A kiadó honlapja

Ön az oldal 57124. látogatója        

Budapest

2016. MÁJUS 31.,,

kedd


 


5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

15/2016. (IV. 26.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

959

88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet Az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról

959

89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

967

11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

969

12/2016. (IV. 29.) NGM rendelete A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól

996

13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól

999

2016. évi XXXI. törvény A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról

1005

16/2016. (V. 11.) MNB rendelet A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról

1006

17/2016. (V. 11.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről

1008

MAGÁNYNYUGDÍJPÉNZTÁRI KÖZLEMÉNY

 

A Danubius Nyugdíjpénztár közleménye

1012

HIRDETMÉNYEK

1012


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

87/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

1014

1209/2016. (IV. 25.) Korm. határozat A turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1015

1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről

1015

97/2016. (V. 3.) Korm. rendelet A Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, valamint agrár-innovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1019

2016. évi XXXII. törvény A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

1020

2016. évi XXIX. törvény Az igazságügyi szakértőkről

1032

2016. évi XXX. törvény A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

1085

98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

1167

106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet A Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

1191


III. OGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

9/2016. (V. 10.) OGY határozat A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

1194

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.08.22.