A kiadó honlapja

Ön az oldal 58680. látogatója        

Budapest

2015. OKTÓBER 30.,,

péntek


 


10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

2019

280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2025

25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet A kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól

2030

26/2015. (IX. 28.) NGM rendelet Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

2031

2015. évi CXLIV. törvény A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról

2032

2015. évi CXLVII. törvény A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról

2033

295/2015. (X. 8.) Korm. rendelet A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2036

2015. évi CXLVIII. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról

2043

MAGÁNYNUGDÍJPÉNZTÁRI ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI KÖZLEMÉNYEK

 

A Quaestor Nyugdíjpénztár 2015. július 1-én, a Pannónia Nyugdíjpénztárba történt beolvadására tekintettel elkészített 2015. 01. 01-06. 30. üzleti év tevékenységet lezáró beszámolója

2044

Wellness Országos Önkéntes Egészségpénztár 2015. évi tevékenységet záró mérleg- és eredménykimutatásának adatai

2061

HIRDETMÉNYEK

 

2070


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2015. évi CXLIII. törvény A közbeszerzésekről

2080

299/2015. (X. 15.) Korm. rendelet A Dispomedicor Zrt. Tiszafüred területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2198

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2015. szeptember 1. és 2015. szeptember 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2200


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről

2204

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2016. évi mértékéről

2317

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.09.20.