A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311969. látogatója

Budapest

2011. december 20.,

kedd


 

155. szám


 

Ára: 5985 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
37953
270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
37960
271/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
37960
272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
Egyes iparjogvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
37961
273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról
37962
274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
37964
275/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
37966
276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő kormányrendeletek módosításáról
37966
277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról
37970
278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről
37971
279/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
37976
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról
37977
281/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
37978
24/2011. (XII. 20.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
37985
2/2011. (XII. 20.) ME rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörét gyakorló miniszter kijelöléséről
37986
49/2011. (XII. 20.) BM rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról
37986
50/2011. (XII. 20.) BM rendelet
A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
37998
68/2011. (XII. 20.) NEFMI rendelet
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
38009
164/2011. (XII. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
38010
165/2011. (XII. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
38031
166/2011. (XII. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
38069
1440/2011. (XII. 20.) Korm. határozat
Az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítő európai alap, az Európai Visszatérési Alap és a Külső Határok Alap felelős hatóságainak és hitelesítő hatóságainak kijelöléséről, valamint a Külső Határok Alap intézményi rendszeréről
38101
1441/2011. (XII. 20.) Korm. határozat
Beruházási és beruházás tervezési költségek fedezetének biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról
38102
1442/2011. (XII. 20.) Korm. határozat
A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
38106
1443/2011. (XII. 20.) Korm. határozat
Felsőszentiván Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról
38106
1444/2011. (XII. 20.) Korm. határozat
Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatai által joghátránnyal sújtott jogalanyok panaszbenyújtási eljárásrendjének meghatározásáról
38106
1445/2011. (XII. 20.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának elszámolásáról
38107
1446/2011. (XII. 20.) Korm. határozat
A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat módosításáról
38127
38/2011. (XII. 20.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban, 2011. június 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
38127

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.