A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314363. látogatója

Budapest

2022. december 28.,

szerda


 

218. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
583/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról
10582
584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
10583
585/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
10584
586/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
10585
587/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
10586
588/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
10587
589/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról
10588
590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
10589
591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról
10615
592/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
10620
593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról
10628
594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
10629
595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes családpolitikai intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
10631
596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A 30 év alatti anyák kedvezményéről
10688
597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről
10690
598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
10691
599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
10693
600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről
10695
601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről
10698
602/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
10709
603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
10711
604/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes állami vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról
10714
605/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény végrehajtásáról
10715
606/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
10718
607/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
10719
608/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
10722
609/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
10723
610/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
10724
611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
10725
612/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
10732
78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Az ellenőrzött anyagokról
10733
1681/2022. (XII. 28.) Korm. határozat
Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremeléséről
10761
1682/2022. (XII. 28.) Korm. határozat
A gyermekotthoni étkeztetés és az egészségügyi kiegészítő pótlék összegének emeléséhez szükséges forrás biztosításáról
10762
1683/2022. (XII. 28.) Korm. határozat
A NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1385/2021. (VI. 18.) Korm. határozat módosításáról
10763
1684/2022. (XII. 28.) Korm. határozat
Egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról
10763
1685/2022. (XII. 28.) Korm. határozat
A Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójának módosításáról, valamint Fejlesztési Programjáról
10764
1686/2022. (XII. 28.) Korm. határozat
A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges további intézkedésekről
10765
1687/2022. (XII. 28.) Korm. határozat
A Komárom településen megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekről
10766
1688/2022. (XII. 28.) Korm. határozat
A Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
10767
1689/2022. (XII. 28.) Korm. határozat
A Vácrátót község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
10767

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.08.