A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2012. december 17.,

hétfő


 

171. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
28210
361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
28221
362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
28222
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
28223
364/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
28232
365/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
28232
366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
28232
367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
28248
368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
28249
369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
28253
370/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
28259
371/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
28260
372/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítéséről szóló 268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosításáról
28264
37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet
Az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól
28265
129/2012. (XII. 17.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
28266
1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról
28300
1588/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A 2012. július 16. és 26. közötti konzultációs sorozat vonatkozásában vállalt feladatokról szóló 1412/2012. (IX. 28.) Korm. határozat 2. b) pont ba) és bc) alpontjának (patika alap megteremtése, gyógyszertári szolgáltatási díj bevezetése) végrehajtására szolgáló intézkedésekről
28300
1589/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A képesítési követelmények ésszerű csökkentéséről
28301
1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012–2013. évekre vonatkozó cselekvési tervéről
28302
1591/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A TATA Consultancy Services Limited Magyarországi Fióktelepe magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
28306
1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
28307
1593/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A lánctartozás megakadályozását elősegítő intézkedésekről
28310
1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjához nyújtott támogatás, valamint a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó létszámleépítés támogatásának elszámolásáról
28310
1595/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
28325
1596/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A települési önkormányzattól állami fenntartásba átvett sárvári Szent László Kórház Simasági Telephelyén és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházai Telephelyén működő, pszichiátriai betegek tartós bentlakásos intézményi ellátását nyújtó szociális részlegek 2012. évi finanszírozásához szükséges központi költségvetési forrás átcsoportosításáról
28328
1597/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
28330
1598/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
Az egyházak tevékenységének támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
28332
1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
28335
1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról
28337
1601/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés jóváhagyásáról
28339
1602/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program abszorpciós célkitűzéseinek eléréséhez szükséges intézkedésekről
28340
1603/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes kiemelt projektek nevesítéséről
28340
1604/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A DDOP-5.1.3/A-11-2012-0015 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 6233. j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
28342
1605/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
Az ÉMOP-5.1.1/A-11-2012-0008 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3835 j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
28344
1606/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
Az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0012 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 4814 j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
28346
1607/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A TIOP 3.4.3/11/1-2012-0001 azonosító számú („Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” című) és a TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” című) kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
28348
1608/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
28350
149/2012. (XII. 17.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen történő együttműködésre, valamint haditechnikai eszközök átadására vonatkozó Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
28350

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.