A kiadó honlapja

Ön az oldal 68084. látogatója        

Budapest

2020. JANUÁR 31.,,

péntek


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2019. évi XCIX. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

3

2019. évi C. törvény A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról

5

2019. évi CXV. törvény Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

22

2019. évi CXVIII. törvény A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról

42

2019. évi CXIX. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

74

2019. évi CXXII. törvény A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

100

2019. évi CXXV. törvény A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

158

296/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

159

302/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

160

310/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet Egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

161

314/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

164

316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

166

334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról

170

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

184

340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról

194

341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek az egyes kormányzati szakfeladatok átvételével összefüggő módosításáról

199

342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról

203

343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról

209

366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

218

43/2019. (XII. 17.) MNB rendelet A nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

227

44/2019. (XII. 17.) MNB rendelet A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

228

45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

229

17/2019. (XII. 11.) PM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

238

18/2019. (XII. 12.) PM rendelet A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

240

19/2019. (XII. 18.) PM rendelet A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról

241

20/2019. (XII. 19.) PM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

242

21/2019. (XII. 23.) PM rendelet Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

281

22/2019. (XII. 23.) PM rendelet A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről

322

23/2019. (XII. 23.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénnyel összefüggő módosításáról

338

24/2019. (XII. 30.) PM rendelet Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosításáról

343

1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

344

1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

359

1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozat A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2020-2022. évekre tervezett összegéről

361

A KÚRIA HATÁROZATA

 

2/2019. KMJE határozat A Kúria jogegységi határozata

364

HIRDETMÉNYEK

369

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2020.10.27.