A kiadó honlapja

Ön az oldal 68084. látogatója        

Budapest

2020. JÚLIUS 31.,,

péntek


 


7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2020. évi LXVI. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

923

2020. évi LXXIII. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

924

2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról

927

2020. évi LXXVIII. törvény Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj vissza­építésével összefüggő módosításáról

971

2020. évi LXXX. törvény Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

973

2020. évi LXXXIII. törvény Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosí-tásáról

993

297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól

995

305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásá-ról

996

306/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet Egyes társadalombiztosítási és családtámogatási tárgyú kormány­rendeletek módosításáról

1025

309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédel-mi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

1028

310/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szak-képző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok, oktatók bérfejlesztéséhez és a vezetői pótlék növeléséhez, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó átlagbéralapú támogatáshoz nyújtott 2020. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról

1036

311/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1039

316/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény ha-tályba­lépésével összefüggő egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1040

342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet A tizenharmadik havi ellátásról

1043

17/2020. (VI. 19.) MNB rendelet A “Budapesti Értéktőzsde” ezüst emlékérme kibocsátásáról

1045

18/2020. (VI. 19.)MNB rendelet A “Budapesti Értéktőzsde” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1047

19/2020. (VI. 23.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1049

20/2020. (VII. 3.) MNB rendelet A “Szinyei Merse Pál” ezüst emlékérme kibocsátásáról

1050

21/2020. (VII. 3.) MNB rendelet A “Szinyei Merse Pál” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1052

22/2020. (VII. 13.) MNB rendelet A “Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek” 10 forintos címletű érme kibocsátásáról

1054

23/2020. (VII. 13.) MNB rendelet A “Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek” 20 forintos címletű érme kibocsátásáról

1056

3/2020. (VI. 30.) PM rendelet A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

1058

4/2020. (VI. 30.) PM rendelet A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzet­biztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

1059

1326/2020. (VI. 18.) Korm. határozat Egyes operatív programok 100%-os társfinanszírozást lehetővé tevő technikai módosításáról

1063

1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirány-zat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

1064

1347/2020. (VI. 30.) Korm. határozat A minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének és a pedagógusok előmeneteli rend-szeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet alapján 2020. július 1-jétől történő illetményemelés ellentételezéséről

1068

1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1069

1367/2020. (VII. 4.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről

1076

1368/2020. (VII. 6.) Korm. határozat Az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program kidolgozásáról, valamint az egészségügyben fel-használt termékek beszerzésével kapcsolatos egyes kérdésekről

1077

1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Marad-ványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1078

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZLEMÉNYE

 

A Szövetség Nyugdíjpénztár (magán-nyugdíjpénztári ág) közleménye

1090

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2020.10.27.