A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. JÚLIUS 25.,

szerda


 


9. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi LVI. törvény A távközlési adóról

2870

2012. éviLXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár- választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról

2871

2012. évi LXVII. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

2872

2012. évi LXIX. törvény Az adózást érintő egyes törvények módosításáról

2873

2012. évi LXX. törvény A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2895

2012. éviLXXVIII. törvény A Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és Magyarország kvótájának megemeléséről

2901

2012. évi LXXXIII. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

2905

2012. évi XCVII. törvény A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról

2906

2012. éviXCVIII. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

2909

114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

2910

128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

2924

11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

2928

13/2012. (VI. 25.) NGM rendelet A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

2937

14/2012. (VI. 28.) NGM rendelet A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket üzemeltető központi szerver működtetésének személyi, pénzügyi, műszaki és informatikai feltételeinek, valamint a központi szerver működtetőjét megillető szolgáltatási díj meghatározásáról

2940

15/2012. (VI. 28.) NGM rendelet Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

2946

16/2012. (VI. 28.) NGM rendelet A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V.20.) PM rendelet módosításáról

2964

12/2012. (VI. 12.) MNB rendelet A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról

2976

13/2012. (VI. 15.) MNB rendelet A „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” arany emlékérme kibocsátásáról

2983

14/2012. (VI. 15.) MNB rendelet A „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2985

15/2012. (VI. 27.) MNB rendelet A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 12/2012. (VI. 12.) MNB rendelet módosításáról

2986

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2/2012. (V. 22.) NGM határozat Az Európai Bizottság SA.34077 (2011/N) számú állami támogatási ügyben a magyar bankok számára nyújtható támogatás (feltőkésítés) meghosszabbítását jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról

2987

3/2012. (VI. 5.) NGM határozat A Magyar Export–Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV.törvény 3. § (3) bekezdése hatálybalépése naptári napjának megállapításáról

2987

12/2012. (VI. 8.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (I. 14.) NGM utasítás módosításáról

2988

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

3007

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

3010

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi LV. törvény A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról

3015

2012. éviLXXXVIII. törvény A termékek piacfelügyeletéről

3025

103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet A Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról

3038

140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról

3040

144/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

3041

10/2012. (V. 18.) NGM rendelet Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

3043

12/2012. (VI. 25.) NGM rendelet A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról

3045

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1222/2012. (VII. 3.) Korm. határozat A 2007–13 évekre szóló regionális operatív programok indikátorokat érintő módosításáról*

3046

13/2012. (VI. 8.) NGM utasítás Magyarország védelmi és biztonsági érdekeit érintő, külön jogszabályokban meghatározott egyedi eljárások szerinti beszerzésekhez kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos eljárási rendről

3046

14/2012. (VI. 8.) NGM utasítás Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséhez kapcsolódó hatósági döntéseket előkészítő kijelölési bizottságról

3049

ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A NemzetgazdaságiMinisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

3050

A nemzetgazdasági miniszterirányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Nemzeti Innovációs Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

3052

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. június 1. és 2012. június 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

3054

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye Hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetekről

3057

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság közleményei Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásáról, az abban való részvétel feltételeinek megállapításáról szóló határozatáról

3066

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége–Kereskedők, Vállalkozók Budapesti Szervezete Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő csatlakozás, a részvétel feltételeinek megállapítása megállapításáról szóló határozatáról

3069

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság megalakulásáról, az abban való részvétel feltételeinek megállapításáról szóló határozatáról

3071


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi LXXXVI. törvény A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

3076

135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek az új munka törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos módosításáról

3140

136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

3147

17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek az új Munka Törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos módosításáról

3149

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

1229/2012. (VII. 6.)Korm. határozat A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról

3159

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.