A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381641. látogatója

Budapest

2015. november 10.,

kedd


 

169. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről
21475
327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól
21477
328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról
21488
329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A felelős játékszervezés részletes szabályairól
21489
330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
21497
331/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos feladat- és hatáskörével kapcsolatos egyes kérdésekről
21499
332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
21499
333/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
21502
334/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
21504
335/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról
21504
336/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
21505
337/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
Az állam tulajdonában álló Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
21505
338/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
Az állam tulajdonában álló Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
21506
339/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A CSABA METÁL Zrt. Békéscsabán és Szeghalmon megvalósuló beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
21506
340/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
21508
341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
21508
49/2015. (XI. 10.) MvM rendelet
Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről
21510
59/2015. (XI. 10.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
21515
74/2015. (XI. 10.) FM rendelet
A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról
21516
34/2015. (XI. 10.) IM rendelet
A tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről
21522
35/2015. (XI. 10.) IM rendelet
A bírósági végrehajtói díjszabásról
21524
1793/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A polgári perrendtartás során irányadó elektronikus kapcsolattartás ügyviteli és technológiai felelősségi kérdéseiről
21532
1794/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
Az állam távhőszolgáltatási piacra lépésének előkészítéséhez szükséges TÁVHÕ Audit Projekt jóváhagyásáról
21532
1795/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag szociális célú hasznosításáról
21533
1796/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banknál Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről
21533
1797/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások 2016. évi biztosítása érdekében szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
21534
1798/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
21534
1799/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
Az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programjának támogatásáról
21535
1800/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
Állami ingatlannak a Magyar Írószövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról
21535
1801/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A Békéscsaba megyei jogú város külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
21536
1802/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A Gyöngyöshalász külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
21536
1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
21536
1804/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megtartandó ünnepségsorozat megrendezésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
21539
1805/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról
21541
1806/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
21541
1807/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
Az „MFB pontok kialakítása és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívása és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő irat jóváhagyásáról
21541
1808/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és az azokkal kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
21542
1809/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
Az IMIR 2007–2013 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről
21545
1810/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
21545
1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
21558
1812/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A KEOP-5.6.0/12-2013-0033 azonosító számú („Energiahatékonysági fejlesztés az állami fenntartású képző intézményekben a leghátrányosabb helyzetű térségekben” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
21561
1813/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A KEOP-3.1.4/15-2015-0002 azonosító számú („A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, a KEOP-3.1.4/15-2015-0005 azonosító számú („A kápolnásnyéki Dabasi Halász-kastély történeti kertjének rekonstrukciója” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
21563
1814/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0039 azonosító számú („Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében” című) projekt, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0024 azonosító számú („Sóskút Község szennyvízközmű beruházása” című) projekt támogatásának növeléséről
21566
1815/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú („REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt finanszírozásának megváltozásáról
21569
1816/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0024 azonosító számú („Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása – előkészítési szakasz” című) projekt támogatásának növeléséről és kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
21571
1817/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú („Budapest–Piliscsaba–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem” című) projekt szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
21573
1818/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
A TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
21575
1819/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
Az Európai Unió Szíriai Válságra Reagáló Regionális Vagyonkezelői Alapjához való magyar csatlakozás pénzügyi forrásának biztosításáról
21577
89/2015. (XI. 10.) ME határozat
A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2015. évi Rádiótávközlési Világértekezletén való részvételről és a záró okirat kézjeggyel való ellátására adott felhatalmazásról
21577
90/2015. (XI. 10.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
21578
91/2015. (XI. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
21578
92/2015. (XI. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
21579

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.