A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. július 23.,

csütörtök


 

108. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó kormányrendeletek módosításáról
18028
199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
Az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról
18030
200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
18031
201/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
18033
202/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
18033
203/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
18034
204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
18034
205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
18042
206/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról
18046
207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
18046
208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
18050
209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
18052
210/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésével és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
18052
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról
18054
12/2015. (VII. 23.) IM rendelet
Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
18057
1498/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A kormányablakokban intézhető ügykörök bővítésével kapcsolatos egyes feladatokról
18063
1499/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárások felülvizsgálatáról
18063
1500/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség kibervédelem szempontjából kiemelt jelentőségű komplex informatikai fejlesztéseihez kapcsolódó beszerzéseknek a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti minősítéséről
18064
1501/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról
18064
1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
18065
1503/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
18074
1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
18076
1505/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
Az Unilever Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
18077
1506/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
Budapest Főváros Önkormányzatának az M3 metróvonalon üzemelő járműállomány felújításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulásról
18078
1507/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő kormányhatározatok módosításáról
18080
1508/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A KEOP-3.1.4./15 azonosító számú („Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt felhívással összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
18113
1509/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása 2011–2013. évekre szóló akciótervének keretében megvalósuló TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 számú, „Infrastruktúra fejlesztés a szegedi egészségpólusban” című projekt közbeszerzési eljárásának megindításáról
18115
1510/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
18117
1511/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A kormányzati integráció érdekében fejezetek közötti további előirányzat-átcsoportosításról
18117
1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról
18119
1513/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás teljesítéséhez történő előirányzat-átcsoportosításról
18121
1514/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításának ütemezett támogatásáról
18123
1515/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeumban megrendezendő PopArt Kiállítás megvalósításával kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról
18125
1516/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A kárpátaljai polgárőrök természetbeni, anyagi támogatásáról, valamint a kárpátaljai magyarok személy és vagyonőri képzésének megszervezéséről és a szükséges források biztosításáról
18127
1517/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
18127
1518/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
Az Oktatási Hivatal 2016. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
18128
59/2015. (VII. 23.) ME határozat
Az Addisz-Abebában tartandó, Harmadik Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Konferencián történő részvételről
18128
60/2015. (VII. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
18128
61/2015. (VII. 23.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
18129
62/2015. (VII. 23.) ME határozat
Főiskolai rektorok megbízásáról
18129

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.