A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. MÁJUS 29.,

kedd


 


5. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi XXIX. törvény A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról

1885

2012. évi. XXXIII. törvény A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

1885

2012. évi XLV. törvény A Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról

1887

71/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

1888

72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés szerinti lakbér mértékéről és a lakáscseréhez történő hozzájárulás feltételeiről

1891

25/2012. (V. 8.) KIM rendelet A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról

1893

27/2012. (V. 10.) KIM rendelet Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII.29.) KIM rendelet módosításáról

1894

9/2012. (V. 9.) MNB rendelet Az „I. Károly aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

1894

10/2012. (V. 9.) MNB rendelet A szélfelirattal ellátott „I. Károly aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

1896

11/2012. (V. 16.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez a devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

1897

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről

1901

1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról

1906

14/2012. (IV. 13.) BM, NEFMI és NGM utasítás A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokkal, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatokkal, illetve a megyei tartalék előirányzattal kapcsolatos támogatás elbírálását előkészítő testületek létrehozásáról

1919

ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata a módosításával egységes szerkezetben

1920

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

1923

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

1925

A pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet és a pénzügyminiszter ágazatába tartozó akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 20/1998. (VII. 22.) PM rendelet alapján 2008. december 31-ig megkezdett szakképzések országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

1929

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

1932

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi XXXV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról

1936

78/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI.19.) Korm. rendelet módosításáról

1937

7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosításáról

1937

9/2012. (V. 3.) NGM rendelet Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet, valamint a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról

1941

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

33/2012. (IV. 18.) OGY határozat A nemzeti örökségről

1942

1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat Magyarország 2012–2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról

1943

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. április 1. és 2012. április 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1944


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. éviXXXVII. törvény A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról

1948

8/2012. (IV. 21.) NGM rendelet A Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet módosításáról

1950

19/2012. (IV. 26.) NFM rendelet A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

1950

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

10/2012. (IV. 27.) ONYF utasítás A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1952

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.