A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2012. november 16.,

péntek


 

152. szám


 

Ára: 7980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
A területszervezési eljárásról
25442
322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
25446
323/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
25514
324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról
25519
325/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
25520
326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről
25521
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
25574
328/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
A budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló 18/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról
25597
329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről
25598
37/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
25600
38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól
25603
115/2012. (XI. 16.) VM rendelet
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosításáról
25604
116/2012. (XI. 16.) VM rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
25606
76/2012. (XI. 16.) OGY határozat
A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról
25607
77/2012. (XI. 16.) OGY határozat
Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1406/2012. (IX. 28.) Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról
25607
78/2012. (XI. 16.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
25608
79/2012. (XI. 16.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
25608
1501/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
25609
1502/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálásáról és rekonstrukciójáról
25610
1503/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A parlagfű elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
25610
1504/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
Az aszály elleni küzdelemben, valamint a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vízilétesítmények üzemeltetésében való állami felelősségvállalásról
25612
1505/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program abszorpciós célkitűzéseinek eléréséhez szükséges intézkedésekről
25612
1506/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében környezetfejlesztési és a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében városrehabilitációs célú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről
25613
1507/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
25617
1508/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A TÁMOP-6.1.4./12/1-2012-0001 azonosító számú [„Koragyermekkori (0–7 év) program” című] kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
25619
1509/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Hanyi-Tiszasülyi árvízszintcsökkentő tározó” című) és a KEOP-2.5.0/B/10-2010-0001 azonosító számú („Előzetes árvízi kockázatértékelés és a veszélytérképezés adatainak előállítása” című) projektek megnövelt támogatási összegének jóváhagyásáról
25621
1510/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projekt (86. sz. főút 11,5 t burkolat-megerősítés tervezése és kivitelezése az 53+000–57+400 km szelvények között) költségnövekményének jóváhagyásáról
25623
1511/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akcióterv 7.9.0. számú konstrukciója keretében megvalósítandó egyes projektek támogatásáról
25625
1512/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.7/07/2F („Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban”) és a TIOP-2.2.4/09/1 („Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”) kódszámú konstrukciók keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről
25626
1513/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
25628
1514/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
25630
1515/2012. (XI. 16.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
25632
136/2012. (XI. 16.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
25634
137/2012. (XI. 16.) ME határozat
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között a nemzetközi adómegfelelés fejlesztéséről és a FATCA szabályok végrehajtásáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
25634
93/2012. (XI. 16.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
25635
94/2012. (XI. 16.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
25636

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.