A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2013. november 29.,

péntek


 

199. szám


 

Ára: 8500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CC. törvény
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
83249
2013. évi CCI. törvény
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
83356
454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről
83396
455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
83399
456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
83407
457/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
83412
30/2013. (XI. 29.) KIM rendelet
A közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
83414
53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet
A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról
83416
70/2013. (XI. 29.) NFM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
83418
109/2013. (XI. 29.) VM rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
83419
Köf.5.051/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
83420
99/2013. (XI. 29.) OGY határozat
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
83423
1884/2013. (XI. 29.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
83423
1885/2013. (XI. 29.) Korm. határozat
Az egészségügyi tárgyú, uniós finanszírozású projektek támogatástartalmának az önerő halasztott hozzárendelésével történő kifizetéséhez történő hozzájárulásról
83424
1886/2013. (XI. 29.) Korm. határozat
A regionális operatív programok, a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében egyes egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról
83424
1887/2013. (XI. 29.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló projektekkel összefüggő közbeszerzési eljárásokban jelentkező jelentős mértékű költségnövekmények kezeléséről
83430
1888/2013. (XI. 29.) Korm. határozat
A DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Õs-Dráva Program keretében” című) projekt akciótervi nevesítéséről
83433
1889/2013. (XI. 29.) Korm. határozat
A TÁMOP-2.3.4.A-13/1 azonosító számú („Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” című) projekt módosításáról
83435
1890/2013. (XI. 29.) Korm. határozat
A TIOP-3.2.3/12-1-2013-0001 azonosító számú („A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
83435
142/2013. (XI. 29.) ME határozat
Magyarország és Liechtenstein között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
83438
143/2013. (XI. 29.) ME határozat
Főiskolai rektor felmentéséről
83438

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.