A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371147. látogatója

Budapest

2012. december 28.,

péntek


 

181. szám


 

Ára: 12075 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CCXXIII. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
37409
401/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
A szakértői nyilvántartó szerv, valamint a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv kijelöléséről
37550
402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel összefüggő módosításáról
37550
403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok működésének megkezdésével összefüggő módosításáról
37561
404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
37563
405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
37572
406/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról
37582
407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
37582
408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról
37584
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
37607
79/2012. (XII. 28.) BM rendelet
A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
37631
80/2012. (XII. 28.) BM rendelet
A régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól
37633
53/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet
Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a 2011/62/EU irányelv átültetése érdekében történő módosításáról
37642
54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
Az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes miniszteri rendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról
37649
55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól
37669
56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
Az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól
37670
57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
Az igazságügyért felelős miniszter által alkotott egyes miniszteri rendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok működésének megkezdésével összefüggő módosításáról
37671
58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról
37681
148/2012. (XII. 28.) VM rendelet
Az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerűsítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
37699

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.