A kiadó honlapja

Ön az oldal 58680. látogatója        

Budapest

2015. SZEPTEMBER 30.,,

szerda


 


9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

233/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

1949

22/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

1949

234/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről

1955

235/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról

1956

23/2015. (IX. 4.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

1958

2015. évi CXLI. törvény A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról

1969

240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól

1970

241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

1976

243/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról

1979

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet A Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1990

253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1991

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A nemzetgazdasági közleménye Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2015. augusztus 1. és 2015. augusztus 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1993


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet Egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1996

257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2006

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.09.20.