A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380641. látogatója

Budapest

2013. június 24.,

hétfő


 

104. szám


 

Ára: 5000 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
219/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
A 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról
55531
220/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
55531
221/213. (VI. 24.) Korm. rendelet
Egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
55534
222/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
55546
223/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
55546
224/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
55547
225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
55548
226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság kijelöléséről és egyes jogszabályok kapcsolódó módosításáról
55555
227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről
55559
25/2013. (VI. 24.) BM rendelet
A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről
55564
43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet
Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
55582
54/2013. (VI. 24.) VM rendelet
A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet módosításáról
55604
1354/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
A Kormány 2013. II. félévi munkatervéről
55608
1355/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
A túlzottdeficit-eljárás megszüntetésével kapcsolatos lakossági tájékoztatással összefüggő feladatokról
55613
1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásáról
55613
1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
55628
1358/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
A TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 azonosító számú (az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
55633
1359/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
A „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal előkészítéséről szóló 1096/2013. (III. 4.) Korm. határozat végrehajtásáról
55635
1360/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
Az M85–M86 sz. gyorsforgalmi út Szeleste–Csorna közötti szakaszának beruházása kapcsán felmerülő régészeti feltárási költségek megállapításáról
55636
1361/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
55636
1362/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
Az Isztambulban létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyről
55637
1363/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
Az Isztambulban létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshely létrehozásához szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
55637
1364/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
A Magyar Posta Zrt. 2012. évi tevékenységéről és átszervezésének stratégiai irányairól
55639
1365/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
A pécsi vízmű helyzetének rendezése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
55639
1366/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
Gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlójának megváltozásáról
55641
1367/2013. (VI. 24.) Korm. határozat
Takarékszövetkezeti szektor átalakításáról és újjászervezéséről, valamint a szükséges forrás biztosításáról
55641

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.