A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. november 14.,

péntek


 

155. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól
15239
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról
15245
279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
15261
280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
Egyes építésügyi és településügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
15261
281/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
15264
282/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
A WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
15264
45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
15265
34/2014. (XI. 14.) AB határozat
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról
15266
1636/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
15319
1637/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Kormány közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
15319
1638/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A német–magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
15320
1639/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról
15322
1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről
15323
1641/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról
15324
1642/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról szóló 1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról
15324
1643/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat végrehajtásának feltételeiről
15325
1644/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével kapcsolatos feladatokról
15326
1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízvédelmi feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
15329
1646/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A bevett egyházakat megillető hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
15331
1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
Egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról
15333
1648/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 6. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében kiemelt projekt előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről
15341
1649/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A KÖZOP-4.3.0-08-2008-0001 azonosító számú („Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
15343
1650/2014. (XI. 14.) Korm. határozat
A TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005 azonosító számú („A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
15345

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.