A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. június 1-jétől a 2017/106. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1988. évi I. tv.

 
 

a közúti közlekedésről

 
 

12. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 1. § [2017. június 23.]

 

20. § (1) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 2. § [2017. június 23.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 3. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

20. § (11) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 3. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

20. § (16) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 3. § (3) bek. [2017. szeptember 19.]

 

20. § (17) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 20. § [2017. június 23.]

 

20/A. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 4. § [2017. június 23.]

 

21. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 5. § [2017. június 23.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 6. § (1) bek. [2017. szeptember 19.]

 

21. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 6. § (2) bek. [2017. szeptember 19.]

 

21. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 6. § (3) bek. [2017. szeptember 19.]

 

21. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2017: LXIII. tv. 6. § (4) bek. [2017. szeptember 19.]

 

21. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 6. § (5) bek. [2017. szeptember 19.]

 

21. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 6. § (6) bek. [2017. szeptember 19.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,(3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(4) bekezdés'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 19. § a) pont [2017. június 23.]

 

21/K. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 7. § (1) bek. [2017. szeptember 19.]

 

21/K. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIII. tv. 7. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

21/K. § (2)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6) bek.-sel kieg.: 2017: LXIII. tv. 7. § (3) bek. [2017. június 23.]

 

21/K. § (6) bek. után

(7)-(9) bek.-sel kieg.: 2017: LXIII. tv. 7. § (4) bek. [2017. június 23.]

 

21/K. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: LXIII. tv. 7. § (5) bek. [2017. szeptember 19.]

 

21/K. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2017: LXIII. tv. 7. § (6) bek. [2017. június 23.]

 

21/L. § után

Alcímmel (21/M. §) kieg.: 2017: LXIII. tv. 8. § [2017. június 23.]

 

29/E. § után

29/F. §-sal kieg.: 2017: LXIII. tv. 9. § [2017. június 23.]

 

33. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 10. § [2017. június 23.]

 

33/C. § (1) bek. c) pont ca) alpont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 11. § [2017. június 23.]

 

44. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 12. § [2017. június 23.]

 

44/A. § (3) bek.-ben

,,A tachográf kártyák kibocsátásához tartozó nyilvántartás (a továbbiakban: tachográf kártya nyilvántartás) a'' szövegrész helyébe ,,A tachográf nyilvántartás'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 19. § b) pont [2017. június 23.]

 

47. § 31a. pont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 13. § [2017. június 23.]

 

47. § 36. pont után

37. ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 14. § [2017. június 23.]

 

48. § (3) bek. a) pont 38. pont után

39. alponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 15. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

48. § (3) bek. b) pont 4. alpont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 15. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

48. § (3) bek. b) pont 34. alpont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 15. § (3) bek. [2017. június 23.]

 

48. § (3) bek. b) pont 38. pont után

38a. alponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 15. § (4) bek. [2017. június 23.]

 

48. § (3) bek. b) pont 48. pont után

49-50. alponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 15. § (5) bek. [2017. június 23.]

 

48. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 2017: LXIII. tv. 16. § [2017. június 23.]

 

48/A. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 17. § [2017. szeptember 19.]

 

49. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 18. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

49. § (2) bek. c) pontban

,,2. cikkének (1) és (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,2. cikkének (1) és (2) bekezdése és 9. cikke'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 19. § c) pont [2017. június 23.]

 

49. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 18. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

49. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 18. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

és az azt módosító

 
 

2017. évi XV. tv.

 
 

2. §

Nem lép hatályba: 2017: LXIII. tv. 68. §


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

11. § (2) bek.-ből

,,Az ilyen ajándékozást a 17. § (1) bekezdés c), k), l), m), p), r), s) pontja alá eső ügyletek kivételével az állami adóhatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni. A bejelentésre a 91. § az irányadó.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 124. § 1. pont [2017. június 20.]

 

17. § (1) bek. h) pontban

,,földhasználat megszerzése'' szövegrész helyébe ,,földhasználat megszerzése, és annak megszüntetésével bekövetkező vagyonszerzés'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 123. § 1. pont [2017. június 20.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,alapított haszonélvezet, használat'' szövegrész helyébe ,,alapított, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezet, használat'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 123. § 2. pont [2017. június 20.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 114. § [2018. január 1.]

 

21. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 115. § [2018. január 1.]

 

23/A. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 116. § [2018. január 1.]

 

26. § (1a) bek. e) pontban

,,megszerzése'' szövegrész helyébe ,,megszerzése, és annak megszüntetésével bekövetkező vagyonszerzés'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 123. § 3. pont [2017. június 20.]

 

26. § (16) bek. b) pontban

,,87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet - HL L 214/3., 2008.8.9.) szerinti regionális beruházási támogatásnak'' szövegrész helyébe ,,107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti, sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásnak (a továbbiakban: sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás)'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 123. § 4. pont [2017. június 20.]

 

26. § (17) bek.-ben

,,regionális beruházási'' szövegrész helyébe ,,sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 123. § 5. pont [2017. június 20.]

 

26. § (18a) bek.-ben

,,vállalásáról'' szövegrész helyébe ,,fennállásáról és vállalásáról'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 123. § 6. pont [2017. június 20.]

 

26. § (19) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 117. § [2018. január 1.]

 

33. § (2) bek. 44. pontból

,,a kincstár által'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 124. § 2. pont [2017. június 20.]

 

33. § (2) bek. 48. pontban

,,bejegyzése'' szövegrész helyébe ,,bejegyzése, döntése'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 123. § 7. pont [2017. június 20.]

 

33. § (2) bek. 57. pontban

,,népi iparművészeti'' szövegrész helyébe ,,népművészeti és népi iparművészeti'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 123. § 8. pont [2017. június 20.]

 

69. §

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 118. § [2018. január 1.]

 

70-71. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 124. § 3. pont [2018. január 1.]

 

78. § (1) bek.-ben

,,a 26. § (1) bekezdése alapján'' szövegrész helyébe ,,a 26. § (1) és (1a) bekezdése alapján'' szövegrész, ,,y) pontjai'' szövegrész helyébe ,,y) pontjai, valamint a 26. § (1a) bekezdés a)-d) pontjai'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 123. § 9. pont [2017. június 20.]

 

91. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 119. § [2017. június 20.]

 

99/O. § után

99/P. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 120. § [2017. június 20.]

 

102. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 121. § [2018. január 1.]

 

103. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 122. § [2017. június 20.]

 

Melléklet IV. Cím 2. pontból

,,- az elektronikus úton benyújtott adóbevallások kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 124. § 4. pont [2017. június 20.]


1990. évi C. tv.

 
 

a helyi adókról

 
 

6. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 95. § [2017. június 20.]

 

7. § a) pontban

,,adótárgy esetében'' szövegrész helyébe ,,adótárgy (épület, épületrész, telek) esetében'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 107. § 1. pont [2018. január 1.]

 

7. § g) pont után

h)-i) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 96. § [2017. június 20.]

 

39/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 97. § [2018. január 1.]

 

40/C-40/D. §

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 98. § [2018. január 1.]

 

40/J. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 99. § [2018. január 1.]

 

41. § után

41/A. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 100. § [2017. június 20.]

 

42/B. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 101. § [2017. június 20.]

 

42/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 102. § [2017. június 20.]

 

42/D. §

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 103. § [2017. november 1.]

 

V. Fejezet

42/E. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 104. § [2018. január 1.]

 

51. § után

51/A. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 105. § [2017. június 20.]

 

52. § 7. pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 106. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

52. § 9. pontban

,,a belmagasság legalább'' szövegrész helyébe ,,a belmagasság - a padlószint (járófelület) és az afelett levő épületszerkezet (födém, tetőszerkezet) vagy álmennyezet közti távolság - legalább'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 107. § 2. pont [2018. január 1.]

 

52. § 22. pont f) alpont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 106. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

52. § 31. pont a) alpontban

,,az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye'' szövegrész helyébe ,,az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana)'' szövegrész, ,,szélerőművet (szélkereket)'' szövegrész helyébe ,,szélerőművet (szélkereket), napelem-erőművet'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 107. § 3. pont [2018. január 1.]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

39. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 1. § [2017. június 17.]

 

58. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 1. § [2017. július 1.]


1991. évi XXXIV. tv.

 
 

a szerencsejáték szervezéséről

 
 

1. § (5) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

1. § (6b) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

1. § (6c) és (7a) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

1. § (8) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

2. § (2)-(3) és (5) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

2. § (7) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

2. § (8) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

3. § (2)-(2a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 2. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

3. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 2. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az adópolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 13. pont [2017. július 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,A miniszter'' szövegrész helyébe ,,Az adópolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 14. pont [2017. július 1.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az adópolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 13. pont [2017. július 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az adópolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 13. pont [2017. július 1.]

 

7. §-ban

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (2) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 4. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (3) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (3)-(4) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (5) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (5) bek.-ben

,,az állami adóhatósággal'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatósággal'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 5. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (5) bek.-ben

,,az állami adóhatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a szerencsjáték-felügyeleti hatósághoz'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 7. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (5) bek.-ben

,,az állami adóhatósági'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatósági'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 8. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (5) bek.-ben

,,az állami adóhatóságnál'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 9. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (6) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (6) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 4. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (7) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (8) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 4. pont [2017. július 1.]

 

7/A. § (9) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

8. § (1)-(3) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,az állami adóhatóságnál'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 9. pont [2017. július 1.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 2017: LXXII. tv. 3. § [2017. július 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,az állami adóhatóságot'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóságot'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 10. pont [2017. július 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

11. § (1), (10a) és (11) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

11. § (10a) és (11) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

12. § (5)-(6) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

13. § (2)-(3), (5) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

13. § (5)-(7) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

13. § (7) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

13/B. §-ban

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,A miniszter'' szövegrész helyébe ,,Az adópolitikáért felelős miniszter a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 15. pont [2017. július 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 6. pont [2017. július 1.]

 

18. §-ban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatóságnál'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 9. pont [2017. július 1.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,az állami adóhatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnak'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 11. pont [2017. július 1.]

 

24. § (1) és (4) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

27. § (1), (3)-(4) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

27. § (8) bek.-ben

,,A miniszter'' szövegrész helyébe ,,Az adópolitikáért felelős miniszter a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 15. pont [2017. július 1.]

 

27. § (12) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az adópolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 13. pont [2017. július 1.]

 

28. § (3)-(4) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

28/A. § (7) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

29/A. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

29/A. § (3) bek.-ben

,,az állami adóhatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 6. pont [2017. július 1.]

 

29/A. § (3)-(4) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

29/B. § (9) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

29/B. § (9)-(10) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

29/B. § (12) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

29/F. § (3)-(4) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

29/F. § (4) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

29/G. § (1) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

29/G. § (3) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

29/G. § (4) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

29/I. § (1) bek. h) pontban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

29/J. §-ban

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

29/J. § (1) bek. c) pontban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

29/K. § (1) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

29/K. § (1) bek.-ben

,,az állami adóhatóságoz'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 12. pont [2017. július 1.]

 

29/L. § (2) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

29/N. § (1) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

29/O. § (1) bek. a) pontban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

29/Q. §-ban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

30/A. § (1) és (3) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

33/A. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36. § (2)-(3) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 4. pont [2017. július 1.]

 

36. § (2)-(3a) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

36. § (3a) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36. § (3b) bek.-ben

,,az állami adóhatósággal'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatósággal'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 5. pont [2017. július 1.]

 

36. § (3c) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36. § (3c) és (3e) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 4. pont [2017. július 1.]

 

36/B. §-ban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

36/B. §-ban

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36/C. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36/D. § (1) bek.-ben

,,az állami adóhatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 6. pont [2017. július 1.]

 

36/D. § (3) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

36/D. § (4) bek.-ben

,,az állami adóhatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 6. pont [2017. július 1.]

 

36/E. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36/E. § (2)-(3) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

36/E. § (3) bek.-ben

,,az állami adóhatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 6. pont [2017. július 1.]

 

36/F. § (1), (3) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36/F. § (3) bek.-ben

,,az állami adóhatóságot'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóságot'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 10. pont [2017. július 1.]

 

36/F. § (4) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36/F. § (4)-(5) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 2. pont [2017. július 1.]

 

36/F. § (9) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36/G. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36/G. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

36/G. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 4. § [2017. július 1.]

 

36/H. § (1) és (3) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36/I. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

36/J. §-ban

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 3. pont [2017. július 1.]

 

36/K. §-ban

,,Az adópolitikáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,Az adópolitikáért felelős miniszter a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszterrel'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 16. pont [2017. július 1.]

 

36/L. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 5. § [2017. július 1.]

 

36/L. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

37. § 9. és 14. pontban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

38. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 6. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

38. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,a miniszter, hogy'' szövegrész helyébe ,,az adópolitikáért felelős miniszter, hogy a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 17. pont [2017. július 1.]

 

38. § (2) bek. g) és i) pontban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 7. § 1. pont [2017. július 1.]

 

38. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 6. § (2) bek. [2017. július 1.]


1991. évi LXXXII. tv.

 
 

a gépjárműadóról

 
 

,,Az adó megállapítása és kezelése'' alcím

9/A. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 108. § [2018. január 1.]

 

18. § 10. pontban

,,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény'' szövegrész helyébe ,,az állam, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 109. § [2018. január 1.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

79/D. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 1. § [2017. június 17.]

 

93. § után

93/A. §-sal kieg.: 2017: LXX. tv. 2. § [2017. június 17.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

19/B. § után

19/C. §-sal kieg.: 2017: XCIV. tv. 1. § [2017. szeptember 1.]


1993. évi II. tv.

 
 

a földrendező és a földkiadó bizottságokról

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,[Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk) 685. § b) pontja]'' szövegrész helyébe ,,[a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja]'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 4. § [2017. június 23.]

 

12/H. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 1. § [2017. június 23.]

 

A közös tulajdon megszüntetésének külön szabályai alcím

12/M. §-sal kieg.: 2017: LVIII. tv. 2. § [2017. június 23.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 2017: LVIII. tv. 3. § [2017. június 23.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

4. § (1) bek. a) pont aa) alpontból

,,a Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 12. § (3) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

4. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 2. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

4. § (1a) bek. 10. pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 2. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

4. § (1a) bek. 12. pont után

13. ponttal kieg.: 2017: XCV. tv. 1. § [2018. január 1.]

 

4. § (1c) bek.-ben

,,egészségbiztosítási'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (1) bek. a) pont [2017. július 12.]

 

17. § (8) bek.-ben

,,álláskeresési támogatás'' szövegrész helyébe ,,álláskeresési ellátás'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (3) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,pénzforgalmi számla számára és a pénzforgalmi'' szövegrész helyébe ,,fizetési számla számára és a fizetési'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (3) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

24/B. §-ban

,,szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,szolgálatnak és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (1) bek. b) pont [2017. július 12.]

 

32/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 8. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

32/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 8. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

33. § (1) bek. d)-e) pontban

,,álláskeresési támogatás'' szövegrész helyébe ,,álláskeresési ellátás'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (3) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

33. § (1) bek. e) pontban

,,álláskeresési támogatásra'' szövegrész helyébe ,,álláskeresési ellátásra'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (3) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

33. § (4) bek. a) pontban

,,álláskeresési támogatás'' szövegrész helyébe ,,álláskeresési ellátás'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (3) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

33. § (4a) bek.-ben

,,álláskeresési támogatás'' szövegrész helyébe ,,álláskeresési ellátás'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (3) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

33. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 2. § [2018. január 1.]

 

34. § (1) bek. e) pontban

,,álláskeresési támogatásban'' szövegrész helyébe ,,álláskeresési ellátásban'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (3) bek. e) pont [2018. január 1.]

 

34. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: XCV. tv. 3. § [2018. január 1.]

 

37. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

50. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 10. § [2018. január 1.]

 

58/A. § (2b) bek. a) pontban

,,fenntartott'' szövegrész helyébe ,,fenntartott vagy általa a 91. § (3) bekezdése alapján más fenntartónak átadott'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (1) bek. c) pont [2017. július 12.]

 

58/A. § (2b) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: XCV. tv. 4. § (1) bek. [2017. július 12.]

 

58/A. § (2c) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 12. § (1) bek. a) pont [2017. július 12.]

 

58/A. § (2f) bek.

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 4. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

58/A. § (2f) bek.-ben

,,tekintettel kérik, és a fenntartóváltás'' szövegrész helyébe ,,vagy fenntartók közötti szolgáltatás, ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladatmutató átadásra tekintettel kérik, és a fenntartóváltás vagy átadás'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (1) bek. d) pont [2017. július 12.]

 

58/A. § (2g) bek.

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 4. § (3) bek. [2017. július 12.]

 

58/A. § (2h) bek.-ből

,,és fejlesztő foglalkoztatás'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 12. § (1) bek. b) pont [2017. július 12.]

 

58/A. § (2j) bek. után

(2k) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 4. § (4) bek. [2017. július 12.]

 

65/E. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 5. § [2017. július 12.]

 

68. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 6. § [2017. szeptember 1.]

 

92. § (1) bek. b) pontban

,,szerinti'' szövegrész helyébe ,,szerinti vagy az erre kijelölt'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (1) bek. e) pont [2017. július 12.]

 

92/D. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 7. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

92/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 7. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

92/E. § (2) bek.-ből

,,szakvizsgáztatásának,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 12. § (3) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

92/F. § (1) bek. e) pontban

,,továbbképzés'' szövegrész helyébe ,,továbbképzés, vezetőképzés'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (3) bek. f) pont [2018. január 1.]

 

92/H. §-ban

,,szakvizsgáztatást'' szövegrész helyébe ,,vezetőképzést'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (3) bek. g) pont [2018. január 1.]

 

92/I. §

Hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 12. § (3) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

94/C. § (3) bek. b) pontban

,,megjelölését)'' szövegrész helyébe ,,megjelölését), szakápolási központ esetén a szakápolás határidejét'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (2) bek. a) pont [2017. szeptember 1.]

 

99/D. § (2) bek.-ből

,,a befogadás,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 12. § (1) bek. c) pont [2017. július 12.]

 

112. § (3) bek.-ből

,,a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, illetve a felülvizsgálat eredménye szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 12. § (1) bek. d) pont [2017. július 12.]

 

112. § (6) bek.-ből

,,a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, illetve a felülvizsgálat eredményének figyelembevételével'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 12. § (1) bek. e) pont [2017. július 12.]

 

113. §

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 8. § [2017. július 12.]

 

113/A. § a) pont

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 9. § [2017. július 12.]

 

115. § (1) bek.-ben

,,is szolgáltatásonként'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 11. § (2) bek. b) pont [2017. szeptember 1.]

 

132. § (1) bek. o) pont

Hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 12. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

139. § után

139/A. §-sal kieg.: 2017: XCV. tv. 10. § [2017. július 12.]

 

140/N. § után

140/O. §-sal kieg.: 2017: LXXII. tv. 11. § [2018. január 1.]


1993. évi XLVIII. tv.

 
 

a bányászatról

 
 

26/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 1. § [2017. június 24.]

 

26/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 2. § [2017. június 24.]

 

26/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 3. § [2017. június 24.]

 

,,A bányászati és a gázipari tevékenység biztonsága és üzemi felügyelete'' alcím

34/A. §-sal kieg.: 2017: LXXV. tv. 4. § [2017. június 24.]

 

36. § (5a) bek.-ben

,,2018.'' szövegrész helyébe ,,2019.'' szövegrész, ,,2030.'' szövegrész helyébe ,,2031.'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 12. § [2017. június 17.]

 

41/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 5. § [2017. június 24.]

 

43/B. § (3a) bek.-ben

,,bányafelügyelet'' szövegrész helyébe ,,bányafelügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatal'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 8. § a) pont [2017. június 24.]

 

49. § 49. pontban

,,öt éven belül'' szövegrész helyébe ,,5 éven, közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulás esetében 10 éven belül'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 8. § b) pont [2017. június 24.]

 

50/A. § (1) bek. 17. pont

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 6. § (1) bek. [2017. június 24.]

 

50/A. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 6. § (2) bek. [2017. június 24.]

 

50/A. § (2) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2017: LXXV. tv. 6. § (3) bek. [2017. június 24.]

 

50/F. § után

50/G. §-sal kieg.: 2017: LXXV. tv. 7. § [2017. június 24.]


1993. évi LXXVIII. tv.

 
 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

 
 

3. § (6) bek.-ben

,,kulturális örökség védelméért felelős'' szövegrész helyébe ,,kultúráért felelős'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 1. § [2017. július 8.]

 

87. § (3) bek.-ben

,,kulturális örökség védelméért felelős'' szövegrész helyébe ,,kultúráért felelős'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 1. § [2017. július 8.]


1993. évi XCIII. tv.

 
 

a munkavédelemről

 
 

87. § 9. pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 3. § [2017. július 1.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

49/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 1. § [2017. július 1.]


1994. évi XXXIV. tv.

 
 

a Rendőrségről

 
 

1. § (2) bek. 1. pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 1. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

1. § (2) bek. 1. pont után

1a. ponttal kieg.: 2017: XCIII. tv. 1. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

1. § (2) bek. 6. pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 1. § (3) bek. [2018. július 1.]

 

1. § (2) bek. 6. pont után

6a. ponttal kieg.: 2017: XCIII. tv. 1. § (4) bek. [2018. július 1.]

 

,,A Rendőrség feladata'' alcím

2/A. §-sal kieg.: 2017: XCIII. tv. 2. § [2018. július 1.]

 

7. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 3. § [2018. július 1.]

 

7. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 4. § [2018. július 1.]

 

7/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 5. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

7/B. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény)'' szövegrész helyébe ,,az 1978. évi IV. törvény'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § a) pont [2018. július 1.]

 

7/B. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.)'' szövegrész helyébe ,,a Btk.-ban'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § b) pont [2018. július 1.]

 

7/B. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § a) pont [2018. július 1.]

 

7/C. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § b) pont [2018. július 1.]

 

7/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 017: XCIII. tv. 5. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

7/D. § előtti ,,A feljelentés elutasítása vagy a nyomozás megszüntetése a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv tagjával szemben'' alcím

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § c) pont [2018. július 1.]

 

7/D. §

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 6. § [2018. július 1.]

 

7/E. § (1) bek.-ből

,,A terrorizmust elhárító szerv nem gyakorol nyomozóhatósági jogkört.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § d) pont [2018. július 1.]

 

7/E. § (1) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 7. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

7/E. § (1) bek. a) pont ab)-ac) alpont

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § e) pont [2018. július 1.]

 

7/E. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 7. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

7/E. § (1) bek. e) pontban

,,értékeli'' szövegrész helyébe ,,értékeli, ellenőrzi'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § c) pont [2018. július 1.]

 

7/E. § (2)-(6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7) bek.-sel kieg.: 2017: XCIII. tv. 8. § [2018. július 1.]

 

7/F. § (2) bek.-ben

,,bűncselekményre utaló információ'' szövegrész helyébe ,,bűncselekményre utaló, vagy személyi védelem ellátásával, Védelmi Program előkészítésével és végrehajtásával, illetve személybiztosítási és létesítményvédelmi feladattal összefüggő információ'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § d) pont [2018. július 1.]

 

29. § (6) bek.-ből

,,elkövetésének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § f) pont [2018. július 1.]

 

42. § (6) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 9. § [2018. július 1.]

 

44. § (1) bek. c) pontból

,,elkövetésének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § f) pont [2018. július 1.]

 

45. § (2) bek.-ből

,,elkövetésének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § f) pont [2018. július 1.]

 

46/A. §-ban

,,68/A. §'' szövegrész helyébe ,,75/J. §'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § e) pont [2018. július 1.]

 

46/B. §-ban

,,rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési és bűnfelderítési célból'' szövegrész helyébe ,,rendőrség e törvényben meghatározott bűnmegelőzési feladatai ellátása céljából, illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § f) pont [2018. július 1.]

 

VII. Fejezet (63-75/L. §)

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 10. § [2018. július 1.]

 

77. § (1) bek. a) pontban

,,bűnmegelőzési, felderítési, bűnüldözési'' szövegrész helyébe ,,bűnmegelőzési és bűnüldözési'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § g) pont [2018. július 1.]

 

77. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: XCIII. tv. 11. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

78. § (3) bek.-ből

,,bűnfelderítési,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § g) pont [2018. július 1.]

 

85. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 11. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

85. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 11. § (3) bek. [2018. július 1.]

 

87. § (1) bek.-ből

,,nyomozása,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § h) pont [2018. július 1.]

 

91/A. § (1) bek. c) pontból

,,elkövetésének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § i) pont [2018. július 1.]

 

91/A. § (1) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § j) pont [2018. július 1.]

 

91/A. § (1) bek. j) pontban

,,a rendőrséggel'' szövegrész helyébe ,,az e tv. vagy a büntetőeljárásról szóló tv. alapján a rendőrséggel'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § h) pont [2018. július 1.]

 

91/A. § (1) bek. k) pontból

,,elkövetésének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § i) pont [2018. július 1.]

 

91/A. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2017: XCIII. tv. 11. § (4) bek. [2018. július 1.]

 

91/A. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(1)-(1b) bekezdés'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § i) pont [2018. július 1.]

 

91/C. § (2) bek.-ben

,,a bűnüldözési feladatai ellátása céljából - körözési eljárás során, illetőleg lakhelyelhagyási tilalom, házi őrizet elrendelése vagy biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése esetén, továbbá nemzetközi kötelezettségvállalás alapján - jelzés'' szövegrész helyébe ,,körözési eljárás során, illetve lakhelyelhagyási tilalom, házi őrizet elrendelése vagy biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás során, továbbá nemzetközi kötelezettségvállalás alapján jelzés'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § j) pont [2018. július 1.]

 

91/C. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XCIII. tv. 11. § (5) bek. [2018. július 1.]

 

91/M. § (3a) bek.-ben

,,bűncselekmény elkövetésének lehetséges gyanúja'' szövegrész helyébe ,,bűncselekményre vonatkozó információ feltárása'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § k) pont [2018. július 1.]

 

97. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: XCIII. tv. 11. § (6) bek. [2018. július 1.]

 

97. § (1) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2017: XCIII. tv. 11. § (7) bek. [2018. július 1.]

 

100. § (1) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2017: XCIII. tv. 11. § (8) bek. [2018. július 1.]

 

100. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 14. § k) pont [2018. július 1.]

 

101. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 11. § (9) bek. [2018. július 1.]

 

101. § (3) bek.-ben

,,módszerei alkalmazásának'' szövegrész helyébe ,,módszerei, illetve a leplezett eszközök rendőrség általi alkalmazásának, valamint a speciális kiadások felhasználásának'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § l) pont [2018. július 1.]

 

101. § (4) bek.-ben

,,7/E. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,63. § (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 13. § m) pont [2018. július 1.]

 

103. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: XCIII. tv. 11. § (10) bek. [2018. július 1.]

 

103/A. §

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 12. § [2018. július 1.]


1994. évi XLII. tv.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

 
 

2. § (1a)-(1c) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 13. § (1) bek. [2017. június 17.]

 

2. § (1c) bek. után

(1d)-(1e) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 13. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

6. § (4a) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 14. § [2017. június 17.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 3. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

32. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 3. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 4. § [2017. június 23.]

 

34/A. § (2) bek.-ben

,,50%-a'' szövegrész helyébe ,,35%-a'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 16. § 1. pont [2018. január 1.]

 

34/A. § (3) bek.-ben

,,500 000 Ft'' szövegrész helyébe ,,400 000 Ft'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 16. § 2. pont [2018. január 1.]

 

47. § (2) bek.-ből

,,a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások és a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok nyilvántartását vezető hivatalt,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 11. § a) pont [2017. június 23.]

 

64. § (3) bek.-ben

,,Vht. 165. § (1) bekezdés a)-g) pontja'' szövegrész helyébe ,,Vht. 165. § (1) bekezdés a)-h) pontja'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 17. § a) pont [2018. július 1.]

 

78. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 15. § [2017. június 17.]

 

79/G. § (1) bek.-ből

,,, továbbá az adós által bizalmi vagyonkezelőre ruházott kezelt vagyonok, vagy bizalmi vagyonkezelővel szembeni kedvezményezettkénti juttatáshoz való jogának'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 11. § b) pont [2017. június 23.]

 

115. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 5. § [2017. június 23.]

 

132/A. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 11. § c) pont [2017. június 23.]

 

132/F. § (6) bek.-ből

,,az utolsó vételi ajánlat megtételét követő ötödik perc végéig'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 11. § d) pont [2017. június 23.]

 

139. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 6. § [2017. június 23.]

 

145/B. §-ból

,,az utolsó vételi ajánlat megtételét követő ötödik perc végéig'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 11. § d) pont [2017. június 23.]

 

158. § (5) bek.-ből

,,az utolsó átvételi ajánlat megtételét követő ötödik perc végéig'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 11. § e) pont [2017. június 23.]

 

165. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 15. § [2018. július 1.]

 

170. § (1) bek.-ben

,,165. § (1) bekezdés d)-g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,165. § (1) bekezdés d)-h) pontjában'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 17. § b) pont [2018. július 1.]

 

210/F. § (7) bek.-ben

,,165. § a)-c) pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,165. § (1) bek. a)-d) pontjában'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 17. § c) pont [2018. július 1.]

 

240/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 7. § [2017. június 23.]

 

241. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 8. § [2017. június 23.]

 

243. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 9. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

243. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 9. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

306/X. § után

306/Y. §-sal kieg.: 2017: XCIII. tv. 16. § [2018. július 1.]

 

306/Y. § után

306/Z. §-sal kieg.: 2017: LXI. tv. 10. § [2017. június 23.]


1994. évi LXXI. tv.

 
 

a választottbíráskodásról

 
 

Hat. kív. h.: 2017: LX. tv. 69. § a) pont [2018. január 1.]


1995. évi XXXIII. tv.

 
 

a találmányok szabadalmi oltalmáról

 
 

115/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 17. § [2017. június 17.]

 

115/G. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: LXXII. tv. 18. § [2017. június 17.]

 

115/H. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 19. § [2017. június 17.]

 

117/B. § után

Alcímmel (117/C. §) kieg.: 2017: LXXII. tv. 20. § [2017. június 17.]


1995. évi LXVI. tv.

 
 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 
 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 2. § (1) bek. [2017. július 8.]

 

5. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXVII. tv. 2. § (2) bek. [2017. július 8.]

 

19. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: XCIV. tv. 2. § [2017. július 5.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

3. § 86. pont után

87. ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 1. § [2018. január 1.]

 

4. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 2. § [2018. január 1.]

 

9. § (6) bek.-ben

,,munkabér'' szövegrész helyébe ,,munkabér és a magánszemély által igényelt támogatás'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 10. § 1. pont [2017. július 19.]

 

28. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 3. § [2017. június 20.]

 

50. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 4. § [2017. június 20.]

 

57/A. § (2) bek.-ben

,,lévő egy'' szövegrész helyébe ,,lévő, legfeljebb három'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 10. § 2. pont [2018. január 1.]

 

63. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 5. § [2017. július 19.]

 

63. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 11. § 1. pont [2017. június 20.]

 

65. § (1) bek. c) pontban

,,1,18-szorosa, vagy - ha a kamatjövedelmet egészségügyi hozzájárulás is terheli - 1,27-szerese'' szövegrész helyébe ,,1,18-szorosa'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 10. § 3. pont [2017. június 20.]

 

66. § (1) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 6. § [2017. június 20.]

 

70. § (4) bek. b) pont után

c)-d) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 7. § [2017. július 19.]

 

81. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 11. § 2. pont [2017. június 20.]

 

83/A. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 11. § 3. pont [2017. június 20.]

 

91. § után

92. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 8. § [2017. június 20.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2017: LXXXIX. tv. 4. §, illetve 1. melléklet [2017. július 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód: 2017: LXXVII. tv. 9. § 1. pont, illetve 1. melléklet [2017. június 20., illetve 1. melléklet 1. pont és 9-11. pont 2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód: 2017: LXXVII. tv. 9. § 2. pont, illetve 2. melléklet [2017. június 20.]

 

3. sz. melléklet I. Jellemzően előforduló költségek fejezet 17. pontban

,,Igazolás nélkül elszámolható költségek'' szövegrész helyébe ,,Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 10. § 4. pont [2017. június 20.]

 

3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezet 6. pontban

,,saját személygépkocsi'' szövegrész helyébe ,,saját személygépkocsi (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit is)'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 10. § 5. pont [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet IV. A járművek költsége fejezet 1. pontban

,,a házastárs tulajdonát képező, illetve a házastárs által'' szövegrész helyébe ,,a közeli hozzátartozó tulajdonát képező vagy a közeli hozzátartozó által'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 10. § 6. pont [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet IV. A járművek költsége fejezet 9. pontban

,,a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel'' szövegrész helyébe ,,a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 10. § 7. pont [2018. január 1.]

 

11. sz. melléklet III. A járművek költsége fejezet 1. pontban

,,a házastárs tulajdonát képező, illetve a házastárs által'' szövegrész helyébe ,,a közeli hozzátartozó tulajdonát képező vagy a közeli hozzátartozó által'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 10. § 8. pont [2018. január 1.]

 

11. sz. melléklet III. A járművek költsége fejezet 12. pontban

,,a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel'' szövegrész helyébe ,,a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 10. § 9. pont [2018. január 1.]

 

11. sz. melléklet IV. A jövedelem megállapításakor költségként figyelembe nem vehető kiadások fejezet 9. pontban

,,és egészségbiztosítási járulék'' szövegrész helyébe ,,, egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 10. § 10. pont [2018. január 1.]


1995. évi CXXV. tv.

 
 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

 
 

8. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 18. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

8. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 18. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,titkos információgyűjtésre, illetve a titkos adatszerzésre felhatalmazott'' szövegrész helyébe ,,titkos információgyűjtés folytatására, illetve a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 26. § a) pont [2018. július 1.]

 

8/A. § (3) bek. i) pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 19. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

14. § (4) bek. g) pontban

,,a titkos információgyűjtésre jogosult egyéb szervezetek'' szövegrész helyébe ,,a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított egyéb szervek'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 26. § b) pont [2018. július 1.]

 

44. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XCIII. tv. 19. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

52/H. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 19. § (3) bek. [2018. július 1.]

 

52/J. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 19. § (4) bek. [2018. július 1.]

 

53. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XCIII. tv. 19. § (5) bek. [2018. július 1.]

 

54. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 20. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

54. § (1) bek. i) pontban

,,eszközökkel'' szövegrész helyébe ,,eszközzel'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 26. § c) pont [2018. július 1.]

 

54. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 20. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

54. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 21. § [2018. július 1.]

 

55. §

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 22. § [2018. július 1.]

 

56. §

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 23. § [2018. július 1.]

 

58. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: XCIII. tv. 24. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

61. § előtti ,,A titkos információgyűjtésre és a titkos adatszerzésre vonatkozó egyéb szabályok'' alcím

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 24. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

61. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 24. § (3) bek. [2018. július 1.]

 

61. § (2) bek.-ben

,,titkos információgyűjtés, illetve titkos adatszerzés'' szövegrész helyébe ,,titkos információgyűjtés, illetve a leplezett eszközök alkalmazásának'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 26. § d) pont [2018. július 1.]

 

61. § (3) bek. c) pontban

,,az adott ügyben alkalmazott titkos információgyűjtés, illetve titkos adatszerzés eszközeinek és módszereinek'' szövegrész helyébe ,,a titkos információgyűjtés, illetve a leplezett eszközök alkalmazása során igénybe vett eszközök és módszerek'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 26. § e) pont [2018. július 1.]

 

61. § (4) bek.-ben

,,titkos információgyűjtést, illetve a titkos adatszerzést'' szövegrész helyébe ,,titkos információgyűjtést, illetve a leplezett eszközök alkalmazásának végrehajtását'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 26. § f) pont [2018. július 1.]

 

63. § előtti ,,A titkos információgyűjtéssel kapcsolatos sajátos gazdálkodási szabályok'' alcím

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 24. § (4) bek. [2018. július 1.]

 

74. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: XCIII. tv. 24. § (5) bek. [2018. július 1.]

 

74. § d) pont

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 27. § [2018. július 1.]

 

77. § (1) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 25. § [2018. július 1.]


1996. évi XX. tv.

 
 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 
 

10/A. § (2) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 43. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

10/A. § (5) bek.-ben

,,A (2) bekezdés c)-j) és l) pontja szerinti'' szövegrész helyébe ,,A (2) bekezdés c)-j), l) és p) pontja szerinti'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 44. § [2017. június 16.]

 

10/A. § (6) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 43. § (2) bek. [2017. június 16.]


1996. évi LVII. tv.

 
 

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

 
 

86. § (2) bek. után

(2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 21. § [2017. június 17.]

 

93/A. § után

93/B. §-sal kieg.: 2017: LXXII. tv. 22. § [2017. június 17.]


1996. évi LXXV. tv.

 
 

a munkaügyi ellenőrzésről

 
 

1. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 5. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

1. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 5. § (2) bek. [2018. január 2.]

 

1. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 5. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 5. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

3/B. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 5. § (5) bek. [2018. január 2.]

 

3/B. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 5. § (6) bek. [2018. január 2.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 2017: LXXXIX. tv. 5. § (7) bek. [2018. január 2.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

4. § 5. pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 12. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

4. § 10b. pont után

10c. ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 12. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

4. § 11. pont g) alpontban

,,külföldi személy abban'' szövegrész helyébe ,,külföldi személy (ideértve a belföldi illetőségű adózó külföldi telephelyét is) abban'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 23. § 1. pont [2017. június 20.]

 

4. § 11. pont h) pont után

i) alponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 12. § (3) bek. [2017. június 20.]

 

4. § 30. pont a) alpontból

,,és abból legalább egy fő a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerinti kutató-fejlesztőnek minősül,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 24. § [2017. június 20.]

 

4. § 33. pont d) alpontban

,,alapot,'' szövegrész helyébe ,,alapot, nyugdíjalapot,'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 23. § 2. pont [2017. június 20.]

 

4. § 40. pont után

40a-40b. ponttal kieg.: 2017: LXXIII. tv. 1. § (1) bek. [2017. június 17.]

 

4. § 41. pont

Helyébe lép: 2017: LXXIII. tv. 1. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

4. § 43/a. pont

Helyébe lép: 2017: LXXIII. tv. 1. § (3) bek. [2017. június 17.]

 

6. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 13. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 13. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

6. § (6) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 6. § [2017. július 1.]

 

7. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 14. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

7. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 14. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

7. § (29) bek. után

(30) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 14. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

7. § (30) bek. után

(31)-(32) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 14. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

8. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 15. § [2017. június 20.]

 

15. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 16. § [2017. június 20.]

 

18/C. § (9) bek. után

(9a)-(9b) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 17. § [2018. január 1.]

 

18/D. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 18. § [2018. január 1.]

 

22/C. § (1) bek. b) pont bb) alpontban

,,költségek támogatására'' szövegrész helyébe ,,költségek támogatására - kivéve, ha a látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz -'' szövegrész lép: 2017: LXXIII. tv. 6. § (1) bek. 1. pont [2017. június 17.]

 

22/C. § (1) bek. d) pont df) alpontban

,,költségek támogatására'' szövegrész helyébe ,,költségek támogatására - kivéve, ha a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány hivatásos sportolót alkalmaz -'' szövegrész lép: 2017: LXXIII. tv. 6. § (2) bek. 1. pont [2017. június 17.]

 

22/C. § (1) bek. d) pontból

,,közhasznú'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXIII. tv. 6. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

22/C. § (3a) bek. a) pontból

,,közhasznú'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXIII. tv. 6. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

22/C. § (4a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4a) bek. után (4b) bek.-sel kieg.: 2017: LXXIII. tv. 2. § (1) bek. [2017. június 17.]

 

22/C. § (5) bek. h) pontból

,,közhasznú'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXIII. tv. 6. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

22/C. § (5) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2017: LXXIII. tv. 2. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

22/C. § (6a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXIII. tv. 2. § (3) bek. [2017. június 17.]

 

22/C. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXIII. tv. 2. § (4) bek. [2017. június 17.]

 

22/E. § (6) bek.-ben

,,az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól szóló kormányrendelet'' szövegrész helyébe ,,az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 23. § 3. pont [2017. június 20.]

 

22/E. § (8) bek. b) pontban

,,az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól szóló kormányrendeletben'' szövegrész helyébe ,,az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló kormányrendeletben'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 23. § 4. pont [2017. június 20.]

 

24/A. § (9) bek.-ben

,,22/C. § (4) és (4a) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,22/C. § (4), (4a) és (4b) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: LXXIII. tv. 6. § (1) bek. 3. pont [2017. június 17.]

 

24/A. § (12) bek.-ből

,,közhasznú'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXIII. tv. 6. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

24/A. § (19)-(20) bek.-ben

,,22/C. § (4) és (4a) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,22/C. § (4), (4a) és (4b) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: LXXIII. tv. 6. § (1) bek. 3. pont [2017. június 17.]

 

24/A. § (20) bek.-ben

,,22/C. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában'' szövegrész helyébe ,,22/C. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, (1) bekezdés b) pont bd) és bf) alpontjában, (1) bekezdés c) pont cb), cd) és ce) alpontjában, valamint (1) bekezdés d) pont dc) és de) alpontjában'' szövegrész lép: 2017: LXXIII. tv. 6. § (1) bek. 4. pont [2017. június 17.]

 

24/A. § (20) bek.-ből

,,közhasznú'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXIII. tv. 6. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

26/A. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 19. § [2017. július 19.]

 

29/A. § (53) bek. után

(54)-(55) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 20. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

29/A. § (55) bek. után

(56) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 20. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

29/A. § (56) bek. után

(57) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 20. § (3) bek. [2017. július 19.]

 

29/A. § (57) bek. után

(58)-(59) bek.-sel kieg.: 2017: LXXIII. tv. 3. § [2017. június 17.]

 

29/Q. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXIII. tv. 4. § [2017. június 17.]

 

30. § (13) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 21. § [2017. június 20.]

 

30/F. § után

30/G. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 22. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

30/G. § után

30/H. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 22. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

30/H. § után

30/I. §-sal kieg.: 2017: LXXIII. tv. 5. § [2017. június 17.]


1996. évi CXIII. tv.

 
 

a lakástakarékpénztárakról

 
 

12. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 2. § [2017. július 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,huszonöt'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 3. § a) pont [2017. július 1.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,hetvenöt'' szövegrész helyébe ,,kilencven'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 3. § b) pont [2017. július 1.]


1996. évi CXVI. tv.

 
 

az atomenergiáról

 
 

2. § 53. pontban

,,kiszolgáló épületek, és azon építmények'' szövegrész helyébe ,,kiszolgáló épületek és a nukleáris biztonság szempontból sajátos építmények'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 16. § a) pont [2017. június 24.]

 

6/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXXV. tv. 9. § [2017. június 24.]

 

6/C. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXXV. tv. 10. § [2017. június 24.]

 

6/C. § (3) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 42-43. §-ában'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 23-24. §-ában'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 16. § b) pont [2018. január 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 11. § [2017. június 24.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,szerint'' szövegrész helyébe ,,, valamint a radioaktívhulladék-tároló esetében a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységéről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: TBSZ. Kr.) szerint'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 16. § c) pont [2017. június 24.]

 

16. § (7) bek.-ben

,,közegészségügyi feladatai ellátása céljából,'' szövegrész helyébe ,,közegészségügyi feladatai ellátása céljából, a nukleárisbaleset-elhárításra jogszabály alapján kijelölt országos és területi szervek a rendkívüli események kezelésére való felkészülés céljából,'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 16. § d) pont [2017. június 24.]

 

16/C. § (3) bek. b) pontban

,,16/A. § (2) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjaiban meghatározott személyes adatokat;'' szövegrész helyébe ,,a munkavállaló természetes személyazonosító adatait és állampolgárságát;'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 16. § e) pont [2017. június 24.]

 

17. § (2) bek. 43. pont után

44. ponttal kieg.: 2017: LXXV. tv. 12. § (1) bek. [2017. június 24.]

 

17. § (8a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 12. § (2) bek. [2017. június 24.]

 

65. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXV. tv. 17. § [2018. február 5.]

 

66/D. § után

66/E. §-sal kieg.: 2017: LXXV. tv. 13. § [2017. június 24.]

 

67. § d) pont dh) alpont

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 14. § (1) bek. [2017. június 24.]

 

67. § w) pont

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 14. § (2) bek. [2017. június 24.]

 

71. § után

72. §-sal kieg.: 2017: LXXV. tv. 15. § [2017. június 24.]


1996. évi CXXVI. tv.

 
 

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,a 100 forintot'' szövegrész helyébe ,,az 1000 forintot'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 140. § [2017. június 20.]

 

4. § (1) bek. d) pont 4. alpont

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 141. § 1. pont [2017. június 20.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 135. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

5. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 135. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

5. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 135. § (3) bek. [2017. június 20.]

 

5. § (5) bek.-ből

,,adóazonosító jelével ellátott,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 141. § 2. pont [2017. június 20.]

 

6/C. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 136. § [2017. június 20.]

 

8/D. § után

8/E. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 137. § [2017. június 20.]

 

8/E. § után

8/F. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 138. § [2017. június 20.]

 

8/F. § után

8/G. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 139. § [2017. június 20.]


1997. évi XXX. tv.

 
 

a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

 
 

8. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 4. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

8. § (5a) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 4. § (2) bek. [2017. július 1.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

11. § (1a) bek.-ben

,,minisztérium honlapján közzétett egységes elvek és módszertan'' szövegrész helyébe ,,minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett egységes elvek és módszertan (a továbbiakban: gyermekbántalmazás elleni módszertan)'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 24. § (2) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

11. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 13. § [2018. január 1.]

 

11/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 14. § [2017. július 12.]

 

11/A. § (4) bek.-ben

,,miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 24. § (2) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

15. § (9) bek. után

(9a)-(9b) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 15. § [2018. január 1.]

 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 23. § [2018. január 1.]

 

29. § (3) bek.-ben

,,a ,,szerinti'' szövegrész helyébe ,,szerinti vagy az erre kijelölt'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 24. § (1) bek. a) pont [2017. július 12.]

 

51. § (2) bek.-ben

,,tizenkét férőhelyes'' szövegrész helyébe ,,tizenegy férőhelyes'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 24. § (1) bek. b) pont [2017. július 12.]

 

51. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 16. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

51. § (15) bek. után

(16) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 16. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

66. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 17. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

66. § (3) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: XCV. tv. 17. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

66/B. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 18. § [2018. január 1.]

 

86. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 19. § [2017. július 12.]

 

93. § (9) bek. b) pontban

,,legkésőbb a 25. életévének'' szövegrész helyébe ,,- (9a) bekezdésben foglalt kivétellel - legkésőbb a 25. életévének'' szövegrész lép: 2017: XCV. tv. 24. § (2) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

93. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 2017: XCV. tv. 20. § [2018. január 1.]

 

101. § (2) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2017: XCV. tv. 21. § [2018. január 1.]

 

103/A. § (2) bek. a) pont ab) alpont

Hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 25. § a) pont [2018. január 1.]

 

103/B. § (2) bek. d) pontból

,,szakvizsgájának,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 25. § b) pont [2018. január 1.]

 

103/B. § (3) bek. c) pontból

,,szakvizsgájának,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCV. tv. 25. § c) pont [2018. január 1.]

 

145. § (2b) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: XCV. tv. 22. § (1) bek. [2017. július 12.]

 

145. § (2c) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 22. § (2) bek. [2017. július 12.]

 

145. § (2f) bek.

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 22. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

145. § (2g) bek.

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 22. § (4) bek. [2017. július 12.]

 

183. § után

184. §-sal kieg.: 2017: XCV. tv. 23. § [2017. július 12.]

 

186. § után

187. §-sal kieg.: 2017: LXXII. tv. 24. § [2018. január 1.]


1997. évi XLVII. tv.

 
 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 
 

Preambulumban

,,a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 10. § a) pont [2017. július 1.]

 

14/A. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LIX. tv. 1. § (1) bek. [2017. november 1.]

 

14/A. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 1. § (2) bek. [2017. november 1.]

 

14/A. § (1b) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LIX. tv. 11. § a) pont [2017. november 1.]

 

14/A. § (1c) bek.

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 1. § (3) bek. [2017. november 1.]

 

14/A. § (1d) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LIX. tv. 11. § a) pont [2017. november 1.]

 

14/A. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 1. § (4) bek. [2017. november 1.]

 

II. Fejezet ,,Az orvosszakértői, rehabilitációs, illetve szociális szakértői szerv, a rehabilitációs hatóság, valamint egyes szociális ellátások megállapítása céljából eljáró szerv adatkezelése'' alcím

22/D. §-sal kieg.: 2017: LIX. tv. 2. § [2017. július 1.]

 

30. § (7)-(7a) bek.

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 3. § (1) bek. [2017. november 1.]

 

30. § (7a) bek. után

(7b) bek.-sel kieg.: 2017: LIX. tv. 3. § (2) bek. [2017. november 1.]

 

35/D. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 4. § [2017. július 1.]

 

35/F. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 5. § [2017. július 1.]

 

35/H. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2017: LIX. tv. 11. § b) pont [2017. július 1.]

 

35/H. § (5) bek.-ben

,,az érintett (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatai alapján'' szövegrész helyébe ,,az érintett TAJ száma alapján'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 10. § b) pont [2017. július 1.]

 

35/J. § (3) bek.-ből

,,ennek hiányában természetes személyazonosító adatokkal'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LIX. tv. 11. § c) pont [2017. július 1.]

 

35/K. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 6. § [2017. július 1.]

 

35/L. § (5) bek.-ben

,,A kapcsolati kódot kezelő szerv'' szövegrész helyébe ,,A működtető'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 10. § c) pont [2017. július 1.]

 

35/M. §

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 7. § [2017. július 1.]

 

36. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LIX. tv. 11. § d) pont [2017. november 1.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 8. § [2017. július 1.]

 

38. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 9. § [2017. július 1.]


1997. évi LXVIII. tv.

 
 

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

 
 

7. § (2) bek.-ben

,,(2)'' szövegrész helyébe ,,(3)'' szövegrész lép: 2017: LXXXVII. tv. 32. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,5'' szövegrész lép: 2017: LXXXVII. tv. 32. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

13. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 1. § [2017. szeptember 1.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 2. § [2017. szeptember 1.]

 

15/A. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 3. § [2017. szeptember 1.]

 

17. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 4. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

17. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 4. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

19. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 5. § [2017. szeptember 1.]

 

22. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 6. § [2017. szeptember 1.]

 

,,A szolgálati viszony megszűnése'' alcím

26/A. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 7. § [2017. szeptember 1.]

 

27. § után

27/A. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 8. § [2017. szeptember 1.]

 

28. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 9. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

28. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 9. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

31. § után

31/A. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 10. § [2017. szeptember 1.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 11. § [2017. szeptember 1.]

 

32. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 33. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

34. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 12. § [2017. szeptember 1.]

 

39. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 13. § [2017. szeptember 1.]

 

40. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 14. § [2017. szeptember 1.]

 

41/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 15. § [2017. szeptember 1.]

 

42. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 16. § [2017. szeptember 1.]

 

42/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 17. § [2017. szeptember 1.]

 

48. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 18. § [2017. szeptember 1.]

 

IV. Fejezet

54/A. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 19. § [2017. szeptember 1.]

 

93. § (4) bek. e)-f) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 20. § [2017. szeptember 1.]

 

96. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 21. § [2017. szeptember 1.]

 

97. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 22. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

97-99. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 22. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

100. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 23. § [2017. szeptember 1.]

 

102. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 33. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

103. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 24. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

103. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 24. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

103/A. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 33. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

,,A vezetői pótlék'' alcím (104. §)

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 25. § [2017. szeptember 1.]

 

105. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 26. § [2017. szeptember 1.]

 

106. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 27. § [2017. szeptember 1.]

 

,,Az idegennyelv-tudási pótlék'' alcím (107. § előtt)

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 33. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

,,A veszélyességi pótlék'' alcím (108. § előtt)

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 33. § e) pont [2017. szeptember 1.]

 

,,Munkaköri pótlék és kiegészítő pótlék'' alcím (109. § előtt)

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 33. § f) pont [2017. szeptember 1.]

 

115. § (1) bek.-ben

,,a 6 órát nem haladja meg'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 6 óra'' szövegrész lép: 2017: LXXXVII. tv. 32. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

118. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 28. § [2017. szeptember 1.]

 

119-120. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 33. § g) pont [2017. szeptember 1.]

 

122. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 33. § h) pont [2017. szeptember 1.]

 

122. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 33. § h) pont [2017. szeptember 1.]

 

134/C. § után

134/D-134/H. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 29. § [2017. szeptember 1.]

 

135. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 33. § i) pont [2017. szeptember 1.]

 

135. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 30. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

135. § (4) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 30. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

135. § (4) bek. a) pont ad) alpont

Helyébe lép, egyidejűleg a) pont ad) alpont után ae)-ag) alponttal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 30. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet 6. pontból

,,- a vezetői pótlék megnevezése, százaléka és összege,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 33. § j) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 31. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 31. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 31. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

6. sz. melléklet

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 31. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

6. melléklet után

7. melléklettel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 31. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2017. szeptember 1.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

5. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 7. § [2017. július 1.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,havi összege 7110 forint (napi összege 237 forint)'' szövegrész helyébe ,,havi összege 7320 forint (napi összege 244 forint)'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 126. § 1. pont [2018. január 1.]

 

26. § (5) bek.-ben

,,havonta 5790 forint'' szövegrész helyébe ,,havonta 7320 forint'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 126. § 2. pont [2018. január 1.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,(4)'' szövegrész helyébe ,,(5)'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 126. § 3. pont [2017. június 20.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

5/B. § s) pont után

t) ponttal kieg.: 2017: LIX. tv. 12. § [2017. július 1.]

 

18/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 13. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

18/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LIX. tv. 13. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 14. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

20. § (3a) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 14. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,(3) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,(3a) bekezdés szerinti'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 17. § a) pont [2017. július 1.]

 

20. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: LIX. tv. 14. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

20. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2017: LIX. tv. 14. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

20/A. § (10) bek.-ben

,,intézményi előjegyzéssel'' szövegrész helyébe ,,intézményi előjegyzéssel, intézményi regisztrációs listával'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 17. § b) pont [2017. július 1.]

 

52. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 15. § [2017. július 1.]

 

83. § (2) bek. zs) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 16. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

83. § (2a) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 16. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

83. § (2a) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 16. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

83. § (2h) bek.-ben

,,intézményi előjegyzéssel,'' szövegrész helyébe ,,intézményi előjegyzéssel, intézményi regisztrációs listával,'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 17. § c) pont [2017. július 1.]

 

83. § (4) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 16. § (4) bek. [2017. július 1.]


1997. évi CXL. tv.

 
 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

 
 

Preambulum

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 3. § [2017. július 8.]

 

1. § d) pont

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 4. § (1) bek. [2017. július 8.]

 

1. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: LXVII. tv. 4. § (2) bek. [2017. július 8.]

 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 2017: LXVII. tv. 5. § [2017. július 8.]

 

4. § b) pont

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 6. § [2017. július 8.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 7. § [2017. július 8.]

 

37/A. § (4) bek.-ben

,,kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása'' szövegrész helyébe ,,kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása és a kulturális alapellátás kiterjesztése'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 1. pont [2017. július 8.]

 

37/A. § (7) bek. után

(8)-(10) bek.-sel kieg.: 2017: LXVII. tv. 8. § [2017. július 8.]

 

38/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXVII. tv. 9. § (1) bek. [2017. július 8.]

 

38/A. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2017: LXVII. tv. 9. § (2) bek. [2017. július 8.]

 

38/C. §

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 10. § [2017. július 8.]

 

39. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXVII. tv. 35. § (1) bek. a) pont [2017. július 8.]

 

39. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXVII. tv. 35. § (1) bek. a) pont [2017. július 8.]

 

42. § (4) bek. b) pontban

,,múzeumi küldetésnyilatkozattal és múzeumi digitalizálási stratégiával'' szövegrész helyébe ,,múzeumi küldetésnyilatkozattal, stratégiai tervvel, állományvédelmi tervvel, gyűjteménygyarapítási és revíziós tervvel, továbbá múzeumi digitalizálási stratégiával'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 2. pont [2017. július 8.]

 

45. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 11. § [2017. július 8.]

 

45/A. § (2) bek. i)-j) pont

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 12. § (1) bek. [2017. július 8.]

 

45/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXVII. tv. 12. § (2) bek. [2017. július 8.]

 

46. § (4) bek.-ben

,,45/A. § (2) bekezdés bf), bg), bh) pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,45/A. § (2) bek. g) és i) pontjában'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 3. pont [2017. július 8.]

 

46. § (5) bek.-ben

,,gazdasági társaság'' szövegrész helyébe ,,nonprofit gazdasági társaság'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 4. pont [2017. július 8.]

 

51/A. § (2) bek.-ben

,,városi múzeumok állami feladatainak'' szövegrész helyébe ,,városi múzeumok 45/A. § (2) bekezdése szerinti állami feladatainak'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 5. pont [2017. július 8.]

 

54. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 13. § (1) bek. [2017. július 8.]

 

54. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: LXVII. tv. 13. § (2) bek. [2017. július 8.]

 

54. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXVII. tv. 13. § (3) bek. [2017. július 8.]

 

54. § (3) bek.-ben

,,megyei könyvtár'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtár'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 6. pont [2017. július 8.]

 

59. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXVII. tv. 35. § (1) bek. b) pont [2017. július 8.]

 

60. § (3) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: LXVII. tv. 14. § [2017. július 8.]

 

III. Rész VI. Fejezet címben (64. § előtt)

,,Közkönyvtári ellátás: a települési és a megyei könyvtári ellátás'' szövegrész helyébe ,,Közkönyvtári ellátás'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 7. pont [2017. július 8.]

 

64. § (2) bek. b) pontban

,,megyei könyvtár'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtár'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 6. pont [2017. július 8.]

 

64. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: LXVII. tv. 15. § [2017. július 8.]

 

64. § (3) bek.-ben

,,megyei könyvtárral'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtárral'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 8. pont [2017. július 8.]

 

64. § (5)-(7) bek.-ben

,,megyei könyvtár'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtár'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 6. pont [2017. július 8.]

 

66. §-ban

,,megyei könyvtár'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtár'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 6. pont [2017. július 8.]

 

66. § g)-h) pont

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 16. § (1) bek. [2017. július 8.]

 

66. § l) pont

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 16. § (2) bek. [2017. július 8.]

 

68. § (2) bek.-ben

,,megyei könyvtár'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtár'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 6. pont [2017. július 8.]

 

68. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 17. § [2017. július 8.]

 

68. § (3) bek.-ben

,,megyei'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtár'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 9. pont [2017. július 8.]

 

68. § (3) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXVII. tv. 35. § (1) bek. c) pont [2017. július 8.]

 

69. § d) pontban

,,megyei könyvtár'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtár'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 6. pont [2017. július 8.]

 

70. § (2) bek. b) pontban

,,megyei'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtári'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 10. pont [2017. július 8.]

 

70. § (2) bek. d) pontban

,,megyei könyvtári'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtári'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 11. pont [2017. július 8.]

 

70. § (3) bek.-ben

,,megyei'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 12. pont [2017. július 8.]

 

74-75. §

Hat. kív. h.: 2017: LXVII. tv. 35. § (1) bek. d) pont [2017. július 8.]

 

76-78. §

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 18. § [2017. július 8.]

 

78. § után

78/A-78/J. §-sal kieg.: 2017: LXVII. tv. 19. § [2017. július 8.]

 

79. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2017: LXVII. tv. 20. § (1) bek. [2017. július 8.]

 

79. §

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 20. § (2) bek. [2017. július 8.]

 

80. §-ban

,,önkormányzat a rendeletében'' szövegrész helyébe ,,önkormányzat a közművelődési rendeletében'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 13. pont [2017. július 8.]

 

81. §

Hat. kív. h.: 2017: LXVII. tv. 35. § (1) bek. e) pont [2017. július 8.]

 

82. §-ban

,,Közművelődési Tanács (a továbbiakban: Tanács)'' szövegrész helyébe ,,Közművelődési Kerekasztal'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 14. pont [2017. július 8.]

 

82. §-ban

,,Tanács'' szövegrész helyébe ,,Közművelődési Kerekasztal'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 15. pont [2017. július 8.]

 

83. § (1) bek.-ben

,,Tanácsot'' szövegrész helyébe ,,Közművelődési Kerekasztalt'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 16. pont [2017. július 8.]

 

83. § (2)-(6) bek.-ben

,,Tanács'' szövegrész helyébe ,,Közművelődési Kerekasztal'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 15. pont [2017. július 8.]

 

83. § (6) bek.-ben

,,egyesület'' szövegrész helyébe ,,civil szervezet'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 17. pont [2017. július 8.]

 

83. § (7) bek.-ben

,,Tanácshoz'' szövegrész helyébe ,,Közművelődési Kerekasztalhoz'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 18. pont [2017. július 8.]

 

83. § (8) bek.-ben

,,illetőleg'' szövegrész helyébe ,,és'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 19. pont [2017. július 8.]

 

83. § (8)-(11) bek.-ben

,,Tanács'' szövegrész helyébe ,,Közművelődési Kerekasztal'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 15. pont [2017. július 8.]

 

II. Fejezet 83. § után

Alcímmel (83/A. §) kieg.: 2017: LXVII. tv. 21. § [2017. július 8.]

 

84. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 22. § [2017. július 8.]

 

85. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: LXVII. tv. 23. § [2017. július 8.]

 

85. § (2) bek.-ben

,,szervvel'' szövegrész helyébe ,,szervezettel'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 20. pont [2017. július 8.]

 

87. §

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 24. § [2017. július 8.]

 

IV. Rész III. Fejezet után

III/A. Fejezettel (87/B. §) kieg.: 2017: LXVII. tv. 25. § [2017. július 8.]

 

III/A. Fejezet

87/C. §-sal kieg.: 2017: LXVII. tv. 26. § [2018. január 1.]

 

88. § c) pont

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 27. § (1) bek. [2017. július 8.]

 

88. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: LXVII. tv. 27. § (2) bek. [2017. július 8.]

 

91. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 28. § [2017. július 8.]

 

91/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 29. § [2017. július 8.]

 

91/A. § (2) bek.-ben

,,megyei'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 12. pont [2017. július 8.]

 

91/A. § (2) bek.-ben

,,megyei hatókörű városi múzeumok és a megyei könyvtárak'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi múzeum és a megyei hatókörű városi könyvtár'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 21. pont [2017. július 8.]

 

91/A. § után

91/B. §-sal kieg.: 2017: LXVII. tv. 30. § [2017. július 8.]

 

94. § (5)-(5a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 31. § [2017. július 8.]

 

95/B. § (10) bek.-ben

,,megyei könyvtár'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtár'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 6. pont [2017. július 8.]

 

98. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXVII. tv. 35. § (1) bek. f) pont [2017. július 8.]

 

100. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 32. § (1) bek. [2017. július 8.]

 

100. § (1) bek. r) pont után

s)-t) ponttal kieg.: 2017: LXVII. tv. 32. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

100. § (3) bek. b) pontban

,,megyei könyvtár'' szövegrész helyébe ,,megyei hatókörű városi könyvtár'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 6. pont [2017. július 8.]

 

100. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 32. § (3) bek. [2017. július 8.]

 

100. § (3) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: LXVII. tv. 32. § (4) bek. [2017. július 8.]

 

100. § (3) bek. k) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXVII. tv. 35. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

100. § (3) bek. m) pont

Helyébe lép: 2017: LXVII. tv. 32. § (5) bek. [2017. július 8.]

 

100. § (3) bek. t) pontban

,,összevont önkormányzati intézmények'' szövegrész helyébe ,,integrált kulturális intézmény'' szövegrész lép: 2017: LXVII. tv. 34. § 22. pont [2017. július 8.]

 

100. § (3) bek. q) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXVII. tv. 35. § (1) bek. g) pont [2017. július 8.]

 

100. § (6) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXVII. tv. 35. § (1) bek. h) pont [2017. július 8.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2017: LXVII. tv. 33. §, illetve 1. melléklet [2017. július 8.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

21. § (1) bek.-ben

,,az Fttv.'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.)'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 5. § a) pont [2017. június 23.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,Fttv. 11. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Fttv. 11. § (1) bekezdésben és a 13. § (1a) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 5. § b) pont [2017. június 23.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,egyéb önálló ingatlanok'' szövegrész helyébe ,,egyéb önálló ingatlanok - ide nem értve a 13. § a) pontja szerinti épületeket és építményeket -'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 5. § c) pont [2017. június 23.]

 

50. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 2. § [2017. június 23.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

3. cím ,,A betegjogi képviselő és a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szerv'' alcím

33/B. §-sal kieg.: 2017: LIX. tv. 18. § [2017. július 1.]

 

150. § (1) bek. g) pontban

,,az egészségügy területén működő országos intézeteket'' szövegrész helyébe ,,az egészségügy területén működő - a miniszter által rendeletben meghatározott - országos gyógyintézeteket (a továbbiakban: országos gyógyintézetek)'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 20. § a) pont [2018. január 1.]

 

150. § (3) bek.-ben

,,az (1) bekezdés g) pontja szerinti országos intézetek'' szövegrész helyébe ,,az országos gyógyintézetek'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 20. § b) pont [2018. január 1.]

 

247. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 19. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

247. § (2) bek. m) pontban

,,a szakmai kollégiumok és országos intézetek feladatára'' szövegrész helyébe ,,a szakmai kollégium és tagozatai feladatára'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 20. § c) pont [2018. január 1.]

 

247. § (3) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 2017: LIX. tv. 19. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

247. § (6) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 19. § (3) bek. [2017. július 1.]


1998. évi XI. tv.

 
 

az ügyvédekről

 
 

5. § (3) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2017: LXI. tv. 1. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

5. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 1. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

A törvény

Hat. kív. h.: 2017: LXXVIII. tv. 210. § a) pont [2018. január 1.]


1998. évi XIX. tv.

 
 

a büntetőeljárásról

 
 

Hat. kív. h.: 2017: XC. tv. 879. § [2018. július 1.]


1998. évi LXVI. tv.

 
 

az egészségügyi hozzájárulásról

 
 

3. § (3) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 129. § 1. pont [2018. január 1.]

 

3. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 127. § [2017. július 1.]

 

11. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 129. § 2. pont [2018. január 1.]

 

Eljárási szabályok alcím

11/D. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 128. § [2017. július 19.]


1998. évi LXXXIV. tv.

 
 

a családok támogatásáról

 
 

2. §

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 26. § [2018. január 1.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

2. § 3. pont után

4. ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 21. § (1) bek. [2017. szeptember 19.]

 

2. § 16. pont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 21. § (2) bek. [2017. szeptember 19.]

 

7. § g) pont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 22. § [2017. szeptember 19.]

 

9/C. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 23. § [2017. szeptember 19.]

 

14. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 24. § [2017. szeptember 19.]

 

15. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 25. § [2017. szeptember 19.]


1999. évi CXXI. tv.

 
 

a gazdasági kamarákról

 
 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LX. tv. 68. § [2018. január 1.]

 

19. § (2) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2017: LX. tv. 69. § b) pont [2018. január 1.]

 

47. §

Hat. kív. h.: 2017: LX. tv. 69. § b) pont [2018. január 1.]


2000. évi C. tv.

 
 

a számvitelről

 
 

3. § (1) bek. 2. pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 8. § [2017. július 1.]

 

3. § (9) bek. 11. pontból

,,különösen'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 205. § 1. pont [2018. január 1.]

 

19. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 195. § [2018. január 1.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 196. § [2018. január 1.]

 

47. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 197. § [2018. január 1.]

 

59/B. § (14)-(15) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 205. § 2. pont [2018. január 1.]

 

84. § (7) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 198. § [2018. január 1.]

 

85. § (3) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 199. § [2018. január 1.]

 

151. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 200. § [2017. június 20.]

 

152/A. §

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 201. § [2017. június 20.]

 

156. § (5) bek. i) pontban

,,bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés'' szövegrész helyébe ,,bármilyen lényeges hibás állítás'', a ,,szóban forgó hibás közlés'' szövegrész helyébe ,,szóban forgó hibás állítás'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 204. § [2018. január 1.]

 

177. § (64) bek. után

(65)-(67) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 202. § [2017. június 20.]

 

178. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 203. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

178. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 203. § (2) bek. [2017. június 20.]


2001. évi XX. tv.

 
 

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

 
 

2. § n) pont után

o) ponttal kieg.: 2017: LXXII. tv. 25. § [2017. június 17.]

 

3. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 26. § [2017. június 17.]


2001. évi XLVI. tv.

 
 

a konzuli védelemről

 
 

15. § (5) bek. a) pontból

,,az anyakönyvezést végző hatóság,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 13. § [2017. július 1.]


2001. évi LXIV. tv.

 
 

a kulturális örökség védelméről

 
 

7. § 11. pont

Helyébe lép: 2017: XCIX. tv. 1. § [2017. augusztus 31.]

 

61/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIX. tv. 2. § [2017. augusztus 31.]

 

61/C. §

Helyébe lép: 2017: XCIX. tv. 3. § [2017. szeptember 1.]

 

61/E. §

Helyébe lép: 2017: XCIX. tv. 4. § [2017. augusztus 31.]

 

61/H. § (1) bek.-ben

,,a 61/D. §-ban és a 61/E. §-ban'' szövegrész helyébe ,,a 61/D. §-ban, a 61/E. §-ban és a 61/K. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 14. § a) pont [2017. augusztus 31.]

 

61/I. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2017: XCIX. tv. 5. § (1) bek. [2017. augusztus 31.]

 

61/I. § (4) bek.-ben

,,kiemelt nemzeti emlékhely területén, valamint az annak részét képező közterülettel határos ingatlanon'' szövegrész helyébe ,,kiemelt nemzeti emlékhely területén és a településkép-védelmi környezetében'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 14. § b) pont [2017. augusztus 31.]

 

61/I. § (5) bek.-ben

,,egységes arculatához.'' szövegrész helyébe ,,egységes arculatához, vagy nem felel meg a 61/K. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint megállapított követelményeknek vagy a 61/K. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti beépítési szabályoknak és követelményeknek.'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 14. § c) pont [2017. augusztus 31.]

 

61/I. § (7) bek.-ben

,,kiemelt nemzeti emlékhely területét, valamint az annak részét képező közterülettel határos ingatlant'' szövegrész helyébe ,,kiemelt nemzeti emlékhelyet és annak településkép-védelmi környezetét'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 14. § d) pont [2017. augusztus 31.]

 

61/I. § (11) bek.-ben

,,kiemelt nemzeti emlékhely területén, vagy annak részét képező közterülettel határos ingatlanon'' szövegrész helyébe ,,kiemelt nemzeti emlékhely és annak településkép-védelmi környezete területén'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 14. § e) pont [2017. augusztus 31.]

 

61/I. § (12) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (12) bek. után (13)-(14) bek.-sel kieg.: 2017: XCIX. tv. 5. § (2) bek. [2017. augusztus 31.]

 

61/J. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a) bek.-sel kieg.: 2017: XCIX. tv. 6. § (1) bek. [2017. augusztus 31.]

 

61/J. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIX. tv. 6. § (2) bek. [2017. augusztus 31.]

 

61/K. §

Helyébe lép: 2017: XCIX. tv. 7. § [2017. augusztus 31.]

 

61/L. § (1) bek.-ben

,,61/K. §'' szövegrész helyébe ,,61/K. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 14. § f) pont [2017. augusztus 31.]

 

63. § (4)-(4a) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIX. tv. 8. § (1) bek. [2017. augusztus 31.]

 

63. § (5) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: XCIX. tv. 8. § (2) bek. [2017. augusztus 31.]

 

67. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: XCIX. tv. 9. § (1) bek. [2017. augusztus 31.]

 

67. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIX. tv. 9. § (2) bek. [2017. augusztus 31.]

 

67. § (3) bek.-ben

,,Amennyiben a kötelezett a hatósági kötelezésben foglaltaknak'' szövegrész helyébe ,,Amennyiben a kötelezett az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti hatósági kötelezésben foglaltaknak'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 14. § g) pont [2017. augusztus 31.]

 

67. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XCIX. tv. 9. § (3) bek. [2017. augusztus 31.]

 

67. § (4) bek.-ben

,,(3) bekezdés a) pontja szerinti'' szövegrész helyébe ,,(3) bekezdés a) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja szerinti'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 14. § h) pont [2017. augusztus 31.]

 

80/A. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: XCIX. tv. 10. § [2017. augusztus 31.]

 

82. § (1) bek. b) pontban

,,kiemelt nemzeti emlékhely területén, vagy annak részét képező közterülettel határos ingatlanon'' szövegrész helyébe ,,kiemelt nemzeti emlékhely és annak településkép-védelmi környezete területén'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 14. § e) pont [2017. augusztus 31.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

92/E. §-sal kieg.: 2017: XCIX. tv. 11. § [2017. szeptember 1.]

 

93. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XCIX. tv. 12. § [2017. augusztus 31.]

 

2. melléklet

Mód.: 2017: XCIX. tv. 13. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]


2001. évi CXX. tv.

 
 

a tőkepiacról

 
 

1. § j) pont után

k) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 5. § [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. 2. pont után

2a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 6. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. 6. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 6. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. 6. pont után

6a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 6. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. 7. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 6. § (4) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. 33. pont után

33a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 6. § (5) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. 54. pontból

,,, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, egyensúlyozó platformon'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 29. § (1) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

5. § (1) bek. 65. pont után

65a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 6. § (6) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. 70. pontból

,,, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, egyensúlyozó platformon'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 29. § (1) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

5. § (1) bek. 83. pontban

,,, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon'' szövegrész helyébe ,,árura, illetve'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 28. § a) pont [2017. július 1.]

 

5. § (1) bek. 85. pont után

85a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 6. § (7) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. 91. pont után

91a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 6. § (8) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. 101. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 6. § (9) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. 103. pont után

104. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 6. § (10) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. 116. pontból

,,az összefoglaló jelentés,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 29. § (1) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

5. § (1) bek. 141. pont után

142-143. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 6. § (11) bek. [2018. január 3.]

 

21. § (6) bek. után

(7)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 7. § [2018. január 3.]

 

33. § (1) bek.-ből

,,A befektető elállása esetén a kibocsátó, az ajánlattevő és a forgalmazó egyetemlegesen köteles a befektetőnek a jegyzéssel vagy az értékpapírvétellel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 29. § (1) bek. c) pont [2017. július 1.]

 

61. § (11) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 8. § [2018. január 3.]

 

146/D. § (1) bek.-ben

,,kifüggesztett'' szövegrész helyébe ,,közzétett'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 28. § d) pont [2017. július 1.]

 

298. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 9. § [2018. január 3.]

 

304. §

a) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 10. § [2018. január 3.]

 

305. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 11. § [2018. január 3.]

 

306. § c) pontban

,,vagy tizenkét hónapot'' szövegrész helyébe ,,vagy hat hónapot'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 28. § e) pont [2018. január 3.]

 

XXXIV. Fejezet után

XXXIV/A. Fejezettel (310/A-310/B. §) kieg.: 2017: LXIX. tv. 12. § [2018. január 3.]

 

312. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 13. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

312. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 13. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

312. § után

313. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 14. § [2018. január 3.]

 

314. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 15. § [2018. január 3.]

 

316. § után

Alcímekkel (316/A-316/C. §. §) kieg.: 2017: LXIX. tv. 16. § [2018. január 3.]

 

317. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 17. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

317. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 17. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

317. § (4) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 17. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

317. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 17. § (4) bek. [2018. január 3.]

 

317. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 29. § (2) bek. a) pont [2018. január 3.]

 

317. § után

317/A-317/B. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 18. § [2018. január 3.]

 

318. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 19. § [2018. január 3.]

 

318/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 20. § [2018. január 3.]

 

324. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 21. § [2018. január 3.]

 

325. § előtti alcímben

,,forgalmazás felfüggesztése'' szövegrész helyébe ,,termékkel való kereskedés felfüggesztése és a tőzsdei termék kereskedésből való törlése'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 28. § b) pont [2018. január 3.]

 

325. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 22. § [2018. január 3.]

 

326-329. §

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 29. § (2) bek. b) pont [2018. január 3.]

 

330. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 23. § [2018. január 3.]

 

331. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 29. § (2) bek. c) pont [2018. január 3.]

 

335. § i) pontban

,,törvény által'' szövegrész helyébe ,,jogszabály által'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 28. § c) pont [2017. július 1.]

 

339. § (2) bek. a) pontból

,,tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, egyensúlyozó platformon'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 29. § (1) bek. d) pont da) alpont [2017. július 1.]

 

339. § (2) bek. b) pontból

,,tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezet piacon, egyensúlyozó platformon'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 29. § (1) bek. d) pont db) alpont [2017. július 1.]

 

358. § (1) bek.-ben

,,tőzsde, a központi szerződő fél'' szövegrész helyébe ,,tőzsde, a nem befektetési szolgáltató tőzsdei kereskedő, a központi szerződő fél'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 28. § f) pont [2018. január 3.]

 

361. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 24. § [2017. július 1.]

 

LII. Fejezet (376. §)

Hat. kív. h.: 2017: LX. tv. 69. § c) pont [2018. január 1.]

 

400. § (1) bek.-ben

,,Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja'' szövegrész helyébe ,,Felügyelet - a fokozatosság és arányosság figyelembevételével - az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 28. § g) pont [2017. július 1.]

 

400. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 25. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

400. § (1) bek. w) pont után

x)-zs) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 25. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

400. § (8) bek. után

(9)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 25. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

450/E. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 26. § [2018. január 3.]

 

1. sz. melléklet 19. pont

Hat. kív. h.: 2017: LX. tv. 69. § c) pont [2018. január 1.]

 

23. és 25. sz. melléklet

Mód.: 2017: LXIX. tv. 27. §, illetve 1. melléklet [2018. január 3.]


2002. évi XLIII. tv.

 
 

az egyszerűsített vállalkozói adóról

 
 

8. § (6) bek.-ben

,,társasági adó vagy'' szövegrész helyébe ,,társasági adó, kisadózó vállalkozások tételes adója vagy'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 27. § [2017. június 20.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 25. § [2017. június 20.]

 

23. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 26. § [2017. június 20.]


2002. évi LIV. tv.

 
 

a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről

 
 

2. § 8. pont

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 30. § a) pont [2018. július 1.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,68. §-a (2) bekezdésének kivételével'' szövegrész helyébe ,,69. § (3) bekezdése, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 58. § (3) bekezdése kivételével'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 29. § a) pont [2018. július 1.]

 

8. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 30. § b) pont [2018. július 1.]

 

15. § c) pontban

,,68. §-ának (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,69. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 29. § b) pont [2018. július 1.]

 

17. § előtti ,,Ellenőrzött szállítás'' alcím

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 30. § c) pont [2018. július 1.]

 

17-19. §

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 30. § d) pont [2018. július 1.]

 

22. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 30. § e) pont [2018. július 1.]

 

25. § (2) bek.-ből

,,- az Rtv. 64. §-a (1) bekezdésének f) pontja esetében az ügyész engedélyével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 30. § f) pont [2018. július 1.]

 

35. § (1)-(2) bek.-ben

,,69. §-ának (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,71. §-a, illetve a NAV tv. 60. §-a'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 29. § c) pont [2018. július 1.]

 

37. §

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 30. § g) pont [2018. július 1.]

 

38. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 28. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

38. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 28. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

38. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 30. § h) pont [2018. július 1.]


2003. évi III. tv.

 
 

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIV. tv. 3. § (1) bek. [2017. július 5.]

 

1. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XCIV. tv. 3. § (2) bek. [2017. július 5.]

 

2. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XCIV. tv. 11. § a) pont [2017. július 5.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIV. tv. 4. § [2017. július 5.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,továbbá az államtitok minősítése a Ttv. alapján az államtitokkörbe tartozó azon adat tekintetében'' szövegrész helyébe ,,továbbá az 1. § (1) bekezdése szerinti iratokban található azon adat minősítése a Mavtv. alapján'' szövegrész lép: 2017: XCIV. tv. 10. § a) pont [2017. július 5.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIV. tv. 5. § [2017. július 5.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIV. tv. 6. § [2017. július 5.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIV. tv. 7. § (1) bek. [2017. július 5.]

 

8. § (3) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2017: XCIV. tv. 7. § (2) bek. [2017. július 5.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIV. tv. 8. § (1) bek. [2017. július 5.]

 

10. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XCIV. tv. 8. § (2) bek. [2017. július 5.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,a Ttv. alapján minősített'' szövegrész helyébe ,,a minősített'' szövegrész lép: 2017: XCIV. tv. 10. § b) pont [2017. július 5.]

 

11. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XCIV. tv. 11. § b) pont [2017. július 5.]

 

11. § (5)-(7) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIV. tv. 9. § [2017. július 5.]

 

11. § (8) bek.-ben

,,Ttv. 2. § (1) bekezdésének 7. pontjában'' szövegrész helyébe ,,Mavtv. 3. § 8. pontjában'' szövegrész lép: 2017: XCIV. tv. 10. § c) pont [2017. július 5.]

 

11. § (9) bek.-ben

,,A törvény hatálya alá tartozó iratok a törvény hatálybalépésének napjától'' szövegrész helyébe ,,Az 1. § (1) bekezdése szerinti iratok'' szövegrész lép: 2017: XCIV. tv. 10. § d) pont [2017. július 5.]

 

12. §

Hat. kív. h.: 2017: XCIV. tv. 11. § c) pont [2017. július 5.]

 

13. §

Hat. kív. h.: 2017: XCIV. tv. 11. § d) pont [2017. július 5.]


2003. évi LXXXIV. tv.

 
 

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 
 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 21. § [2017. június 9.]

 

11/A. § (7) bek.-ben

,,illetményalapra'' szövegrész helyébe ,,illetményre'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 23. § a) pont [2017. június 9.]

 

16. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 22. § [2017. június 9.]

 

16. § (6) bek.-ben

,,az érintett egészségügyi szakdolgozók'' szövegrész helyébe ,,a 11/A. § (5) bekezdése szerinti személyek'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 23. § b) pont [2017. június 9.]

 

16. § (8) bek.-ben

,,az érintett orvosok'' szövegrész helyébe ,,a 11/A. § (4) bekezdése szerinti személyek'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 23. § c) pont [2017. június 9.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

6/C. § (4) bek.-ben

,,illetve adóhiány megállapítás esetén'' szövegrész helyébe ,,illetve adókülönbözet megállapítása esetén'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 163. § 1. pont [2017. június 20.]

 

6/I. § (1) bek.-ben

,,illetve az adóhiány megállapításának (jegyzőkönyvezésének) időpontban'' szövegrész helyébe ,,illetve az utólagos ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontban'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 163. § 2. pont [2017. június 20.]

 

14. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 142. § [2018. január 1.]

 

16. § (3) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 143. § [2018. január 1.]

 

16. § (11)-(12) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 9. § [2017. július 1.]

 

17. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 144. § [2018. január 1.]

 

21. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 164. § 1. pont [2018. január 1.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,bekezdés c) pontja'' szövegrész helyébe ,,bekezdés d) pontja'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 163. § 3. pont [2017. június 20.]

 

24/A. § (8) bek.-ben

,,bekezdés c) pontja'' szövegrész helyébe ,,bekezdés d) pontja'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 163. § 4. pont [2017. június 20.]

 

24/B. § (7) bek.-ben

,,bekezdés c) pontja'' szövegrész helyébe ,,bekezdés d) pontja'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 163. § 4. pont [2017. június 20.]

 

24/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 145. § [2017. június 20.]

 

24/C. § (6b) bek. b) pontban

,,megtett az akadály fennállásának'' szövegrész helyébe ,,megtett az akadály bekövetkezésének elkerülésére vagy fennállásának'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 163. § 5. pont [2017. június 20.]

 

24/D. § (3) bek.-ben

,,számított 8 napos'' szövegrész helyébe ,,számított 15 napos'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 163. § 6. pont [2017. június 20.]

 

24/F. § után

Alcím címmel és 24/G-24/H. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 146. § [2018. január 1.]

 

52. § (7) bek. a) pont aa) alpontban

,,egészségbiztosítási szerv, az állami'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosítási szerv, a Magyar Államkincstár, az állami'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 163. § 7. pont [2017. június 20.]

 

52. § (7) bek. n) pontban

,,szervezetnek.'' szövegrész helyébe ,,szervezetnek,'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 163. § 8. pont [2017. június 20.]

 

52. § (7) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 147. § [2018. január 1.]

 

55. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 148. § [2017. június 20.]

 

55/C. § (6) bek. után

(7)-(12) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 149. § [2017. június 20.]

 

120. § (4a) bek. után

(4b) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 150. § [2017. június 20.]

 

126. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 164. § 2. pont [2018. január 1.]

 

136/B. § után

136/C. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 151. § [2018. január 1.]

 

142. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 152. § [2017. június 20.]

 

172. § (20i) bek. után

(20j) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 153. § [2018. január 1.]

 

175. § (15) bek. után

(16) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 154. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

175. § (18) bek. után

(19) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 154. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

175. § (35) bek. után

(36) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 154. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

176/I. § (2) bek. után

(2a)-(2f) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 155. § [2017. június 20.]

 

178. § 25a. alpont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 156. § [2017. június 20.]

 

X. fejezete 181/C. § után

181/D. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 157. § [2017. június 20.]

 

216. §-ban

,,2017. július 1-jén'' szövegrész helyébe ,,2018. január 1-jén'' szövegrész, ,,2017. június 30-a'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31-e'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 163. § 9. pont [2017. június 20.]

 

230. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 158. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

230. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 158. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

230. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 158. § (3) bek. [2017. június 20.]

 

230. § (4) bek. után

(5)-(10) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 158. § (4) bek. [2017. június 20.]

 

232. § után

233. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 159. § [2017. június 20.]

 

233. § után

234. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 160. § [2018. január 1.]

 

235. § után

236. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 161. § [2017. június 20.]

 

2. sz. melléklet IV. pont B) alpontból

,,, illetve ettől az időponttól igényelheti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 164. § 3. pont [2017. június 20.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2017: LXXVII. tv. 162. §, illetve 5. melléklet [2017. június 20.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

127. § (4b) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4b) bek. után (4c)-(4e) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVIII. tv. 1. § [2017. október 24.]

 

127. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVIII. tv. 2. § [2017. október 24.]

 

132. § (2b) bek. után

(2c) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVIII. tv. 3. § [2017. október 24.]

 

132. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVIII. tv. 4. § [2017. október 24.]

 

134. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVIII. tv. 5. § (1) bek. [2017. október 24.]

 

134. § (14) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVIII. tv. 5. § (2) bek. [2017. október 24.]

 

163/I. §-sal kieg.: 2017: LXXXVIII. tv. 7. § [2017. október 24.]

 


2003. évi CX. tv.

 
 

a regisztrációs adóról

 
 

2. § 1. pont c) alpontból

,,és b)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 46. § [2018. január 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 45. § [2018. január 1.]


2003. évi CXXV. tv.

 
 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

 
 

28. § (2) bek.-ből

,, , továbbá nemzetiségi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCVI. tv. 2. § [2017. július 1.]

 

28. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2017: XCVI. tv. 1. § [2017. július 1.]


2003. évi CXXVIII. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

 
 

2. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 26. § [2017. június 23.]


2004. évi XXXIV. tv.

 
 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

 
 

3. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 27. § [2017. június 17.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 28. § [2017. június 17.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 29. § [2017. június 17.]

 

5. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 30. § [2017. június 17.]

 

10. § c) után

d) ponttal kieg.: 2017: LXXII. tv. 31. § [2017. június 17.]

 

15. §-ban

,,továbbiakban: VT'' szövegrész helyébe ,,továbbiakban VfT'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 36. § 1. pont [2017. június 17.]

 

16. § (1)-(2) bek.-ben

,,VT'' szövegrész helyébe ,,VfT'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 36. § 2. pont [2017. június 17.]

 

16. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 32. § [2017. június 17.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,VT'' szövegrész helyébe ,,VfT'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 36. § 2. pont [2017. június 17.]

 

16. § (3) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 33. § [2017. június 17.]

 

17. § (1)-(2) bek.-ben

,,VT'' szövegrész helyébe ,,VfT'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 36. § 3. pont [2017. június 17.]

 

17. § (3)-(4) bek.-ben

,,VT'' szövegrész helyébe ,,VfT'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 36. § 2. pont [2017. június 17.]

 

18. §

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 34. § [2017. június 17.]

 

19. § 1. pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 35. § (1) bek. [2017. június 17.]

 

19. § 5. pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 35. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

19. § 5. pont után

6. ponttal kieg.: 2017: LXXII. tv. 35. § (3) bek. [2017. június 17.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,Vállalkozásfejlesztési Tanácsba'' szövegrész helyébe ,,VfT-be'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 36. § 4. pont [2017. június 17.]


2005. évi XCV. tv.

 
 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

 
 

1. § 47. pont után

48-51. ponttal kieg.: 2017: LIX. tv. 24. § [2017. július 1.]

 

4/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 25. § [2017. július 1.]

 

15. § (5) bek.-ben

,,kábítószerért felelős személynek'' szövegrész helyébe ,,kábítószerért felelős személynek és helyettesének'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 29. § [2017. július 1.]

 

25/A. §

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 26. § [2017. július 1.]

 

25/B. § (2c) bek. után

(2d) bek.-sel kieg.: 2017: LIX. tv. 27. § [2017. július 1.]

 

35. § után

35/A-35/B. §-sal kieg.: 2017: LIX. tv. 28. § [2017. július 1.]


2005. évi CIX. tv.

 
 

a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről

 
 

1. § a) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 37. § (1) bek. [2017. június 17.]

 

1. § d)-e) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 37. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

1. § i) pont után

j) ponttal kieg.: 2017: LXXII. tv. 37. § (3) bek. [2017. június 17.]

 

2. §

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 38. § [2017. június 17.]

 

2/B. §

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 39. § [2017. június 17.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 40. § [2018. január 1.]

 

3. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 48. § 1. pont [2017. június 17.]

 

4. §

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 41. § [2017. június 17.]

 

5. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 42. § [2017. június 17.]

 

5/A. §

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 43. § [2017. június 17.]

 

7. §

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 44. § [2017. június 17.]

 

,,Adatkezelés'' alcím

7/B. §-sal kieg.: 2017: LXXII. tv. 45. § [2017. június 17.]

 

10. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 46. § (1) bek. [2017. június 17.]

 

10. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 46. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

10. § (1) bek. f) pont után

g)-j) ponttal kieg.: 2017: LXXII. tv. 46. § (3) bek. [2017. június 17.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 46. § (4) bek. [2017. június 17.]

 

10. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 48. § 2. pont [2017. június 17.]

 

11. §

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 47. § [2017. június 17.]


2005. évi CXX. tv.

 
 

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

 
 

3. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 28. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 28. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

14/D. § után

14/E. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 29. § [2017. június 20.]


2005. évi CLXXXIII. tv.

 
 

a vasúti közlekedésről

 
 

1. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 27. § [2018. január 1.]

 

2. § 1. pont 1.4. alpont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 28. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2. § 1. pont 1.10. alpont után

1.11. alponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 28. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

2. § 2. pont 2.9. alpont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 28. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

2. § 2. pont 2.25. alpont után

2.26. alponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 28. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

2. § 4. pont 4.16. alpont

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 44. § a) pont [2018. január 1.]

 

2. § 4. pont 4.2. alpontban

,,70'' szövegrész helyébe ,,100'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 43. § a) pont [2018. január 1.]

 

2. § 5. pont 5.3. alpont

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 44. § b) pont [2018. január 1.]

 

2. § 5. pont 5.5. alpont

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 44. § c) pont [2018. január 1.]

 

2. § 9. pont 9.2. alpont után

9.2a. alponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 28. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

2. § 9. pont 9.5. alpont után

9.6-9.7. alponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 28. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

2. § 9. pont után

10. ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 28. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 29. § [2018. január 1.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 30. § [2018. január 1.]

 

10. § (1) bek. a) pontban

,,tartozékai építéséhez'' szövegrész helyébe ,,tartozékai - ideértve a trolibusz felsővezetékét is - építéséhez'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 43. § b) pont [2018. január 1.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 31. § [2018. január 1.]

 

31. § (2) bek. a) pontban

,,a pályahálózat-működtető és a vállalkozó vasúti társaság a kialakult vagy várható katasztrófa, rendkívüli esemény, súlyos káresemény (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet)'' szövegrész helyébe ,,a pályahálózat-működtető és a vállalkozó vasúti társaság a veszélyhelyzet'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 43. § c) pont [2018. január 1.]

 

35. § (5a) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 44. § d) pont [2018. január 1.]

 

36. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 32. § [2018. január 1.]

 

36. § (9) bek.-ből

,,elnöke'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 44. § e) pont [2018. január 1.]

 

43. § (2) bek.-ben

,,szempontjából. (4) A'' szövegrész helyébe ,,szempontjából. A'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 43. § d) pont [2018. január 1.]

 

43. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXIII. tv. 33. § [2018. január 1.]

 

44. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2017: LXIII. tv. 34. § [2017. június 23.]

 

75. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 35. § [2018. január 1.]

 

76. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 36. § [2018. január 2.]

 

80. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 37. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

80/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIII. tv. 37. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

XIV. fejezet után

XIV/A. fejezettel (84/A-84/R. §) kieg.: 2017: LXIII. tv. 38. § [2018. január 1.]

 

,,A kisvasútra vonatkozó eltérő rendelkezések'' alcím (85/F. §)

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 39. § [2018. január 1.]

 

85/G. §

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 44. § f) pont [2018. január 1.]

 

85/M. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 40. § [2018. január 1.]

 

87. § (1) bek. d)-e) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 44. § g) pont [2018. január 1.]

 

87/A. § (1) bek. c)-d) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 44. § h) pont [2018. január 1.]

 

,,ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK'' alcím

87/H. §-sal kieg.: 2017: LXIII. tv. 41. § [2018. január 1

 

88. § (1) bek. 14. pont után

15. ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 42. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

88. § (2) bek. 32. pont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 42. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

88. § (2) bek. 34. pont után

35-36. ponttal kieg.: 2017: LXIII. tv. 42. § (3) bek. [2018. január 1.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

5. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: LXI. tv. 12. § [2017. június 23.]

 

27. § (3) bek. c) pontban

,,zálogjogosult nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát)'' szövegrész helyébe ,,zálogjogosult (zálogjogosulti bizományos) nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), zálogjogosulti bizományos esetén e minőségét'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 17. § a) pont [2017. június 23.]

 

27. § (4) bek. b) pont be) alpontban

,,szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontja alapján felfüggesztésre került; továbbá a kijelölt felügyeleti biztos'' szövegrész helyébe ,,szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 11/B. § (2) bekezdés c) és e) pontja alapján a hitelintézet vezető tisztségviselője helyett e feladatok ellátására más személy vagy integrációs biztos kerül kijelölésre, vagy felügyeleti biztos kerül kijelölésre, továbbá e személy'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 2. § 1. pont [2017. augusztus 1.]

 

27. § (4a) bek.-ben

,,felügyeleti biztost kijelölő hatóság'' szövegrész helyébe ,,felügyeleti biztos kijelölésére jogosult hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 2. § 2. pont [2017. augusztus 1.]

 

27. § (6) bek. után

(7)-(7a) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 1. § [2017. augusztus 1.]

 

30. § (5) bek.-ben

,,rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét'' szövegrész helyébe ,,rendelkezésre bocsátott, a pénzforgalmi számla megnyitásáig a cég működése során fel nem használt pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegét'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 17. § b) pont [2017. június 23.]

 

30. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 13. § [2017. június 23.]

 

50. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 14. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

50. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 14. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

52. § (1) bek.-ben

,,és db) alpontjaiban'' szövegrész helyébe ,,alpontjában'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 17. § c) pont [2017. június 23.]

 

52. § (3) bek.-ben

,,bejegyzés napja a 2. számú melléklet'' szövegrész helyébe ,,változás időpont a 2. számú melléklet'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 17. § d) pont [2017. június 23.]

 

52. § (3) bek.-ből

,,és db)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 18. § [2017. június 23.]

 

61/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 15. § [2017. június 23.]

 

1-3. sz. melléklet

Mód.: 2017: LXI. tv. 16. §, illetve 1. melléklet [2017. június 23.]


2006. évi X. tv.

 
 

a szövetkezetekről

 
 

8. § (4) bek.-ben

,,nyolcvanöt'' szövegrész helyébe ,,kilencven'' szövegrész lép: 2017: LXXXIX. tv. 11. § [2017. július 1.]

 

III. Fejezet

5. alcímmel és 25-34. §-sal kieg.: 2017: LXXXIX. tv. 10. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

108/B. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXIX. tv. 10. § (2) bek. [2017. július 1.]


2006. évi LIX. tv.

 
 

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

 
 

4/A. § (13) bek. után

(14)-(19) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 110. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

4/A. § (38) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 110. § (2) bek. [2017. augusztus 1.]

 

7. §

1. ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 111. § [2017. június 20.]

 

7. § 22. pontban

,,Tao. tv.'' szövegrész helyébe ,,Tao. törvény'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 113. § [2017. június 20.]

 

14. § után

15. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 112. § [2017. június 20.]


2006. évi XCVIII. tv.

 
 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

 
 

74. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: LIX. tv. 30. § [2017. június 9.]


2006. évi CXXXII. tv.

 
 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

 
 

14. § (2) bek.-ben

,,2017-ben'' szövegrész helyébe ,,2019-ben'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 31. § a) pont [2017. június 9.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,2017. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2018. december 31-ig'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 31. § b) pont [2017. június 9.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

111. § (9) bek.-ben

,,28. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában'' szövegrész helyébe ,,35/A. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 49. § [2017. június 17.]


2007. évi XLVIII. tv.

 
 

a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 188 9/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 166. § [2017. június 20.]

 

1/A. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 171. § a) pont [2018. január 1.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 167. § [2017. június 20.]

 

3. §

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 168. § [2017. június 20.]

 

3/A. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 171. § b) pont [2017. június 20.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 169. § [2017. június 20.]

 

7. §

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 170. § [2017. június 20.]


2007. évi LXXV. tv.

 
 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

 
 

4. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 206. § [2017. június 26.]

 

5. § l) pontban

,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 218. § a) pont [2017. június 26.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 207. § [2018. január 1.]

 

9/B. §-ban

,,az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek'' szövegrész helyébe ,,a 7. § (2) bekezdésének'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 218. § b) pont [2018. január 1.]

 

9/H. § f) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 208. § [2017. június 20.]

 

11. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 209. § [2017. június 20.]

 

36. § b) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 210. § [2017. június 20.]

 

41. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 211. § [2017. június 20.]

 

50. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 212. § [2017. június 20.]

 

52. § (1) bek. f) pontban

,,illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény, illetve a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 218. § c) pont [2017. június 20.]

 

67. § (1) bek.-ben

,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 218. § a) pont [2017. június 26.]

 

67. § (1) bek.-ben

,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényből'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényből'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 218. § d) pont [2017. június 26.]

 

111. § d) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 213. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

111. § f) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 213. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

112. § h) pontban

,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 218. § e) pont [2017. június 26.]

 

152. § (1) bek. j) pontban

,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 218. § f) pont [2017. június 26.]

 

173/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 214. § (1) bek. [2017. június 26.]

 

173/A. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 219. § [2017. június 26.]

 

173/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 214. § (2) bek. [2017. június 26.]

 

173/A. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 219. § [2017. június 26.]

 

173/B. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 215. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

173/B. § (13) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 215. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

173/B. § (13) bek. után

(13a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 215. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

208/K. § után

208/L. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 216. § [2017. június 20.]

 

1. melléklet

Mód.: 2017: LXXVII. tv. 217. §, illetve 6. melléklet [2017. június 20.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

3. § 7b. pont c) alpontban

,,keresztül, ha'' szövegrész helyébe ,,keresztül vagy a vételező vételezési helyén, ha'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § a) pont [2017. június 24.]

 

3. § 56. pontban

,,az energiakereskedelem'' szövegrész helyébe ,,a villamosenergia-kereskedelem'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 32. § [2018. január 3.]

 

10. § (3a) bek.-ből

,,úgy, hogy a tárgyévre vonatkozó értékek a tárgyévben és az azt előtti évben már nem csökkenthetőek'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXV. tv. 27. § a) pont [2017. június 24.]

 

11. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2017: LXXV. tv. 18. § [2017. június 24.]

 

39. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXV. tv. 19. § [2017. június 24.]

 

39/A. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXXV. tv. 20. § [2017. június 24.]

 

53. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 30. § [2018. január 3.]

 

57. § (2) bek.-ben

,,143/A. § (2) és (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,145. § (6) és (7) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § b) pont [2017. június 24.]

 

62. § (3) bek.-ben

,,143/A. § (2)-(3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,145. § (6) és (7) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § c) pont [2017. június 24.]

 

66. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXV. tv. 21. § [2017. június 24.]

 

72. § (1) bek.-ben

,,a termelői engedélyes'' szövegrész helyébe ,,a villamos energia termelői működési engedélyes'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § d) pont [2017. június 24.]

 

72. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 22. § [2017. június 24.]

 

73. § (2) bek. a) pontban

,,143/A. § (2)-(3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,145. § (6) és (7) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § c) pont [2017. június 24.]

 

75. § (3) bek. e) pontban

,,tíz éven belül hivatalból'' szövegrész helyébe ,,tíz éven belül a kérelmezőnek vagy jogelődjének felróható okból'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § e) pont [2017. június 24.]

 

114/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 23. § [2017. június 24.]

 

141. § (12) bek.-ben

,,A 142-146/A. §-ban foglalt rendelkezések'' szövegrész helyébe ,,A (6)-(8) és (11) bekezdésben, valamint a 142-146/A. §-ban foglalt rendelkezések'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § f) pont [2017. június 24.]

 

143. § (5) bek.-ben

,,rendeletben állapítja meg.'' szövegrész helyébe ,,rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § g) pont [2017. június 24.]

 

143. § (7) bek.-ben

,,45'' szövegrész helyébe ,,15'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § h) pont [2017. június 24.]

 

146. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 24. § [2017. június 24.]

 

146/A. § (2) bek.-ben

,,45'' szövegrész helyébe ,,15'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § h) pont [2017. június 24.]

 

146/A. § (3) bek.-ben

,,rendeletben állapítja meg.'' szövegrész helyébe ,,rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § g) pont [2017. június 24.]

 

159. § (1) bek. 8a. pontból

,,a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXV. tv. 27. § b) pont [2017. június 24.]

 

168. § (4) bek. k) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXV. tv. 27. § c) pont [2017. június 24.]

 

Energetikai Állandó Választottbíróság alcímcím és 169. §

Hat. kív. h.: 2017: LX. tv. 69. § d) pont [2018. január 1.]

 

170. § (2) bek. 22. pont után

23-24. ponttal kieg.: 2017: LXXV. tv. 25. § [2017. június 24.]

 

170. § (2) bek. 23. pontban

,,támogatási rendszerben'' szövegrész helyébe ,,támogatási rendszerben, valamint a demonstrációs projektek támogatása során'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 26. § i) pont [Az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. nap]

 

170. § (5) bek. 9. pontból

,,a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végzett szolgáltatások körét, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXV. tv. 27. § d) pont [2017. június 24.]

 

184. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 31. § [2018. január 3.]


2007. évi CVI. tv.

 
 

az állami vagyonról

 
 

3. § (2a) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 50. § [2017. június 17.]

 

I. Fejezet

5/B. §-sal kieg.: 2017: LXXII. tv. 51. § [2017. június 17.]


2007. évi CXVII. tv.

 
 

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

 
 

2. § 36. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 33. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

2. § 39. pont után

40-41. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 33. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

9. § (4) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 34. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

9. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 34. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

21. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 35. § [2017. július 1.]

 

60. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 36. § [2017. július 1.]

 

62/A. § után

Alcímmel és 62/B. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 37. § [2017. július 1.]


2007. évi CXXVII. tv.

 
 

az általános forgalmi adóról

 
 

6. § (4) bek. b) pont bb) alpontban

,,jogerőre emelkedése'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válása,'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 1. pont [2018. január 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,jogerősen'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált döntéssel'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 2. pont [2018. január 1.]

 

8. § (5), (9)-(10) és (12) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésének'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásának'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 3. pont [2018. január 1.]

 

57. § (2) bek.-ben

,,jogerős határozatnak (végzésnek)'' szövegrész helyébe ,,jogerős határozatnak (végzésnek) vagy véglegessé vált döntésnek'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 4. pont [2018. január 1.]

 

85. § (5) bek. a)-c) pontban

,,jogerőre emelkedésétől'' szövegrész helyébe ,,jogerőre emelkedésétől vagy véglegessé válásától'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 5. pont [2018. január 1.]

 

85. § (6) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésének'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásának'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 3. pont [2018. január 1.]

 

86. § (1) bek. j) pont jb) alpontban

,,jogerőre emelkedése'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válása,'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 1. pont [2018. január 1.]

 

137. § (1)-(3) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésének'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásának'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 3. pont [2018. január 1.]

 

142. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 12. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

142. § (1) bek. g) pontban

,,jogerősen'' szövegrész helyébe ,,jogerősen vagy véglegessé vált döntéssel'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 6. pont [2018. január 1.]

 

156. § (5) bek.-ben

,,jogerőre emelkedett'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 7. pont [2018. január 1.]

 

156. § (6) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésének'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásának'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 8. pont [2018. január 1.]

 

188. § (3) bek. c) pont cb) alpontban

,,jogerőre emelkedése'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válása,'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 1. pont [2018. január 1.]

 

259. § 7/B. pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 47. § [2017. június 20.]

 

260. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 48. § [2018. január 1.]

 

268. § g) pont gj) alpont után

gk) alponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 49. § [2017. június 20.]

 

310. § után

311. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 50. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

311. § után

312. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 50. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

312. § után

313. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 51. § [2018. január 1.]

 

313. § után

314. §-sal kieg.: 2017: LXXXIX. tv. 12. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet I. rész

Mód: 2017: LXXVII. tv. 52. § a) pont, illetve 3. melléklet [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet II. rész

Mód: 2017: LXXVII. tv. 52. § b) pont, illetve 3. melléklet [2018. január 1.]

 

3/A. sz. melléklet II. rész 3. pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 54. § [2018. január 1.]

 

4. sz. melléklet 19. pontban

,,minősített adózó'' szövegrész helyébe ,,megbízható adózó'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 53. § 9. pont [2018. január 1.]


2007. évi CXXIX. tv.

 
 

a termőföld védelméről

 
 

2. § 21. pont után

22. ponttal kieg.: 2017: LVIII. tv. 6. § [2017. június 23.]

 

Földvédelmi eljárás alcím

8/C. §-sal kieg.: 2017: LVIII. tv. 7. § [2017. június 23.]

 

11. § (3) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LVIII. tv. 8. § [2017. június 23.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 9. § [2017. június 23.]

 

30. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: LVIII. tv. 10. § [2017. június 23.]


2007. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

 
 

1. § a) pont aa) alpont után

ad) alponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 38. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

1. § b) pont bb) alpont után

bc) alponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 38. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

1. § c) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 38. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

1. § c) pont után

d)-e) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 38. § (4) bek. [2018. január 3.]

 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 39. § [2018. január 3.]

 

2. § a) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 40. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

2. § f) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 40. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

2. § f) pont után

g)-l) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 40. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 41. § [2018. január 3.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 42. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,97-99. §, a 100. § (1) bekezdés e) pontja, a 101-106. §,'' szövegrész helyébe ,,97-106. §,'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § a) pont [2018. január 3.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 42. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

I. Fejezet

3/A. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 43. § [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 1. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 44. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 1a. pont után

1b-1d. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 2. pont után

2a-2b. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 3. pontban

,,folytató befektetési vállalkozás, amely'' szövegrész helyébe ,,folytató személy, amely'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § b) pont [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 4. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 44. § (4) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 4. pont után

4a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (5) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 11. pont után

11a-11c. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (6) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 16. pont után

16a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (7) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 30. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 44. § (8) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 30. pont után

30a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (9) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 31. pont után

31a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (10) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 34. pont után

34a-34d. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (11) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 35. pont

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (2) bek. a) pont [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 38. pont után

38a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (12) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 44. pont után

44a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (13) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 46-47. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 44. § (14) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 49. pont után

49a-49c. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (15) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 50. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 44. § (16) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 51. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 44. § (17) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 52. pont után

52a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (18) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 56. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 44. § (19) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 58. pont után

58a-58b. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (20) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 61. pont után

61a-61b. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (21) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 65. pont után

65a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 44. § (22) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 79. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 44. § (23) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 82. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 44. § (24) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 45. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

5. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 45. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

6. § d)-g) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 46. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

6. § j)-k) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 46. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

6. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 46. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 47. § [2018. január 3.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 48. § [2018. január 3.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 49. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

8. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 49. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 49. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 49. § (4) bek. [2018. január 3.]

 

8. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 49. § (5) bek. [2018. január 3.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 50. § [2018. január 3.]

 

17. § után

17/A. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 51. § [2018. január 3.]

 

19. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 52. § [2018. január 3.]

 

20. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 53. § [2018. január 3.]

 

20/C. § utáni alcímcím

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 54. § [2018. január 3.]

 

21. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 55. § [2018. január 3.]

 

22. § (1a) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (2) bek. b) pont [2018. január 3.]

 

22/B. § (1) bek.-ben

,,(2) bekezdés d) pontja'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés c) pontja'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § c) pont [2017. július 1.]

 

22/B. § (1) bek. c) pontban

,,jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § d) pont [2017. július 1.]

 

22/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 56. § [2018. január 3.]

 

25. §

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (2) bek. c) pont [2018. január 3.]

 

26/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 57. § [2018. január 3.]

 

MÁSODIK RÉSZ

VI/A. Fejezettel (26/B-26-E. §) kieg.: 2017: LXIX. tv. 58. § [2018. január 3.]

 

27. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 59. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

27. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 59. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

28. § (1) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 60. § [2018. január 3.]

 

29. § után

29/A. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 61. § [2018. január 3.]

 

30. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 62. § [2018. január 3.]

 

37. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 63. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

37. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 63. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

38. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 64. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

38. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 64. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

40. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 65. § [2018. január 3.]

 

41. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 66. § [2018. január 3.]

 

42. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 67. § [2018. január 3.]

 

43. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 68. § [2018. január 3.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,érdekében, hogy a körülményeihez igazodó, a befektetési'' szövegrész helyébe ,,érdekében, hogy a körülményeihez igazodó, veszteségviselési képességével összhangban álló, valamint a befektetési'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § e) pont [2018. január 3.]

 

44. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 69. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

44. § (2)-(5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 69. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

44. § (6)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (2) bek. d) pont [2018. január 3.]

 

45. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 70. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 70. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

45. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 70. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

45. § (4)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (2) bek. e) pont [2018. január 3.]

 

46. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 71. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

48. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 72. § [2018. január 3.]

 

48. § (3) bek. b) pontban

,,EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata,'' szövegrész helyébe ,,EGT-állam regionális kormánya,'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § f) pont [2018. január 3.]

 

51. § (1) bek. a) pontban

,,a)-l) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a)-m) pontjában'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § g) pont [2018. január 3.]

 

51. § (1) bek. d) pontban

,,szerinti tagállam'' szövegrész helyébe ,,szerinti állam'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § h) pont [2018. január 3.]

 

51. § (5) bek.-ben

,,48. § (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,48. § (5) bekezdésében, valamint a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 71. cikkében'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § i) pont [2018. január 3.]

 

55. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 73. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

55. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 73. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

55. § (3) bek. után

(4)-(10) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 73. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

56. §

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (2) bek. f) pont [2018. január 3.]

 

57. § (10) bek. után

(11)-(15) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 74. § [2018. január 3.]

 

58. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 75. § [2018. január 3.]

 

59. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 76. § [2018. január 3.]

 

60. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 77. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

60. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 77. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

62. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 78. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

62. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 78. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

62. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 78. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

62. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 78. § (4) bek. [2018. január 3.]

 

62. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 78. § (5) bek. [2018. január 3.]

 

62. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 78. § (6) bek. [2018. január 3.]

 

63. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 79. § [2018. január 3.]

 

64. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 80. § [2018. január 3.]

 

65. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 81. § [2018. január 3.]

 

67. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 82. § [2018. január 3.]

 

68. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 83. § [2018. január 3.]

 

69. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 84. § [2018. január 3.]

 

73. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 85. § [2018. január 3.]

 

74. §

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (2) bek. g) pont [2018. január 3.]

 

75. §

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (2) bek. h) pont [2018. január 3.]

 

76. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 86. § [2018. január 3.]

 

XIV. Fejezet

Alcímmel (78/A. §) kieg.: 2017: LXIX. tv. 87. § [2018. január 3.]

 

79. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 88. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

79. § (3)-(7) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 88. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

80. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 89. § [2018. január 3.]

 

81. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 90. § [2018. január 3.]

 

82. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 91. § [2018. január 3.]

 

84. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 92. § [2018. január 3.]

 

86. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 93. § [2018. január 3.]

 

91. §-ban

,,69. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,69. §-ban'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § j) pont [2018. január 3.]

 

93. §-ban

,,41. §-ban, 43-45. §-ban, 55-57. §-ban,'' szövegrész helyébe ,,43-45. §-ban, 55. §-ban, 57. §-ban,'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § k) pont [2018. január 3.]

 

95. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 94. § [2018. január 3.]

 

96. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 95. § [2018. január 3.]

 

100. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 96. § [2018. január 3.]

 

108. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 97. § [2018. január 3.]

 

109. §

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (2) bek. i) pont [2018. január 3.]

 

110. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 98. § [2018. január 3.]

 

116/A. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 99. § [2017. július 1.]

 

117. § (4) bek.-ben

,,a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben'' szövegrész helyébe ,,az 596/2014/EU rendeletben'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § l) pont [2017. július 1.]

 

121. § (2) bek.-ben

,,tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.'' szövegrész helyébe ,,- kérésének megfelelően - huszonöt napon belül rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § m) pont [2017. július 1.]

 

,,A reklámtevékenységre vonatkozó különös szabályok'' alcím és 122. §

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (2) bek. k) pont [2018. január 3.]

 

123. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 100. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

123. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 100. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

123/A. § (6) bek.-ben

,,kifüggesztéssel'' szövegrész helyébe ,,közzététel útján'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § n) pont [2017. július 1.]

 

123/E. § (1) bek.-ben

,,kifüggesztett'' szövegrész helyébe ,,közzétett'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § o) pont [2017. július 1.]

 

HETEDIK RÉSZÉNEK cím (142. § előtt)

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 101. § [2018. január 3.]

 

XXIII. Fejezet cím (142. § előtt)

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 102. § [2018. január 3.]

 

142. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 103. § [2018. január 3.]

 

143. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 104. § [2018. január 3.]

 

144. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 105. § [2018. január 3.]

 

144. § után

144/A-144/B. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 106. § [2018. január 3.]

 

145. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 107. § [2018. január 3.]

 

XXIII. Fejezet

145/A. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 108. § [2018. január 3.]

 

XXIV. Fejezet cím (146. § előtt)

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 109. § [2018. január 3.]

 

146. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 110. § [2018. január 3.]

 

147. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 111. § [2018. január 3.]

 

147. § után

147/A. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 112. § [2018. január 3.]

 

149. § (1)-(2) bek.-ben

,,bekezdésének h) pontjában'' szövegrész helyébe ,,bek. h) illetve i) pontjában'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § p) pont [2018. január 3.]

 

XXIV. Fejezet

149/A. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 113. § [2018. január 3.]

 

XXIV. Fejezet után

XXIV/A. Fejezettel (149/B. §) kieg.: 2017: LXIX. tv. 114. § [2018. január 3.]

 

XXV. Fejezet cím (150. § előtt)

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 115. § [2018. január 3.]

 

150. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 116. § [2018. január 3.]

 

151. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 117. § [2018. január 3.]

 

152. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 118. § [2018. január 3.]

 

154. §

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (2) bek. j) pont [2018. január 3.]

 

HETEDIK RÉSZ

XXV/A. Fejezettel (154/A. §) kieg.: 2017: LXIX. tv. 119. § [2018. január 3.]

 

HETEDIK RÉSZ

XXV/B. Fejezettel (154/B-154/G. §) kieg.: 2017: LXIX. tv. 120. § [2018. január 3.]

 

HETEDIK RÉSZ

XXV/C. Fejezettel (154/H-154/P. §) kieg.: 2017: LXIX. tv. 121. § [2018. január 3.]

 

156. § (2) bek. c) pontban

,,magyarországi képviselete'' szövegrész helyébe ,,magyarországi fióktelepe'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § q) pont [2018. január 3.]

 

NYOLCADIK RÉSZ

XXVI/A. Fejezettel (157/A. §) kieg.: 2017: LXIX. tv. 122. § [2018. január 3.]

 

159. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 123. § [2018. január 3.]

 

159/A. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 124. § [2017. július 1.]

 

159/A. § (5) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésének'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásának'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § r) pont [2018. január 1.]

 

161. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 125. § [2018. január 3.]

 

164. § (1) bek.-ben

,,Felügyelet az e törvényben'' szövegrész helyébe ,,Felügyelet - a fokozatosság és arányosság figyelembevételével - az e törvényben'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § s) pont [2017. július 1.]

 

164. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 126. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

164. § (1) bek. u) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 126. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

164. § (1) bek. z) pont után

zs) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 126. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

164. § (8) bek. után

(9)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 126. § (4) bek. [2018. január 3.]

 

164. § után

164/A-164/B. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 127. § [2018. január 3.]

 

173/A. § után

Alcímmel (173/B. §) kieg.: 2017: LXIX. tv. 128. § [2018. január 3.]

 

176. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 129. § [2018. január 3.]

 

178. §-ban

,,rendelkező piacműködtető'' szövegrész helyébe ,,rendelkező befektetési vállalkozás és piacműködtető'' szövegrész, ,,rendelkező befektetési vállalkozásokra'' szövegrész helyébe ,,rendelkező befektetési vállalkozásra és piacműködtetőre'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § t) pont [2018. január 3.]

 

178/A. § (1) bek.-ben

,,a 2004/39/EK irányelv adott tagállam jogrendszerébe történő átvétele alapján'' szövegrész helyébe ,,a 2014/65/EU irányelv adott tagállam jogrendszerébe történő átvétele alapján, illetve a 600/2014/EU rendeletben'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 134. § u) pont [2018. január 3.]

 

180. § (2) bek. b) pont után

c)-d) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 130. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

180. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 130. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

182. § (17) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

182. § (18)-(19) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 135. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

182. § (24) bek. után

(23)-(25) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 131. § [2017. július 1.]

 

183. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 132. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

183. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 132. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

1. melléklet

Mód.: 2017: LXIX. tv. 133. §, illetve 2. melléklet [2018. január 3.]


2007. évi CXL. tv.

 
 

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

 
 

9. §

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 19. § [2017. június 23.]

 

13. § után

Alcímmel (13/A-13/D. §) kieg.: 2017: LXI. tv. 20. § [2017. június 23.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

14/A. §-sal kieg.: 2017: LXI. tv. 21. § [2017. június 23.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

3. § 38. pontban

,,984/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 7. pontjában'' szövegrész helyébe ,,2017/459 bizottsági rendelet 3. cikk 16. pontjában'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § a) pont [2017. június 24.]

 

3. § 52 c. pontban

,,984/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 10. pontjában'' szövegrész helyébe ,,2017/459 bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § b) pont [2017. június 24.]

 

3. § 55. pontban

,,az energiakereskedelem'' szövegrész helyébe ,,a földgáz-kereskedelem'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 138. § [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. f) pontból

,,és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerrel'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXV. tv. 34. § a) pont [2017. június 24.]

 

36. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXV. tv. 34. § b) pont [2017. június 24.]

 

46. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 139. § [2018. január 3.]

 

48/B. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 136. § [2018. január 3.]

 

61/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 28. § [2017. június 24.]

 

64. § (2) bek.-ben

,,107. § (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,104. § (8) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § c) pont [2017. június 24.]

 

71. § (8) bek.-ben

,,984/2013/EU'' szövegrész helyébe ,,2017/459'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § d) pont [2017. június 24.]

 

72. § (14) bek.-ben

,,984/2013/EU'' szövegrész helyébe ,,2017/459'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § e) pont [2017. június 24.]

 

91/A. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXV. tv. 29. § [2017. október 1.]

 

91/A. § (9) bek.-ben

,,irányuló földgáz kereskedelemnek'' szövegrész helyébe ,,irányuló gáznapon belüli földgáz kereskedelemnek'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § f) pont [2017. június 24.]

 

100/A. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,20 m3/óra'' szövegrész helyébe ,,10 m3/óra'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § g) pont [2018. október 1.]

 

103. § (2) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXV. tv. 34. § c) pont [2017. június 24.]

 

104/B. § (4) bek.-ben

,,állapítja meg.'' szövegrész helyébe ,,állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak kell eltelnie.'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § h) pont [2017. június 24.]

 

104/B. § (5) bek.-ben

,,45'' szövegrész helyébe ,,15'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § i) pont [2017. június 24.]

 

106. § (2) bek.-ben

,,45'' szövegrész helyébe ,,15'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § i) pont [2017. június 24.]

 

106. § (3) bek.-ben

,,állapítja meg.'' szövegrész helyébe ,,állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak kell eltelnie.'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § h) pont [2017. június 24.]

 

108. § (1) bek. b) pontban

,,45'' szövegrész helyébe ,,15'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § i) pont [2017. június 24.]

 

108. § (2) bek.-ben

,,állapítja meg.'' szövegrész helyébe ,,állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak kell eltelnie.'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § h) pont [2017. június 24.]

 

110. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 30. § [2017. június 24.]

 

Az Energetikai Állandó Választottbíróság alcímcím és 131. §

Hat. kív. h.: 2017: LX. tv. 69. § e) pont [2018. január 1.]

 

141/A. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2017: LXXV. tv. 31. § [2017. június 24.]

 

141/I. § (9) bek.-ben

,,2018. szeptember 30-ig'' szövegrész helyébe ,,2019. szeptember 30-ig'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § j) pont [2017. június 24.]

 

141/I. § (11) bek.-ben

,,2018. szeptember 30-áig'' szövegrész helyébe ,,2019. szeptember 30-áig'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § k) pont [2017. június 24.]

 

141/J. § (10) bek.-ben

,,2018. szeptember 30-áig'' szövegrész helyébe ,,2019. szeptember 30-áig'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 33. § k) pont [2017. június 24.]

 

159. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 137. § [2018. január 3.]

 

159. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXV. tv. 32. § [2017. június 24.]


2008. évi XLVI. tv.

 
 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

 
 

2. § (2) bek. f) pontban

,,engedélyköteles termék'' szövegrész helyébe ,,engedélyköteles termék, EK-műtrágya'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. a) pont [2017. június 16.]

 

4. § b) pontban

,,engedélyköteles termékek'' szövegrész helyébe ,,engedélyköteles termékek, EK-műtrágyák'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. b) pont [2017. június 16.]

 

4. § r) pont után

s) ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 1. § [2017. június 16.]

 

5. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXIV. tv. 35. § a) pont [2017. június 16.]

 

6. § (1) bek.-ből

,,az e törvény végrehajtására kiadott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIV. tv. 35. § b) pont [2017. június 16.]

 

16. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 2. § [2017. június 16.]

 

17. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 3. § [2017. június 16.]

 

17. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 4. § [2017. június 16.]

 

17. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXIV. tv. 35. § c) pont [2017. június 16.]

 

,,A termelő, a földhasználó és a növényvédőszer-engedély jogosultjának kötelezettségei'' alcím

17/A-17/B. §-sal kieg.: 2017: LXIV. tv. 5. § [2017. június 16.]

 

,,A termelő, a földhasználó és a növényvédőszer-engedély jogosultjának kötelezettségei'' alcím után

Alcímmel (17/C. §) kieg.: 2017: LXIV. tv. 6. § [2017. június 16.]

 

18. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 7. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

18. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 7. § (2) bek. [2019. január 1.]

 

20. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 8. § [2017. június 16.]

 

23. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 9. § [2017. június 16.]

 

24. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 10. § [2017. június 16.]

 

27. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 11. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

27. § (3) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (2) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

27. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 11. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

27. § (5a) bek.-ből

,,Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kifogásról hozott döntésével szemben jogorvoslatnak van helye.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIV. tv. 35. § d) pont [2017. június 16.]

 

27. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 11. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

29. § f) pont után

g)-k) ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 12. § [2017. június 16.]

 

32. § (1) bek. u) pont után

v)-w) ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 13. § [2017. június 16.]

 

34. § (1) bek. d) pontban

,,hulladékként történő ártalmatlanítását'' szövegrész helyébe ,,ártalmatlanítását'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. c) pont [2017. június 16.]

 

34. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 14. § [2017. június 16.]

 

35. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 15. § [2017. június 16.]

 

37. § (3) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 16. § [2017. június 16.]

 

38. § (2) bek. c) pont ca) alpontban

,,adóazonosító jelet'' szövegrész helyébe ,,adóazonosító számot'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. d) pont [2017. június 16.]

 

38. § (2) bek. c) pont cb) alpontban

,,adószámot'' szövegrész helyébe ,,adóazonosító számot'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. e) pont [2017. június 16.]

 

38/A. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 17. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

38/A. § (2) bek. g) pont után

h)-k) ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 17. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

38/A. § (3) bek. a) pontban

,,adóazonosító jelét'' szövegrész helyébe ,,adóazonosító számát'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. f) pont [2017. június 16.]

 

38/A. § (3) bek. b) pontban

,,adószámát'' szövegrész helyébe ,,adóazonosító számát'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. g) pont [2017. június 16.]

 

38/A. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 17. § (3) bek. [2017. június 16.]

 

38/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 17. § (4) bek. [2017. június 16.]

 

38/A. § (6) bek.-ből

,,a közös ügyfél törzsadat-kezelő rendszeren keresztül'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIV. tv. 35. § e) pont [2017. június 16.]

 

38/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 17. § (5) bek. [2017. június 16.]

 

38/A. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 17. § (6) bek. [2017. június 16.]

 

38/A. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 17. § (7) bek. [2017. június 16.]

 

38/B. § (1) bek. záró szövegrészből

,,A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a 2. § (3) bekezdése szerinti tevékenységekre.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIV. tv. 35. § f) pont [2017. június 16.]

 

38/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 18. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

38/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 18. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

38/B. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 18. § (3) bek. [2017. június 16.]

 

38/B. § (4) bek.-ben

,,regisztrált élelmiszerlánc-szereplő'' szövegrész helyébe ,,FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. h) pont [2017. június 16.]

 

38/B. § (5) bek.-ben

,,regisztrált élelmiszerlánc szereplőt'' szövegrész helyébe ,,FELIR azonosítóval rendelkező ügyfelet'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. i) pont [2017. június 16.]

 

38/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 18. § (4) bek. [2017. június 16.]

 

38/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 19. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

38/D. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXIV. tv. 35. § g) pont [2017. június 16.]

 

38/D. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 19. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

38/D. § (5) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 19. § (3) bek. [2017. június 16.]

 

38/D. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,ÉBC'' szövegrész helyébe ,,ÉBC közhatalmi feladatként'' szövegrész, ,,ellátásának támogatása'' szövegrész helyébe ,,ellátása'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. j) pont [2017. június 16.]

 

III. Fejezet

Alcímekkel (38/E-38/F. §) kieg.: 2017: LXIV. tv. 20. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

III. Fejezet

Alcímmel és 38/G. §-sal kieg.: 2017: LXIV. tv. 20. § (2) bek. [2017. október 1.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,39. § (2)-(4) bekezdésében, a 42. §-ban'' szövegrész helyébe ,,39., 40. és 42. §-ban'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. k) pont [2017. június 16.]

 

39. § után

39/A. §-sal kieg.: 2017: LXIV. tv. 21. § [2017. június 16.]

 

40. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 22. § [2017. június 16.]

 

40. § (6) bek.-ből

,,anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/445/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIV. tv. 35. § h) pont [2017. június 16.]

 

42. § (4) bek. záró szövegrészből

,,Az így közzétett határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIV. tv. 35. § i) pont [2017. június 16.]

 

44. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,köztisztviselője'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselője, kormánytisztviselője'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. l) pont [2017. június 16.]

 

44. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 23. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

44. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 23. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

44. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 23. § (3) bek. [2017. június 16.]

 

46. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 24. § [2017. június 16.]

 

47/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 25. § [2017. június 16.]

 

47/B. § (2) bek. f) pontból

,,a 2003/2003/EK rendelet szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIV. tv. 35. § j) pont [2017. június 16.]

 

47/B. § (4) bek.-ben

,,szerződésben'' szövegrész helyébe ,,szerződésben vagy egyoldalú jognyilatkozattal'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. m) pont [2017. június 16.]

 

47/B. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 26. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

47/B. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 26. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

47/B. § (10) bek.-ben

,,működésre'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működésére'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. n) pont [2017. június 16.]

 

V. Fejezet cím (48. § előtt)

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 27. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

51. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,aktusaiban meghatározott esetekben'' szövegrész helyébe ,,aktusai alapján'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. o) pont [2017. június 16.]

 

53. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 27. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

V. fejezet

Alcímmel (53/A. §) kieg.: 2017: LXIV. tv. 27. § (3) bek. [2017. június 16.]

 

57. § j) pont

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 28. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

57. § t) pont után

u) ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 28. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

60. § (1) bek. h) pontban

,,műtrágyákról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendeletének'' szövegrész helyébe ,,2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. p) pont [2017. június 16.]

 

71. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 29. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

71. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (8)-(10) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 29. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

71. § (7) bek.-ben

,,jogerőre emelkedését'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válását'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (2) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

76. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 30. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

76. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 30. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

76. § (2) bek. 4. pont

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 30. § (3) bek. [2017. június 16.]

 

76. § (2) bek. 12. pont

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 30. § (4) bek. [2017. június 16.]

 

76. § (2) bek. 51. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 51. pont után 52-55. ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 30. § (5) bek. [2017. június 16.]

 

76. § (5) bek. h) pontban

,,hulladékokból'' szövegrész helyébe ,,melléktermékből'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. q) pont [2017. június 16.]

 

76. § (5) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 30. § (6) bek. [2017. június 16.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

76/C. §-sal kieg.: 2017: LXIV. tv. 31. § [2017. június 16.]

 

77. §

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 32. § [2017. június 16.]

 

Melléklet

Mód.: 2017: LXIV. tv. 33. §, illetve 1. melléklet [2017. június 16.]

 

Melléklet 24. pontban

,,(kivéve a 2003/2003/EK rendelet szerinti EK-műtrágya)'' szövegrész helyébe ,,(kivéve az EK-műtrágyát)'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 34. § (1) bek. r) pont [2017. június 16.]


2008. évi XLVIII. tv.

 
 

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 
 

5. § (1) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 52. § [2017. július 1.]

 

21. § (3)-(4) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 52. § [2017. július 1.]


2008. évi LXVII. tv.

 
 

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 30. § [2018. január 1.]

 

6. § (3) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 31. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

6. § (12) bek. után

(13)-(17) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 31. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

10. § 11. pont után

12. ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 32. § [2017. július 1.]

 

18. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 33. § [2017. július 1.]


2008. évi XCIX. tv.

 
 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

 
 

6. § (1) bek. f) pontban

,,az e törvényben vagy e törvény'' szövegrész helyébe ,,a törvényben vagy törvény'' szövegrész lép: 2017: LXVIII. tv. 6. § a) pont [2017. július 1.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 2017: LXVIII. tv. 1. § [2017. július 1.]

 

11. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXVIII. tv. 2. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

11. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXVIII. tv. 2. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVIII. tv. 2. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

11. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: LXVIII. tv. 2. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,15. § (2) bekezdése szerinti jogosult'' szövegrész helyébe ,,15. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogosult'' szövegrész lép: 2017: LXVIII. tv. 6. § b) pont [2017. július 1.]

 

23. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXVIII. tv. 7. § a) pont [2017. július 1.]

 

39. §

Helyébe lép: 2017: LXVIII. tv. 3. § [2017. július 1.]

 

39/A. §-ban

,,költségvetési szervként működő előadó-művészeti'' szövegrész helyébe ,,39. § (1) bekezdése szerinti előadó-művészeti'' szövegrész lép: 2017: LXVIII. tv. 6. § c) pont [2017. július 1.]

 

40. §

Helyébe lép: 2017: LXVIII. tv. 4. § [2017. július 1.]

 

41. § (5) bek.-ben

,,Az állami vagy önkormányzati fenntartású előadó-művészeti'' szövegrész helyébe ,,A 39. § (1) bekezdése szerinti előadó-művészeti'' szövegrész lép: 2017: LXVIII. tv. 6. § d) pont [2017. július 1.]

 

42-43. §

Hat. kív. h.: 2017: LXVIII. tv. 7. § b) pont [2017. július 1.]

 

44. § 57. pontban

,,a capella'' szövegrész helyébe ,,a cappella'' szövegrész lép: 2017: LXVIII. tv. 6. § e) pont [2017. július 1.]

 

47. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: LXVIII. tv. 5. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

47. § (1) bek. l) pontban

,,szervezet számára fenntartói megállapodásban biztosított támogatás'' szövegrész helyébe ,,szervezettel kötendő fenntartói megállapodás'' szövegrész lép: 2017: LXVIII. tv. 6. § f) pont [2017. július 1.]

 

47. § (1) bek. q) pont után

r)-s) ponttal kieg.: 2017: LXVIII. tv. 5. § (2) bek. [2017. július 1.]


2009. évi III. tv.

 
 

a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről

 
 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 2017: CIII. tv. 4. § [2017. július 1.]


2009. évi LXXXV. tv.

 
 

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

 
 

12. § (1) bek. d) pontban

,,helységben való kifüggesztéssel való'' szövegrész helyébe ,,helyiségben közzététel útján történő'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 142. § a) pont [2017. július 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 140. § [2017. július 1.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,helységben kifüggesztve'' szövegrész helyébe ,,helyiségben közzététel útján'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 142. § b) pont [2017. július 1.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,helységben kifüggesztve'' szövegrész helyébe ,,helyiségben közzététel útján'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 142. § c) pont [2017. július 1.]

 

VII. Fejezet

36/D. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 141. § [2017. július 1.]


2009. évi CLV. tv.

 
 

a minősített adat védelméről

 
 

16. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: LXXII. tv. 53. § (1) bek. [2017. június 17.]

 

16. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 53. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

40. § (3)-(4) bek.-ben

,,2018.'' szövegrész helyébe ,,2019.'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 54. § [2017. június 17.]


2009. évi CLXII. tv.

 
 

a fogyasztónak nyújtott hitelről

 
 

3. § 3. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 143. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

3. § 8. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 143. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

18. § (4) bek.-ben

,,kifüggesztve'' szövegrész helyébe ,,közzététel útján'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 144. § [2017. július 1.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,kifüggesztve'' szövegrész helyébe ,,közzététel útján'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 144. § [2017. július 1.]


2010. évi I. tv.

 
 

az anyakönyvi eljárásról

 
 

3. § h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: XCII. tv. 1. § [2017. július 1.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCII. tv. 2. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XCII. tv. 2. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

4. § (5) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (1) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

4. § (7) bek.-ből

,, , valamint a hivatásos konzuli tisztviselő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (2) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

11. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (1) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

12. § (1) bek.-ből

,,vagy hivatásos konzuli tisztviselő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (2) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

12/A. § (2) bek. a) pont ab) alpont

Hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (1) bek. c) pont [2017. július 1.]

 

,,Szakmai irányítás és felügyelet'' alcím (13. §)

Helyébe lép: 2017: XCII. tv. 3. § [2017. július 1.]

 

44. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XCII. tv. 4. § [2017. július 1.]

 

48. § (2)-(2a) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (1) bek. d) pont [2017. július 1.]

 

53. § után

54. §-sal kieg.: 2017: XCII. tv. 5. § [2017. július 1.]

 

55. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCII. tv. 6. § [2017. július 1.]

 

55. § (4) bek.-ben

,,a kérelmező'' szövegrész helyébe ,,az érintett'' szövegrész lép: 2017: XCII. tv. 11. § a) pont [2017. július 1.]

 

55. § (5) bek.-ben

,,anyakönyvvezetőnél'' szövegrész helyébe ,,anyakönyvvezető felhívására vagy a családi név korrekciója iránti kérelemben'' szövegrész lép: 2017: XCII. tv. 11. § b) pont [2017. július 1.]

 

55/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XCII. tv. 7. § [2017. július 1.]

 

55/A. § (4) bek.-ben

,,kérelmére kiterjed'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozata, valamint kérelme esetén kiterjed'' szövegrész, ,,kérelmére és'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozata, valamint kérelme alapján és'' szövegrész lép: 2017: XCII. tv. 11. § c) pont [2017. július 1.]

 

59. § (1) bek.-ből

,,vagy a hivatásos konzuli tisztviselő anyakönyvi okiratot állít ki'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (2) bek. c) pont [2017. július 1.]

 

59. § (2) bek.-ből

,,vagy az anyakönyvi okiratot kiállító hivatásos konzuli tisztviselő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (2) bek. d) pont [2017. július 1.]

 

59/A. § (1) bek.-ben

,,a megkereső szervet, ha a megkereső szerv az anyakönyvvezető volt, akkor az anyakönyvi szervet is'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szervet'' szövegrész lép: 2017: XCII. tv. 11. § d) pont [2017. július 1.]

 

59/A. § (1) bek.-ből

,,vagy - ha a névváltoztatási kérelmet a hivatásos konzuli tisztviselőnél nyújtották be - az anyakönyvi szerv'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (2) bek. e) pont [2017. július 1.]

 

67. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (1) bek. e) pont [2017. július 1.]

 

67. § (1b) bek.-ből

,,vagy a hivatásos konzuli tisztviselő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (2) bek. f) pont [2017. július 1.]

 

70. § (5) bek.-ben

,,3 napon belül, a hivatásos konzuli tisztviselő az első diplomáciai futárral megküldi az adatok rögzítésére illetékes anyakönyvvezetőnek, illetve az anyakönyvi szervnek'' szövegrész helyébe ,,3 napon belül megküldi az adatok rögzítésére illetékes anyakönyvvezetőnek'' szövegrész lép: 2017: XCII. tv. 11. § e) pont [2017. július 1.]

 

72. § (2) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2017: XCII. tv. 8. § [2017. július 1.]

 

73. § (5) bek.-ben

,,vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (2) bek. g) pont [2017. július 1.]

 

74. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCII. tv. 9. § [2017. július 1.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,vagy a hivatásos konzuli tisztviselő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCII. tv. 12. § (2) bek. f) pont [2017. július 1.]

 

77. § d) pontban

,,a 4. § (1) bekezdésében felsoroltak és a hivatásos konzuli tisztviselő'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvvezető, valamint az anyakönyvi szerv kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője'' szövegrész lép: 2017: XCII. tv. 11. § f) pont [2017. július 1.]

 

94. §

Helyébe lép: 2017: XCII. tv. 10. § [2017. július 1.]


2010. évi LXXXVII. tv.

 
 

a Nemzeti Földalapról

 
 

17. § után

17/A. §-sal kieg.: 2017: LVIII. tv. 11. § [2017. június 23.]


2010. évi CIV. tv.

 
 

a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

 
 

20. § (7) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 55. § [2017. július 1.]


2010. évi CXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

 
 

12. § (6) bek.-ben

,,bűnüldözési és nyomozóhatósági'' szövegrész helyébe ,,bűnmegelőzési és bűnüldözési'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 37. § a) pont [2018. július 1.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,bűnüldözési és nyomozóhatósági'' szövegrész helyébe ,,bűnmegelőzési és bűnüldözési'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 37. § b) pont [2018. július 1.]

 

13. § (2) bek. d) pontból

,, , valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó hatósági felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos eljárással'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 57. § 1. pont [2017. július 1.]

 

13. § (2) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 56. § [2017. július 1.]

 

13. § (2) bek. k) pontban

,,végrehajtásában.'' szövegrész helyébe ,,végrehajtásában,'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 182. § a) pont [2017. június 20.]

 

13. § (2) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 172. § [2017. június 20.]

 

13. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 31. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

13. § (8) bek. b) pontban

,,elrendelt személyi védelmet a vonatkozó jogszabályok keretei között'' szövegrész helyébe ,,elrendelt, a büntetőeljárással összefüggésben a jogszabályban meghatározott személyi kört érintő személyi védelmi feladatokat (a továbbiakban: személyi védelem)'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 37. § c) pont [2018. július 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,13-25. §-a, 40. §-a,'' szövegrész helyébe ,,13-25. §-a, 29. § (6) bekezdés o) pontja, 40. §-a'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 182. § b) pont [2017. június 20.]

 

19/G. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 173. § [2017. június 20.]

 

33/S. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 174. § [2017. június 20.]

 

33/U. § (8) bek.-ből

,,MKK, MRK képviselőjével vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 183. § a) pont [2017. június 20.]

 

33/Y. § (3a) bek.-ből

,,MKK, MRK képviselőjével vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 183. § a) pont [2017. június 20.]

 

34. § (3) bek.-ből

,,, illetve az MKK, MRK'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 183. § b) pont [2017. június 20.]

 

34/A. § (5) bek.-ből

,,MKK, MRK képviselőjével vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 183. § a) pont [2017. június 20.]

 

34/D. § (6) bek.-ből

,,MKK, MRK képviselőjével vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 183. § a) pont [2017. június 20.]

 

35. § (1) bek.-ből

,,felderítési és nyomozási,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 38. § [2018. július 1.]

 

36/C. § (1) bek. b) pontban

,,állomásokon.'' szövegrész helyébe ,,állomásokon,'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 182. § c) pont [2017. június 20.]

 

36/C. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 175. § [2017. június 20.]

 

36/K. § (1) bek.-ben

,,áru'' szövegrész helyébe ,,dolog'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 182. § d) pont [2017. június 20.]

 

36/K. § (2) bek.-ben

,,Az áru'' szövegrész helyébe ,,A dolog'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 182. § e) pont [2017. június 20.]

 

36/O. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 31. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

III. Fejezet

Alcímmel (37. §) kieg.: 2017: LXXVII. tv. 176. § [2017. június 20.]

 

37/A. §-ban

,,13. § (7) bekezdésében meghatározott célból'' szövegrész helyébe ,,13. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott célból, illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 37. § d) pont [2018. július 1.]

 

46. § (1) bek. h) pontban

,,elhárítására.'' szövegrész helyébe ,,elhárítására,'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 182. § f) pont [2017. június 20.]

 

46. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 177. § [2017. június 20.]

 

IV. Fejezet (51-65/J. §)

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 32. § [2018. július 1.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,bűnüldözési feladatainak'' szövegrész helyébe ,,bűnmegelőzési és bűnüldözési jogköre alapján ellátott feladatainak'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 37. § e) pont [2018. július 1.]

 

66. § (1) bek.-ből

,, , a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó hatósági felügyeleti tevékenységgel összefüggő feladatainak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 57. § 2. pont [2017. július 1.]

 

66. § (2) bek.-ben

,,bűnüldözési feladatokhoz'' szövegrész helyébe ,,bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatokhoz'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 37. § f) pont [2018. július 1.]

 

67. § (1) bek.-ből

,,és a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó hatósági felügyeleti tevékenységgel összefüggő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 57. § 3. pont [2017. július 1.]

 

69. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 33. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

72. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 33. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

72. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2017: XCIII. tv. 33. § (3) bek. [2018. július 1.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,nyomozóhatósági eljárást lefolytató szervének vezetője az (1) bekezdés b)-h) pontjaiban meghatározott'' szövegrész helyébe ,,büntetőeljárást lefolytató szervének vezetője az (1) bek. b)-h) pontjaiban, illetve az (1a) és (1b) bekezdésében meghatározott'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 37. § g) pont [2018. július 1.]

 

73. § (3)-(4) bek.-ben

,,59. § (2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,58. § (1) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 37. § h) pont [2018. július 1.]

 

74. § (3) bek.-ben

,,bűnüldözési és nyomozóhatósági'' szövegrész helyébe ,,bűnmegelőzési és bűnüldözési'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 37. § a) pont [2018. július 1.]

 

76. § (1) bek. a)-b) pontban

,,bűnüldözési és nyomozóhatósági'' szövegrész helyébe ,,bűnmegelőzési és bűnüldözési'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 37. § a) pont [2018. július 1.]

 

78. § (1) bek. c) pontban

,,évig.'' szövegrész helyébe ,,évig,'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 182. § g) pont [2017. június 20.]

 

78. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 178. § [2017. június 20.]

 

78. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 179. § [2017. június 20.]

 

V. Fejezet 78/A. § után

78/B. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 180. § [2017. június 20.]

 

80. § (3) bek.-ben

,,72. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,72 § (1)-(1b) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 37. § i) pont [2018. július 1.]

 

82. § b) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 183. § c) pont [2017. június 20.]

 

82. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: XCIII. tv. 33. § (4) bek. [2018. július 1.]

 

82/A. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 181. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

82/A. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 181. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

83. §

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 34. § [2018. július 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

103/A. §-sal kieg.: 2017: XCIII. tv. 35. § [2018. július 1.]

 

104. §

Helyébe lép: 2017: XCIII. tv. 36. § [2018. július 1.]


2010. évi CLXXXV. tv.

 
 

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

 
 

27. § (1) bek. c) pontban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 58. § [2017. július 1.]

 

30. § (4) bek. d) pontban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 58. § [2017. július 1.]


2011. évi CII. tv.

 
 

a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

 
 

1. §-ban

,,Magyarország'' szövegrész helyébe ,,Magyarország vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes más állam'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 227. § 1. pont [2017. június 20.]

 

2. § 7-8. pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 220. § [2017. június 20.]

 

3. § (3) bek. a) pont ab-ac) alpont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 221. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

3. § (3) bek. c) pontban

,,a külön jogszabályban meghatározottak szerint osztalékként kifizethető tárgyévi adózott eredményének'' szövegrész helyébe ,,az elvárt osztalék'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 227. § 2. pont [2017. június 20.]

 

3. § (3) bek. e) pontban

,,együttesen'' szövegrész helyébe ,,együttesen közvetlenül'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 227. § 3. pont [2017. június 20.]

 

3. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 221. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

3. § (3) bek. g) pontban

,,törzsrészvényt bocsát ki, amelyek névértéke nem lehet kevesebb tízezer forintnál'' szövegrész helyébe ,,törzsrészvényt és dolgozói részvényt bocsáthat ki'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 227. § 4. pont [2017. június 20.]

 

3. § (3) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 221. § (3) bek. [2017. június 20.]

 

3. § (3a) bek.-ben

,,h) pontjában'' szövegrész helyébe ,,h) pont hb) alpontjában'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 227. § 5. pont [2017. június 20.]

 

3. § (7) bek. a) pontban

,,a külön jogszabályban meghatározottak szerint osztalékként kifizethető eredményének'' szövegrész helyébe ,,az elvárt osztalék'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 227. § 6. pont [2017. június 20.]

 

3. § (7) bek. b)-d) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 222. § [2017. június 20.]

 

3. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 223. § [2017. június 20.]

 

6. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 224. § [2017. június 20.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,a szavazatok legalább 90%-ával rendelkező részvényesek ettől eltérően döntenek'' szövegrész helyébe ,,az alapszabály másként rendelkezik'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 227. § 7. pont [2017. június 20.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 225. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 225. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 226. § [2017. június 20.]


2011. évi CXXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

 
 

21/A. § (1)-(6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 3. § [2017. augusztus 1.]

 

36. § (1) bek.-ből

,,képzésben részt vevő közszolgálati'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 5. § [2017. augusztus 1.]

 

53. §

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 4. § [2017. augusztus 1.]

 

53. § után

53/A. §-sal: 2017: LXX. tv. 4. § [2017. augusztus 1.]

 

54. §

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 4. § [2017. augusztus 1.]


2011. évi CLV. tv.

 
 

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

 
 

2. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 13. § [2017. július 1.]


2011. évi CLVI. tv.

 
 

az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 
 

455. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXIX. tv. 14. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

455. § (3) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: LXXXIX. tv. 14. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

456. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 130. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

456. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 130. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

458. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 131. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

458. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 131. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

462/C. § (2) bek.-ben

,,évében, de legfeljebb'' szövegrész helyébe ,,évében, és legfeljebb'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 134. § 1. pont [2017. június 20.]

 

462/D. § (2) bek.-ben

,,munkabér,'' szövegrész helyébe ,,munkabér, de legfeljebb'' szövegrész, ,,és 100 ezer forint'' szövegrész helyébe ,,és legfeljebb 100 ezer forint'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 134. § 2. pont [2017. június 20.]

 

462/D. § (3) bek.-ben

,,és 100 ezer forint'' szövegrész helyébe ,,és legfeljebb 100 ezer forint'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 134. § 3. pont [2017. június 20.]

 

462/E. § (2) bek.-ben

,,évében, 100 ezer forint után'' szövegrész helyébe ,,évében, és legfeljebb 100 ezer forint után'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 134. § 4. pont [2017. június 20.]

 

462/H. § (1) bek.-ben

,,társasági adóbevallás benyújtását követő hónaptól'' szövegrész helyébe ,,társasági adóbevallás benyújtását követő hónaptól - e hónapot az érvényesítésre nyitva álló időtartam első hónapjának tekintve -'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 134. § 5. pont [2017. június 20.]

 

IX. fejezet

467/K. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 132. § [2017. június 20.]

 

IX. fejezet

467/L. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 133. § [2017. június 20.]


2011. évi CLXIII. tv.

 
 

az ügyészségről

 
 

18. §

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 43. § a) pont [2018. július 1.]

 

III. Fejezet után

III/A. Fejezettel (25/A-25/V. §) kieg.: 2017: XCIII. tv. 39. § [2018. július 1.]

 

32. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a)-(7b) bek.-sel kieg.: 2017: XCIII. tv. 40. § [2018. július 1.]

 

32. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XCIII. tv. 43. § b) pont [2018. július 1.]

 

11. alcím

41/B. §-sal kieg.: 2017: XCIII. tv. 41. § [2018. július 1.]

 

32. § (9) bek.-ben

,,titkos információgyűjtés'' szövegrész helyébe ,,titkos információgyűjtés, illetve a leplezett eszközök alkalmazása'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 42. § a) pont [2018. július 1.]

 

42. § a) pontban

,,41. §-a'' szövegrész helyébe ,,41. §-a, 41/B. §-a'' szövegrész lép: 2017: XCIII. tv. 42. § b) pont [2018. július 1.]


2011. évi CLXIV. tv.

 
 

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

 
 

110. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 34. § [2017. szeptember 1.]

 

111. § után

111/A. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 35. § [2017. szeptember 1.]

 

112. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 36. § [2017. szeptember 1.]

 

112. § után

112/A. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 37. § [2017. szeptember 1.]

 

114. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 38. § [2017. szeptember 1.]

 

115. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 39. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

115. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 39. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

116. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 64. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

117. § (3a)-(3b) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 40. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

117. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 40. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

117. § (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 64. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

118. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 64. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

119. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 41. § [2017. szeptember 1.]

 

120. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 42. § [2017. szeptember 1.]

 

121. § (1) bek.-ben

,,(2)-(5)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(10)'' szövegrész lép: 2017: LXXXVII. tv. 63. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

121. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 43. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

121. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 43. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

121. § (5) bek. után

(6)-(10) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 43. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

122. § (2) bek. záró szövegrészben

,,alapfokú'' szövegrész helyébe ,,középfokú'' szövegrész lép: 2017: LXXXVII. tv. 63. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

122. § után

122/A. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 44. § [2017. szeptember 1.]

 

123. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 45. § [2017. szeptember 1.]

 

125. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 64. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

127. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 46. § [2017. szeptember 1.]

 

128. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 47. § [2017. szeptember 1.]

 

128. § után

128/A. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 48. § [2017. szeptember 1.]

 

130. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 49. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

130. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 49. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

130. § (5) bek. után

(6)-(9) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 49. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

131. § után

131/A. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 50. § [2017. szeptember 1.]

 

132. § után

132/A. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 51. § [2017. szeptember 1.]

 

134. § (1) bek.-ben

,,a hat órát nem haladja meg'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb hat óra'' szövegrész lép: 2017: LXXXVII. tv. 63. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

135-136. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 52. § [2017. szeptember 1.]

 

138. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 53. § [2017. szeptember 1.]

 

139. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 64. § e) pont [2017. szeptember 1.]

 

140. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 54. § [2017. szeptember 1.]

 

141. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 55. § [2017. szeptember 1.]

 

142. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 64. § f) pont [2017. szeptember 1.]

 

143. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 56. § [2017. szeptember 1.]

 

144. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 64. § g) pont [2017. szeptember 1.]

 

145. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 57. § [2017. szeptember 1.]

 

146. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVII. tv. 64. § h) pont [2017. szeptember 1.]

 

147. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 58. § [2017. szeptember 1.]

 

150. § g) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 59. § [2017. szeptember 1.]

 

153. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 60. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

153. § (3) bek. g) pont

Helyébe lép, egyidejűleg g) pont után h) ponttal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 60. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

165. § után

165/L-165/Q. §-sal kieg.: 2017: LXXXVII. tv. 61. § [2017. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 2017: LXXXVII. tv. 62. § (1) bek., illetve 6. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 62. § (2) bek., illetve 7. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 62. § (3) bek., illetve 8. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

6. melléklet után

6/A. melléklettel kieg.: 62. § (4) bek., illetve 9. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

6/A. melléklet után

6/B. melléklettel kieg.: 62. § (5) bek., illetve 10. melléklet [2017. szeptember 1.]


2011. évi CLXXV. tv.

 
 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 
 

2. § 21. pontban

,,közfeladat - vagy annak egy része - ellátására a szerv nevében történő ellátására kötött'' szövegrész helyébe ,,közfeladat vagy a közfeladat egy részének a szerv nevében történő ellátására - a Ptk. 6:256. §-ban meghatározottak alapján - kötött'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 73. § 1. pont [2017. szeptember 1.]

 

10/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 59. § [2017. szeptember 1.]

 

14. § (3) bek. c) pontban

,,statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: Sttv.) meghatározott statisztikai számjel, valamint az Sttv. 6. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényben meghatározott statisztikai számjel, valamint a'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 73. § 2. pont [2017. szeptember 1.]

 

32. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 60. § [2017. szeptember 1.]

 

52. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: LXXII. tv. 61. § [2017. szeptember 1.]

 

52. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (1) bek. 1. pont [2017. szeptember 1.]

 

VIII. fejezet

52/A. §-sal kieg.: 2017: LXXII. tv. 62. § [2017. szeptember 1.]

 

VIII. fejezet után

VIII/A. Fejezettel (52/B. §) kieg.: 2017: LXXII. tv. 63. § [2017. szeptember 1.]

 

53. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 64. § [2017. szeptember 1.]

 

53. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (1) bek. 2. pont [2017. szeptember 1.]

 

53. § (3) és (5) bek.-ben

,,feladatok'' szövegrész helyébe ,,projekt célok'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 73. § 3. pont [2017. szeptember 1.]

 

53/A. § (1) bek.-ben

,,19. § (1) bekezdés c) pontja'' szövegrész helyébe ,,20. § (3) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 73. § 4. pont [2017. szeptember 1.]

 

54. § a) pontban

,,jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban, vagy kormányhatározatban meghatározott'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 73. § 5. pont [2017. szeptember 1.]

 

54. § b) pontban

,,normatív alapon'' szövegrész helyébe ,,normatív alapon, vagy a költségvetési törvényben nevesített szervezetek támogatása keretében'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 73. § 6. pont [2017. szeptember 1.]

 

56. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 65. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

56. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 65. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

56. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 65. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

56. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (1) bek. 3. pont [2017. szeptember 1.]

 

56. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (1) bek. 4. pont [2017. szeptember 1.]

 

56. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (1) bek. 5. pont [2017. szeptember 1.]

 

58. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 66. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

58. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 66. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

59. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (1) bek. 6. pont [2017. szeptember 1.]

 

59. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 67. § [2017. szeptember 1.]

 

61. § (12) bek.-ből

,,és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályban meghatározott infrastruktúra felhasználásáról'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (2) bek. 1. pont [2017. szeptember 1.]

 

62. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 68. § [2017. szeptember 1.]

 

67. §

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 69. § [2017. szeptember 1.]

 

68. § (5) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 70. § [2017. szeptember 1.]

 

69. § (3) bek.-ben

,,Knyt.'' szövegrész helyébe ,,közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 73. § 7. pont [2017. szeptember 1.]

 

71. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 71. § [2017. szeptember 1.]

 

71. § (3) bek.-ből

,,legalább területi, illetve országos hatókörű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (2) bek. 2. pont [2017. szeptember 1.]

 

72. §

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 72. § [2017. szeptember 1.]

 

73. § (1) bek.-ből

,,valamint a civil szervezetek rendelkezésére bocsátható infrastruktúra felhasználás szabályait és a juttatás feltételeit'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (2) bek. 3. pont [2017. szeptember 1.]

 

75. § (2) bek.-ből

,,a 2012. évi költségvetési forrás terhére nyújtott támogatás tekintetében'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (2) bek. 4. pont [2017. szeptember 1.]

 

75. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (1) bek. 7. pont [2017. szeptember 1.]

 

75. § (4)-(7), (9), (11)-(14), és (16)-(19) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 74. § (1) bek. 8. pont [2017. szeptember 1.]


2011. évi CLXXXI. tv.

 
 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 
 

94. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: LXXVI. tv. 6. § (1) bek. [2017. június 27.]

 

95. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: LXXVI. tv. 6. § (2) bek. [2017. június 27.]


2011. évi CXC. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről

 
 

4. § 4. pont után

4a. ponttal kieg.: 2017: LXX. tv. 6. § (1) bek. [2017. június 17.]

 

4. § 15. pont után

15a. ponttal kieg.: 2017: LXX. tv. 6. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

7. § (2) bek.-ből

,,konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása pedagógiai szakszolgálati feladatot,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 22. § 1. pont [2017. szeptember 1.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,Az önkormányzati'' szövegrész helyébe ,,A nem állami'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 21. § 1. pont [2017. június 17.]

 

20. § (1) bek. a) pont és (10) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 22. § 2. pont [2018. szeptember 1.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,csak akkor vehető nyilvántartásba, ha működése összhangban van a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervben (a továbbiakban: köznevelés-fejlesztési terv) foglaltakkal.'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartásba vétele során figyelembe kell venni a 75. § (1) bekezdés szerinti jelentésben foglaltakat.'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 21. § 2. pont [2018. április 1.]

 

23. § (7) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 22. § 3. pont [2018. április 1.]

 

27. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 7. § [2017. szeptember 1.]

 

32. § (2) bek.-ből

,,Az egyoldalú nyilatkozat alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a nevelési-oktatási intézményt felveszi a köznevelés-fejlesztési tervbe.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 22. § 4. pont [2018. április 1.]

 

34. § után

34/A. §-sal kieg.: 2017: XCVI. tv. 3. § [2017. július 1.]

 

41. § (4) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: LXX. tv. 8. § [2018. szeptember 1.]

 

42. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 27. § (1) bek. [2017. július 12.]

 

42. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 27. § (2) bek. [2017. július 12.]

 

44. § (5) bek. r) pont után

s) ponttal kieg.: 2017: LXX. tv. 9. § [2018. szeptember 1.]

 

47. § (9) bek. a) pontban

,,a sajátos nevelési igény'' szövegrész helyébe ,,a c) és d) pontban, valamint a 3. mellékletben foglalt kivétellel a sajátos nevelési igény'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 21. § 3. pont [2017. június 17.]

 

47. § (9) bek. c) pont

Helyébe lép, egyidejűleg c) pont után d) ponttal kieg.: 2017: LXX. tv. 10. § [2017. június 17.]

 

50. § (8) bek.-ből

,,- a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 22. § 5. pont [2018. április 1.]

 

56. § (1) bek.-ben

,,tanulót'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű tanulót'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 21. § 4. pont a) alpont [2018. szeptember 1.]

 

56. § (1) bek.-ben

,,véleménye'' szövegrész helyébe ,,szakértői véleménye'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 21. § 4. pont b) alpont [2018. szeptember 1.]

 

56. § után

56/A. §-sal kieg.: 2017: LXX. tv. 11. § [2017. június 17.]

 

57. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 12. § [2017. június 17.]

 

59. § (3) bek.-ben

,,vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben'' szövegrész helyébe ,,- a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel - vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 21. § 5. pont [2017. június 17.]

 

59. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 13. § [2017. június 17.]

 

32. alcím

59/A. §-sal kieg.: 2017: LXX. tv. 14. § [2017. június 17.]

 

62. § (6) bek.-ben

,,rendelhető el'' szövegrész helyébe ,,rendelhető el, amelybe bele kell számítani legfeljebb heti két-két óra időtartamban a pedagógus által ellátott osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy munkaközösség vezetéssel összefüggő feladatok, továbbá legfeljebb heti egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok időtartamát. E szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha e törvény egyes pedagógus munkakörök esetében az e bekezdésben foglaltaktól eltérően határozza meg a munkaidő egyes feladatokra fordítandó részeinek arányát.'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 21. § 6. pont [2017. június 17.]

 

65. § (9b) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 22. § 6. pont [2018. szeptember 1.]

 

75. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 15. § [2018. április 1.]

 

75. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 22. § 7. pont [2018. április 1.]

 

77. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 16. § [2017. június 17.]

 

78. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 22. § 8. pont [2018. április 1.]

 

87. § (5) bek.-ből

,,Az intézmény ellenőrzésében részt vevő szakértő kijelöléséhez a fenntartó egyetértése szükséges.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 22. § 9. pont [2017. június 17.]

 

90. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 17. § [2018. január 1.]

 

90. § (9) bek.-ben

,,menedékesek'' szövegrész helyébe ,,menedékesek, valamint az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. §-ában és 15/A. §-ában meghatározott tranzitzónában tartózkodó gyermekek részére'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 21. § 7. pont [2017. június 17.]

 

94. § (1) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 22. § 10. pont a) alpont [2017. június 17.]

 

94. § (1) bek. h) pontban

,,egyes szolgáltatásokkal összefüggő'' szövegrész helyébe ,,egyes szolgáltatásokkal összefüggő, valamint a felnőttoktatásban az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatti teljesítésére megszervezett osztályozó vizsgára vizsgabiztos kirendeléséért fizetendő'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 21. § 8. pont [2017. június 17.]

 

94. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 18. § (1) bek. [2017. június 17.]

 

94. § (4) bek. l) pontból

,,a köznevelés-fejlesztési terv részletes tartalmát és elkészítésének eljárásrendjét'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 22. § 10. pont b) alpont [2018. április 1.]

 

94. § (4) bek. z) pont

Hat. kív. h.: 2017: XCVI. tv. 4. § [2017. július 1.]

 

94. § (4a) bek. után

(4b) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 18. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

97. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 19. § [2018. szeptember 1.]

 

99. § (15) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 21. § 11. pont [2017. június 17.]

 

99. § (15) bek. után

(16)-(18) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 20. § [2017. június 17.]

 

99/C. §

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 21. § 12. pont [2017. június 17.]

 

99/E. §-ban

,,2017.'' szövegrész helyébe ,,2018.'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 21. § 9. pont [2017. június 17.]

 

99/I. §-ban

,,állami intézményfenntartó központ, illetve a tankerületi központ'' szövegrész helyébe ,,oktatási központ, illetve a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 21. § 10. pont [2017. június 17.]


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

2. § (3) bek. b) pontban

,,megváltozott munkaképességű személyek ellátása'' szövegrész helyébe ,,a kivételes rokkantsági ellátás kivételével a megváltozott munkaképességű személyek ellátása'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 80. § [2018. január 1.]

 

7. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 75. § [2018. január 1.]

 

4. alcím után

4/A. alcímmel (13/A. §) kieg.: 2017: LXXII. tv. 76. § [2018. január 1.]

 

19. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 77. § [2018. január 1.]

 

28. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2017: LXXII. tv. 78. § [2018. január 1.]

 

38/H. § után

38/I. §-sal kieg.: 2017: LXXII. tv. 79. § [2018. január 1.]


2011. évi CXCIV. tv.

 
 

a Magyarország gazdasági stabilitásáról

 
 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 81. § [2017. június 17.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

1. § 14. pont m) alpontban

,,szomszédos államokban nyújtható oktatási'' szövegrész helyébe ,,határon túli, magát magyar nemzetiségűnek valló természetes személy részére jogszabály alapján nyújtható'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 87. § 1. pont [2017. június 17.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,az elszámolhatósági időszakot követően időközi vagy végső egyenleg kifizetés formájában térít meg,'' szövegrész helyébe ,,megtérít,'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 87. § 2. pont [2017. június 17.]

 

21. § (4a) bek.-ből

,,a fejezetet irányító szerv érdekkörében felmerülő okból'' szövegrész és a ,, , valamint a fegyelmezett és hatékony gazdálkodás ösztönzésére'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 88. § 1. pont [2017. június 17.]

 

32. § d) pontban

,,kiadás,'' szövegrész helyébe ,,kiadás, valamint a nagyvállalati beruházási támogatásokkal kapcsolatos költségvetési kiadás,'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 87. § 3. pont [2017. június 17.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,előirányzata'' szövegrész helyébe ,,előirányzatai'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 87. § 4. pont [2017. június 17.]

 

36. § (4a) bek.-ben

,,következő évekre vállalható kötelezettségvállalás'' szövegrész helyébe ,,több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 87. § 5. pont [2017. június 17.]

 

36. § (4c) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 82. § [2017. június 17.]

 

36. § (5) bek.-ben

,,költségvetési éven túli évek költségvetési'' szövegrész helyébe ,,több év vagy a költségvetési éven túli év'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 87. § 6. pont [2017. június 17.]

 

36. § (5a) bek.-ben

,,előirányzata'' szövegrész helyébe ,,előirányzatai'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 87. § 7. pont [2017. június 17.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 83. § [2017. június 17.]

 

44. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 84. § [2017. június 17.]

 

58. § (2) bek.-ből

,,központi költségvetés'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 88. § 2. pont [2017. június 17.]

 

69. alcím

106/D. §-sal kieg.: 2017: LXXII. tv. 85. § [2017. június 17.]

 

108/A. § (2) bek.-ből

,,- így különösen a fejezeti stabilitási tartalék kiadási előirányzatainak -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 88. § 3. pont [2017. június 17.]

 

109. § (3) bek. 7. pontban

,,103. § (3)'' szövegrész helyébe ,,6. § (1)'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 87. § 8. pont [2017. június 17.]

 

111. § (32) bek. után

(33)-(34) bek.-sel kieg.: 2017: LXXII. tv. 86. § [2017. június 17.]


2011. évi CXCVI. tv.

 
 

a nemzeti vagyonról

 
 

2. melléklet

Mód.: 2017: LXXIV. tv. 4. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

3. § (9) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ vezetőjének'' szövegrész helyébe ,,az oktatási központ vezetőjének'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 23. § [2017. június 17.]

 

6. § 16. pontban

,,247. § (1) bekezdés b) pontja'' szövegrész helyébe ,,247. § (1) bekezdés c) pontja'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 90. § 1. pont [2017. június 17.]

 

215. § (1) bek.-ben

,,egyetemi szintű végzettséggel és jogász, közgazdász vagy közigazgatási menedzser szakképzettséggel'' szövegrész helyébe ,,jogász mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy gazdaságtudományok képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettséggel'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 90. § 2. pont [2017. június 17.]

 

220. § (1) bek.-ben

,,egyetemi szintű végzettséggel és jogász vagy közgazdász, vagy közigazgatási menedzser szakképzettséggel'' szövegrész helyébe ,,jogász mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy gazdaságtudományok képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettséggel'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 90. § 3. pont [2017. június 17.]

 

234. § (1) bek.-ben

,,Közbeszerzési Hatóságnál, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatalánál'' szövegrész helyébe ,,Közbeszerzési Hatóságnál és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatalánál'' szövegrész lép: 2017: XCIV. tv. 12. § a) pont [2017. július 5.]

 

234. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál, valamint az Országgyűlési Őrségnél'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál, valamint az Országgyűlési Őrségnél'' szövegrész lép: 2017: XCIV. tv. 12. § b) pont [2017. július 5.]

 

247. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 89. § [2017. június 17.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

12. § (7) bek. d) pontból

,,reprezentatív'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 42. § a) pont [2017. június 17.]

 

12. § (7) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 24. § [2017. június 17.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,egyesülhet.'' szövegrész helyébe ,,egyesülhet vagy költségvetési szervbe olvadhat be.'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 1. pont [2017. június 17.]

 

28. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 25. § [2017. június 17.]

 

36. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 26. § [2017. június 17.]

 

37. § (3) bek.-ben

,,több alkalommal meghosszabbíthatók'' szövegrész helyébe ,,pályázat útján több alkalommal meghosszabbíthatók'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 2. pont [2017. június 17.]

 

39. § (3) bek.-ből

,,reprezentatív'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 42. § a) pont [2017. június 17.]

 

41/A. § (1) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény)'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 3. pont [2018. január 1.]

 

41/A. § (1a) bek.-ben

,,a Ket. eljárási alapelveit - a kapcsolattartás formája megválasztása kivételével -'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapelveit'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 4. pont [2018. január 1.]

 

41/B. §

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 27. § [2018. január 1.]

 

41/C. § (1) bek.-ben

,,a Ket. 79. § (1) és (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 86. § (1), (3) és (6) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 5. pont [2018. január 1.]

 

41/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 28. § [2018. január 1.]

 

41/C. § (3) bek.-ben

,,kérelemben'' szövegrész helyébe ,,kifogásban'' szövegrész, ,,kérelemnek'' szövegrész helyébe ,,kifogásnak'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 6. pont [2018. január 1.]

 

41/D. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 42. § b) pont [2018. január 1.]

 

41/E. § (2) bek. második mondat

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 42. § c) pont [2018. január 1.]

 

41/E. § (3) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésétől'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásától'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 7. pont [2018. január 1.]

 

41/E. § (4) bek. második mondat

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 42. § d) pont [2018. január 1.]

 

41/E. § (6) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,jogerős, illetve végleges'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 8. pont [2018. január 1.]

 

41/E. § (5) bek. második mondat

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 42. § e) pont [2018. január 1.]

 

41/F. § (1) bek. a) pontban

,,érdemi vizsgálat nélküli elutasításának'' szövegrész helyébe ,,visszautasításának'' szövegrész, ,,az elutasítási ok'' szövegrész helyébe ,,a visszautasítási ok'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 9. pont [2018. január 1.]

 

41/F. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: LXX. tv. 29. § [2018. január 1.]

 

41/F. § (1) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 42. § f) pont [2018. január 1.]

 

41/F. § (2) bek.-ben

,,érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani'' szövegrész helyébe ,,vissza kell utasítani'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 10. pont [2018. január 1.]

 

41/G-41/H. §

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 30. § [2018. január 1.]

 

45. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 31. § [2017. június 17.]

 

47. § (6) bek. d) pontban

,,és b) pontjában'' szövegrész helyébe ,, , b) és d) pontjában'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 11. pont [2017. augusztus 1.]

 

48/O. § (1) bek.-ben

,,miatt nem képes'' szövegrész helyébe ,,miatt, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 12. pont [2017. június 17.]

 

48/R. § (1) bek.-ben

,,jogerősen'' szövegrész helyébe ,,véglegesen'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 13. pont [2018. január 1.]

 

58. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 32. § [2018. január 1.]

 

64. § (2) bek. a) pont ab) alpontban

,,az oktatási jogok'' szövegrész helyébe ,,- az Nkt.-ban meghatározottak szerint - az oktatási jogok'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 14. pont [2017. június 17.]

 

66. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 33. § [2018. január 1.]

 

71. § (4) bek.-ben

,,hat évre'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb hat évre'' szövegrész, ,,kettő évre'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb kettő évre'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 15. pont [2017. június 17.]

 

102. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 34. § [2017. június 17.]

 

103. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 35. § [2017. június 17.]

 

104. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 42. § g) pont [2017. augusztus 1.]

 

104/A. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 42. § h) pont [2017. augusztus 1.]

 

63. alcím

104/E. §-sal kieg.: 2017: LXX. tv. 36. § [2017. június 17.]

 

107. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 37. § [2017. június 17.]

 

110. § (1) bek.

1. ponttal kieg.: 2017: LXX. tv. 38. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

110. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXX. tv. 38. § (2) bek. [2017. június 17.]

 

110. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 42. § i) pont [2018. január 1.]

 

114/D. § (1) bek.-ben

,,E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 85/A. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,A 85/A. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 16. pont [2017. június 17.]

 

115. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 39. § (1) bek. [2017. június 17.]

 

115. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 39. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

115. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 39. § (3) bek. [2017. június 17.]

 

115. § (18) bek. után

(18a) bek.-sel kieg.: 2017: LXX. tv. 39. § (4) bek. [2017. június 17.]

 

1. melléklet C:39-es mezőben

,,Pallasz Athéné'' szövegrész helyébe ,,Neumann János'' szövegrész lép: 2017: LXX. tv. 41. § 17. pont [2017. augusztus 1.]

 

1. melléklet 46. sor

Hat. kív. h.: 2017: LXX. tv. 42. § j) pont [2017. augusztus 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 2017: LXX. tv. 40. §, illetve 1. melléklet [2017. június 17.]


2011. évi CCVI. tv.

 
 

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

 
 

9/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVI. tv. 7. § [2017. június 27.]


2011. évi CCIX. tv.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról

 
 

1. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2017: LXV. tv. 1. § [2017. június 23.]

 

2. § 32. pont után

33. ponttal kieg.: 2017: LXV. tv. 2. § [2017. június 23.]

 

5/B. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: LXV. tv. 3. § [2017. június 23.]

 

6. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: LXV. tv. 4. § [2017. június 23.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXV. tv. 5. § [2017. június 23.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXV. tv. 6. § [2017. június 23.]

 

11. § (5b) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXV. tv. 17. § 1. pont [2017. június 23.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXV. tv. 7. § [2017. június 23.]

 

14. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 2017: LXV. tv. 8. § [2017. június 23.]

 

18. §

Helyébe lép: 2017: LXV. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

55. § (4) bek.-ben

,,víziközmű-szolgáltató kérelmére'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-szolgáltató bejelentésére'' szövegrész lép: 2017: LXV. tv. 16. § 1. pont [2017. június 23.]

 

55. § (5) bek.-ben

,,(4) bekezdés szerint előterjesztett kérelmében'' szövegrész helyébe ,,(4) bekezdés szerinti bejelentésében'' szövegrész lép: 2017: LXV. tv. 16. § 2. pont [2017. június 23.]

 

55. § (7) bek.-ben

,,a víziközmű-szolgáltató (4) bekezdés szerint előterjesztett kérelmét elutasíthatja'' szövegrész helyébe ,,a kötelezési eljárás lefolytatásának mellőzése mellett dönt'' szövegrész lép: 2017: LXV. tv. 16. § 3. pont [2017. június 23.]

 

55. § (7) bek. c) pontban

,,a kérelem előterjesztése'' szövegrész helyébe ,,a bejelentés benyújtása'' szövegrész lép: 2017: LXV. tv. 16. § 4. pont [2017. június 23.]

 

55. § (8) bek.-ben

,,kérelem elutasítása helyett'' szövegrész helyébe ,,a kötelezési eljárás lefolytatásának mellőzése helyett'' szövegrész lép: 2017: LXV. tv. 16. § 5. pont [2017. június 23.]

 

58. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXV. tv. 17. § 2. pont [2017. június 23.]

 

58. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXV. tv. 10. § [2017. június 23.]

 

61/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: LXV. tv. 11. § [2017. június 23.]

 

69. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LXV. tv. 12. § [2017. június 23.]

 

87. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXV. tv. 13. § [2017. június 23.]

 

25. alcím

87/B. §-sal kieg.: 2017: LXV. tv. 14. § [2017. június 23.]

 

88. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXV. tv. 15. § [2017. június 23.]


2012. évi XXXVIII. tv.

 
 

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 
 

13. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LIX. tv. 32. § [2018. január 1.]

 

15/B. § b) pontban

,,a 4. mellékletében felsorolt országos gyógyintézetek'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyért felelős miniszter rendeltében meghatározott országos gyógyintézetek'' szövegrész lép: 2017: LIX. tv. 33. § [2018. január 1.]

 

4. melléklet

Hat. kív. h.: 2017: LIX. tv. 34. § [2018. január 1.]


2012. évi XLI. tv.

 
 

a személyszállítási szolgáltatásokról

 
 

2. § 6. pont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 45. § [2017. június 23.]

 

9. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 46. § [2017. június 23.]

 

15. § (2)-(3) és (5)-(6) bek.-ben

,,A közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § a) pont [2017. június 23.]

 

15. § (7) bek.-ben

,,a közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § b) pont [2017. június 23.]

 

15/A. § (1) bek.-ben

,,A közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § a) pont [2017. június 23.]

 

16. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § c) pont [2017. június 23.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,a közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § b) pont [2017. június 23.]

 

16. § (4) bek. nyitó szövegrészben, (5)-(7) bek.-ben

,,A közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § a) pont [2017. június 23.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,75. § (3)-(4)'' szövegrész helyébe ,,77. § (2) bekezdésében és 79/E. § (4)'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § d) pont [2017. június 23.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,A közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § a) pont [2017. június 23.]

 

17. § (5a) bek. b) pontban

,,a közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § b) pont [2017. június 23.]

 

17. § (5b) bek. nyitó szövegrészben

,,a közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § b) pont [2017. június 23.]

 

17. § (5d) bek.-ben

,,a közlekedési hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóságnak'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § e) pont [2017. június 23.]

 

17. § (6) bek.-ben

,,a közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § b) pont [2017. június 23.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,a közlekedési hatóságnál'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóságnál'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § f) pont [2017. június 23.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,a panaszkezelési szabályzatban'' szövegrész helyébe ,,az üzletszabályzat panaszkezelésre vonatkozó részében (a továbbiakban: panaszkezelési szabályzat)'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § g) pont [2017. június 23.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 47. § [2017. június 23.]

 

18. § (5) és (7) bek.-ben

,,a közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § b) pont [2017. június 23.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 48. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

19. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 48. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

19. § (6) bek.-ben

,,a közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § b) pont [2017. június 23.]

 

22. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 49. § [2017. június 23.]

 

49. § (1) bek. [2012. évi CCVIII. törvénnyel beiktatott] k) pontban

,,a közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 50. § b) pont [2017. június 23.]


2012. évi XLVI. tv.

 
 

a földmérési és térképészeti tevékenységről

 
 

3. § (1) bek. b) pontban

,,adatbázisa'' szövegrész helyébe ,,adatbázisai'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § a) pont [2017. június 23.]

 

5. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVIII. tv. 23. § a) pont [2017. június 23.]

 

5. § (6a) bek.-ben

,,másolatot'' szövegrész helyébe ,,térképmásolatot'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § b) pont [2017. június 23.]

 

5. § (6b) bek.-ben

,,másolat'' szövegrész helyébe ,,térképmásolat'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § c) pont [2017. június 23.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,adatbázisból a 11. § (1) bekezdés a)-g) pont szerinti adattartalommal közigazgatási fekvést'' szövegrész helyébe ,,adatbázisból a 12. § (1) bekezdés a)-f) és h) pont szerinti adattartalommal fekvést'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § d) pont [2017. június 23.]

 

5. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVIII. tv. 23. § a) pont [2017. június 23.]

 

6. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 12. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

6. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 12. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

6. § (3) bek. g) pontban

,,alaphálózati'' szövegrész helyébe ,,alapponthálózati'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § e) pont [2017. június 23.]

 

6. § (20) bek. után

(21) bek.-sel kieg.: 2017: LVIII. tv. 12. § (3) bek. [2017. június 23.]

 

6. § (21) bek. után

(22) bek.-sel kieg.: 2017: LVIII. tv. 12. § (4) bek. [2017. június 23.]

 

9. alcímcímben (10. § előtt)

,,Alapponthálózati pontok adatbázisa'' szövegrész helyébe ,,Alapponthálózati pontok adatbázisai'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § f) pont [2017. június 23.]

 

10. § (3) bek. záró szövegrészben

,,amelyek együttesen alkotják az alapponthálózati pontok adatbázisát'' szövegrész helyébe ,,amelyek az alapponthálózati pontok adatbázisait alkotják'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § g) pont [2017. június 23.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 13. § [2017. július 15.]

 

13. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 14. § [2017. június 23.]

 

14. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: LVIII. tv. 15. § [2017. június 23.]

 

23. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 16. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

23. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 16. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

23. § (1) bek. g) pontban

,,munkák, valamint'' szövegrész helyébe ,,munkák,'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § h) pont [2017. június 23.]

 

23. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép, egyidejűleg h) pont után i) ponttal kieg.: 2017: LVIII. tv. 16. § (3) bek. [2017. június 23.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,továbbá'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdésben foglaltakon kívül'' szövegrész, ,,kitűzésével, továbbá'' szövegrész helyébe ,,kitűzésével és'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § i) pont [2017. június 23.]

 

23. § (5) bek. a) pontban

,,alaphálózati'' szövegrész helyébe ,,alapponthálózati'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § e) pont [2017. június 23.]

 

25. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 17. § [2017. június 23.]

 

25. § (5) bek.-ben

,,alaphálózati'' szövegrész helyébe ,,alapponthálózati'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § e) pont [2017. június 23.]

 

26. § (1) és (7) bek.-ben

,,alaphálózati'' szövegrész helyébe ,,alapponthálózati'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § e) pont [2017. június 23.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,igazolvány és megbízólevél'' szövegrész helyébe ,,igazolvány, valamint a megrendelő által aláírt megbízólevél'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § j) pont [2017. június 23.]

 

28. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LVIII. tv. 18. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

28. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 18. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

28. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,földmérői'' szövegrész helyébe ,,földmérő'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § k) pont [2017. június 23.]

 

28. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2017: LVIII. tv. 18. § (3) bek. [2017. június 23.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,téradatokat és egyéb térinformációs rendszereket, adatbázisokat, valamint szolgáltatásokat üzemeltetőkkel'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § l) pont [2017. június 23.]

 

37. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 19. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,díját - a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -'' szövegrész helyébe ,,díját'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § m) pont [2017. június 23.]

 

37. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 19. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

37. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVIII. tv. 23. § b) pont [2017. június 23.]

 

38. § (2) bek. n) pontban

,,alaphálózati'' szövegrész helyébe ,,alapponthálózati'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § e) pont [2017. június 23.]

 

38. § (4) bek. i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2017: LVIII. tv. 20. § [2017. június 23.]

 

38. § (5) bek.-ben

,,mértékét és megfizetésének szabályait'' szövegrész helyébe ,,mértékét, megfizetésének szabályait, valamint felhasználásának módját'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § n) pont [2017. június 23.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,a (2) és (3) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,a (2)-(5) bekezdésben'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § o) pont [2017. június 23.]

 

40. § (2)-(2a) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVIII. tv. 23. § c) pont [2017. június 23.]

 

40. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LVIII. tv. 21. § [2017. június 23.]

 

40. § (5) bek.-ben

,,2018. július 1-jén'' szövegrész helyébe ,,2020. január 1-jén'' szövegrész lép: 2017: LVIII. tv. 22. § p) pont [2017. június 23.]


2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

52. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 28. § [2018. január 1.]


2012. évi CIII. tv.

 
 

az Erzsébet-programról

 
 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XCV. tv. 29. § [2017. július 12.]


2012. évi CXVI. tv.

 
 

a pénzügyi tranzakciós illetékről

 
 

3. § (4) bek. b) pont 2. alpont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 125. § [2017. augusztus 1.]


2012. évi CXXVII. tv.

 
 

a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

 
 

5. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXIV. tv. 36. § [2017. június 16.]

 

33. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 37. § [2017. június 16.]

 

34. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LXIV. tv. 38. § [2017. június 16.]

 

38. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIV. tv. 39. § [2017. június 16.]


2012. évi CXLVII. tv.

 
 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

 
 

2. § 6. pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 41. § [2017. június 20.]

 

2. § 8. pont h) alpont után

i) alponttal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 34. § [2018. január 1.]

 

5. § (1) bek. h)-i) pontban

,,napjával'' szövegrész helyébe ,,hónapja utolsó napjával'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 40. § 1. pont [2017. június 20.]

 

5. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 35. § [2017. július 19.]

 

6. §-ban

,,évében'' szövegrész helyébe ,,évére'' szövegrész, ,,hónapban'' szövegrész helyébe ,,hónapra'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 40. § 2. pont [2017. június 20.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 36. § [2017. július 19.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 37. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

19. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 37. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

26. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 38. § [2017. június 20.]

 

32/C. §

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 39. § [2017. június 20.]


2012. évi CLXXXV. tv.

 
 

a hulladékról

 
 

2. § (1) bek. 34. pont

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 1. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

2. § (1) bek. 43. pont után

43a. ponttal kieg.: 2017: LXVI. tv. 1. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

2. § (1) bek. 46. pont után

46a. ponttal kieg.: 2017: LXVI. tv. 1. § (3) bek. [2017. június 23.]

 

12. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2017: LXVI. tv. 2. § [2018. január 1.]

 

13. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 3. § [2017. június 23.]

 

31. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 4. § [2017. június 23.]

 

31. § (5) bek.-ben

,,keretében történő'' szövegrész helyébe ,,keretében a közszolgáltató részére történő'' szövegrész lép: 2017: LXVI. tv. 23. § a) pont [2017. június 23.]

 

32/A. § (1) bek. i) pontban

,,által'' szövegrész helyébe ,,rendeletében foglaltaknak megfelelően'' szövegrész lép: 2017: LXVI. tv. 23. § b) pont [2017. június 23.]

 

32/A. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a) bek.-sel kieg.: 2017: LXVI. tv. 5. § [2017. június 23.]

 

35. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: LXVI. tv. 6. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

35. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXVI. tv. 6. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

36. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 7. § [2017. június 23.]

 

37. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 8. § [2017. június 23.]

 

37/B. § után

37/C. §-sal kieg.: 2017: LXVI. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

38. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 10. § [2017. június 23.]

 

39. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 11. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

39. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 11. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

41. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 12. § [2018. január 1.]

 

42. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXVI. tv. 13. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

42. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 13. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

43. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2017: LXVI. tv. 14. § [2017. június 23.]

 

45. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 15. § [2017. június 23.]

 

47/A. § (4) bek.-ben

,,települési önkormányzat'' szövegrész helyébe ,,települési (Budapesten a fővárosi) önkormányzat'' szövegrész lép: 2017: LXVI. tv. 23. § c) pont [2017. június 23.]

 

47/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 16. § [2017. június 23.]

 

48. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 17. § [2017. június 23.]

 

52. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2017: LXVI. tv. 18. § [2017. június 23.]

 

53. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 19. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

53. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: LXVI. tv. 19. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

88. § (1) bek. 33. pont

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 20. § [2017. június 23.]

 

91. § (15) bek.

Helyébe lép: 2017: LXVI. tv. 21. § [2017. június 23.]

 

93. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: LXVI. tv. 22. § [2017. június 23.]


2013. évi V. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről

 
 

6:311. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 22. § [2017. június 23.]

 

6:325. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 23. § [2017. június 23.]

 

6:326. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: LXI. tv. 24. § [2017. június 23.]

 

6:329. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 25. § [2017. június 23.]

 

7:80. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 26. § [2017. június 23.]

 

7:96. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 27. § [2017. június 23.]


2013. évi XXIII. tv.

 
 

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

 
 

40. § (2) bek. a) pontban

,,bejegyzett kereskedő,'' szövegrész helyébe ,,bejegyzett kereskedő, az eseti bejegyzett kereskedő,'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 35. § a) pont [2017. július 1.]

 

41. § (1) bek. a) pontban

,,hoz be,'' szövegrész helyébe ,,hoz be, használ fel'' szövegrész lép: 2017: LXXV. tv. 35. § b) pont [2017. június 24.]


2013. évi XLII. tv.

 
 

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről

 
 

36. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CI. tv. 3. § (4) bek. [2017. június 28.]


2013. évi L. tv.

 
 

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

 
 

10. § (3) bek.-ben

,,négy'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 91. § [2017. június 17.]


2013. évi LXVII. tv.

 
 

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

 
 

17. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 51. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

17. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIII. tv. 51. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

26. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 52. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

26. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 52. § (2) bek. [2017. június 23.]


2013. évi CXXXV. tv.

 
 

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

 
 

Preambulum 5. bek.-ben

,,a törvényben meghatározott szövetkezeti hitelintézetekre, azaz a takarékszövetkezetekre, a hitelszövetkezetekre és a törvényben meghatározott olyan más hitelintézetekre terjed ki,'' szövegrész helyébe ,,az Integrációs Szervezetre, a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjára, a Központi Bankra, a törvényben meghatározott szövetkezeti hitelintézetekre, és a törvényben meghatározott olyan más hitelintézetekre - és ezek tulajdonosaira - terjed ki,'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 1. pont [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek.

a) ponttal kieg.: 2017: LXII. tv. 3. § (1) bek. [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 3. § (2) bek. [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 3. § (3) bek. [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 3. § (4) bek. [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 1. pont [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2017: LXII. tv. 3. § (5) bek. [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek. m) pont

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 3. § (6) bek. [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 2017: LXII. tv. 3. § (7) bek. [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek. v) pontban

,,Tőkepozíciója'' szövegrész helyébe ,,tőkepozíciója'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 2. pont [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek. w) pont

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 3. § (8) bek. [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek. w) pont után

x) ponttal kieg.: 2017: LXII. tv. 3. § (9) bek. [2017. augusztus 1.]

 

1. § (1) bek. y) pont

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 3. § (10) bek. [2017. augusztus 1.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,az 575/2013/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 3. pont [2017. augusztus 1.]

 

1. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a)-(5e) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 3. § (11) bek. [2017. augusztus 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs Szervezet)'' szövegrész helyébe ,,az Integrációs Szervezet'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 4. pont [2017. augusztus 1.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 4. § (1) bek. [2017. augusztus 1.]

 

2. § (5) bek.-ből

,,a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 2. pont [2017. augusztus 1.]

 

2. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 4. § (2) bek. [2017. augusztus 1.]

 

3. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 5. § (1) bek. [2017. augusztus 1.]

 

3. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 5. § (2) bek. [2017. augusztus 1.]

 

4. § (2) bek.-ből

,,a 20. § (1) szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 3. pont [2017. augusztus 1.]

 

4. § (3) bek.-ből

,,négy egyenlő részletben'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 4. pont [2017. augusztus 1.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 6. § [2017. augusztus 1.]

 

5. §-ból

,,a 16. § rendelkezéseiben foglaltak szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 5. pont [2017. augusztus 1.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 7. § [2017. augusztus 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,A közgyűlésen'' szövegrész helyébe ,,A 8. § (2) bekezdésében meghatározott eset kivételével a közgyűlésen'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 5. pont [2017. augusztus 1.]

 

7. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: LXII. tv. 8. § [2017. augusztus 1.]

 

8. §

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 9. § [2017. augusztus 1.]

 

9. § előtti ,,5.3 Az igazgatóság hatásköre'' alcím

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 6. pont [2017. augusztus 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 10. § [2017. augusztus 1.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 11. § (1) bek. [2017. augusztus 1.]

 

10. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 11. § (2) bek. [2017. augusztus 1.]

 

5.4. alcím után

5.5. alcímmel és 10/A. §-sal kieg.: 2017: LXII. tv. 12. § [2017. augusztus 1.]

 

11. § (1)-(1a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1a) bek. után (1b)-(1e) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 13. § (1) bek. [2017. augusztus 1.]

 

11. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 13. § (2) bek. [2017. augusztus 1.]

 

11. § (3a)-(3h) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 7. pont [2017. augusztus 1.]

 

11. § (4)-(9) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 13. § (3) bek. [2017. augusztus 1.]

 

11. § (10)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 7. pont [2017. augusztus 1.]

 

6. alcím

11/A-11/E. §-sal kieg.: 2017: LXII. tv. 14. § [2017. augusztus 1.]

 

12. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 8. pont [2017. augusztus 1.]

 

II. Fejezet előtt

6/A. alcímcímmel és 11/F-11/G. §-sal kieg.: 2017: LXII. tv. 15. § [2017. augusztus 1.]

 

14. § (4) bek. d) pontból

,,a 15. § (3) bekezdés szerinti esetben,'' szövegrészt és ,,vagy amennyiben felfüggesztették Integrációs Szervezeti tagságát vagy folyamatban van kizárása az Integrációs Szervezetből'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 9. pont [2017. augusztus 1.]

 

15. §

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 16. § [2017. augusztus 1.]

 

15/A. §

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 17. § [2017. augusztus 1.]

 

15/C. §

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 18. § [2017. augusztus 1.]

 

16. § (1) bek.-ből

,,a Központi Bank közreműködésével'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 10. pont [2017. augusztus 1.]

 

16. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,az MNB tv.'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.)'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 6. pont [2017. augusztus 1.]

 

16. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,ellenőrzi az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs Szervezet igazgatóságának vezetője vagy tagja, továbbá az Integrációs Szervezet Központi Bankja, illetve a Központi Bank igazgatóságának és felügyelőbizottságának vezetője vagy tagja a e törvényben előírt vagy a Felügyelet hatósági határozatában elrendelt kötelezettségét teljesítését'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzi az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs Szervezet igazgatóságának és felügyelőbizottságának vezetője vagy tagja, továbbá a Központi Bank, vagy a Központi Bank igazgatóságának és felügyelőbizottságának vezetője vagy tagja e törvényben előírt vagy a Felügyelet hatósági határozatában elrendelt kötelezettségének teljesítését'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 7. pont [2017. augusztus 1.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,MNB tv.'' szövegrész helyébe ,,Mnbtv.'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 8. pont [2017. augusztus 1.]

 

16. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 19. § [2017. augusztus 1.]

 

17/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 20. § [2017. augusztus 1.]

 

17/C. § (2) bek. után

(2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 21. § [2017. augusztus 1.]

 

17/C. § (8) bek.-ben

,,Az (6) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,A (6) bekezdésben'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 9. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/D. § előtti ,,8/D. Alapítás és működés'' alcím

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 11. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/D. §

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 22. § [2017. augusztus 1.]

 

17/E. § előtt

8/D. alcímcímmel kieg.: 2017: LXII. tv. 23. § [2017. augusztus 1.]

 

17/E. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 24. § (1) bek. [2017. augusztus 1.]

 

17/E. § (3) bek.-ben

,,Integrációs Szervezet'' szövegrész helyébe ,,Integrációs Szervezet igazgatósága'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 10. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/E. § (3) bek.-ből

,,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 12. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/E. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 24. § (2) bek. [2017. augusztus 1.]

 

17/E. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 24. § (3) bek. [2017. augusztus 1.]

 

17/F. § (1) bek.-ben

,,részjegy'' szövegrész helyébe ,,részjegy illetve a vagyoni hozzájárulás'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 11. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/H. §

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 25. § [2017. augusztus 1.]

 

17/J. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 13. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/K. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 26. § [2017. augusztus 1.]

 

17/K. § (6) bek. c) pontban

,,illetőleg'' szövegrész helyébe ,,illetve'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 12. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/K. § (10) bek.-ben

,,a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben'' szövegrész helyébe ,,a Bszt.-ben'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 13. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/L. §

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 27. § [2017. augusztus 1.]

 

17/M. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 28. § [2017. augusztus 1.]

 

17/N. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 29. § [2017. augusztus 1.]

 

17/P. § (2) bek.-ben

,,május 31-ig'' szövegrész helyébe ,,július 15-ig'' szövegrész, ,,éves díj 0,06%'' szövegrész helyébe ,,éves díj mértéke a teljes állomány 0,06%-a'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 14. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/P. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 30. § [2017. augusztus 1.]

 

17/P. § (5) bek.-ben

,,fizetendő összeg az Alap'' szövegrész helyébe ,,fizetendő összeg, vagy a 17/D. § (2) bekezdés d) pontja szerinti állományátruházás sikeres lebonyolításhoz szükséges összeg az Alap'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 15. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/Q. §

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 31. § [2017. augusztus 1.]

 

17/R. § (2) bek.-ben

,,részjegy'' szövegrész helyébe ,,részjegy illetve a vagyoni hozzájárulás'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 11. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/R. § (3) bek.-ben

,,illetőleg'' szövegrész helyébe ,,illetve'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 16. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/S. § előtti alcím és 17/S. §

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 32. § [2017. augusztus 1.]

 

17/T. §

(1)-(2) bek.-sel kieg.: 2017: LXII. tv. 33. § [2017. augusztus 1.]

 

17/T. § (3) bek.-ből

,,a 11. § (9) bekezdésében foglalt könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével'' szöveget hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 14. pont [2017. augusztus 1.]

 

17/T. § után

IV. Fejezettel (17/U-17-V. §) kieg.: 2017: LXII. tv. 34. § [2017. augusztus 1.]

 

18. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 15. pont [2017. augusztus 1.]

 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 35. § [2017. augusztus 1.]

 

19. § (2a) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 16. pont [2017. augusztus 1.]

 

19. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 35. § [2017. augusztus 1.]

 

19. § (4a) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 17. pont [2017. augusztus 1.]

 

19. § (8) bek.-ben

,,Integrációs Szervezet'' szövegrész helyébe ,,Integrációs Szervezet igazgatósága'' szövegrész, ,,szövetkezeti hitelintézetek egyes csoportjai'' szövegrész helyébe ,,szövetkezeti hitelintézetek, vagy azok egyes csoportjai'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 17. pont [2017. augusztus 1.]

 

19. § (8) bek.-ből

,,és ezen belül különösen mentesítheti a szövetkezeti hitelintézetet a 15. § (6) bekezdése, a 17/K. § (1) bekezdése, a 17/Q. § (3) bekezdése és a 19. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése alól'' szöveget hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 18. pont [2017. augusztus 1.]

 

20. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 19. pont [2017. augusztus 1.]

 

20/A. § (3) bek. a) pontban

,,Alapot és a Központi Bankot'' szövegrész helyébe ,,Alapot, a Központi Bankot és az Integrációs Szervezetet'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 18. pont [2017. augusztus 1.]

 

20/A. § (3) bek. b) pontban

,,Alap és a Központi Bank'' szövegrész helyébe ,,Alap, a Központi Bank és az Integrációs Szervezet'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 19. pont [2017. augusztus 1.]

 

20/A. § (4) bek.-ben

,,az Alap, Központi Bank valamint az Integrációs szervezet egymással kapcsolatos együttműködésének kérdéseit az Integrációs Szervezet szabályzatban'' szövegrész helyébe ,,az Alap, a Központi Bank, valamint az Integrációs Szervezet egymással kapcsolatos együttműködésének kérdéseit az Integrációs Szervezet igazgatósága szabályzatban'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 20. pont [2017. augusztus 1.]

 

20/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 36. § (1) bek. [2017. augusztus 1.]

 

20/A. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 20. pont [2017. augusztus 1.]

 

20/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 36. § (2) bek. [2017. augusztus 1.]

 

20/A. § (8) bek.-ben

,,(13) bekezdésben írt feltétel'' szövegrész helyébe ,,(7) bekezdésben írt feltétel'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 39. § 21. pont [2017. augusztus 1.]

 

20/A. § (10)-(14) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 21. pont [2017. augusztus 1.]

 

20/B. §-ból

,,11. § (3g) bekezdésében meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 22. pont [2017. augusztus 1.]

 

9. alcím

20/D. §-sal kieg.: 2017: LXII. tv. 37. § [2017. augusztus 1.]

 

9. alcím

20/E. §-sal kieg.: 2017: LXII. tv. 38. § [2017. augusztus 1.]

 

21/C. §-ból

,,és kizárásának'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXII. tv. 40. § 23. pont [2017. augusztus 1.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

40. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 145. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

40. § (20) bek. után

(21)-(22) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 145. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

40. § (22) bek. után

(23) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 145. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

40. § (23) bek. után

(24) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 145. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

53/A. § után

53/B. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 146. § [2018. január 3.]

 

64. § (2) bek. c) pont ca) alpont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 147. § [2018. január 3.]

 

76. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 148. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

76. § (11) bek. után

(12)-(14) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 148. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

90. § (1) bek. c) pontból

,,és közzétételi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 156. § [2017. július 1.]

 

93. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 149. § [2017. július 1.]

 

93. § (6) bek.-ben

,,(5) bekezdés b)'' szövegrész helyébe ,,(5) bekezdés c)'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 155. § a) pont [2017. július 1.]

 

121. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 150. § [2017. július 1.]

 

122. § (6) bek. b) pontban

,,kérelmező'' szövegrész helyébe ,,fogyasztó'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 155. § b) pont [2017. július 1.]

 

140. § (4) bek. a) pont ag) alpont után

ah)-aj) alponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 151. § [2018. január 3.]

 

164. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 152. § [2017. július 1.]

 

185/A. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 153. § [2018. január 3.]

 

186. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 154. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

186. § (5) bek. g) pont után

h)-i) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 154. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

186. § (5) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 154. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

186. § (5) bek. j) pont után

k)-l) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 154. § (4) bek. [2018. január 3.]


2013. évi CXL. tv.

 
 

a fémkereskedelemről

 
 

14. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 165. § [2017. június 20.]


2013. évi CLXXII. tv.

 
 

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

 
 

3. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CI. tv. 3. § (4) bek. [2017. június 28.]


2013. évi CLXXVII. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

 
 

5. alcím

12/A. §-sal kieg.: 2017: LXI. tv. 28. § [2017. június 23.]


2013. évi CCXXXV. tv.

 
 

az egyes fizetési szolgáltatókról

 
 

17. § (3) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 157. § [2017. július 1.]

 

20. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 158. § [2017. július 1.]

 

28. § (4) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 159. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

28. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 159. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

70. § (2) bek.-ben

,,tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.'' szövegrész helyébe ,,- kérésének megfelelően - huszonöt napon belül rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 160. § a) pont [2017. július 1.]

 

86/D. § (1) bek.-ben

,,kifüggesztett'' szövegrész helyébe ,,közzétett'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 160. § b) pont [2017. július 1.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

 
 

6. § (1) bek. 4. pont után

4a. ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 161. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

6. § (1) bek. 122. pont g) pont után

h) alponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 161. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 162. § [2017. július 1.]

 

18. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 163. § [2017. július 1.]

 

30. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 164. § [2017. július 1.]

 

69. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 165. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

69. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 165. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

69. § (7) bek.-ben

,,21. § (7) bekezdés d)'' szövegrész helyébe ,,21. § (7) bekezdés e)'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 178. § a) pont [2017. július 1.]

 

72. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 166. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

72. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 166. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

72. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 166. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

74. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 167. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

74. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 167. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

131. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 168. § [2017. július 1.]

 

65. alcím után

65/A. alcímmel (153/A. §) kieg.: 2017: LXIX. tv. 169. § [2018. január 1.]

 

164. § j) pont

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 41. § [2017. augusztus 1.]

 

184. § (1) bek.-ben

,,pénzügyi intézménynek nem minősülő kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi intézménynek nem minősülő, pénzügyi szolgáltatást, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 178. § b) pont [2017. július 1.]

 

184. § (2) bek.-ben

,,ha a pénzügyi intézmény'' szövegrész helyébe ,,ha a pénzügyi intézmény, a pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzügyi szolgáltatást, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó egyéb jogi személy'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 178. § c) pont [2017. július 1.]

 

185. § (1) bek.-ben

,,pénzügyi intézmény prudens működését'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi intézmény, valamint a pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzügyi szolgáltatást, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó egyéb jogi személy prudens működését'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 178. § d) pont [2017. július 1.]

 

185. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 170. § [2017. július 1.]

 

194. § (2) bek. c) pontban

,,vezető tisztségviselőjének megbízatása'' szövegrész helyébe ,,vezető tisztségviselője feladatkörének gyakorlása'' szövegrész, ,,15. § (4) bekezdés a) pontja'' szövegrész helyébe ,,11/B. § (2) bekezdés c) pontja'' szövegrész, ,,a Takarékbank Zrt.'' szövegrész helyébe ,,az Integrációs Szervezet igazgatósága'' szövegrész lép: 2017: LXII. tv. 43. § [2017. augusztus 1.]

 

199/A. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 171. § [2017. július 1.]

 

204/A. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 172. § [2017. július 1.]

 

204/A. § (5) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésének'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásának'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 178. § e) pont [2018. január 1.]

 

226. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 173. § [2017. július 1.]

 

234. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 42. § [2017. augusztus 1.]

 

271. § (1) bek.-ből

,,hirdetményben'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 179. § [2017. július 1.]

 

279. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 174. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

279. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 174. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

279. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 174. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

279. § (13) bek.-ben

,,(4) bekezdésben nem szabályozott szerződések'' szövegrész helyébe ,,fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 178. § f) pont [2017. július 1.]

 

279. § (13) bek.-ből

,,hirdetményben'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 179. § [2017. július 1.]

 

121. alcím

282/B. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 175. § [2017. július 1.]

 

288. § (2) bek.-ben

,,tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.'' szövegrész helyébe ,,- kérésének megfelelően - huszonöt napon belül rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 178. § g) pont [2017. július 1.]

 

288/D. § (1) bek.-ben

,,kifüggesztett'' szövegrész helyébe ,,közzétett'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 178. § h) pont [2017. július 1.]

 

290. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 176. § [2017. július 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 2017: LXIX. tv. 177. §, illetve a 3. melléklet [2017. július 1.]


2014. évi XV. tv.

 
 

a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

 
 

1. § b) pontban

,,nyilvántartási eljárására'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartási eljárására, az engedélyezési feltételek meglétének vizsgálatára'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § a) pont [2017. június 23.]

 

1. § d) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § a) pont [2017. június 23.]

 

2. § 2. pont b) alpontból

,,és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § b) pont [2017. június 23.]

 

2. § 2. pont c) alpont

Helyébe lép, egyidejűleg c) alpont után d) alponttal kieg.: 2017: LXI. tv. 29. § [2017. június 23.]

 

3. §

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 30. § [2017. június 23.]

 

4. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 31. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 31. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

6. § b) pont

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 32. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

6. § e) pont

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 32. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,köteles'' szövegrész helyébe ,,saját tőkéjén felül köteles'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § b) pont [2017. június 23.]

 

10. § (2) bek. a) pontban

,,módosítását'' szövegrész helyébe ,,módosítását, vagy egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § c) pont [2017. június 23.]

 

10. § (2) bek. j)-k) pont

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 33. § (1) bek. [2017. június 23.]

 

10. § (2) bek. n) pont

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 33. § (2) bek. [2017. június 23.]

 

10. § (2) bek. o)-p) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § c) pont [2017. június 23.]

 

10. § (2) bek. q) pont

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 33. § (3) bek. [2017. június 23.]

 

11. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 34. § [2017. június 23.]

 

6. alcím

11/A. §-sal kieg.: 2017: LXI. tv. 35. § [2018. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,kezelt vagyonra vonatkozó adatok felkutathatósága és a bizalmi vagyonkezelők feletti ellenőrzés ellátása'' szövegrész helyébe ,,bizalmi vagyonkezelési tevékenység végzéséhez szükséges feltételek teljesülésének vizsgálata'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § d) pont [2017. június 23.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,jogerőre emelkedett'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § e) pont [2018. január 1.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 36. § [2017. június 23.]

 

13. § (3) bek. b)-c) pontban

,,jogerőre emelkedésének'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásának'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § f) pont [2018. január 1.]

 

14. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § d) pont [2017. június 23.]

 

15. § a) pontban

,,jogerőre emelkedett'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § e) pont [2018. január 1.]

 

15. § b) pontban

,,megszűnt'' szövegrész helyébe ,,jogutód nélkül megszűnt'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § g) pont [2017. június 23.]

 

18. §-ban

,,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.)'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.)'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § h) pont [2018. január 1.]

 

IV. Fejezet

18/A. §-sal kieg.: 2017: LXI. tv. 37. § [2017. június 23.]

 

11. alcímcímben (19. § előtt)

,,bejelentése'' szövegrész helyébe ,,, és annak bejelentése'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § i) pont [2017. június 23.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,látja el'' szövegrész helyébe ,,látja el, és megfelel a 18/A. §-ban foglalt feltételeknek'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § j) pont [2017. június 23.]

 

20. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: LXI. tv. 38. § [2017. június 23.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,csatolta'' szövegrész helyébe ,,a bizalmi vagyonkezelő csatolta'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § k) pont [2017. június 23.]

 

21. § (1) bek.-ből

,,a bejelentett szerződés érvényesen létrejött és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § e) pont [2017. június 23.]

 

21. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXI. tv. 39. § [2018. január 1.]

 

22. §

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 40. § [2017. június 23.]

 

24. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § f) pont [2017. június 23.]

 

28. §-ban

,,a Ket. szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § g) pont [2018. január 1.]

 

30. §-ban

,,a Ket.'' szövegrész helyébe ,,az Ákr.'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § l) pont [2018. január 1.]

 

V. Fejezet (31-35. §)

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 41. § [2017. június 23.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,a Ket.'' szövegrész helyébe ,,az Ákr.'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § m) pont [2018. január 1.]

 

19-21. alcím (36-38. §)

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § h) pont [2017. június 23.]

 

39. § (1) bek.-ből

,,, a hatósági ellenőrzés'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § i) pont [2017. június 23.]

 

39. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § j) pont [2017. június 23.]

 

40. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § k) pont [2017. június 23.]

 

24. alcím (43. §)

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § l) pont [2017. június 23.]

 

44. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § m) pont [2017. június 23.]

 

44. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXI. tv. 42. § [2017. június 23.]

 

45. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § n) pont [2017. június 23.]

 

46. § (1) bek.-ben

,,rendelkezéseit'' szövegrész helyébe ,,, ügyvédi iroda felszámolására a Cstv. rendelkezéseit'' szövegrész lép: 2017: LXI. tv. 44. § n) pont [2017. június 23.]

 

29. alcím után

29/A. alcímmel (48/A. §) kieg.: 2017: LXI. tv. 43. § [2017. június 23.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 2017: LXI. tv. 45. § o) pont [2017. június 23.]


2014. évi XVI. tv.

 
 

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

8. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 180. § [2017. július 1.]

 

10. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 181. § [2017. július 1.]

 

11. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 182. § [2017. július 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.'' szövegrész helyébe ,,- kérésének megfelelően - huszonöt napon belül rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 190. § [2017. július 1.]

 

71. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 183. § [2017. július 1.]

 

72. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 184. § [2017. július 13.]

 

129. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 185. § [2017. július 13.]

 

131. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 186. § [2017. július 1.]

 

132. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 187. § [2017. július 1.]

 

140. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 188. § [2017. július 1.]

 

205. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: LXIX. tv. 189. § [2017. július 1.]


2014. évi XXXVII. tv.

 
 

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

 
 

3. § 15. pontban

,,követelés'' szövegrész helyébe ,,követelés vagy kötelezettség'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § a) pont [2017. július 1.]

 

3. § 56. pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 191. § [2017. július 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,hatósággal'' szövegrész helyébe ,,hatóságával'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § b) pont [2017. július 1.]

 

17. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 44. § [2017. augusztus 1.]

 

20. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 192. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

20. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 192. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

22. § (4) bek.-ben

,,félévente'' szövegrész helyébe ,,évente'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § c) pont [2017. július 1.]

 

22. § (7) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 193. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

22. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 193. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

26. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 194. § [2017. július 1.]

 

33. §-ban

,,veszteséget eredményez,'' szövegrész helyébe ,,veszteséget vagy követeléseik átalakítását eredményezné,'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § d) pont [2017. július 1.]

 

39. § (3) bek. e) pont ec) alpontban

,,a Felügyelet által'' szövegrész helyébe ,,az átvevő a'' szövegrész, ,,a befolyásoló'' szövegrész helyébe ,,a Felügyelet a befolyásoló'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § e) pont [2017. július 1.]

 

39. § (3) bek. f) pontban

,,Felügyelet által'' szövegrész helyébe ,,szanálási feladatkörében eljáró MNB által'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § f) pont [2017. július 1.]

 

47. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 195. § [2017. július 1.]

 

22. alcím

48/A. §-sal kieg.: 2017: LXIX. tv. 196. § [2017. július 1.]

 

52. § (1) bek. b) pontban

,,jogszabályi'' szövegrész helyébe ,,44. § (2) bekezdésében meghatározott'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § g) pont [2017. július 1.]

 

53. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 197. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

53. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 197. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

54. § (3) bek.-ben

,,értékpapír'' szövegrész helyébe ,,hitelviszonyt megtestesítő értékpapír'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § h) pont [2017. július 1.]

 

74. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: LXII. tv. 45. § [2017. augusztus 1.]

 

95. § (2) bek. f) pontban

,,hatósággal'' szövegrész helyébe ,,hatósággal és szanálási hatósággal'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § i) pont [2017. július 1.]

 

115. § (1) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 198. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

115. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 198. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

132. § (5) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 202. § a) pont [2017. július 1.]

 

133. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,befizetés,'' szövegrész helyébe ,,díj,'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § j) pont [2017. július 1.]

 

133. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 199. § [2017. július 1.]

 

138-139. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 200. § [2017. július 1.]

 

140. §

Hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 202. § b) pont [2017. július 1.]

 

74. alcímcímben

,,kötelesség'' szövegrész helyébe ,,kötelezettség'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § k) pont [2017. július 1.]

 

148. § (2) bek.-ben

,,e törvény hatályba lépését követő 10 év alatt'' szövegrész helyébe ,,2024. december 31. napjáig'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 201. § l) pont [2017. július 1.]


2014. évi LXXVI. tv.

 
 

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

 
 

15. § (1) bek.-ben

,,számvitelről szóló törvény hatálya'' szövegrész helyébe ,,számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) hatálya'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 44. § [2017. július 19.]

 

16. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 42. § [2017. július 19.]

 

48. § után

49. §-sal kieg.: 2017: LXXVII. tv. 43. § [2017. július 19.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

108/A. § (1) bek.-ben

,,kifüggesztéssel'' szövegrész helyébe ,,közzététellel'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 206. § a) pont [2017. július 1.]

 

127. § (7) és (13) bek.-ből

,,kifüggeszti '' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIX. tv. 207. § [2017. július 1.]

 

148/A. § (2) bek.-ben

,,kifüggesztett'' szövegrész helyébe ,,közzétett'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 206. § b) pont [2017. július 1.]

 

159. § (2) bek.-ben

,,tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.'' szövegrész helyébe ,,- kérésének megfelelően - huszonöt napon belül rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 206. § c) pont [2017. július 1.]

 

258. § (3) bek. i) pont

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 203. § [2017. július 1.]

 

369. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2017: LXIX. tv. 204. § [2017. július 1.]

 

375. § (2) bek.-ben

,,kifüggesztéssel'' szövegrész helyébe ,,közzététellel'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 206. § a) pont [2017. július 1.]

 

430. §

Helyébe lép: 2017: LXIX. tv. 205. § [2017. július 1.]

 

430. § (5) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésének'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásának'' szövegrész lép: 2017: LXIX. tv. 206. § d) pont [2018. január 1.]


2015. évi LXXXIII. tv.

 
 

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 
 

Hat. kív. h.: 2017: CIII. tv. 5. § [2017. július 1.]


2015. évi LXXXIV. tv.

 
 

a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

 
 

1-4. §

Hat. kív. h.: 2017: CIII. tv. 8. § b) pont [2017. július 1.]

 

5. § nyitó mondatból

,,Szabályzat 1.8.3 szakasza szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CIII. tv. 8. § a) pont [2017. július 1.]

 

6. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: CIII. tv. 6. § [2017. július 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CIII. tv. 7. § [2017. július 1.]

 

8. §

Hat. kív. h.: 2017: CIII. tv. 8. § b) pont [2017. július 1.]

 

1-3. melléklet

Hat. kív. h.: 2017: CIII. tv. 8. § c) pont [2017. július 1.]


2015. évi LXXXIX. tv.

 
 

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás ,,A'' és ,,B'' Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 
 

1-3. §

Hat. kív. h.: 2017: CIII. tv. 11. § a) pont [2017. július 1.]

 

4. § (1) bek.-ből

,,az ADR A Melléklet 1.8.3 szakasza szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó'' szövegrész helyébe ,,a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó'' szövegrész lép: 2017: CIII. tv. 10. § [2017. július 1.]

 

6. §

Hat. kív. h.: 2017: CIII. tv. 11. § a) pont [2017. július 1.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CIII. tv. 9. § [2017. július 1.]

 

8. §

Hat. kív. h.: 2017: CIII. tv. 11. § a) pont [2017. július 1.]

 

1-3. melléklet

Hat. kív. h.: 2017: CIII. tv. 11. § b) pont [2017. július 1.]


2015. évi XCVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

 
 

5. alcímcímből (7. § előtt)

,,a tejágazatban'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIV. tv. 42. § [2017. június 16.]

 

5. alcím

7/A. §-sal kieg.: 2017: LXIV. tv. 40. § [2017. június 16.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: agrárkamara)'' szövegrész helyébe ,,Az agrárkamara'' szövegrész lép: 2017: LXIV. tv. 41. § [2017. június 16.]


2015. évi CII. tv.

 
 

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

 
 

1. § c) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 65. § a) pont [2018. január 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 53. § [2018. január 1.]

 

3. §-ban

,,,valamint'' szövegrész helyébe ,,a vasúti igazgatási szerv, valamint'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 64. § a) pont [2018. január 1.]

 

5. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 65. § b) pont [2018. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,és a függővasút'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 65. § c) pont [2018. január 1.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,Az egyéb kötött pályát vagy a trolibusz kötött pályáját üzemeltető'' szövegrész helyébe ,,Az egyéb kötött pálya üzemeltetője'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 64. § b) pont [2018. január 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 54. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 2017: LXIII. tv. 54. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 55. § [2018. január 1.]

 

9. § (2) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 56. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 56. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

10. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 57. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

11. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 57. § (2) bek. [2018. január 2.]

 

12. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 57. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

9. alcím után

,,9/A. Az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatottak egészségi alkalmassága'' alcímmel (12/A. §) kieg.: 2017: LXIII. tv. 58. § [2018. január 1.]

 

10. alcím (13. §)

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 65. § d) pont [2018. január 1.]

 

11. alcím (14. §)

Hat. kív. h.: 2017: LXIII. tv. 65. § e) pont [2018. január 1.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 59. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,tulajdonosa'' szövegrész helyébe ,,tulajdonosa, vagyonkezelője'' szövegrész lép: 2017: LXIII. tv. 64. § c) pont [2018. január 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 59. § (2) bek. [2018. január 2.]

 

11. alcím után

,,12/A. A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatásköre'' alcímmel (18/B. §) kieg.: 2017: LXIII. tv. 60. § [2018. január 2.]

 

19. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 61. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 61. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

,,13. A hatósági ellenőrzés, bírság'' alcím

20/A. §-sal kieg.: 2017: LXIII. tv. 61. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

21. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 62. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

22. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 62. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

,,14. Adatvédelem, adatkezelés'' alcím

22/A-22/B. §-sal kieg.: 2017: LXIII. tv. 62. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

24. §

Helyébe lép: 2017: LXIII. tv. 63. § [2018. január 1.]

 

26. § után

27. §-sal kieg.: 2017: LXIII. tv. 66. § [2018. január 1.]


2015. évi CCXI. tv.

 
 

a kéményseprő-ipari tevékenységről

 
 

2. § (1) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2017: XCVII. tv. 1. § [2017. július 12.]

 

10. § (17) bek. után

(18) bek.-sel kieg.: 2017: XCVII. tv. 2. § [2017. július 12.]


2015. évi CCXXIII. tv.

 
 

az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

82. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2017: LXX. tv. 43. §


2015. évi CCXXV. tv.

 
 

az egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

 
 

8. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2017: LXIII. tv. 67. §


2016. évi XIII. tv.

 
 

az uniós vámjog végrehajtásáról

 
 

3. § 4. pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 194. § a) pont [2017. június 20.]

 

3. § 7. pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 184. § [2017. június 20.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 185. § [2017. június 20.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 186. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

20. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 186. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

23. § (1)-(2) bek.-ben

,,minősül,'' szövegrész helyébe ,,minősül többek között az az eset,'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 193. § a) pont [2017. június 20.]

 

24. §-ban

,,akkor kerül sor, ha'' szövegrész helyébe ,,többek között akkor kerül sor, ha'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 193. § b) pont [2017. június 20.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,utólagos könyvelésbe vételére'' szövegrész helyébe ,,a közlésre'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 193. § c) pont [2017. június 20.]

 

46. § (2) bek. után

(3)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 187. § [2017. június 20.]

 

49. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 188. § [2017. június 20.]

 

23. alcím (55. §)

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 189. § [2017. június 20.]

 

VII. Fejezet

23/A. alcímmel (56-56/A. §. §) kieg.: 2017: LXXVII. tv. 190. § [2017. június 20.]

 

60/B. § (6) bek.-ben

,,(6) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(5) bekezdés'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 193. § d) pont [2017. június 20.]

 

61. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 191. § [2017. június 20.]

 

63. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 192. § [2017. június 20.]

 

94. § (4) bek.-ből

,,a kötelező képviselet meglétét és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 194. § b) pont [2017. június 20.]

 

99. §-ban

,,árutovábbítás vámeljárás során vám-árunyilatkozatként használható.'' szövegrész helyébe ,,árutovábbítási vámeljárásban kizárólag a harmadik országból érkező szállítmányok érkeztetésekor fogadható el vám-árunyilatkozatként.'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 193. § e) pont [2017. június 20.]

 

119. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 194. § c) pont [2017. június 20.]


2016. évi XXX. tv.

 
 

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

 
 

116. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 92. § [2017. június 17.]


2016. évi LII. tv.

 
 

az állami tisztviselőkről

 
 

37. §-ban

,,2018'' szövegrész helyébe ,,2019'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 93. § [2017. június 17.]


2016. évi LXVI. tv.

 
 

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

 
 

262. § (1) bek.-ben

,,a (2)-(9) bekezdésben meghatározott kivétellel'' szövegrész helyébe ,,a (2)-(6) és (8)-(10) bekezdésben meghatározott kivétellel'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 231. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

262. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 231. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

262. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 231. § (3) bek. [2017. június 20.]


2016. évi LXVIII. tv.

 
 

a jövedéki adóról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 55. § [2018. január 1.]

 

3. § (1) bek. 30. pontban

,,közigazgatási'' szövegrész helyébe ,,általános közigazgatási rendtartás szerinti'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 90. § 1. pont [2018. január 1.]

 

3. § (1) bek. 42. pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 56. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

3. § (1) bek. 50. pont b) alpontban

,,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló'' szövegrész helyébe ,,az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 90. § 2. pont [2018. január 1.]

 

3. § (2) bek. 7. pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 56. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

3. § (3) bek. 17. pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 56. § (3) bek. [2017. június 20.]

 

3. § (4) bek. 6. pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 56. § (4) bek. [2017. június 20.]

 

7. § (1) bek. h) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 57. § [2017. június 20.]

 

9. § (1) bek. i) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 58. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

9. § (3) bek. a) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 58. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

9. § (4) bek. b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 58. § (3) bek. [2017. június 20.]

 

9. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 58. § (4) bek. [2017. június 20.]

 

13. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 59. § [2017. június 20.]

 

14. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 60. § [2018. január 1.]

 

15. § (9) bek. b) pontban

,,jogerősen'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált döntésben'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 90. § 3. pont [2018. január 1.]

 

20. § (5) bek.

Nem lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 92. § [2017. június 20.]

 

21. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 61. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

21. § (5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 61. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

24. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 62. § [2017. június 20.]

 

28. § (3) bek. g) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 63. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

28. § (6) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 63. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

29. § (5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 64. § [2017. június 20.]

 

31. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 65. § [2017. június 20.]

 

64. §

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 66. § [2017. június 20.]

 

67. § (1) bek. a) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 67. § [2017. június 20.]

 

67. § (6) bek. a) pont

Nem lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 92. § [2017. június 20.]

 

72. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 68. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

72. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 68. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

72. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 68. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

74. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 69. § [2017. június 20.]

 

77. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 70. § [2017. június 20.]

 

80. §

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 71. § [2017. június 20.]

 

82. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 72. § [2017. június 20.]

 

84. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 73. § [2017. június 20.]

 

90. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 74. § [2017. június 20.]

 

91. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 75. § [2018. január 1.]

 

91. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 91. § [2018. január 1.]

 

92. § (3) bek. a)-b) pontban

,,eljárás jogerős befejezéséig'' szövegrész helyébe ,,eljárásban hozott érdemi vagy eljárást lezáró döntés véglegessé válásáig'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 90. § 4. pont [2018. január 1.]

 

93. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 76. § [2017. június 20.]

 

95. §

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 77. § [2017. június 20.]

 

95. § (5) bek. után

(6)-(12) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 77. § [2017. június 20.]

 

100. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 78. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

100. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 78. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

102. § (9) bek.-ben

,,jogerősen'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált döntésben'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 90. § 3. pont [2018. január 1.]

 

103. § (1) bek. a) pontban

,,jogerősen'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált döntésben'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 90. § 3. pont [2018. január 1.]

 

103. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 79. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

103. § (3) bek. b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 79. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

103. § (7) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 79. § (3) bek. [2017. június 20.]

 

103. § (7) bek.-ben

,,jogerőre emelkedését'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válását'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 90. § 5. pont [2018. január 1.]

 

105. § (4) bek.-ben

,,jogerősen'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált döntésben'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 90. § 3. pont [2018. január 1.]

 

112. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 80. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

112. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 80. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

118. § (1) bek.-ben

,,eljárás jogerős befejezéséig'' szövegrész helyébe ,,eljárásban hozott érdemi vagy eljárást lezáró döntés véglegessé válásáig'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 90. § 4. pont [2018. január 1.]

 

118. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 81. § [2017. június 20.]

 

134. § (4) bek. a) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 82. § [2017. június 20.]

 

137. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 83. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

137. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 83. § (2) bek. [2017. június 20.]

 

138. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: LXXVII. tv. 84. § [2017. június 20.]

 

140. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 85. § [2017. június 20.]

 

145. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 86. § [2017. június 20.]

 

147. § (1)-(2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: LXXVII. tv. 87. § [2017. június 20.]

 

148. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 88. § [2017. június 20.]

 

150. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 89. § (1) bek. [2017. június 20.]

 

150. § (19) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXVII. tv. 89. § (2) bek. [2017. június 20.]


2016. évi LXXIV. tv.

 
 

a településkép védelméről

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 2017: XCIX. tv. 15. § [2017. augusztus 31.]

 

11/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 94. § [2017. július 17.]

 

11/B. § (2) bek.-ben

,,legfeljebb öt évre'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb tizenöt évre'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 99. § 1. pont [2017. július 17.]

 

11/B. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 100. § 1. pont [2017. július 17.]

 

11/B. § (3)-(4) bek.-ben

,,településképi rendelet'' szövegrész helyébe ,,településképi rendelet vagy a 2. § (2a) bekezdés szerinti jogszabály'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 17. § a) pont [2017. augusztus 31.]

 

11/C. § (1) bek.-ben

,,150 000'' szövegrész helyébe ,,500 000'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 99. § 2. pont [2017. július 17.]

 

11/C. § (2) bek.-ből

,,és a reklámot közzétevő vállalkozás előző évi adózott eredményét'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LXXII. tv. 100. § 2. pont [2017. július 17.]

 

11/E. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 95. § [2017. július 17.]

 

11/F. § 4. pont

Helyébe lép: 2017: LXXII. tv. 96. § [2017. július 17.]

 

4/C. alcím után

4/D. alcímmel (11/G. §) kieg.: 2017: CIV. tv. 1. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

11/G. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: CIV. tv. 1. § (2) bek. [2017. július 31.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,hogy a településképi rendeletben'' szövegrész helyébe ,,hogy - a (2a) bekezdés szerinti jogszabályok hatálya alá tartozó településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló terület kivételével - a településképi rendeletben'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 17. § b) pont [2017. augusztus 31.]

 

12. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XCIX. tv. 16. § [2017. augusztus 31.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,jogszabályok rendelkezéseivel'' szövegrész helyébe ,,jogszabályok, továbbá a 2. § (2a) bekezdés szerinti jogszabályok rendelkezéseivel'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 17. § c) pont [2017. augusztus 31.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,kormányrendelet és'' szövegrész helyébe ,,kormányrendelet, továbbá a 2. § (2a) bekezdés szerinti jogszabályok és'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 17. § d) pont [2017. augusztus 31.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,reklámhordozót e törvény'' szövegrész helyébe ,,reklámhordozót a 2. § (2a) bekezdés szerinti jogszabályok továbbá e törvény'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 17. § e) pont [2017. augusztus 31.]

 

15. § után

Első 15/A. §-sal kieg.: 2017: CIV. tv. 1. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

5. alcím

Második 15/A. §-sal kieg.: 2017: LXXII. tv. 97. § [2017. július 17.]

 

5. alcím

16/A. §-sal kieg.: 2017: LXXII. tv. 98. § [2017. július 17.]

 

1. melléklet 3. pontban

,,nemzeti emlékhely;'' szövegrész helyébe ,,nemzeti emlékhely, kiemelt nemzeti emlékhely;'' szövegrész lép: 2017: XCIX. tv. 17. § f) pont [2017. augusztus 31.]


2016. évi XC. tv.

 
 

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

 
 

1. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVI. tv. 1. § [2017. június 29.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVI. tv. 2. § [2017. június 29.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVI. tv. 3. § (1) bek. [2017. június 29.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,837,4'' szövegrész helyébe ,,931,5'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 1. pont [2017. június 29.]

 

9. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVI. tv. 12. § 1. pont [2017. június 29.]

 

9. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVI. tv. 3. § (2) bek. [2017. június 29.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVI. tv. 4. § [2017. június 29.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,1350,0'' szövegrész helyébe ,,1100,0'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 2. pont [2017. június 29.]

 

20. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVI. tv. 5. § [2017. június 29.]

 

33. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVI. tv. 6. § (1) bek. [2017. június 29.]

 

33. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: LXXXVI. tv. 6. § (2) bek. [2017. június 29.]

 

51. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVI. tv. 7. § [2017. június 29.]

 

64. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LXXXVI. tv. 8. § [2017. június 29.]

 

73. §

Helyébe lép: 2017: LXXXVI. tv. 9. § [2017. július 1.]

 

77. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXXVI. tv. 12. § 2. pont [2017. június 29.]

 

1. melléklet

Mód.: 2017: LXXXVI. tv. 10. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. június 29.]

 

2. melléklet

Mód.: 2017: LXXXVI. tv. 10. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. június 29.]

 

2. melléklet I. pont 1. alpont b) pont bb) alpontban

,,064010 ,,Közvilágítás'' kormányzati funkció'' szövegrész helyébe ,,,,Közvilágítás'' kormányzati funkció'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 3. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet I. pont 1. alpont b) pont bc) alpontban

,,013320 ,,Köztemető-fenntartás, és -működtetés'' kormányzati funkció'' szövegrész helyébe ,,,,Köztemető-fenntartás, és -működtetés'' kormányzati funkció'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 4. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet I. pont 1. alpont b) pont bd) alpontban

,,045160 ,,Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása'' és 045170 ,,Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása'' kormányzati funkciók'' szövegrész helyébe ,,,,Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása'' és ,,Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása'' kormányzati funkciók'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 5. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontban

,,- beleértve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőket is -'' szövegrész helyébe ,,- beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is -'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 6. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet II. pont 1. alpont c) pontban

,,pedagógus szakképzettséggel rendelkező'' szövegrész helyébe ,,pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 7. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet III. pont 3. alpontban

,,51 824,1'' szövegrész helyébe ,,54 324,1'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 8. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet III. pont 3. alpont f) pontban

,,külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást'' szövegrész helyébe ,,külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 9. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet III. pont 3. alpont g) pontban

,,külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást'' szövegrész helyébe ,,külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 10. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet III. pont 3 alpont h) pontban

,,külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást'' szövegrész helyébe ,,külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 11. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet III. pont 5. alpontban

,,gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással'' szövegrész helyébe ,,gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 12. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet IV. pont 1. alpont f) pontban

,,679,4 millió forint'' szövegrész helyébe ,,682,2 millió forint'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 13. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet IV. pont 1. alpont g) pontban

,,679,4 millió forint'' szövegrész helyébe ,,682,2 millió forint'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 14. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet IV. pont 1. alpont h) pontban

,,2 100,0 millió forint'' szövegrész helyébe ,,2 094,4 millió forint'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 15. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont c) alpontban

,,III.2., III.5.b)'' szövegrész helyébe ,,III.2., III.3.jc), III.5.b)'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 16. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontban

,,kérelemhez mellékelni'' szövegrész helyébe ,,kérelemhez - a II.4. és III.7. pont szerinti támogatások kivételével - mellékelni'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 17. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nb) pontban

,,III.3. és III.5. jogcímek szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére,'' szövegrész helyébe ,,a III.3., III.5. és III.6. jogcímek szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére,'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 18. pont [2017. június 29.]

 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nb) pontban

,,,,Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások'' kormányzati funkciókon, valamint az nc) és ne) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,'' szövegrész helyébe ,,,,Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások'', az ,,Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások'' kormányzati funkciókon, valamint az nc), ne) és nf) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. Amennyiben az önkormányzat a III.3., III.5. és III.6 szerinti feladatokra támogatásban nem részesül, de e feladatok ellátásához társulás vagy másik önkormányzat felé ,,Támogatási célú finanszírozási műveletek'' kormányzati funkción teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege a támogatás elszámolása szempontból figyelembe vehető,'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI.

 

tv. 11. § 19. pont [2017. június 29.]

 
 

3. melléklet I. pont 6. alpont a) pontban

,,tárgyév'' szövegrész helyébe ,,tárgyévet követő év'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 20. pont [2017. június 29.]

 

3. melléklet IV. pont 1. alpont b) pontban

,,a kincstári'' szövegrész helyébe ,,az önellenőrzés, a kincstári'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 21. pont [2017. június 29.]

 

3. melléklet IV. pont 6. alpontban

,,1-6.'' szövegrész helyébe ,,1-7.'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 22. pont [2017. június 29.]

 

3. melléklet VI. pont 1. alpont e) pontban

,,II.2. és III.'' szövegrész helyébe ,,II.2., II.12. és III.'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 23. pont [2017. június 29.]

 

3. melléklet VI. pont 1. alpont h) pontban

,,II.6. pont'' szövegrész helyébe ,,II.6 és II.11. pont'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 24. pont [2017. június 29.]

 

3. melléklet

Mód.: 2017: LXXXVI. tv. 10. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. június 29.]

 

4. melléklet

Mód.: 2017: LXXXVI. tv. 10. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. június 29.]

 

7. melléklet

Mód.: 2017: LXXXVI. tv. 10. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2017. június 29.]

 

7. melléklet I. pont 2.2. alpontban

,,állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,állami intézményfenntartók'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 25. pont [2017. június 29.]

 

7. melléklet I. pont 4. alpont ad) pontban

,,készségfejlesztő speciális szakiskolában'' szövegrész helyébe ,,készségfejlesztő szakiskolában'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 26. pont [2017. június 29.]

 

7. melléklet I. pont 6. alpont kd) pontban

,,készségfejlesztő speciális szakiskolája'' szövegrész helyébe ,,készségfejlesztő szakiskolája'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 27. pont [2017. június 29.]

 

7. melléklet II. pont 6. alpontban

,,támogatás nem igényelhető'' szövegrész helyébe ,,támogatásra a fenntartó nem jogosult'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 28. pont [2017. június 29.]

 

7. melléklet VI. pont 1. alpontban

,,azokhoz kapcsolódó 27%-os mértékkel számított munkaadókat terhelő járulék'' szövegrész helyébe ,,azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 29. pont [2017. június 29.]

 

7. melléklet VI. pont 17. alpontban

,,I. pont 4. alpont c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,I. pont 4. alpont c) pontjában, I. pont 5. alpont d) pontjában'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 30. pont [2017. június 29.]

 

8. melléklet IV. pont a) alpontban

,,41. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint'' szövegrész helyébe ,,41. § (1) bekezdés a)-c) pontja és a 41. § (7) bekezdés szerint'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 31. pont [2017. június 29.]

 

8. melléklet IV. pontban

,,T= Plsz * Kjtvhr. szerinti pótlék összege *12*1,27, de legfeljebb'' szövegrész helyébe ,,T= Plsz * Kjtvhr. szerinti pótlék összege *12*(1 + a szociális hozzájárulási adó mértéke), de legfeljebb'' szövegrész lép: 2017: LXXXVI. tv. 11. § 32. pont [2017. június 29.]


2016. évi XCI. tv.

 
 

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról

 
 

2. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XCVIII. tv. 1. § [2017. június 28.]

 

4. § (1) bek. c) pont ca) alpont

Helyébe lép: 2017: XCVIII. tv. 2. § (1) bek. [2017. június 28.]

 

4. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XCVIII. tv. 2. § (2) bek. [2017. június 28.]

 

13. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: XCVIII. tv. 3. § [2017. június 28.]


2016. évi CXXV. tv.

 
 

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

87. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 93. § [2017. június 20.]

 

318. § (1) bek.-ben

,,a (2)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel'' szövegrész helyébe ,,a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben meghatározott kivétellel'' szövegrész lép: 2017: LXXVII. tv. 231. § (4) bek. [2017. június 20.]

 

318. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 231. § (5) bek. [2017. június 20.]

 

318. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: LXXVII. tv. 231. § (6) bek. [2017. június 20.]


2016. évi CXXVII. tv.

 
 

a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról

 
 

49. § (1) és (3) bek.

Nem lép hatályba: 2017: LXXV. tv. 36. § a) pont

 

51. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2017: LXXV. tv. 36. § b) pont

 

55. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2017: LXXV. tv. 36. § c) pont

 

68. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2017: LXXV. tv. 36. § d) pont


2016. évi CLXX. tv.

 
 

az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,Magyar Katolikus Egyház'' szövegrész helyébe ,,Székesfehérvári Egyházmegye'' szövegrész lép: 2017: LXXIV. tv. 6. § [2017. június 21.]


2017. évi XXI. tv.

 
 

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról

 
 

4. §

Hat. kív. h.: 2017: LXXVII. tv. 94. § [2017. június 20.]


2017. évi LIII. tv.

 
 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

 
 

5. § b) pontban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: LXXII. tv. 101. § [2017. július 1.]


2017. évi LXXVIII. tv.

 
 

az ügyvédi tevékenységről

 
 

206. § f) pont

Hat. kív. h.: 2017: LXXVIII. tv. 210. § d) pont [2018. július 1.]


2017. évi C. tv.

 
 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2017: C. tv. 77. § (1) bek. [2027. december 31.]


1979. évi 19. tvr.

 
 

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről

 
 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 2017: CIII. tv. 1. § [2017. július 1.]


1983. évi 3. tvr.

 
 

a jogtanácsosi tevékenységről

 
 

Hat. kív. h.: 2017: LXXVIII. tv. 210. § b) pont [2018. január 1.]


1986. évi 2. tvr.

 
 

a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről

 
 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CIII. tv. 2. § [2017. július 1.]

 

3. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2017: CIII. tv. 3. § [2017. július 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

98/1995. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól

 
 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 1. § [2017. július 1.]

 

7. § (3) bek. után

(3a)-(3c) bek.-sel kieg.: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 2. § [2017. július 1.]

 

8. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

8. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. július 1.]


160/1996. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

1. § (2) bek. a) pontban

,,az (1) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés a) pontjában'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. július 1.]

 

1. § (2) bek. d) pontban

,,az Rtv.'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel az Rtv.'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. július 1.]

 

1. § (2) bek. f) pontból

,,[az (1) bekezdésben és az a)-f) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett személy]'' szövegrészt hat. kív. h.: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

1. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,a)-f) pontjában'' szövegrész helyett az ,,a)-f) és h) pontjában'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § c) pont [2017. július 1.]

 

2. § c) pontban

,,élelmiszer-vegyészeti'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerbiztonsági, továbbá a vegyi, biológiai vagy nukleáris veszélyek felderítésére és elhárítására irányuló'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § d) pont [2017. július 1.]

 

3. § (3a) pontban

,,a köztársasági elnöknek'' szövegrész helyébe ,,az 1. melléklet 1. pont 1. és 3. alpontjában meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személynek'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § e) pont [2017. július 1.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,a köztársasági elnöknek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke'' szövegrész helyébe ,,az 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott személy'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § f) pont [2017. július 1.]

 

3. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § [2017. július 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a Készenléti Rendőrség'' szövegrész helyébe ,,az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében a Terrorelhárítási Központ, egyéb esetben a Készenléti Rendőrség'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § g) pont [2017. július 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az 1. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az 1. § (1) bekezdés c) pontjában vagy az 1. § (3) bekezdésében'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § h) pont [2017. július 1.]

 

8/A. § c) pontban

,,Magyar Honvédség Honvédkórház (a továbbiakban: MH Honvédkórház)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH Egészségügyi Központ)'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § i) pont [2017. július 1.]

 

8/A. § c) pontból

,,készenléti'' szövegrészt hat. kív. h.: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

8/B. §-ban

,,MH Honvédkórház'' szövegrész helyébe ,,MH Egészségügyi Központ'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § j) pont [2017. július 1.]

 

8/C. § (1) bek.-ben

,,MH Honvédkórház'' szövegrész helyébe ,,MH Egészségügyi Központ'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § j) pont [2017. július 1.]

 

8/C. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,regionális'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § k) pont [2017. július 1.]

 

8/C. § (3) bek. b) pontban

,,regionális'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § k) pont [2017. július 1.]

 

8/C. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,MH Honvédkórház'' szövegrész helyébe ,,MH Egészségügyi Központ'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § j) pont [2017. július 1.]

 

8/D. § (4) bek.-ben

,,regionális'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § k) pont [2017. július 1.]

 

8/F. § a) pontban

,,MH Honvédkórház főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,MH Egészségügyi Központ parancsnoka'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § l) pont [2017. július 1.]

 

8/F. § b) pontban

,,regionális'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei'' szövegrész lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § k) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 165/2017. (VI. 28.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. július 1.]


149/1997. (IX. 10.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 
 

68. §

Helyébe lép: 148/2017. (VI. 12.) Korm. r. 1. § [2017. június 20.]

 

91/B. § (4) bek.-ben

,,családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalával'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 1. § [2017. július 1.]

 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 148/2017. (VI. 12.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. június 20.]


168/1997. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

3. § (5) bek. a) pontból

,,és'' szövegrészt hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 2. § (6) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

3. § (5) bek. b) pont bc) alpontból

,,és'' szövegrészt hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 2. § (6) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

3. § (5) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

79. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek'' szövegrész helyébe ,,Központnak'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

81. § (1) bek.-ben

,,nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a kincstár területi szervénél vezetett számlájára'' szövegrész helyébe ,,Központ számlájára'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

81. § (2) bek.-ben

,,nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,Központ'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. c) pont [2017. július 1.]

 

81. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 2. § (6) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

82. § után

83. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

96. § után

97. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2017. július 1.]


195/1997. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 
 

8. § (1) bek.-ben

,,általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 3. § (2) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,Budapest Főváros Kormányhivatala nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró VIII. Kerületi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 3. § (2) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

31. § után

32. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. július 1.]


217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (7f) bek. után

(7g) bek.-sel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

12/A. § (6) bek.-ben

,,Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya)'' szövegrész helyébe ,,EU-Kártyát'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

50. § (18) bek. után

(19) bek.-sel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. július 1.]


253/1997. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az országos településrendezési és építési követelményekről

 
 

6. § (3) bek. a) pont 3.2. alpont után

3.3. alponttal kieg.: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2017. június 24.]

 

II. fejezet

Alcímmel és 20/A. §-sal kieg.: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2017. június 24.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 11. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2017. június 24.]


101/1998. (V. 22.) Korm. r.

 
 

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. június 10.]

 

4. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. június 10.]

 

25. § (4) bek.

Helyébe lép: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. június 10.]

 

25. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2017. június 10.]

 

28. §

Helyébe lép: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2017. június 10.]


203/1998. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (6) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § a) pont [2017. július 1.]

 

1/D. §-ban

,,MBFH-hoz'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ-hez'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. július 1.]

 

2. § (3b), (3d), (3f) és (4) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. július 1.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,előkészítésére, lebonyolítására'' szövegrész helyébe ,,előkészítésével, lebonyolításával közvetlenül és közvetetten érintett feladatokra,'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § d) pont [2017. július 1.]

 

4. § (10) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. július 1.]

 

8. § (5) bek. c) pontban

,,Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásba'' szövegrész helyébe ,,állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartásba'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § e) pont [2017. július 1.]

 

8/A. § (2) bek.-ből

,,a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) szakértőként történő bevonásával'' szövegrészt hat. kív. h.: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. július 1.]

 

8/B. § (1) bek.-ből

,,- az MFGI szakértőként történő bevonásával -'' szövegrészt hat. kív. h.: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. július 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. július 1.]

 

10/A. § (1) bek.-ben

,,MBFH-nak'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ-nek'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § f) pont [2017. július 1.]

 

10/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 1. § [2017. július 1.]

 

12/B. § (1), (4)-(5) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. július 1.]

 

12/B. § (5) bek.-ben

,,MBFH-t'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ-t'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § g) pont [2017. július 1.]

 

12/B. § (8) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. július 1.]

 

25. § (12) bek.-ben

,,kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,bányafelügyelettel'' szövegrész, ,,az MBFH vagy a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a bányafelügyelet'' szövegrész, ,,kormányhivatal hatósági letéti'' szövegrész helyébe ,,bányafelügyelet hatósági letéti'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § h) pont [2017. július 1.]

 

25/A. § (1) bek. b) pontban

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. július 1.]

 

32/E. §-ban

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. július 1.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,térítésmentesen az MBFH'' szövegrész helyébe ,,térítésmentesen az MBFSZ'' szövegrész, ,,MBFH, az MGSZ'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § i) pont [2017. július 1.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,MBFH állományába'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ állományába'' szövegrész, ,,MBFH elnöke'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ elnöke'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § j) pont [2017. július 1.]

 

35. § (6) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. július 1.]

 

35. § (8) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. július 1.]

 

35. § (12) bek.-ben

,,MBFH-nál'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ-nél'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § k) pont [2017. július 1.]

 

35/C. §

Hat. kív. h.: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 3. § c) pont [2017. július 1.]

 

4. sz. melléklet címben

,,A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § l) pont [2017. július 1.]


223/1998. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

 
 

1/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

31. § után

31/A. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

12. melléklet után

13. sz. melléklettel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 5. § (3) bek., illetve 1. melléklet [2017. július 1.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

21. § (4) bek.-ben

,,12%-ának megfelelő összeget'' szövegrész helyébe ,,legalább 12%-át'' szövegrész lép: 126/2017. (VI. 8.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. november 1.]

 

21. § (10) bek.-ben

,,a (11) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,a (10a) és (11) bekezdés szerinti'' szövegrész lép: 126/2017. (VI. 8.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. november 1.]

 

21. § (10) bek. után

(10a)-(10c) bek.-sel kieg.: 126/2017. (VI. 8.) Korm. r. 1. § [2017. november 1.]

 

76/M. § után

76/N. §-sal kieg.: 126/2017. (VI. 8.) Korm. r. 2. § [2017. november 1.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 126/2017. (VI. 8.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. november 1.]


141/2000. (VIII. 9.) Korm. r.

 
 

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

 
 

3/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

4. § (2b) bek.

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

20/B. § után

20/C. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

2. melléklet után

3. sz. melléklettel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 6. § (4) bek., illetve 2. melléklet [2017. július 1.]


283/2001. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről

 
 

Hat. kív. h.: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 27. § [2018. január 3.]


297/2001. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a pénzváltási tevékenységről

 
 

1. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 4. § [2017. július 1.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 5. § [2017. július 1.]

 

2. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 13. § a) pont [2017. július 1.]

 

3. § (1) bek. a) pontban

,,alapító'' szövegrész helyébe ,,létesítő'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § b) pont [2017. július 1.]

 

3. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

3. § (1) bek. c) pontból

,,az alapításban részt vevő személynek, már működő cég esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 13. § b) pont [2017. július 1.]

 

3. § (1) bek. e) pontban

,,alapító'' szövegrész helyébe ,,létesítő'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § b) pont [2017. július 1.]

 

3. § (1) bek. j) pont után

k)-l) ponttal kieg.: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

3. § (2)-(3) bek.-ben

,,A közvetítőnek'' szövegrész helyébe ,,A pénzváltási tevékenységet közvetítőnek'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § c) pont [2017. július 1.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,az MNB'' szövegrész helyébe ,,a Felügyelet'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § d) pont [2017. július 1.]

 

5. § után

5/A. §-sal kieg.: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 7. § [2017. július 1.]

 

6. §-ban

,,Az MNB'' szövegrész helyébe ,,A Felügyelet'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § a) pont [2017. július 1.]

 

6. § d) pontban

,,az MNB'' szövegrész helyébe ,,a Felügyelet'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § e) pont [2017. július 1.]

 

7. §-ban

,,Az MNB'' szövegrész helyébe ,,A Felügyelet'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § a) pont [2017. július 1.]

 

7. § a) és f) pontban

,,az MNB'' szövegrész helyébe ,,a Felügyelet'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § e) pont [2017. július 1.]

 

8. §-ban

,,az MNB-nek'' szövegrész helyébe ,,a Felügyeletnek'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § f) pont [2017. július 1.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 8. § [2017. július 1.]

 

9. §-ban

,,Az MNB'' szövegrész helyébe ,,A Felügyelet'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § g) pont [2017. július 1.]

 

10. § (2) és (6) bek.-ben

,,az MNB'' szövegrész helyébe ,,a Felügyelet'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § e) pont [2017. július 1.]

 

10. § (7) bek.

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 9. § [2017. július 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,A pénzváltónál'' szövegrész helyébe ,,A pénzváltási tevékenységet közvetítőnél'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § h) pont [2017. július 1.]

 

12. § (1) bek.

a) ponttal kieg.: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 10. § [2017. július 1.]

 

12. § (1) bek. d) pontban

,,az MNB'' szövegrész helyébe ,,a Felügyelet'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § e) pont [2017. július 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,az MNB'' szövegrész helyébe ,,a Felügyelet'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § e) pont [2017. július 1.]

 

14. §-ban

,,A közvetítőt'' szövegrész helyébe ,,A pénzváltási tevékenységet közvetítőt'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § i) pont [2017. július 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,A közvetítő'' szövegrész helyébe ,,A pénzváltási tevékenységet közvetítő'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § j) pont [2017. július 1.]

 

19. § (3) bek.

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 11. § [2017. július 1.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,az MNB'' szövegrész helyébe ,,a Felügyelet'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § e) pont [2017. július 1.]


162/2003. (X. 16.) Korm. r.

 
 

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

 
 

5. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 7. § [2017. július 1.]


1/2004. (I. 5.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről

 
 

,,Kohéziós Alap közreműködő szervezet'' alcím

28/A. §-sal kieg.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 1. § [2017. július 13.]

 

33. § után

33/A. §-sal kieg.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § [2017. július 13.]

 

33. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 3. § [2017. július 13.]


54/2004. (III. 31.) Korm. r.

 
 

a sportrendezvények biztonságáról

 
 

19/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 1. § [2017. június 17.]


219/2004. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a felszín alatti vizek védelméről

 
 

39. § (5) bek.-ben

,,bírságbeszedési fizetési számlájára kell'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstárnál vezetett központosított beszedési számlájára kell'' szövegrész lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 2. § [2017. június 17.]

 

39. § (6) bek.-ben

,,bírságbeszedési fizetési számlájára kell'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstárnál vezetett központosított beszedési számlájára kell'' szövegrész lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 2. § [2017. június 17.]


219/2004. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a felszín alatti vizek védelméről

 
 

5. § (3) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § [2017. július 1.]


220/2004. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

 
 

35. § (2) bek.-ben

,,megjelölt számlára'' szövegrész helyébe ,,megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára'' szövegrész lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 3. § [2017. június 17.]


238/2005. (X. 25.) Korm. r.

 
 

az építésfelügyeleti bírságról

 
 

1/B. § a) pontban

,,3. és 4. pontjában'' szövegrész helyébe ,,3., 4. és 4a. pontjában'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 2. § a) pont [2017. június 28.]

 

1/B. § b) pontban

,,4a.'' szövegrész helyébe ,,4b.'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. június 28.]

 

2. § (1) bek. a) pontban

,,3. és 4. pontjában'' szövegrész helyébe ,,3., 4. és 4a. pontjában'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 2. § a) pont [2017. június 28.]

 

2. § (1) bek. b) pontban

,,4a.'' szövegrész helyébe ,,4b.'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. június 28.]

 

2. § (8) bek.-ben

,,építésügyi és építésfelügyeleti bírság'' szövegrész helyébe ,,10032000-01040281-00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. június 28.]

 

1. melléklet

Mód.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. június 28.]


301/2005. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r. 38. § (1) bek. [2017. június 22.]


314/2005. (XII. 25.) Korm. r.

 
 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 
 

2. § (2) bek. e) pontban

,,amely a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik'' szövegrész helyébe ,,amely a 3. számú melléklet szerinti tevékenységnek minősül, vagy olyan tevékenység, amely a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik'' szövegrész lép: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 11. § [2017. június 10.]

 

3. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 1. § [2017. június 10.]

 

5. § (2) bek. a) pont ac) alpontból

,, , a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 12. § a) pont [2017. június 10.]

 

5. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 2. § [2017. június 10.]

 

5/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 3. § [2017. június 10.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. június 10.]

 

6. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. június 10.]

 

6. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2017. június 10.]

 

6. § (2) bek.-ből

,,a)-c) pontjai'' szövegrészt hat. kív. h.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 12. § b) pont [2017. június 10.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 5. § [2017. június 10.]

 

7. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 6. § [2017. június 10.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. június 10.]

 

10. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. június 10.]

 

10. § (4) bek. b) pont bd) alpont után

be)-bf) alponttal kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2017. június 10.]

 

10. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 7. § (4) bek. [2017. június 10.]

 

10. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 7. § (5) bek. [2017. június 10.]

 

11/A. § után

11/B. §-sal kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 8. § [2017. június 10.]

 

25/B. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 12. § c) pont [2017. június 10.]

 

29/I. § után

29/J. §-sal kieg.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 9. § [2017. június 10.]

 

4. sz. melléklet

Mód: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 10. § a) pont, illetve az 1. melléklet [2017. június 10.]

 

5. sz. melléklet

Mód: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 10. § b) pont, illetve az 2. melléklet [2017. június 10.]

 

6. sz. melléklet

Mód: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 10. § c) pont, illetve az 3. melléklet [2017. június 10.]

 

7. sz. melléklet

Mód: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 10. § d) pont, illetve az 4. melléklet [2017. június 10.]

 

13. sz. melléklet

Mód: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 10. § e) pont, illetve az 5. melléklet [2017. június 10.]


335/2005. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 
 

1. melléklet 42. pontban

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 5. § [2017. július 1.]


23/2006. (II. 3.) Korm. r.

 
 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

 
 

5. § (1) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (a továbbiakban: MBFSZ)'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. július 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. július 1.]

 

7. § (2a) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. július 1.]


150/2006. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat C:7 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 7. § [2017. július 1.]


151/2006. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet C:7-C:8 és C:21 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § [2017. július 1.]


245/2006. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

 
 

3. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. június 28.]

 

3. § (4) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. június 28.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,építésügyi és építésfelügyeleti bírság'' szövegrész helyébe ,,10032000-01040281-00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 4. § [2017. június 28.]


267/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról

 
 

Hat. kív. h.: 161/2017. (VI. 28.) Korm. r. 17. § [2017. július 1.]


311/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Magyar Államkincstárról

 
 

6/E. § (1) bek. a) pont aa) alpontban

,,a földművelésügyi hatáskörében eljáró járási hivatalt'' szövegrész helyébe ,,az agrárkár-megállapító szervként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalt'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. július 1.]


343/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 
 

1. § (2) bek. e) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 7. § [2017. június 20.]

 

1. § (2) bek. f) pont után

g)-h) ponttal kieg.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § [2017. június 20.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,műemléket, továbbá'' szövegrész helyébe ,,műemléket - a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügy kivételével -, továbbá'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 6. § [2017. június 20.]


31/2007. (II. 28.) Korm. r.

 
 

területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

 
 

2. sz. melléklet

 
 

1. pont táblázat A:64-A:66 mezőben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 9. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. pont táblázat A:16 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 9. § b) pont [2017. július 1.]

 

2. pont táblázat B:16 mezőben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 9. § b) pont [2017. július 1.]


51/2007. (III. 26.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

 
 

27. § után

27/A. §-sal kieg.: 120/2017. (VI. 1.) Korm. r. 11. § [2017. június 9.]


71/2007. (IV. 14.) Korm. r.

 
 

a fás szárú energetikai ültetvényekről

 
 

Hat. kív. h.: 135/2017. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (2) bek. a) pont [2017. június 17.]


89/2007. (IV. 26.) Korm. r.

 
 

a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat C:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § [2017. július 1.]


114/2007. (V. 24.) Korm. r.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

 
 

72/L. § nyitó szövegrészben

,,kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 9. § [2017. július 1.]

 

103. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 2. § [2017. június 10.]


254/2007. (X. 4.) Korm. r.

 
 

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

 
 

14. § (10) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 11. § [2017. július 1.]


273/2007. (X. 19.) Korm. r.

 
 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

2. melléklet

Mód.: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2017. július 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

24. sz. melléklet táblázat F:25-F:26, F:38-F:39 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 12. § [2017. július 1.]


301/2007. (XI. 9.) Korm. r.

 
 

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 
 

2/A. §

Helyébe lép: 147/2017. (VI. 12.) Korm. r. 1. § [2017. június 27.]


355/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 10. § a) pont [2017. július 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. július 1.]

 

9. § (7) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 10. § c) pont [2017. július 1.]


382/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 
 

4. sz. melléklet 3. pont táblázat C:5 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 13. § [2017. július 1.]


410/2007. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

 
 

10. § (1) bek.-ben

,,10023002-01451715-30000003 számú célelszámolási számlájára'' szövegrész helyébe ,,központosított beszedési számlára'' szövegrész lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 4. § [2017. június 17.]

 

11. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 5. § [2017. június 17.]


22/2008. (II. 7.) Korm. r.

 
 

a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről

 
 

5. § (1) bek.-ben

,,helyiségeiben kifüggeszti, továbbá'' szövegrész helyébe ,,helyiségeiben közzéteszi, továbbá'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 14. § [2017. július 1.]


54/2008. (III. 20.) Korm. r.

 
 

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

 
 

2. § (5) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak (a továbbiakban:MBFH)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak (a továbbiakban:MBFSZ'')'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 14. § a) pont [2017. július 1.]

 

8. § (1)-(1a) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 14. § b) pont [2017. július 1.]

 

8. § (1a) bek.-ben

,,MBFH-nak'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ-nek'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 14. § c) pont [2017. július 1.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,MBFH-nak'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ-nek'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 14. § d) pont [2017. július 1.]

 

8/A. § (1) bek. a) pontban

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 14. § b) pont [2017. július 1.]


74/2008. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a ,,Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa'' program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 15. § [2017. július 1.]


78/2008. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 11. § (3) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

7. § (7) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 11. § (3) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

15. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2017. július 1.]


192/2008. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. sz. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 16. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat C:10-C:11 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 16. § b) pont [2017. július 1.]


248/2008. (X. 14.) Korm. r.

 
 

az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. sz. melléklet táblázat E:12 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 17. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat C:9-C:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 17. § b) pont [2017. július 1.]


346/2008. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a fás szárú növények védelméről

 
 

1. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 135/2017. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2017. június 17.]


362/2008. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

 
 

1/A. § (1) bek. b) pontban

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § a) pont [2017. július 1.]

 

1/A. § (2) bek. a) pontban

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § a) pont [2017. július 1.]

 

1. melléklet táblázat D:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § b) pont [2017. július 1.]


19/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

126. § (2) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban:MBFH)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban:MBFSZ)'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § a) pont [2017. július 1.]

 

126. § (2)-(3) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § b) pont [2017. július 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. július 1.]

 

5. sz. melléklet II. Fejezet A) pont 13-14. alpontban

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § c) pont [2017. július 1.]


77/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Duna projekt'' megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat C:7-C:8 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 20. § [2017. július 1.]


78/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása'' tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat C:7-C:8 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 21. § [2017. július 1.]


79/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Tisza hullámtér projekt'' megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 22. § [2017. július 1.]


80/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása'' tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat C:7-C:8 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 23. § [2017. július 1.]


218/2009. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

 
 

11. melléklet 3. pontban

,,Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 24. § [2017. július 1.]


288/2009. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

 
 

1. melléklet 2063 nyv. sz. sorban

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 25. § [2017. július 1.]


60/2010. (III. 18.) Korm. r.

 
 

a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:14 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 26. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 26. § b) pont [2017. július 1.]


61/2010. (III. 18.) Korm. r.

 
 

az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:14 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 27. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 27. § b) pont [2017. július 1.]


79/2010. (III. 25.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 6. § [2017. június 17.]


173/2010. (V. 13.) Korm. r.

 
 

a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. melléklet táblázat D:9 és D:18 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 28. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:4 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 28. § b) pont [2017. július 1.]


174/2010. (V. 13.) Korm. r.

 
 

a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 29. § [2017. július 1.]


268/2010. (XII. 3.) Korm. r.

 
 

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről

 
 

4. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 127/2017. (VI. 8.) Korm. r. 6. § [2017. június 13.]


293/2010. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

 
 

10. §

Helyébe lép: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. június 10.]

 

11. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. június 10.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2017. június 10.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2017. június 10.]

 

12. § után

12/A-12/C. §-sal kieg.: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 3. § (5) bek. [2017. június 10.]


306/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a levegő védelméről

 
 

31. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 158/2017. (VI. 16.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. december 19.]

 

32. § (3) bek.

Helyébe lép: 158/2017. (VI. 16.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. december 19.]

 

43. § (1) bek. g) pontból

,,továbbá'' szövegrészt hat. kív. h.: 158/2017. (VI. 16.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. december 19.]

 

43. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 158/2017. (VI. 16.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. december 19.]

 

1. melléklet

Mód.: 158/2017. (VI. 16.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. december 19.]

 

8. melléklet

Mód.: 158/2017. (VI. 16.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2017. december 19.]

 

8. melléklet l) pontból

,,továbbá'' szövegrészt hat. kív. h.: 158/2017. (VI. 16.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. december 19.]


9/2011. (II. 15.) Korm. r.

 
 

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

 
 

3. melléklet B) pontban

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 30. § [2017. július 1.]


16/2011. (II. 24.) Korm. r.

 
 

az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 31. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:5 és C:9 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 31. § b) pont [2017. július 1.]


38/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

 
 

Melléklet táblázat B:5 mezőben

,,Részvénytársaság'' szövegrész helyébe ,,Részvénytársaság, Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § [2017. július 13.]


97/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:14 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 32. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 32. § b) pont [2017. július 1.]


103/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban:MBFH), a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban:MFGI)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban:MBFSZ)'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § b) pont [2017. július 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § b) pont [2017. július 1.]

 

3. § (1) bek.-ből

,,az MFGI,'' szövegrészt hat. kív. h.: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 34. § [2017. július 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § b) pont [2017. július 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,MBFH-nak'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ-nek'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § c) pont [2017. július 1.]

 

4. § (4) bek.-ben és (7) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § b) pont [2017. július 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,MBFH az MFGI bevonásával'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § d) pont [2017. július 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § b) pont [2017. július 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,MBFH-t'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ-t'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § e) pont [2017. július 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § f) pont [2017. július 1.]

 

6. § (5)-(7) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § b) pont [2017. július 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,MBFH'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 33. § b) pont [2017. július 1.]


107/2011. (VI. 30.) Korm. r. (a továbbiakban: R.)

 
 

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

 
 

2. § (1) bek. 1. pont

Helyébe lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. június 29.]

 

2. § (1) bek. 3. pont

Helyébe lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. június 29.]

 

2. § (1) bek. 6. pontból

,,közhasznú'' szövegrészt hat. kív. h.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. június 29.]

 

2. § (1) bek. 9. pont c) alpontból

,,közhasznú'' szövegrészt hat. kív. h.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. június 29.]

 

2. § (1) bek. 9. pont g) alpont után

h) alponttal kieg.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. június 29.]

 

2. § (3) bek. a) pontból

,,közhasznú'' szövegrészt hat. kív. h.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. június 29.]

 

2. § (3b) és (6c) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. június 29.]

 

4. § (7) bek.-ben

,,Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Tao. tv. 22/C. § (4), (4a) és (4b) bekezdésében'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 2. pont [2017. június 29.]

 

6. § (1) bek. b) pontban és (3) bek.-ben

,,Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Tao. tv. 22/C. § (4), (4a) és (4b) bekezdésében'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 2. pont [2017. június 29.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,ellenőrző szervezettel'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezettel'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 3. pont [2017. június 29.]

 

7. § (1) bek. a) pont ab) alpontból

,,közhasznú'' szövegrészt hat. kív. h.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 11. § c) pont [2017. június 29.]

 

7. § (1) bek. b) pont bb) alpontból

,,közhasznú'' szövegrészt hat. kív. h.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 11. § c) pont [2017. június 29.]

 

7. § (2a) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. június 29.]

 

7. § (2a) bek.-ben

,,ellenőrző szervezethez'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 4. pont [2017. június 29.]

 

7. § (2c) bek.-ből

,,közhasznú'' szövegrészt hat. kív. h.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 11. § d) pont [2017. június 29.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,az ellenőrző szervezet által jóváhagyott'' szövegrész helyébe ,,a jóváhagyott'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 5. pont [2017. június 29.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,ellenőrző szervezetnek'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetnek'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 6. pont [2017. június 29.]

 

9. § (9) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. június 29.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,mértékének'' szövegrész helyébe ,,mértékének és a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 7. pont [2017. június 29.]

 

10. § (3a) bek.

Helyébe lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. június 29.]

 

10. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. június 29.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,ellenőrző szervezetet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 8. pont [2017. június 29.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,ellenőrző szervezethez'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 9. pont [2017. június 29.]

 

11. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. június 29.]

 

11. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. június 29.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,ellenőrző szervezetet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 8. pont [2017. június 29.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 10. pont [2017. június 29.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2017. június 29.]

 

11. § (4b) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 10. pont [2017. június 29.]

 

11. § (4b) bek.-ben

,,5 napon'' szövegrész helyébe ,,15 napon'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 11. pont [2017. június 29.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. június 29.]

 

12. §

Helyébe lép: 128/2017. (VI. 8.) Korm. r. 1. § [2017. június 9.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,ellenőrző szervezettel'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezettel'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 3. pont [2017. június 29.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 10. pont [2017. június 29.]

 

12. § (2)-(3) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. június 29.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 4. § [2017. június 29.]

 

13. § (2)-(2a) és (4) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. június 29.]

 

14. § (2), (4)-(5) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. június 29.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,ellenőrző szervezetet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 8. pont [2017. június 29.]

 

14. § (6a) és (8a) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. június 29.]

 

14. § (11) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 10. pont [2017. június 29.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 5. § [2017. június 29.]

 

15. § (1a) és (2) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 10. pont [2017. június 29.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,kizárja'' szövegrész helyébe ,,kizárhatja'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 12. pont [2017. június 29.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,ezt a tényt'' szövegrész helyébe ,,a kizárás tényét'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 13. pont [2017. június 29.]

 

15/A. § (1) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. június 29.]

 

15/B. § (1) bek.-ben

,,július 15-éig'' szövegrész helyébe ,,október 30-áig'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 14. pont [2017. június 29.]

 

15/B. § (2) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. június 29.]

 

15/B. § (2) bek.-ben

,,látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, valamint az ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,jóváhagyást végző szervezetek'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 15. pont [2017. június 29.]

 

15/B. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 6. § [2017. június 29.]

 

5/B. alcím után

5/C. alcímmel (15/C. §) kieg.: 128/2017. (VI. 8.) Korm. r. 2. § [2017. június 9.]

 

15/C. § (6) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 10. pont [2017. június 29.]

 

15/C. § (7) bek.-ben

,,ellenőrző szervezet'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. június 29.]

 

16. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 128/2017. (VI. 8.) Korm. r. 3. § [2017. június 9.]

 

16. § (16) bek. után

(17)-(22) bek.-sel kieg.: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 7. § [2017. június 29.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § [2017. június 29.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,800/2008/EK bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,651/2014/EU bizottsági rrendelet'' szövegrész lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § 16. pont [2017. június 29.]

 

21. § c) pont

Helyébe lép: 164/2017. (VI. 28.) Korm. r. 9. § [2017. június 29.]


131/2011. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról

 
 

1. § 1. pontban

,,4. melléklet 11. pontban'' szövegrész helyébe ,,4. melléklet 20. pontban'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 15. § a) pont [2017. július 1.]

 

8. § (1) bek.-ből

,,[befektetési vállalkozás esetében a Bszt. 2. számú melléklet 13. a) pontja szerinti eszközből]'' szövegrészt hat. kív. h.: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 16. § [2017. július 1.]

 

10. §-ban

,,4. melléklet 9. pontban'' szövegrész helyébe ,,4. melléklet 18. pontban'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 15. § b) pont [2017. július 1.]


160/2011. (VIII. 18.) Korm. r.

 
 

a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról

 
 

Hat. kív. h.: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r. 38. § (2) bek. [2017. június 22.]


173/2011. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

 
 

79. § (2) bek.

Helyébe lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 7. § [2017. június 17.]

 

6. melléklet

Hat. kív. h.: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 8. § [2017. június 17.]


230/2011. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 35. § [2017. július 1.]


259/2011. (XII. 7.) Korm. r.

 
 

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

 
 

8/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 9. § [2017. június 17.]


273/2011. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

 
 

7/A. § (2) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 36. § [2017. július 1.]


280/2011. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

 
 

3. melléklet

Mód.: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. június 20.]


311/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:16 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 37. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:16-C:17 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 37. § b) pont [2017. július 1.]


312/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

 
 

17. §

Helyébe lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 10. § [2017. június 17.]


52/2012. (III. 28.) Korm. r.

 
 

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről

 
 

2. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r. 37. § [2017. június 22.]


100/2012. (V. 16.) Korm. r.

 
 

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 38. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 38. § b) pont [2017. július 1.]


126/2012. (VI. 26.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 39. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17-C:18 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 39. § b) pont [2017. július 1.]


128/2012. (VI. 26.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 145/2017. (VI. 12.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. június 15.]


145/2012. (VII. 3.) Korm. r.

 
 

a szén-dioxid geológiai tárolásáról

 
 

34. § (1) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 40. § [2017. július 1.]


150/2012. (VII. 6.) Korm. r.

 
 

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

 
 

3. §

Hat. kív. h.: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 3. § [2017. június 20.]

 

1. melléklet

Mód.: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2017. június 20.]

 

3. melléklet

Mód.: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2020. január 2.]


168/2012. (VII. 20.) Korm. r.

 
 

a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról

 
 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

7. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2017. július 1.]


173/2012. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:14 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 41. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17-C:18 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 41. § b) pont [2017. július 1.]


217/2012. (VIII. 9.) Korm. r.

 
 

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

 
 

2. melléklet

Mód.: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 4. § (1) bek., illetve 4. melléklet [2017. június 20.]

 

3. melléklet

Mód.: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 4. § (2) bek., illetve 5. melléklet [2017. június 20.]


229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 
 

38/A. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

53. § után

54. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2017. július 1.]


267/2012. (IX. 20.) Korm. r.

 
 

a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:16 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 42. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17-C:18 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 42. § b) pont [2017. július 1.]


297/2012. (X. 25.) Korm. r.

 
 

a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat D:9 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 43. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:4 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 43. § b) pont [2017. július 1.]


302/2012. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:12 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 44. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 44. § b) pont [2017. július 1.]


312/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 
 

2. § (1)-(2) bek.-ben

,,hatósági engedély'' szövegrész helyébe ,,hatósági engedély vagy tudomásulvétel'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 16. § a) pont [2017. június 20.]

 

3. alcímcímből (3. § előtt)

,,és építésfelügyeleti'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 17. § a) pont [2017. június 20.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,építésügyi tudomásulvétel'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatósági tudomásulvétel'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 16. § b) pont [2017. június 20.]

 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 8. § [2017. június 20.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 9. § [2017. június 20.]

 

11/C. § után

11/D. §-sal kieg.: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 14. § [2017. június 24.]

 

18. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 10. § [2017. június 20.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett építmény, építményrész'' szövegrész helyébe ,,az a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építmény, építményrész, amelyre az építtetőnek építési engedélyt kellett kérnie'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 16. § c) pont [2017. június 20.]

 

44. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a) bek.-sel kieg.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 11. § [2017. június 20.]

 

54. § (1) bek.-ben

,,az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, építési tevékenység'' szövegrész helyébe ,,az az építmény, építményrész, amelyre az építtetőnek építési engedélyt kellett kérnie'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 16. § d) pont [2017. június 20.]

 

XII. Fejezet után

XII/A. Fejezettel (55/A. §) kieg.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 12. § [2017. június 20.]

 

58. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 17. § b) pont [2017. június 20.]

 

58. § (6) bek.-ből

,,A hatósági ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi.'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 17. § c) pont [2017. június 20.]

 

61. § (4) bek.-ből

,,(3) és'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 17. § d) pont [2017. június 20.]

 

63. §

Hat. kív. h.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 17. § e) pont [2017. június 20.]

 

64. § (4) bek. b) pontból

,,(3) és'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 17. § d) pont [2017. június 20.]

 

65. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 13. § [2017. június 20.]

 

67. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 14. § [2017. június 20.]

 

50. alcím (69. §)

Hat. kív. h.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 17. § f) pont [2017. június 20.]

 

77. § után

77/A. §-sal kieg.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 15. § [2017. június 20.]

 

1. melléklet 7. pontban

,,30. pontban'' szövegrész helyébe ,,29. pontban'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 16. § e) pont [2017. június 20.]

 

6. melléklet I. táblázat E:16 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 45. § [2017. július 1.]


314/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 
 

2. § 4a. pont

Helyébe lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2017. június 24.]

 

9. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2017. június 24.]

 

16. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 12. § (3) bek. [2017. június 24.]

 

46/B. § után

46/C. §-sal kieg.: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 13. § [2017. június 24.]


345/2012. (XII. 6.) Korm. r.

 
 

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 129/2017. (VI. 8.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. június 9.]

 

1/a. melléklet

Mód.: 129/2017. (VI. 8.) Korm. r. 2. §, illetve 2. melléklet [2017. június 9.]


367/2012. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 11. § [2017. június 17.]


446/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 46. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:10-C:11 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 46. § b) pont [2017. július 1.]


4/2013. (I. 11.) Korm. r.

 
 

az államháztartás számviteléről

 
 

2. melléklet táblázat 10. sorban

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 47. § [2017. július 1.]


6/2013. (I. 18.) Korm. r.

 
 

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

 
 

2. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 14. § [2017. július 1.]

 

2. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 48. § [2017. július 1.]

 

10. § (1) bek. e) pontban

,,MBFH-t'' szövegrész helyébe ,,MBFSZ-t'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 49. § [2017. július 1.]


12/2013. (I. 22.) Korm. r.

 
 

a sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. melléklet táblázat C:16 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 50. § [2017. július 1.]


15/2013. (I. 28.) Korm. r.

 
 

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 
 

11. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. december 1.]

 

12. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. július 26.]

 

13. § (1) bek.-ből

,,SIS II tv. 6. §-ban meghatározott jelzések kivételével a'' szövegrészt hat. kív. h.: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 4. § c) pont [2017. június 10.]


31/2013. (II. 13.) Korm. r.

 
 

az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 51. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:9-C:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 51. § b) pont [2017. július 1.]


39/2013. (II. 14.) Korm. r.

 
 

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

 
 

11. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 15. § (2) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 15. § (2) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

24. § után

25. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

8. melléklet táblázat B:3 mezőben

,,10026005-00302845-00000000'' szövegrész helyébe ,,10026005-01040030-00000000'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 15. § (2) bek. b) pont [2017. július 1.]


58/2013. (II. 27.) Korm. r.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

55. § (2) bek.-ben

,,követően'' szövegrész helyébe ,,követő 5 napon belül'' szövegrész lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. július 1.]

 

55. § (3) bek.-ben

,,igénybejelentést'' szövegrész helyébe ,,igénybejelentést a kézhezvételét követő 5 napon belül'' szövegrész lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. július 1.]

 

55. § (5) bek.-ben

,,15 napon belül'' szövegrész helyébe ,,8 napon belül'' szövegrész lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 8. § c) pont [2017. július 1.]

 

55. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 3. § [2017. július 1.]

 

55/A. § (2) bek.-ben

,,15 napon belül'' szövegrész helyébe ,,5 napon belül'' szövegrész lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 8. § d) pont [2017. július 1.]

 

55/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 4. § [2017. július 1.]

 

55/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

55/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 9. § [2017. szeptember 1.]

 

55/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

56. § (1) bek.-ben

,,új bekötés megvalósítását követően vagy a felhasználó személyében történt változás esetén'' szövegrész helyébe ,,új bekötés megvalósítását követő vagy a felhasználó személyében történt változás bejelentését követő 15 napon belül'' szövegrész lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 8. § e) pont [2017. július 1.]

 

84. § (3) bek.

Helyébe lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 6. § [2017. július 1.]

 

86. § (1) bek.

Helyébe lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 7. § [2017. július 1.]

 

86. § (1) bek.

Helyébe lép: 157/2017. (VI. 16.) Korm. r. 10. § [2017. szeptember 1.]


133/2013. (V. 9.) Korm. r.

 
 

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 52. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:8-C:9 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 52. § b) pont [2017. július 1.]


149/2013. (V. 16.) Korm. r.

 
 

a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, ,,A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése'' tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 53. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 53. § b) pont [2017. július 1.]


213/2013. (VI. 21.) Korm. r.

 
 

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

 
 

1. § (2) bek. l) pontban

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 54. § [2017. július 1.]


225/2013. (VI. 24.) Korm. r.

 
 

a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

1. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 55. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:19 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 55. § b) pont [2017. július 1.]


266/2013. (VII. 11.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 
 

1. melléklet

 
 

I. fejezet 2. rész táblázat D:2 mezőben

,,alpontban, 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben'' szövegrész helyébe ,,alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott esetben'' szövegrész lép: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 18. § [2017. június 20.]

 

III. fejezet 1. rész táblázat C:2 mezőből

,,méretet, jellemzőt meghaladó'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 19. § a) pont [2017. június 20.]

 

IV. fejezet 1. rész táblázat C:2 mezőből

,,méretet, jellemzőt meghaladó'' szövegrészt hat. kív. h.: 144/2017. (VI. 12.) Korm. r. 19. § b) pont [2017. június 20.]


282/2013. (VII. 24.) Korm. r.

 
 

a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 56. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:9-C:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 56. § b) pont [2017. július 1.]


289/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 57. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:14-C:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 57. § b) pont [2017. július 1.]


291/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:16 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 58. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:13-C:14 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 58. § b) pont [2017. július 1.]


294/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat C:17 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 59. § [2017. július 1.]


445/2013. (XI. 28.) Korm. r.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központ az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

 
 

15. § (3c) bek.-ben

,,kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 16. § (2) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 16. § (2) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

16. § (4) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 16. § (2) bek. c) pont [2017. július 1.]

 

26. § után

27. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2017. július 1.]


456/2013. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:13-E:14 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 60. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:9-C:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 60. § b) pont [2017. július 1.]


460/2013. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 61. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:14-C:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 61. § b) pont [2017. július 1.]


489/2013. (XII. 18.) Korm. r. (a továbbiakban: Átr.)

 
 

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

 
 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 123/2017. (VI. 7.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2017. június 8.]

 

33. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 123/2017. (VI. 7.) Korm. r. 11. § [2017. június 8.]

 

33. § (4) bek.-ben

,,szeptember 30-át'' szövegrész helyébe ,,december 31-ét'' szövegrész lép: 123/2017. (VI. 7.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2017. június 8.]


526/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:13-E:14 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 62. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:9-C:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 62. § b) pont [2017. július 1.]


546/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat E:11 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 63. § a) pont [2017. július 1.]

 

3. melléklet táblázat C:16-C:17 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 63. § b) pont [2017. július 1.]


565/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat C:12 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 64. § [2017. július 1.]


31/2014. (II. 12.) Korm. r.

 
 

az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 
 

3/A. melléklet táblázat C:11 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 65. § [2017. július 1.]


60/2014. (III. 6.) Korm. r.

 
 

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

 
 

5. § (1) bek. f) pontban

,,3. és 4. §-ban meghatározott szervek'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 1. pont [2017. július 13.]

 

5. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 5. § [2017. július 13.]

 

6. alcímcímben (6. § előtt)

,,egység'' szövegrész helyébe ,,felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 2. pont [2017. július 13.]

 

6. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,egység'' szövegrész helyébe ,,felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 3. pont [2017. július 13.]

 

6. § (1) bek. b) pontban

,,ellátja'' szövegrész helyébe ,,irányítja'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 4. pont [2017. július 13.]

 

6. § (1) bek. f) pontból

,,a monitoring egységet vezető állami vezető útján'' szövegrészt hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 9. § a) pont [2017. július 13.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,egység végzi'' szövegrész helyébe ,,felelős irányítja'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 5. pont [2017. július 13.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,egység'' szövegrész helyébe ,,felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 6. pont [2017. július 13.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 6. § [2017. július 13.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,egységtől'' szövegrész helyébe ,,felelőstől'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 7. pont [2017. július 13.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,monitoring egység'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész, ,,kiszolgálása'' szövegrész helyébe ,,kiszolgálása és a FAIR használata'' szövegrész lép: 63/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 8. pont [2017. július 13.]

 

12. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 9. § b) pont [2017. július 13.]

 

12. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az (1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,A 11. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 9. pont [2017. július 13.]

 

13. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,révén a monitoring egység'' szövegrész helyébe ,,útján a monitoring felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 10. pont [2017. július 13.]

 

13. § (2) bek. b) pontban

,,a pályázók'' szövegrész helyébe ,,az igénylők'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 11. pont [2017. július 13.]

 

13. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 7. § [2017. július 13.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,egység gyűjti és a FAIR KR-ben gyűjti és rögzíti'' szövegrész helyébe ,,felelős a FAIR KR útján gyűjti'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 12. pont [2017. július 13.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,egység részére a monitoring egység által'' szövegrész helyébe ,,felelős részére az általa'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 13. pont [2017. július 13.]

 

14. §-ban

,,egység'' szövegrész helyébe ,,felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 14. pont [2017. július 13.]

 

16. §-ban

,,egység'' szövegrész helyébe ,,felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 15. pont [2017. július 13.]

 

17. §-ban

,,egység'' szövegrész helyébe ,,felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 16. pont [2017. július 13.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,egység'' szövegrész helyébe ,,felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 17. pont [2017. július 13.]

 

22. § (1) bek. a) pontban

,,egység'' szövegrész helyébe ,,felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 18. pont [2017. július 13.]

 

22. § (1) bek. b) pontban

,,egység'' szövegrész helyébe ,,felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 19. pont [2017. július 13.]

 

24. §-ban

,,egységgel'' szövegrész helyébe ,,felelőssel'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 20. pont [2017. július 13.]

 

25. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,egység'' szövegrész helyébe ,,felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 21. pont [2017. július 13.]

 

25. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,egység'' szövegrész helyébe ,,felelős'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 22. pont [2017. július 13.]

 

25. § (2) bek. g) pont 2. alpontból

,,a monitoring egységet vezető állami vezető útján'' szövegrészt hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 9. § c) pont [2017. július 13.]

 

25. § (2) bek. i) pontban

,,információs'' szövegrész helyébe ,,és információs'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 8. § 23. pont [2017. július 13.]

 

25/B. §

Hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 9. § d) pont [2017. július 1.]


78/2014. (III. 14.) Korm. r.

 
 

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

 
 

15. § (1) és (4) bek.-ben

,,óvadékot'' szövegrész helyébe ,,biztosítékot'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 17. § [2017. július 1.]


94/2014. (III. 21.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,Magyar Földtani és Geofizikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 66. § [2017. július 1.]


101/2014. (III. 25.) Korm. r.

 
 

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:13-E:14 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 67. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:9-C:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 67. § b) pont [2017. július 1.]


151/2014. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 68. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17-C:18 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 68. § b) pont [2017. július 1.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

1. melléklet I) pont táblázat A:4 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 69. § [2017. július 1.]


166/2014. (VII. 17.) Korm. r.

 
 

az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:13-E:14 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 70. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:9-C:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 70. § b) pont [2017. július 1.]


177/2014. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:14-E:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 71. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:10 és C:12 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 71. § b) pont [2017. július 1.]


223/2014. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

11. § (1) bek. l) pontban

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 72. § [2017. július 1.]

 

12. § (3)-(4) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 72. § [2017. július 1.]

 

13. § (3) bek. a) pontban

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 72. § [2017. július 1.]


227/2014. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

a ,,Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén'' programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:10 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 73. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:15-C:16 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 73. § b) pont [2017. július 1.]


259/2014. (X. 10.) Korm. r.

 
 

az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:14-E:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 74. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:10 és C:12 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 74. § b) pont [2017. július 1.]


266/2014. (X. 21.) Korm. r.

 
 

Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:14-E:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 75. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:10 és C:12 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 75. § b) pont [2017. július 1.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

3. § (1) bek. 17. pontban

,,mérföldkövekhez kapcsolódó igénylés esetén a'' szövegrész helyébe ,,záró kifizetési igénylés esetén az utolsó mérföldkőhöz kapcsolódó'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (1) bek. a) pont [2017. július 28.]

 

4. § (1) bek. e) pontban

,,egymilliárd'' szövegrész helyébe ,,hárommilliárd'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (1) bek. b) pont [2017. június 29.]

 

47. § (2) bek.

Helyébe lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 10. § [2017. július 13.]

 

65. § (2) bek.-ben

,,egymilliárd'' szövegrész helyébe ,,hárommilliárd'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (1) bek. b) pont [2017. június 29.]

 

67. §-ban

,,egymilliárd'' szövegrész helyébe ,,hárommilliárd'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (1) bek. d) pont [2017. június 29.]

 

70/A. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 11. § [2017. július 13.]

 

70/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 11. § [2017. július 13.]

 

77. § (5) bek.-ben

,,személy vagy mikro-, kis- és középvállalkozás'' szövegrész helyébe ,,személy, mikro-, kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (1) bek. e) pont [2017. június 29.]

 

99. § (1) bek.-ben

,,kezdeményezi'' szövegrész helyébe ,,kezdeményezheti'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (1) bek. f) pont [2017. július 13.]

 

115. § (4) bek. d) pontból

,,és formai'' szövegrészt hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (1) bek. a) pont [2017. július 13.]

 

116. § (2) bek. c) pont nyitó szövegrészben

,,önkormányzat'' szövegrész helyébe ,,önkormányzat, önkormányzati társulás'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (1) bek. g) pont [2017. július 13.]

 

118/A. § (5a) bek.-ben

,,50%-ának teljesítését követően'' szövegrész helyébe ,,50%-át meghaladó teljesítése esetén'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (1) bek. h) pont [2017. július 13.]

 

120. § (1) bek.

Helyébe lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2017. július 28.]

 

120. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (1) bek. b) pont [2017. július 28.]

 

120. § (2a) bek.-ből

,, , ekkor a szakmai beszámoló nem képezi a kifizetési igénylés részét'' szövegrészt hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (1) bek. c) pont [2017. július 28.]

 

120. § (3) bek.

Helyébe lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2017. június 29.]

 

120. § (3) bek.-ben

,,Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású'' szövegrész helyébe ,,Utófinanszírozású'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (1) bek. i) pont [2017. július 28.]

 

120. § (3) bek.-ből

,,mérföldkő elérését megelőzően'' szövegrészt hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (1) bek. d) pont [2017. július 28.]

 

120. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 12. § (3) bek. [2017. július 28.]

 

122. § (2) bek.-ben

,,elszámoló'' szövegrész helyébe ,,Az elszámoló'' szövegrész, ,,került'' szövegrész helyébe ,,került.'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (1) bek. j) pont [2017. július 13.]

 

122. § (3) bek.

Helyébe lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 13. § [2017. július 28.]

 

123. § (4) bek. a) pontban

,,kérelem formanyomtatványt'' szövegrész helyébe ,,kérelmet'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (1) bek. k) pont [2017. július 13.]

 

128. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (1) bek. e) pont [2017. július 28.]

 

132. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 14. § [2017. július 28.]

 

133. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (1) bek. f) pont [2017. július 28.]

 

140. § (3)-(3a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3a) bek. után (3b) bek.-sel kieg.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 15. § [2017. július 28.]

 

66. alcím

201/Q. §-sal kieg.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 16. § [2017. június 29.]

 

1. melléklet

 
 

Mód.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 17. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. július 13.]

 

Mód.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 17. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. július 28.]

 

6.8. pontban

,,egymilliárd'' szövegrész helyébe ,,hárommilliárd'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (2) bek. a) pont [2017. június 29.]

 

32.1. pontból

,,az értékelő megítélése alapján'' szövegrészt és ,,az értékelő kezdeményezésére'' szövegrészt hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (2) bek. a) pont [2017. július 13.]

 

49.3. pontban

,,esetén'' szövegrész helyébe ,,esetén a tartalmi értékelést egy értékelő végzi, és'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (2) bek. b) pont [2017. július 13.]

 

67.3. pontban

,,Egy mérföldkő határidejének elérésekor a kedvezményezettnek a 120. § szerint, utolsó'' szövegrész helyébe ,,A kedvezményezettnek az utolsó'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (2) bek. c) pont [2017. július 28.]

 

67.4. pont

Hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (2) bek. b) pont [2017. július 28.]

 

76.4. pontban

,,hatóság haladéktalanul'' szövegrész helyébe ,,hatóság, EMVA esetén a kifizető ügynökség haladéktalanul'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (2) bek. d) pont [2017. július 13.]

 

83.1. pont c) alpontban

,,hatóságot'' szövegrész helyébe ,,hatóságot, EMVA esetén a kifizető ügynökséget'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (2) bek. e) pont [2017. július 13.]

 

87. pont nyitó szövegrészben

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,hatóság, EMVA esetén a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (2) bek. f) pont [2017. július 13.]

 

137.2. pontból

,,- ideértve a mérföldkőhöz benyújtott igénylés esetén az annak részét képező szakmai beszámolót is -'' szövegrészt hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (2) bek. c) pont [2017. július 28.]

 

140.3. pont

Hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (2) bek. d) pont [2017. július 28.]

 

140.5. pontból

,,Jó tételezés kizárólag akkor lehetséges, ha a szakmai beszámoló elfogadásra kerül.'' szövegrészt hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (2) bek. e) pont [2017. július 28.]

 

143.1. pont d) alpont

Hat. kív. h.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 19. § (2) bek. f) pont [2017. július 28.]

 

149.2. pont nyitó szövegrészben

,,kérelem formanyomtatványon'' szövegrész helyébe ,,kérelemben'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (2) bek. g) pont [2017. július 13.]

 

180.1. pontban

,,kérelem formanyomtatványban'' szövegrész helyébe ,,kérelmében'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (2) bek. h) pont [2017. július 13.]

 

5. melléklet

Mód.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 17. § c) pont, illetve 3. melléklet [2017. július 13.]

 

2.3.2.6. pontban

,,11.'' szövegrész helyébe ,,13.'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (3) bek. a) pont [2017. július 13.]

 

3.12.6. pontban

,,összegét'' szövegrész helyébe ,,összegét, valamint a 3.12.1a. pont szerinti legmagasabb összeget'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (3) bek. c) pont [2017. július 13.]

 

3.2.2. pontban

,,5%-át'' szövegrész helyébe ,,7%-át'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (3) bek. b) pont [2017. július 13.]

 

6. melléklet

Mód.: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 17. § d) pont, illetve 4. melléklet [2017. július 28.]

 

III. 1.2.5. pontban

,,szerződés aláírása és hatálybalépése'' szövegrész helyébe ,,szerződés - a Ptk. 6:70. § (2) bekezdése szerinti esetben a külön okiratba foglalt, a Ptk. 6:66. §-a szerinti elfogadó jognyilatkozat - aláírása és hatályossá válása'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (4) bek. a) pont [2017. július 13.]

 

III. 10.4.2.4. pontban

,,Támogatás'' szövegrész helyébe ,,Az elszámoló bizonylat támogatás'' szövegrész lép: 163/2017. (VI. 28.) Korm. r. 18. § (4) bek. b) pont [2017. július 13.]


278/2014. (XI. 14.) Korm. r.

 
 

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

 
 

1. melléklet táblázat A:12-A:16 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 76. § a) pont [2017. július 1.]

 

1. melléklet táblázat A:33 mezőben

,,Magyar Földtani és Geofizikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 76. § b) pont [2017. július 1.]


304/2014. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat C:16-C:17 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 77. § [2017. július 1.]


313/2014. (XII. 12.) Korm. r.

 
 

a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól

 
 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 12. § [2017. június 17.]


320/2014. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

 
 

10. § (4) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 17. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

10. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 17. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

11. § (1) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 17. § (2) bek. [2017. július 1.]


363/2014. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről

 
 

1. § 3. pont

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 18. § [2017. július 1.]

 

3. § c) pont

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 19. § [2017. július 1.]


374/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

 
 

8. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 138/2017. (VI. 9.) Korm. r. 1. § [2017. június 17.]

 

10. § (1) bek. b) pontban

,,átvezetésére irányuló eljárás jogerősen lezárult'' szövegrész helyébe ,,átvezetése megtörtént'' szövegrész lép: 138/2017. (VI. 9.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. június 17.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,teljesüléséről'' szövegrész helyébe ,,teljesüléséről, valamint esetleges fellebbezés tényéről'' szövegrész lép: 138/2017. (VI. 9.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. június 17.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,megosztást a 15. § (4) bekezdésében meghatározott'' szövegrész helyébe ,,megosztást egyezség esetén az egyezségi okirat kelte, sorsolás esetén a 15. § (4) bekezdésében meghatározott'' szövegrész lép: 138/2017. (VI. 9.) Korm. r. 5. § c) pont [2017. június 17.]

 

24. §

Helyébe lép: 138/2017. (VI. 9.) Korm. r. 2. § [2017. június 17.]

 

35. § után

36. §-sal kieg.: 138/2017. (VI. 9.) Korm. r. 3. § [2017. június 17.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 138/2017. (VI. 9.) Korm. r. 4. §, illetve 1. melléklet [2017. június 17.]


393/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:15-E:16 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 78. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:10 és C:12 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 78. § b) pont [2017. július 1.]


394/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 79. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:14-C:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 79. § b) pont [2017. július 1.]


395/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:14 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 80. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:14-C:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 80. § b) pont [2017. július 1.]


2/2015. (I. 22.) Korm. r.

 
 

a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:13 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 81. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:15-C:16 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 81. § b) pont [2017. július 1.]


9/2015. (I. 29.) Korm. r.

 
 

a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:12 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 82. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17-C:18 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 82. § b) pont [2017. július 1.]


48/2015. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat E:12 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 83. § a) pont [2017. július 1.]

 

2. melléklet táblázat C:16-C:17 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 62/2017. (VI. 28.) Korm. r. 83. § b) pont [2017. július 1.]


66/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 
 

2. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

10. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

12. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 18. § (5) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

12. § (4) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 18. § (5) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 18. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

14. alcím után

14/A. alcímmel (25/A. §) kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 18. § (3) bek. [2017. július 1.]


71/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

4. melléklet

Mód.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 19. §, illetve 3. melléklet [2017. július 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 139/2017. (VI. 9.) Korm. r. 13. §, illetve 6. melléklet [2017. június 10.]

 

5. melléklet I. pont táblázat C:8 és C:15 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 84. § [2017. július 1.]

 

8. melléklet I. pont táblázat C:3 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 84. § [2017. július 1.]


78/2015. (III. 31.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

 
 

1. melléklet táblázat A:6 mezőben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 85. § [2017. július 1.]


122/2015. (V. 26.) Korm. r.

 
 

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

7/C. § (4) bek.-ben

,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész helyébe ,,a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 20. § [2017. július 1.]


297/2015. (X. 13.) Korm. r.

 
 

a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről

 
 

2. melléklet

 
 

Mód.: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (1) bek., illetve 6. melléklet [2017. június 20.]

 

2. táblázat B:2 mezőben

,,140'' szövegrész helyébe ,,160'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 1. pont [2017. június 20.]

 

2. táblázat G:2 mezőben

,,20'' szövegrész helyébe ,,40'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 2. pont [2017. június 20.]

 

2. táblázat B:49 mezőben

,,95'' szövegrész helyébe ,,106'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 3. pont [2017. június 20.]

 

2. táblázat G:49 mezőben

,,15'' szövegrész helyébe ,,26'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 4. pont [2017. június 20.]

 

3. táblázat B:57 mezőben

,,184'' szövegrész helyébe ,,224'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 5. pont [2017. június 20.]

 

3. táblázat C:57 mezőben

,,160'' szövegrész helyébe ,,200'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 6. pont [2017. június 20.]

 

6. táblázat B:66 és C:66 mezőben

,,40'' szövegrész helyébe ,,80'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 7. pont [2017. június 20.]

 

9. táblázat B:119 és C:119 mezőben

,,80'' szövegrész helyébe ,,120'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 8. pont [2017. június 20.]

 

9. táblázat B:131 mezőben

,,132'' szövegrész helyébe ,,212'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 9. pont [2017. június 20.]

 

9. táblázat C:131 mezőben

,,120'' szövegrész helyébe ,,200'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 10. pont [2017. június 20.]

 

12. táblázat B:51, B:85, C:51 és C:85 mezőben

,,80'' szövegrész helyébe ,,120'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 11. pont [2017. június 20.]

 

17. táblázat B:60 és C:60 mezőben

,,40'' szövegrész helyébe ,,120'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 12. pont [2017. június 20.]

 

18. táblázat B:43 mezőben

,,174'' szövegrész helyébe ,,182'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 13. pont [2017. június 20.]

 

18. táblázat I:43 mezőben

,,20'' szövegrész helyébe ,,28'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 14. pont [2017. június 20.]

 

18. táblázat B:49 mezőben

,,126'' szövegrész helyébe ,,147'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 15. pont [2017. június 20.]

 

18. táblázat I:49 mezőben

,,12'' szövegrész helyébe ,,33'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (2) bek. 16. pont [2017. június 20.]

 

4. melléklet

 
 

2. táblázat B:3 mezőben

,,188'' szövegrész helyébe ,,205'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (3) bek. 1. pont [2017. június 20.]

 

2. táblázat H:3 mezőben

,,20'' szövegrész helyébe ,,37'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (3) bek. 2. pont [2017. június 20.]

 

8. melléklet táblázat

 
 

B:29 mezőben

,,5000'' szövegrész helyébe ,,9100'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (4) bek. 1. pont [2017. június 20.]

 

B:30 mezőben

,,5000'' szövegrész helyébe ,,5900'' szövegrész lép: 149/2017. (VI. 12.) Korm. r. 5. § (4) bek. 2. pont [2017. június 20.]


330/2015. (XI. 10.) Korm. r.

 
 

a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

4. § (5) bek.-ben

,,2 éves'' szövegrész helyébe ,,1 éves'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 20. § [2017. július 1.]


366/2015. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

4. § v) pontban

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 86. § [2017. július 1.]


414/2015. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

 
 

33. § (5) bek.

Helyébe lép: 134/2017. (VI. 9.) Korm. r. 5. § [2017. június 10.]


436/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

 
 

12. § (4) bek.

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 21. § [2017. július 1.]


438/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 13. § [2017. június 17.]


452/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6/B. § után

6/C. §-sal kieg.: 124/2017. (VI. 7.) Korm. r. 1. § [2017. június 8.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 124/2017. (VI. 7.) Korm. r. 2. § [2017. június 8.]


88/2016. (IV. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról

 
 

28. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r. 38. § (3) bek. [2017. június 22.]


115/2016. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól

 
 

41. § (6) bek.

Helyébe lép: 137/2017. (VI. 9.) Korm. r. 14. § [2017. június 17.]


152/2016. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

a K&P Chem Kft. Algyő külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 132/2017. (VI. 8.) Korm. r. 7. § [2017. június 9.]


362/2016. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

 
 

4. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 22. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

17. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 22. § (2) bek. [2017. július 1.]


382/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

2. § (3) bek. 28. pont után

29-30. ponttal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 23. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

2. § (4) bek. 2-3. pont

Hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 23. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

18. § (6) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt'' szövegrész helyébe Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 87. § [2017. július 1.]

 

21. § (1) bek. e) pont eb) alpontban

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt'' szövegrész helyébe Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 87. § [2017. július 1.]

 

25. § után

25/A. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 23. § (2) bek. [2017. július 1.]


383/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

3. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

3. § (6) bek. d) pontban

,,e) pontja'' szövegrész helyébe ,,e), i) és j) pontja'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (8) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

3. § (6) bek. f) pontban

,,42. § (4)'' szövegrész helyébe ,,42. § (2a), (4)'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (8) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

13. § h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

18. § (1) bek. a) pontból

,,23/A. §-ban,'' szövegrészt hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (10) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

18. § (1) bek. b) pontból

,, , 62. §-ában'' szövegrészt hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (10) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

18. § (1) bek. c) pont után

d)-e) ponttal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

18. § (3) bek. a) pontban

,,35. § (3) bekezdésében, (4) bekezdés b) és c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,35. § (3) bekezdésében - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik -, 35. § (4) bekezdés b) és c) pontjában'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (8) bek. c) pont [2017. július 1.]

 

18. § (7) bek. után

(8)-(11) bek.-sel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

42. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (5) bek. [2017. július 1.]

 

42. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (6) bek. [2017. július 1.]

 

29. alcím (70. §)

Hat. kív. h.: 135/2017. (VI. 9.) Korm. r. 12. § (2) bek. b) pont [2017. június 17.]

 

75. § (3) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 88. § [2017. július 1.]

 

81. § után

82. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (7) bek. [2017. július 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § (9) bek., illetve 4. melléklet [2017. július 1.]


385/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

 
 

9. § (3) bek.-ből

,, , valamint 238. § (3) bekezdése'' szövegrészt hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 25. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

12. § b) pont

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 25. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

16. § (7) bek.-ben

,,Magyar Bányászati és Földtani Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat'' szövegrész lép: 162/2017. (VI. 28.) Korm. r. 89. § [2017. július 1.]


386/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

az egészségbiztosítási szervekről

 
 

7. § (3) bek. f) pontban

,,a)-e)'' szövegrész helyébe ,,a) és d)-e)'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 26. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

13-14. §

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 26. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 26. § (2) bek. [2017. július 1.]


387/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

 
 

3. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 27. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

3. § (4) bek. p) pont

Helyébe lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 27. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

3. § (4) bek. p) pont után

q)-s) ponttal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 27. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

3. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 27. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 27. § (5) bek. [2017. július 1.]


415/2016. (XII. 14.) Korm. r.

 
 

az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

 
 

Hat. kív. h.: 174/2017. (VI. 30.) Korm. r. 10. § [2017. július 1.]


429/2016. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 140/2017. (VI. 9.) Korm. r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. június 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 140/2017. (VI. 9.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. június 10.]


436/2016. (XII. 16.) Korm. r.

 
 

a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról

 
 

6. § (9) bek.

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 21. § [2017. július 1.]

 

8. § (9) bek.

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 22. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

8. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 22. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

45. §

Helyébe lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 23. § [2017. július 1.]


437/2016. (XII. 16.) Korm. r.

 
 

a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

 
 

1. § (11) bek.-ben

,,az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, ennek hiányában a székhelyén kifüggeszti és a honlapján közzéteszi.'' szövegrész helyébe ,,a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, ennek hiányában a székhelyén közzéteszi.'' szövegrész lép: 172/2017. (VI. 29.) Korm. r. 24. § [2017. július 1.]


450/2016. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi eljárásrend, az automatikus döntéshozatal, valamint a kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati szolgáltatások részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 28. § [2017. július 1.]


451/2016. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

 
 

39. § (1) bek. c) pontban

,,helyi önkormányzatokért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,szabályozásért felelős szakminiszter'' szövegrész lép: 171/2017. (VI. 29.) Korm. r. 29. § [2017. július 1.]


5/2017. (I. 12.) Korm. r.

 
 

a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

8. § után

9. §-sal kieg.: 143/2017. (VI. 9.) Korm. r. 1. § [2017. június 10.]

 

1. melléklet

Mód.: 143/2017. (VI. 9.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. június 10.]


125/2017. (VI. 8.) Korm. r.

 
 

a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról

 
 

Hat. kív. h.: 125/2017. (VI. 8.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2018. május 1.]


156/2017. (VI. 16.) Korm. r.

 
 

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

 
 

3. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r. 38. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r. 38. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

13. §

Hat. kív. h.: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r. 38. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

14. §-ban

,,jogerősen'' szövegrész helyébe ,,véglegesen'' szövegrész lép: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r. 34. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 156/2017. (VI. 16.) Korm. r. 34. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

1/2015. (II. 13.) MEKH r.

 
 

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,rendszerüzemeltetői engedélyesek'' szövegrész helyébe ,,rendszerüzemeltetők'' szövegrész lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 7. § a) pont [2017. június 15.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 1. § (1) bek. [2017. június 15.]

 

2. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 1. § (2) bek. [2017. június 15.]

 

2. § (2) bek. e) pontban

,,az árszabályozási r. 3/A. §-a'' szövegrész helyébe ,,a külön jogszabály'' szövegrész lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 7. § b) pont [2017. június 15.]

 

2. § (3) bek. a) pontban

,,4. § (1) és (2)'' szövegrész helyébe ,,4. § (1)'' szövegrész lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 7. § c) pont [2017. június 15.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 2. § [2017. június 15.]

 

4. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 3. § (1) bek. [2017. június 15.]

 

4. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 3. § (2) bek. [2017. június 15.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 3. § (3) bek. [2017. június 15.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 4. § [2017. június 15.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 5. § [2017. június 15.]

 

IV. Fejezet

11/A. §-sal kieg.: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 6. § [2017. június 15.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 8. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. június 15.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 8. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. június 15.]


8/2016. (X. 13.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

 
 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (VI. 8.) MEKH r. 9. § [2017. június 15.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

44/2015. (XI. 2.) MvM r.

 
 

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

 
 

38. § (3) bek.

Helyébe lép: 18/2017. (VI. 27.) MvM r. 1. § [2017. június 28.]


27/2016. (IX. 14.) MvM r.

 
 

a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 15/2017. (VI. 7.) MvM r. 4. § [2017. június 12.]


3/2016. (IV. 29.) MK r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 2/2017. (VI. 13.) MK r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. június 14.]

 

2. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2/2017. (VI. 13.) MK r. 2. § [2017. június 14.]


30/1996. (XII. 6.) BM r.

 
 

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VI. 1.) BM r. 1. § [2017. június 16.]

 

2. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VI. 1.) BM r. 2. § [2017. június 16.]

 

3. §

Helyébe lép: 10/2017. (VI. 1.) BM r. 3. § [2017. június 16.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VI. 1.) BM r. 4. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

4. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 10/2017. (VI. 1.) BM r. 4. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

4. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 10/2017. (VI. 1.) BM r. 4. § (3) bek. [2017. június 16.]

 

4. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VI. 1.) BM r. 4. § (4) bek. [2017. június 16.]

 

4/A. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VI. 1.) BM r. 4. § (5) bek. [2017. június 16.]

 

4/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VI. 1.) BM r. 4. § (6) bek. [2017. június 16.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 10/2017. (VI. 1.) BM r. 5. § [2017. június 16.]


34/2003. (VII. 29.) BM-PM e. r.

 
 

az összekötő tisztviselők kihelyezéséről

 
 

9. § (3a) bek.

Helyébe lép: 11/2017. (VI. 2.) BM r. 1. § (1) bek. [2017. június 3.]

 

36. §

Helyébe lép: 11/2017. (VI. 2.) BM r. 1. § (2) bek. [2017. június 3.]


26/2004. (VI. 11.) BM r.

 
 

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

 
 

4. § (1) bek. e) pontban

,,megnevezését'' szövegrész helyébe ,,és termékcsoport megnevezését'' szövegrész lép: 13/2017. (VI. 8.) BM r. 4. § [2017. június 23.]

 

4. § (1) bek. e) pont ed) alpont

Hat. kív. h.: 13/2017. (VI. 8.) BM r. 5. § a) pont [2017. június 23.]

 

4. § (1) bek. e) pont ee) alpont

Hat. kív. h.: 13/2017. (VI. 8.) BM r. 5. § b) pont [2017. június 23.]

 

4. § (1) bek. e) pont ef) alpontból

,,kézi hordozható vagy szállítható'' szövegrészt hat. kív. h.: 13/2017. (VI. 8.) BM r. 5. § c) pont [2017. június 23.]

 

4. § (1) bek. e) pont eh) alpontból

,,vagy azokból álló technológiai rendszer'' szövegrészt hat. kív. h.: 13/2017. (VI. 8.) BM r. 5. § d) pont [2017. június 23.]

 

4. § (1) bek. e) pont ei) alpont

Hat. kív. h.: 13/2017. (VI. 8.) BM r. 5. § e) pont [2017. június 23.]

 

4. § (1) bek. e) pont ej) alpont

Helyébe lép: 13/2017. (VI. 8.) BM r. 1. § [2017. június 23.]

 

5. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 13/2017. (VI. 8.) BM r. 5. § f) pont [2017. június 23.]

 

11. §

Hat. kív. h.: 13/2017. (VI. 8.) BM r. 5. § g) pont [2017. június 23.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (VI. 8.) BM r. 2. §, illetve 1. melléklet [20