A kiadó honlapja

Ön az oldal 57989. látogatója        

Budapest

2016. DECEMBER 30.,

péntek


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról

2663

41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vám-ügynökök kötelező továbbképzéséről

2675

351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

2685

358/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosí-tásáról

2696

2016. évi CXXV. törvény Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

2697

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásá-ról

2788

47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

2879

48/2016. (XII. 6.) NGM rendelet A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgé-pek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgál-tatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról, valamint az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

2887

50/2016. (XII. 13.) NGM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

2887

EGYÉB HIRDETMÉNYEK

 

Az Országos Betétbiztosítási Alap közleménye A Díjfizetési Szabályzat közzétételéről

2888

HIRDETMÉNYEK

2896


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

2944

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

2945

398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

3005

1584/2016. (X. 25.) Korm. határozat A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az ipari parkok, iparterületek fejlesztése, a zöld város kialakítása, valamint az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

3006

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE

 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye Kijelölt szervezeteknek - a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti - közzétételéről

3009


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE

 

A 2017. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről

3020

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A bérgarancia támogatás 2017. évi felső határáról

3023

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) és a Partnerségi Megállapodás által meghatározott „10.4. A szakképzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítására irányuló nemzeti vagy regionális, az EUMSZ 165. cikkének keretein belüli stratégiai szakpolitikai keret”, mint alkalmazandó előzetes feltétel teljesítéséről

3023

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozatai

3024

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.09.29.