A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371151. látogatója

Budapest

2017. november 9.,

csütörtök


 

181. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
330/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
29549
331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól
29552
332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól
29555
333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
A vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
29563
334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
A településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
29568
335/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
29577
336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
29577
1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról
29580
1822/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A Kárpát-medencei Falugazdász Programról
29588
1823/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működési körében felmerülő költségekről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről
29589
1824/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A MotoGP Magyar Nagydíj jövőbeni megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
29589
1825/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Tanárképző Központjának támogatásáról
29590
1826/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely létrehozása érdekében a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról szóló 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
29590
1827/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A Szekszárd Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29591
1828/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
29591
1829/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezését, valamint a múzeum által jelenleg használt épület szállodai célra történő átalakítását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról
29591
1830/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről szóló 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításáról
29593
1831/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
Az egyes tehetséggondozó programok programelemeinek Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program forrásai terhére történő finanszírozásával összefüggő intézkedésekről
29593
1832/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosító számú („Energiahatékonysági fejlesztések, és fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FÕTÁV Zrt. távhőrendszereiben” című) és a KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosító számú („Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a FÕTÁV Zrt. távhőrendszereiben” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
29595
1833/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi, a tagállamok TEN-T törzshálózati folyosókban való részvételének elősegítését célzó pályázati kiírására benyújtott „Magyarország részvételének támogatása a TEN-T törzshálózati folyosókban a 2018–2020 közötti időszakban” című projekt jóváhagyásáról
29597
1834/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a MAHOP-2.1-2016 azonosító jelű, „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Fenntartható, innovatív haltermelési és környezetkezelési technológiák fejlesztése és gyakorlati bevezetésének támogatása” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
29599
1835/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A TOP-1.1.3-15-NG1-2016-00001 azonosító számú („Hűtőház létesítése Szécsényben” című) projekttel összefüggésben a HáziCOOL Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
29599
1836/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
Az egyes központi költségvetési szervek támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program és a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett felhívásokra történő benyújtásához való hozzájárulásról
29600
1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
29600
1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018–2019. évekre szóló intézkedési tervéről
29603

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.