § (1) bek. e) pontban

,,Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (2) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

2. § (1) bek. m) pontban

,,Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (3) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

2. § (1) bek. o) pontban

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 1. § (2) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 1. § (3) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

3. § (6) bek.-ben

,,Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (2) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

3. § (9) bek.-ben

,,az Értékesítőnek'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelőnek'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (4) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

3. § (15) bek.-ben

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

4. § (9) bek.-ben

,,az Értékesítőnek'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelőnek'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (4) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

4. § (10) bek.-ben

,,az Értékesítőt'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelőt'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (5) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

4. § (11) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (11) bek. után (12)-(13) bek.-sel kieg.: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 1. § (4) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

6. §

Helyébe lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 1. § (5) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (1) bek.-ben

,,Az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,A KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (6) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (2) bek.-ben

,,(2) bekezdésének c) pontja'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdése'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (7) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (2)-(3) bek.-ben

,,az Értékesítőnek'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelőnek'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (4) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (3) bek.-ben

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (3) bek.-ből

,,Az élelmiszer-biztonsági szerv a biomasszának az Értékesítő nyilatkozatának megfelelő minőségét szúrópróba-szerűen ellenőrzi.'' szövegrészt hat. kív. h.: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 3. § [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (4) bek.-ben

,,Az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,A KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (6) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (4)-(7) bek.-ben

,,engedélyes Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,engedélyes KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (8) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (5)-(7) bek.-ben

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (8) bek.-ben

,,Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (3) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (8) bek.-ben

,,Értékesítőkkel'' szövegrész helyébe ,,KÁT termelőkkel'' szövegrész, ,,Értékesítők'' szövegrész helyébe ,,KÁT termelők'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (9) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 1. § (6) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

7. § (9) bek.-ben

,,Az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,A KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (6) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

9. § (1) bek. nyitó szövegrészben és c) pontban

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

9. § (1) bek. d) pontban

,,az Értékesítővel'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelővel'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (10) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 1. § (7) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

9. § (3)-(3a) bek.-ben

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

9. § (4) bek.-ben

,,Az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,A KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (6) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

9. § (5) bek.-ben

,,az Értékesítőnek'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelőnek'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (4) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

9. § (6) bek.-ben

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

11. § (1) bek.-ben

,,Értékesítőkre'' szövegrész helyébe ,,KÁT termelőkre'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (11) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

11. § (10) bek.-ben

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

11. § (10) bek.-ben

,,6. § (11) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,6. § (6) bekezdését'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (12) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

11. § (15) bek.-ben

,,Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (2) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

11. § (15) bek.-ben

,,Értékesítőkre'' szövegrész helyébe ,,KÁT termelőkre'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (11) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

11/A. §-ban

,,Az Értékesítők'' szövegrész helyébe ,,A KÁT termelők'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (13) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

11/C. §

Helyébe lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 1. § (8) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

4. sz. melléklet I. rész 1. pontban

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

4. sz. melléklet II. rész 1. pont előtti rendelkezésben, 3., 6-7. pontban

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

4. sz. melléklet II. rész 1. pontban

,,Az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,A KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (14) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

4. sz. melléklet II. rész 4. pontban

,,Az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,A KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (6) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

4. sz. melléklet II. rész 5. pontban

,,az Értékesítőnek'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelőnek'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (4) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

5. sz. melléklet 3. pontban

,,Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet előtti évre vonatkozóan, a tárgyévet előtti évben havonta közzétett'' szövegrész helyébe ,,Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet előtti évre vonatkozóan havonta közzétett'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (15) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

8. sz. mellékletben

,,az Értékesítő'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

8. sz. mellékletben

,,Értékesítőnként'' szövegrész helyébe ,,KÁT termelőnként'' szövegrész lép: 166/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. § (16) bek. [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]


67/2008. (III. 29.) Korm. r.

 
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

 
 

4. § b) pont

Helyébe lép: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 31. § [2016. június 9.]

 

4. § c)-e), g) és i) pont

Hat. kív. h.: 116/2016. (VI. 6.) Korm. r. 32. § [2016. június 9.]


269/2008. (XI. 18.) Korm. r.

 
 

a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 10. pont [2016. július 1.]


156/2009. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 
 

13. § (1) bek. a) pontból

,,az 5. pont b) alpontjában,'' szövegrészt hat. kív. h.: 164/2016. (VI. 23.) Korm. r. 3. § [2016. július 24.]

 

1. melléklet

Mód.: 64/2016. (VI. 23.) Korm. r. 2. §, illetve 2. melléklet [2016. július 24.]


191/2009. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 
 

5. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. június 14.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2016. június 14.]

 

9. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2016. június 14.]

 

12. § (2) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (4) bek. [2016. június 14.]

 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (5) bek. [2016. június 14.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező'' szövegrész helyébe ,,vállalkozó kivitelező'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § a) pont [2016. június 14.]

 

13. § (8) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (6) bek. [2016. június 14.]

 

14. § nyitó szövegrészben

,,engedélyhez'' szövegrész helyébe ,,engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez'' szövegrész, ,,fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője'' szövegrész helyébe ,,fővállalkozó kivitelező'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § b) pont [2016. június 14.]

 

16. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a külön jogszabály szerint építési engedélyhez'' szövegrész helyébe ,,az építési napló vezetéshez'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § c) pont [2016. június 14.]

 

16. § (1) bek. d) pontban

,,műemlékvédelem'' szövegrész helyébe ,,műemléki védelem'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § d) pont [2016. június 14.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (7) bek. [2016. június 14.]

 

22. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,a (4) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,az (1a) és a (4) bekezdés'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § e) pont [2016. június 14.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (8) bek. [2016. június 14.]

 

24/A. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (9) bek. [2016. június 14.]

 

37. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,1. melléklet I. táblázat 16. pontjában vagy 1. melléklet II. táblázat 10. pontjában'' szövegrész helyébe ,,1. mellékletben foglalt táblázat 13. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § f) pont [2016. június 29.]

 

43. § után

44. §-sal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § [2016. június 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § (10) bek., illetve 3. melléklet [2016. június 14.]


297/2009. (XII. 21.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

 
 

12. § (2) és (5) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § [2016. július 1.]


361/2009. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

 
 

1. § (3) bek. a) pont nyitó szövegrészben

,,meglévő hitelei módosítására,'' szövegrész helyébe ,,meglévő hitelei a hitelező által felszámított díjtól mentes módosítására,'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § a) pont [2016. július 1.]

 

1. § (3) bek. b) pontban

,,új hitel nyújtására,'' szövegrész helyébe ,,új hitel a hitelező által felszámított díjtól mentes nyújtására,'' szövegrész lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § b) pont [2016. július 1.]


83/2010. (III. 25.) Korm. r.

 
 

a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről

 
 

3. § (3) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § [2016. július 1.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (2) bek. c) pont cb) alpont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (2) bek. f) pont fa) alpont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (2) bek. j) pont

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (7) bek. [2016. július 1.]


375/2010. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

 
 

4. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 8.]

 

5. § után

Alcímmel (5/A. §) kieg.: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § [2016. június 8.]

 

6. § (1a) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § [2016. június 8.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 4. § [2016. június 8.]

 

7/B. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 5. § [2016. június 8.]


68/2011. (IV. 28.) Korm. r.

 
 

a Széchenyi Programirodákról

 
 

2/C. §

Helyébe lép: 129/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 8.]


107/2011. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

 
 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § [2016. július 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)'' szövegrész helyébe ,,az Nbtv.'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. július 1.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

6. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § [2016. július 1.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 1.]

 

7. § (3) bek. utolsó mondat

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)'' szövegrész helyébe ,,Áhsz.'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § b) pont [2016. július 1.]

 

7. § (6) bek.

Második mondattal kieg.: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. 5. pontban

,,K511.'' szövegrész helyébe ,,K512'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § c) pont ca) alpont [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. 8. pontban

,,K88'' szövegrész helyébe ,,K89'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § c) pont cb) alpont [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. 11. pontban

,,B410'' szövegrész helyébe ,,B411'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § c) pont cc) alpont [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. 13. pontban

,,B63'' szövegrész helyébe ,,B65'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § c) pont cd) alpont [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. 14. pontban

,,B73'' szövegrész helyébe ,,B75'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § c) pont ce) alpont [2016. július 1.]

 

7. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

9. § (11)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 162/2016. (VI. 15.) Korm. r. 1. § [2016. június 16.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

11. § (8) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

11. § (9) bek.-ben

,,B410.'' szövegrész helyébe ,,B411.'' szövegrész lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. § d) pont [2016. július 1.]

 

14. § (4b) bek.

Helyébe lép: 141/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. június 14.]

 

16. § (15) bek. után

(16) bek.-sel kieg.: 141/2016. (VI. 13.) Korm. r. 3. § [2016. június 14.]


130/2011. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól

 
 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 142/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § [2016. július 1.]


154/2011. (VIII. 10.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről

 
 

1. § a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 118/2016. (VI. 6.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

1. § a) pont ad) alpont után

ae) alponttal kieg.: 118/2016. (VI. 6.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2016. június 15.]


170/2011. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

 
 

2/B. § után

2/C. §-sal kieg.: 125/2016. (VI. 7.) Korm. r. 6. § [2016. június 8.]


173/2011. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

 
 

115. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 121/2016. (VI. 7.) Korm. r. 49. § [2016. június 8.]

 

115. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 122/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 8.]


326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 
 

97. § (1) bek. e) pontban

,,személytaxi-szolgáltatást'' szövegrész helyébe ,,személytaxi-szolgáltatást vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást'' szövegrész lép: 164/2016. (VI. 23.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. július 24.]

 

101. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,96. § (1) és (9) bekezdéseiben'' szövegrész helyébe ,,96. § (1) és (9) bekezdésében, valamint a 97. § (1) bekezdés e) pontjában'' szövegrész lép: 164/2016. (VI. 23.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. július 24.]

 

103. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 164/2016. (VI. 23.) Korm. r. 4. § [2016. július 24.]

 

108. § (1) bek.-ben

,,87. § (4) bekezdése és a 101. § (1) bekezdés c) pontja alapján'' szövegrész helyébe ,,87. § (4) bekezdése, a 101. § (1) bekezdés c) pontja és a 97. § (1) bekezdés e) pontja alapján'' szövegrész lép: 164/2016. (VI. 23.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. július 24.]

 

108. § (6) bek. [467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. §-ával beiktatott]

Helyébe lép: 164/2016. (VI. 23.) Korm. r. 5. § [2016. július 24.]


327/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 1. § [2016. június 9.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,ONYF, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár'' szövegrész helyébe ,,ONYF és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal'' szövegrész lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. június 9.]

 

6. §

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 2. § [2016. június 9.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 3. § [2016. június 9.]

 

10. § (3) bek.-ből

,, , valamint a rehabilitációs pénzbeli ellátás szüneteltetése és újbóli folyósítása'' szövegrészt hat. kív. h.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 17. § a) pont [2016. június 9.]

 

6. alcímcím (14. § előtt)

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 4. § [2016. június 9.]

 

15. §

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 5. § [2016. június 9.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,10 munkanapon'' szövegrész helyébe ,,10 napon'' szövegrész lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. június 9.]

 

16. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 6. § [2016. június 9.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésétől'' szövegrész helyébe ,,közlésétől'' szövegrész lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 16. § c) pont [2016. június 9.]

 

17. § (6) bek.

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 7. § [2016. június 9.]

 

19. §

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 8. § [2016. június 9.]

 

19. § után

20-21/A. §-sal kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § [2016. június 9.]

 

19/A. §

Hat. kív. h.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 17. § b) pont [2016. június 9.]

 

9. alcím után

10. alcímmel (21/B-21/E. §) kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 10. § [2016. június 9.]

 

10. alcím után

10/A. alcímmel (21/F-21/K. §) kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 11. § [2016. június 9.]

 

11. alcímcím (22. § előtt)

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 12. § [2016. június 9.]

 

22. §-ból

,, , és a visszautalás a fizetési számla terhére megtörténhet'' szövegrészt hat. kív. h.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 17. § c) pont [2016. június 9.]

 

11. alcím

22/A-22/G. §-sal kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 13. § [2016. június 9.]

 

26. § után

27. §-sal kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 14. § [2016. június 9.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. június 9.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. június 9.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. június 9.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 117/2016. (VI. 6.) Korm. r. 15. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. június 9.]


83/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról

 
 

74. § c) pontban

,,gépi elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány kibocsátása'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegző tanúsítványának kibocsátása'' szövegrész lép: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. július 1.]

 

115. § (1) bek.-ben

,,az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,az elektronikus ügyintézés céljára felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló kormányrendeletben'' szövegrész lép: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. július 1.]

 

116. § (2) bek.-ben

,,A szervezeti tanúsítványokkal'' szövegrész helyébe ,,Az elektronikus bélyegzőkkel'' szövegrész lép: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § c) pont [2016. július 1.]

 

117. § (3) bek.-ben

,,az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről szóló jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,az elektronikus ügyintézés céljára felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló kormányrendeletben'' szövegrész lép: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § d) pont [2016. július 1.]

 

120. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

136. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

43. alcím után

43/A. alcímmel (155/A-155/M. §) kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

44. alcím (156-156/B. §)

Helyébe lép: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2016. július 1.]


84/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 
 

6. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2016. június 8.]

 

5/b. alcím után

5/c. alcímmel (7/D. §) kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

5/c. alcím után

5/d. alcímmel (7/E. §) kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2016. július 1.]


85/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

 
 

38. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

46. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. július 1.]


103/2012. (V. 25.) Korm. r.

 
 

a Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 118/2016. (VI. 6.) Korm. r. 9. § [2016. június 15.]


172/2012. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

 
 

I-II. Fejezet

Hat. kív. h.: 2016: LXXIII. tv. 64. § b) pont [2017. augusztus 1.]


202/2012. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

 
 

Hat. kív. h.: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 25. § a) pont [2017. január 1.]


312/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,engedély, az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti'' szövegrész helyébe ,,engedély iránti'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 1. pont [2016. június 14.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,tudomásulvétel és az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti'' szövegrész helyébe ,,tudomásulvétel iránti'' szövegrész, ,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatósági'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 2. pont [2016. június 14.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatósági'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 3. pont [2016. június 14.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész és az ,,építésügyi vagy építésfelügyeleti tudomásulvétel iránti'' szövegrész helyébe ,,építésügyi tudomásulvétel iránti'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 4. pont [2016. június 14.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 5. pont [2016. június 14.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatósági'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 6. pont [2016. június 14.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságot'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóságot'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 7. pont [2016. június 14.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,építésrendészeti és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárásában'' szövegrész helyébe ,,építésrendészeti eljárásában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 8. pont [2016. június 14.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,építésügyi és építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész, ,,építésügyi, építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 9. pont [2016. június 14.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,építésügyi és építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 10. pont [2016. június 14.]

 

6. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § a) pont [2016. június 14.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,építésügyi, építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 11. pont [2016. június 14.]

 

9. § (2) bek. a) pontban

,,építésügyi hatósági engedély vagy az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti kérelméhez'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatósági engedély iránti kérelméhez'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 12. pont [2016. június 14.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,építésügyi és építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 13. pont [2016. június 14.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,építésügyi hatóság és építésfelügyeleti hatóság az ÉTDR'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság az ÉTDR'' szövegrész, ,,engedélyezési, valamint tudomásulvételi eljárás következő'' szövegrész helyébe ,,engedélyezési eljárás következő'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 14. pont [2016. június 14.]

 

11/A. § (1) bek.-ben

,,kijelölt építésügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,kijelölt építésügyi hatóság (a továbbiakban: kiemelt építésügyi hatóság)'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 15. pont [2016. június 14.]

 

11/A. § (2) bek.-ben

,,Az engedélyezési'' szövegrész helyébe ,,A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 16. pont [2016. június 14.]

 

11/A. § (3) bek.-ben

,,Az (1) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,A kiemelt'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 17. pont [2016. június 14.]

 

10/A. alcím

11/B. §-sal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2016. június 14.]

 

17. § (4) bek. c) pontból

,, , valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § b) pont [2016. június 14.]

 

17. § (4) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § c) pont [2016. június 14.]

 

17. § (9) bek. a) pont

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2016. június 14.]

 

18. § (1) bek. c) pont ca) alpont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § d) pont [2016. június 14.]

 

18. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § e) pont [2016. június 14.]

 

18. § (4) bek. a) pontban

,,felel meg,'' szövegrész helyébe ,,felel meg, vagy'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 18. pont [2016. június 14.]

 

18. § (4) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § f) pont [2016. június 14.]

 

19. § (6) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § g) pont [2016. június 14.]

 

22. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § h) pont [2016. június 14.]

 

24. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § i) pont [2016. június 14.]

 

40. § (2) bek. b) pont bb) alpont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § j) pont [2016. június 14.]

 

40. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § k) pont [2016. június 14.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,hatóság - a bontás tudomásulvétele nélkül és a tudomásulvételtől eltérően végzett jogszerűtlen bontási tevékenységek kivételével - az Étv.'' szövegrész helyébe ,,hatóság az Étv.'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 19. pont [2016. június 14.]

 

42. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § l) pont [2016. június 14.]

 

42. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § m) pont [2016. június 14.]

 

46. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § n) pont [2016. június 14.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,hatósággal'' szövegrész helyébe ,,hatósággal, amelyhez a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot mellékelni kell'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 20. pont [2016. június 14.]

 

56. §

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (3) bek. [2016. június 14.]

 

58. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § o) pont [2016. június 14.]

 

58. § (2) bek. b) pont ba) alpont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § p) pont [2016. június 14.]

 

58. § (2) bek. b) pont be) alpontban

,,napló vezetését'' szövegrész helyébe ,,napló meglétét, vezetését'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 21. pont [2016. június 14.]

 

58. § (4) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (4) bek. [2016. június 14.]

 

46. alcím (59-60/A. §)

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § q) pont [2016. június 14.]

 

61. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (5) bek. [2016. június 14.]

 

64. § (1) bek. f)-h) pont

Helyébe lép, egyidejűleg h) pont után i)-j) ponttal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (6) bek. [2016. június 14.]

 

64. § (4) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (7) bek. [2016. június 14.]

 

65. §

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (8) bek. [2016. június 14.]

 

66. § (3) bek. a) pontban

,,által készített kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan'' szövegrész helyébe ,,a kivitelezési dokumentációt jogosulatlanul készítette'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 22. pont [2016. június 14.]

 

67. § (1) bek.-ben

,,megkeresésére és bejelentés alapján'' szövegrész helyébe ,,megkeresésére'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 23. pont [2016. június 14.]

 

67. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (9) bek. [2016. június 14.]

 

67. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § r) pont [2016. június 14.]

 

67. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (10) bek. [2016. június 14.]

 

67. § (3) bek. a) pontban

,,engedély vagy tudomásulvétel'' szövegrész helyébe ,,engedély vagy az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 24. pont [2016. június 14.]

 

72. § (1) bek.-ben

,,Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági'' szövegrész helyébe ,,Az építésügyi hatósági'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 25. pont [2016. június 14.]

 

72. § (3) bek.-ben

,,építésügyi és építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 26. pont [2016. június 14.]

 

72. § (4) bek. a) pontból

,,műemléken, nyilvántartott műemléki értéken és más,'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § s) pont [2016. június 14.]

 

72. § (4) bek. b) pontból

,,külön'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § t) pont [2016. június 14.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § u) pont [2016. június 14.]

 

5. melléklet

Mód.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § (11) bek., illetve 4. melléklet [2016. június 14.]

 

5. melléklet címben

,,Szakhatósági dokumentációk'' szövegrész helyébe ,,Szakhatósági vagy szakkérdés vizsgálatára alkalmas dokumentációk'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 27. pont [2016. június 14.]

 

5. melléklet II. rész címben

,,megkereséséhez szükséges'' szövegrész helyébe ,,megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 28. pont [2016. június 14.]

 

5. melléklet III. rész címben

,,megkereséséhez szükséges'' szövegrész helyébe ,,megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 29. pont [2016. június 14.]

 

5. melléklet V. rész címben

,,megkereséséhez szükséges'' szövegrész helyébe ,,megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 30. pont [2016. június 14.]

 

6. mellékle I. táblázat A:38 mezőben

,,területen vagy'' szövegrész helyébe ,,területen, műemlék történeti tájon vagy'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 31. pont [2016. június 14.]

 

6. melléklet III. táblázat A:17 mezőben

,,szereplő műemléki jelentőségű területen, világörökségi területen, nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén új épület'' szövegrész helyébe ,,szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintően, továbbá műemlék telkén, műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi területen új épület'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § 32. pont [2016. június 14.]

 

8. melléklet III. rész 5. pont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § v) pont [2016. június 14.]

 

8. melléklet III. rész 6. pontból

,,és tudomásulvételi'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § w) pont [2016. június 14.]

 

8. melléklet III. rész 6.2.3. alpontból

,,elbontása vagy nyilvántartott műemléki érték, műemlék'' szövegrészt hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § x) pont [2016. június 14.]

 

8. melléklet III. rész 6.2.4., 6.3. és 7.3. alpont

Hat. kív. h.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 14. § y) pont [2016. június 14.]


321/2012. (XI. 16.) Korm. r.

 
 

a területszervezési eljárásról

 
 

14/A. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 7. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]


52/2013. (II. 25.) Korm. r.

 
 

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 20. § [2017. január 1.]


118/2013. (IV. 23.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 11. pont [2016. július 1.]


121/2013. (IV. 26.) Korm. r.

 
 

az Oktatási Hivatalról

 
 

3. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 8. § [2016. július 1.]


266/2013. (VII. 11.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 
 

8. § (1) bek.-ben

,,oklevél szakirányáról'' szövegrész helyébe ,,oklevél szakirányáról továbbá az igazolt szakképzettség és a teljesített kreditszámok figyelembevételével a kérelmező számára adható jogosultságról'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. június 14.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,szintet és szakirányú felsőfokú szakképzettséget igazoló okirat'' szövegrész helyébe ,,szint'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. június 14.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,rendelkező végezhet'' szövegrész helyébe ,,rendelkező építészeti-műszaki tervező végezhet'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § c) pont [2016. június 14.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,feladata az'' szövegrész helyébe ,,feladata az Étv. és az'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § d) pont [2016. június 14.]

 

15. § (3) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. június 14.]

 

16. § (3) bek.

Helyébe lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. június 14.]

 

17. § (1) bek. b) pontban

,,az elszámolás formáját, módját,'' szövegrész helyébe ,,az elszámolás és a teljesítésigazolás formáját, módját,'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § e) pont [2016. június 14.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,dolgozza ki és a miniszter hagyja jóvá'' szövegrész helyébe ,,dolgozza ki és a miniszternek mutatja be'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § f) pont [2016. június 14.]

 

44. § (4) bek. a)-c) pontban

,,1. melléklet I. táblázat 16. pontjában'' szövegrész helyébe ,,1. mellékletben foglalt táblázat 13. pontjában'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § g) pont [2016. június 29.]


275/2013. (VII. 16.) Korm. r.

 
 

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 
 

3. § (1) bek. a) pontban

,,építési-műszaki dokumentációban'' szövegrész helyébe ,,építészeti-műszaki dokumentációban'' szövegrész lép: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 17. § [2016. június 14.]


443/2013. (XI. 27.) Korm. r.

 
 

a fémkereskedelmi tevékenységről

 
 

6. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 9. § [2016. július 1.]


487/2013. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

 
 

1-2. melléklet

Mód.: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. §, illetve 5. melléklet [2016. június 14.]


515/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kormányablakokról

 
 

1. melléklet

Mód.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. június 15.]

 

2. melléklet 4. pont

Hat. kív. h.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet 6. pont

Hat. kív. h.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet 8. pont

Hat. kív. h.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet 428. pontban

,,felhasználásának engedélyezése iránti kérelem'' szövegrész helyébe ,,felhasználására irányuló szándék bejelentése'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 10. § [2016. július 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 143/2016. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. szeptember 1.]


554/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról

 
 

1. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 21. § [2017. január 1.]


38/2014. (II. 24.) Korm. r.

 
 

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

 
 

12. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

12. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § a) pont [2016. július 1.]

 

14. § (4) bek. b) pontból

,, , vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § b) pont [2016. július 1.]

 

14. § (4) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § c) pont [2016. július 1.]

 

14. § (5) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § d) pont [2016. július 1.]

 

15. § (3) bek. a) pont ab) alpontból

,, , vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § e) pont [2016. július 1.]

 

15. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 13. § f) pont [2016. július 1.]

 

17. § (6) bek.-ben

,,(6)-(7)'' szövegrész helyébe ,,(6)'' szövegrész lép: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 12. § [2016. július 1.]


78/2014. (III. 14.) Korm. r.

 
 

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

 
 

42. § (2) bek.

Helyébe lép: 139/2016. (VI. 13.) Korm. r. 16. § [2016. július 1.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

66. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 118/2016. (VI. 6.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

124/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 118/2016. (VI. 6.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. június 15.]

 

1. melléklet C) pont táblázat A:5 mezőben

,,Klebelsberg Intézményfenntartó Központ'' szövegrész helyébe ,,Klebelsberg Központ'' szövegrész lép: 134/2016. (VI. 10.) Korm. r. 23. § [2017. január 1.]


220/2014. (VIII. 29.) Korm. r.

 
 

egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 136/2016. (VI. 13.) Korm. r. 18. § 12. pont [2016. július 1.]


255/2014. (X. 10.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

 
 

1. § f) pontban

,,Környezet és Energetikai Hatékonyság'' szövegrész helyébe ,,Környezeti és Energiahatékonysági'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 1. pont [2016. június 8.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2016. június 8.]

 

5. § 1. pontban

,,10. és 13.'' szövegrész helyébe ,,10., 13. és 15.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 2. pont [2016. június 8.]

 

5. § 20. pontban

,,10. és 13.'' szövegrész helyébe ,,10., 13. és 15.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 3. pont [2016. június 8.]

 

5. § 21. pontban

,,10. és 13.'' szövegrész helyébe ,,10., 13. és 15.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 4. pont [2016. június 8.]

 

5. § 22. pontban

,,10. és 13.'' szövegrész helyébe ,,10., 13. és 15.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 5. pont [2016. június 8.]

 

7. § 1. pontban

,,19. és 22.'' szövegrész helyébe ,,19., 22. és 23.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 6. pont [2016. június 8.]

 

7. § 12. pontban

,,18., 22. és 24.'' szövegrész helyébe ,,18. és 22-24.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 7. pont [2016. június 8.]

 

7. § 24. pontban

,,21. és 23.'' szövegrész helyébe ,,13. és 21-23.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 8. pont [2016. június 8.]

 

7. § 25. pontban

,,13., 21. és 23.'' szövegrész helyébe ,,13. és 21-23.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 9. pont [2016. június 8.]

 

7. § 27. pont után

28-29. ponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 2. § [2016. június 8.]

 

9. § 31. pont után

32. ponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 3. § [2016. június 8.]

 

9. alcímben (14. § előtt)

,,Környezet és Energetikai Hatékonyság'' szövegrész helyébe ,,Környezeti és Energiahatékonysági'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 10. pont [2016. június 8.]

 

14. §-ban

,,Környezet és Energetikai Hatékonyság'' szövegrész helyébe ,,Környezeti és Energiahatékonysági'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 11. pont [2016. június 8.]

 

15. § 14. pont után

15. ponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 4. § [2016. június 8.]

 

17/A. §

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 5. § [2016. június 8.]

 

17/B. § 7. pont f) alpont után

g) alponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 6. § [2016. június 8.]

 

17/C. § 10. pont

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. június 8.]

 

17/C. § 11. pontban

,,pont a) alpontja'' szövegrész helyébe ,,pont'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 12. pont [2016. június 8.]

 

17/C. § 13. pontban

,,4. pontja és 6. pont b) alpontja'' szövegrész helyébe ,,4. és 6. pontja'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 13. pont [2016. június 8.]

 

17/C. § 17. pontban

,,d)'' szövegrész helyébe ,,g)'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 14. pont [2016. június 8.]

 

17/C. § 20. pontban

,,a mezőgazdasági ágazatban a termelői csoport vagy szervezet tevékenysége megkezdéséhez nyújtott'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági csekély összegű'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 15. pont [2016. június 8.]

 

17/C. § 24. pontban

,,4.'' szövegrész helyébe ,,4. és 6.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 16. pont [2016. június 8.]

 

17/C. § 24. pont után

25-27. ponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2016. június 8.]

 

19. § (1) bek. b) pontban

,,48. és 49.'' szövegrész helyébe ,,48-50.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 17. pont [2016. június 8.]

 

19. § (2) bek. a) pontban

,,meghatározott akvakultúra-termékek'' szövegrész helyébe ,,meghatározott halászati és akvakultúra-termékek'' szövegrész, ,,30-66.'' szövegrész helyébe ,,30-69.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 18. pont [2016. június 8.]

 

19. § (2) bek. b) pontban

,,55-66.'' szövegrész helyébe ,,55-65.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 19. pont [2016. június 8.]

 

19. § (2) bek. g) pontban

,,49-54.'' szövegrész helyébe ,,49-54. és 67.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 20. pont [2016. június 8.]

 

19. § (3) bek.

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. június 8.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,63. és'' szövegrész helyébe ,,63. alcím és a'' szövegrész, ,,támogatás mikro-'' szövegrész helyébe ,,támogatás a 103/Q. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben mikro-'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 21. pont [2016. június 8.]

 

19. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2016. június 8.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,támogatás csak akkor'' szövegrész helyébe ,,támogatás - a 16., 17., 26-28., 41. és 43. alcím szerinti támogatás, valamint az 57. alcím szerinti támogatás a 103/H. § (1) bekezdés d) pontja szerinti elszámolható költség tekintetében nyújtandó támogatás kivételével - csak akkor'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 22. pont [2016. június 8.]

 

23/A. §

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 9. § [2016. június 8.]

 

24. § e) pontban

,,50-66.'' szövegrész helyébe ,,50-69.'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 23. pont [2016. június 8.]

 

75. § (2) bek.-ben

,,meg támogatás'' szövegrész helyébe ,,meg és nem fizethető ki támogatás'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 24. pont [2016. június 8.]

 

87. § (1) bek.-ben

,,beruházást olyan területen valósítják meg'' szövegrész helyébe ,,beruházás olyan területre irányul'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 25. pont [2016. június 8.]

 

100. § (4) bek.-ben

,,esetén nem'' szövegrész helyébe ,,esetén - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben - nem'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 26. pont [2016. június 8.]

 

50. alcím (103/A. §)

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 10. § [2016. június 8.]

 

103/C. § (1) bek. d) pont dc) alpontban

,,a da)'' szövegrész helyébe ,,a lízing kivételével a da)'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 27. pont [2016. június 8.]

 

103/C. § (1) bek. d) pont dd) alpont után

de) alponttal kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 11. § [2016. június 8.]

 

103/D. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 12. § [2016. június 8.]

 

103/N. § (8) bek.-ben

,,tanácsi irányelv'' szövegrész helyébe ,,tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv)'' szövegrész, ,,(2)-(7)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(6)'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 28. pont [2016. június 8.]

 

103/N. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 13. § [2016. június 8.]

 

103/O. § (2) bek.

Helyébe lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 14. § [2016. június 8.]

 

103/Q. § (2) bek. a) pontban

,,azon'' szövegrész helyébe ,,azon kis- és középvállalkozásnak minősülő'' szövegrész lép: 127/2016. (VI. 7.) Korm. r. 17. § 29. pont [2016. június 8.]

 

103/Q. § (2) bek. b) pontban