A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381533. látogatója

Budapest

2013. május 9.,

csütörtök


 

73. szám


 

Ára: 5000 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi LIV. törvény
A rezsicsökkentések végrehajtásáról
51007
2013. évi LV. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
51010
2013. évi LVI. törvény
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról
51016
132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
51017
133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
51061
134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
51064
6/2013. (V. 9.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről
51070
7/2013. (V. 9.) MNB rendelet
A fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről szóló 35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet 4. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről
51070
16/2013. (V. 9.) BM rendelet
A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
51071
17/2013. (V. 9.) BM rendelet
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
51074
18/2013. (V. 9.) BM rendelet
Egyes fegyveres szervek szolgálati szabályzatának módosításáról, valamint a SIS-be történő adatbevitel elrendeléséhez felhasználandó iratmintákról, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet hatályon kívül helyezéséről
51076
15/2013. (V. 9.) NGM rendelet
Egyes szerencsejáték szervezés tárgyú rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
51080
18/2013. (V. 9.) NFM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosításáról
51080
19/2013. (V. 9.) NFM rendelet
Az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről
51086
32/2013. (V. 9.) VM rendelet
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
51087
11/2013. (V. 9.) AB határozat
Mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról – bírói kezdeményezés alapján – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvénnyel kapcsolatban
51089
1002/2013. (V. 9.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és a tanácsvezetők személyéről
51097
Köf. 5086/2012/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
51099
Köf. 5007/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
51102
2/2013. PJE határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
51106
34/2013. (V. 9.) OGY határozat
Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról
51110
1248/2013. (V. 9.) Korm. határozat
A vitorlás sportközpont létrehozásához szükséges intézkedésekről
51110
1249/2013. (V. 9.) Korm. határozat
A Steindl Imre Program bővítéséről és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium épületének rekonstrukciójáról
51111
1250/2013. (V. 9.) Korm. határozat
A Hajdú-Bét Rt. és a Novofarm Rt. mezőgazdasági alapanyag-beszállító károsultjai helyzetének kezeléséről
51111
1251/2013. (V. 9.) Korm. határozat
A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1101/2013. (III. 4.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó létszámátadásról
51112
1252/2013. (V. 9.) Korm. határozat
A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1101/2013. (III. 4.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
51112
2/2013. (V. 9.) BM határozat
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 69. § (1) bekezdésében meghatározott naptári nap, továbbá a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott naptári nap közzétételéről
51114

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.