A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313195. látogatója

Budapest

2010. április 28.,

szerda


 

63. szám


 

Ára: 5630 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
137/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott MagyarországSzlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (1X.12.) Korm. rendelet és a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
13709
138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról
13716
139/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
13720
140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
13721
141/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X.16.) Korm. rendelet belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összefüggő módosításáról
13726
142/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
13726
143/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (X11.23.) Korm. rendelet módosításáról
13730
144/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szemekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
13731
10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. tömény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
13733
11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet
A folyók mértékadó árvízszintjeiről
13736
15/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 28/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet módosításáról
13787
16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet
A termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
13787
11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X.30.) ÖM rendelet módosításáról
13801
15/2010. (IV. 28.) PM rendelet
A Vám- és Pénzügyőrség három hónapnál rövidebb időtartamú külföldi szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tagjai és közalkalmazottai részére nyújtható napidíj és költségtérítés mértékéről, megállapításának, kifizetésének és elszámolásának rendjéről
13804
16/2010. (IV. 28.) PM rendelet
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
13807
17/2010. (IV. 28.) PM rendelet
Egyes pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról
13818
2/2010. (IV. 28.) PTNM rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, tartalmáról és megszüntetéséről szóló 1/1997. (II. 26.) TNM rendelet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjéről szóló 1/2000. (I. 18.) TNM rendelet módosításáról
13821
3/2010. (IV. 28.) PTNM rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményéről, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendelet módosításáról
13822
14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet
A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
13830
51/2010. (IV. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
13833
1100/2010. (IV. 28.) Korm. határozat
Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő magyar katonai hozzájárulásról
13849
1101/2010. (IV. 28.) Korm. határozat
Az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
13849
1102/2010. (IV. 28.) Korm. határozat
Az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapításával, folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos többletfeladatok ellátására felhasználható összeg meghatározásáról
13850
31/2010. (IV. 28.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és a Jordán Hasemita Királyság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
13850

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.