A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371182. látogatója

Budapest

2017. december 27.,

szerda


 

225. szám


 

Ára: 8610 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról
35833
444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
35834
445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
35838
446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
35849
447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
35864
36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól
35866
37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
Az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről
35868
38/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról
35875
39/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet módosításáról
35875
35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
35877
36/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról
35881
37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
Egyes agrár-vidékfejlesztési tárgyú rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
35882
38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról
35893
39/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról
35896
37/2017. (XII. 27.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
35946
26/2017. (XII. 27.) IM rendelet
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról
35950
27/2017. (XII. 27.) IM rendelet
A díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről, megfizetéséről és behajtásáról
35954
28/2017. (XII. 27.) IM rendelet
A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról
35957
29/2017. (XII. 27.) IM rendelet
Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról
35966
30/2017. (XII. 27.) IM rendelet
A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről
35971
31/2017. (XII. 27.) IM rendelet
A perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről
35974
32/2017. (XII. 27.) IM rendelet
A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról
35976
33/2017. (XII. 27.) IM rendelet
A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról
35979
34/2017. (XII. 27.) IM rendelet
Az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő részvétele miatt, valamint a bírósági szervezet érdekkörében elhárítható ok következtében felmerült perköltség kifizetéséről
35979
35/2017. (XII. 27.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértői tárgyú, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
35980
47/2017. (XII. 27.) NGM rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
35984
54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet
Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről
35994
55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes közlekedési, fogyasztóvédelmi, állami vagyonpolitikai, postai és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes miniszteri rendeletek technikai deregulációjáról
36009
2030/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A családok gyarapodása érdekében a termékenységet javító egészségügyi, oktatási és lelki szolgáltatást nyújtó állami vagy egyházi fenntartású intézmények ellátásának fejlesztésére szolgáló támogatásról
36032
2031/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Az állami felsőoktatási intézmények és az akadémiai kutatóhálózat K+F tevékenységeinek megvalósításához kapcsolódóan, a közbeszerzési gyakorlat módosításával összefüggő feladatokról és egyéb intézkedésekről
36033
2032/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – a közlekedésbiztonság terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” megnevezésű projekt eredményeként létrejött Közúti Intelligens Kamerahálózat (VÉDA rendszer) fix és változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontok (KKEP) karbantartásához és üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról
36033
2033/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Az útdíj-rendszerek fejlesztéséhez és 2017. évi működéséhez szükséges forrás biztosításáról
36034
2034/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Az állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú gazdálkodó szervezetek megközelíthetőségét elősegítő beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
36037
2035/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2018. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről
36038
2036/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
36038
2037/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében új lakásotthon létrehozásáról
36040
2038/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő egyes további intézkedésekről
36040
2039/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A magyar kortárs képzőművészet nemzetközi művészeti vásárokon való megjelenésének a kulturális diplomáciai tevékenység keretében történő támogatásáról
36042
2040/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Monor település „okos város” funkcionalitással összefüggő fejlesztéseinek támogatásáról
36042
2041/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
A Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról
36043
2042/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatok megvalósításáról
36043

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.