A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370995. látogatója

Budapest

2009. december 30.,

szerda


 

195. szám


 

Ára: 11925 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
339/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény módosításának kihirdetéséről
49104
340/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló 55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
49114
341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről
49116
342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól
49123
343/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
49132
344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek módosításáról
49133
345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról
49174
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól
49184
347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
49189
348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
49193
349/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXLVIII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
49194
350/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
49195
50/2009. (XII. 30.) EüM rendelet
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet, az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosításáról
49197
51/2009. (XII. 30.) EüM rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról
49232
52/2009. (XII. 30.) EüM rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
49235
53/2009. (XII. 30.) EüM rendelet
A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
49276
181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről
49277
182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
Juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
49279
83/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet
A belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról
49286
84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról
49288
10/2009. (XII. 30.) KÜM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról
49290
39/2009. (XII. 30.) OKM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
49293
35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról
49294
36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet
Az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
49405
45/2009. (XII. 30.) PM rendelet
Egyes vámjogi tárgyú rendeletek és a pénzügyi szabálysértésekre vonatkozó eljárási szabályokról szóló 23/2000. (V. 18.) PM rendelet módosításáról
49434
33/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról
49436
34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet
Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról
49437
35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet
Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
49440

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.