A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. december 28.,

hétfő


 

192. szám


 

Ára: 7065 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CLI. törvény
A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról
46303
2009. évi CLII. törvény
Az egyszerűsített foglalkoztatásról
46310
2009. évi CLIII. törvény
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
46320
306/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
46331
307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényhez kapcsolódó sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
46337
308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról
46342
309/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
46345
310/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
46346
311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az építésügyi hatósági feladatellátással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
46347
312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról
46359
313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról
46378
314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a pénzforgalommal összefüggő módosításáról
46380
315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
46394
316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről
46400
34/2009. (XII. 28.) MNB rendelet
A fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről
46405
35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet
A fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről
46411
47/2009. (XII. 28.) EüM rendelet
Az egészségügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
46419
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól
46424
177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
46428
76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról
46429
77/2009. (XII. 28.) IRM rendelet
Egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek adózással és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításával összefüggő módosításáról
46430
78/2009. (XII. 28.) IRM-ÖM- PTNM együttes rendelet
Egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosításáról
46437
79/2009. (XII. 28.) IRM-ÖM együttes rendelete
Egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításával összefüggő módosításáról
46443
80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet
Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól
46446
81/2009. (XII. 28.) IRM rendelet
A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
46463
42/2009. (XII. 28.) PM rendelet
A hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról
46505
1/2009. KPJE szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata
47024
1220/2009. (XII. 28.) Korm. határozat
A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységére vonatkozó szabályozás összhangjának biztosítása érdekében szükséges kormányzati feladatokról
47026
1221/2009. (XII. 28.) Korm. határozat
A 2010. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
47026

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.