A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381013. látogatója

Budapest

2014. március 13.,

csütörtök


 

38. szám


 

Ára: 10185 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
64/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
3625
65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
A tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról
3625
66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól
3627
67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
A részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről
3632
68/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
Egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3634
69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
A szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról
3640
70/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról
3645
71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
3692
72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről
3741
73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
Egyes kulturális tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3748
74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
Az oktatási igazolványok, a magyar állami ösztöndíj szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
3749
75/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3752
3/2014. (III. 13.) NMHH rendelet
Egyes NMHH rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3754
18/2014. (III. 13.) EMMI rendelet
Egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3756
19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet
A szociális ágazatba tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról
3757
16/2014. (III. 13.) KIM rendelet
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról
3779
17/2014. (III. 13.) KIM rendelet
A Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól
3788
18/2014. (III. 13.) KIM rendelet
A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról
3792
19/2014. (III. 13.) KIM rendelet
A közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről
3809
20/2014. (III. 13.) KIM rendelet
Az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető munkakörök elnevezéseiről és a képesítési követelmények részletes szabályairól, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörökről
3813
21/2014. (III. 13.) KIM rendelet
Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3818
22/2014. (III. 13.) KIM rendelet
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
3852
99/2014. (III. 13.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
3859
100/2014. (III. 13.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
3859
1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
3860
1124/2014. (III. 13.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium peres ügyeiből eredő fizetési kötelezettségekről és azok finanszírozásáról
3862
1125/2014. (III. 13.) Korm. határozat
A Kincsem – Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt feladatok finanszírozásáról
3862
1126/2014. (III. 13.) Korm. határozat
A Kolozsvári Református Kollégium Szakiskolai Tagozatának létrehozásához szükséges forrásigényről
3862
1127/2014. (III. 13.) Korm. határozat
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Hudec Héten történő részvételének, valamint a Debreceni Egyetem által kiadni tervezett tanulmányi kötet támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
3864
1128/2014. (III. 13.) Korm. határozat
A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
3866
1129/2014. (III. 13.) Korm. határozat
Az ÉMOP-3.1.2./C-09-2f-2010-0001 azonosító számú („Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről
3868
1130/2014. (III. 13.) Korm. határozat
Az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0002 azonosító számú, („Korszerű forgalomszervezési és utastájékoztatási rendszer térségi bevezetése” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
3870
1131/2014. (III. 13.) Korm. határozat
Az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 azonosító számú („A Hatvani Volán Zrt. közösségi közlekedés komplex fejlesztése” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
3870
1132/2014. (III. 13.) Korm. határozat
A Közép-Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli Operatív Programok keretében turizmusfejlesztési tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
3871
1133/2014. (III. 13.) Korm. határozat
A Közép-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről
3874
1134/2014. (III. 13.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú („ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Hegyeshalom (kiz) Rajka állomások és Rajka országhatár között – Megvalósítás” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről
3877
1135/2014. (III. 13.) Korm. határozat
A KMOP-4.3.2/B-13-2014-0001 azonosító számú („Az OPAI fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről
3879
1136/2014. (III. 13.) Korm. határozat
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fraunhofer Társaság közötti megállapodás alapján létrejövő ipari kutató-fejlesztő projektközpontokról
3881

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.