A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393610. látogatója

Budapest

2011. december 14.,

szerda


 

151. szám


 

Ára: 8955 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CLXX. törvény
A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
37484
2011. évi CLXXI. törvény
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról
37493
2011. évi CLXXII. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
37495
2011. évi CLXXIII. törvény
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
37520
2011. évi CLXXIV. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról
37537
2011. évi CLXXV. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
37590
2011. évi CLXXVI. törvény
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
37636
2011. évi CLXXVII. törvény
Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről
37691
9/2011. (XII. 14.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról
37711
74/2011. (XII. 14.) NFM rendelet
A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
37712
116/2011. (XII. 14.) VM rendelet
A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról
37713
91/2011. (XII. 14.) OGY határozat
A Kúria elnökének megválasztásáról
37742
92/2011. (XII. 14.) OGY határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásáról
37742
93/2011. (XII. 14.) OGY határozat
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben előírt egyes tartalékok felhasználásáról
37743
107/2011. (XII. 14.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
37743

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.