A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. NOVEMBER 29.,

csütörtök


 


13. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I.PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi CXLVII. törvény A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

726

2012. éviCXLVIII. törvény A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994.XLII. törvény módosításáról

742

2012. évi CLI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

742

2012. éviCLIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

787

2012. évi CLV. törvény A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról1

787

2012. éviCLVIII. törvény A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.törvény módosításáról

793

2012. évi CLX. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról

794

2012. éviCLXII. törvény A MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról

794

298/2012. (X. 25.) Korm. rendelet A Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

797

304/2012. (X. 27.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

797

20/2012. (X. 15.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről2

798

21/2012. (X. 15.) MNB rendelet A „Popovics Sándor” ezüst emlékérme kibocsátásáról

799

22/2012. (X. 19.) MNB rendelet A „Szent-Györgyi Albert” ezüst emlékérme kibocsátásáról

800

23/2012. (X. 30.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

802

15/2012. (X. 16.)PSZÁF rendelet A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról3

802

16/2012. (X. 16.)PSZÁF rendelet A pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról4

803

17/2012. (X. 26.)PSZÁF rendelet A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet módosításáról5

805

18/2012. (X. 30.)PSZÁF rendelet Az egészség- és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról6

805

KÖZLEMÉNY

 

Az AEGON Magyarország Önkéntesés Magánnyugdíjpénztár közleménye Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Nyugdíjpénztári Ágazatának 2012. június 30-i közbenső beszámolójáról

807

HIRDETMÉNYEK

834


II.GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról

836

2012. évi CLXIV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról

864

291/2012. (X. 15.) Korm. rendelet Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

865

301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

865

306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet Egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

868

307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról

886

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

1470/2012. (X. 27.) Korm. határozat A Gazdasági Konzultáció eredményeiről történő tájékoztatásadással összefüggő feladatokról

887

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. október 1. és 2012. október 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

887


III.FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi CXLVI. törvény A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

892

31/2012. (X. 16.) NGM rendelet A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

900

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

7/2012. (XI. 13.)NMH utasítás Az újonnan belépő munkavédelmi és munkaügyi felügyelők vizsgáztatásáról

901

8/2012. (XI. 13.) NMH utasítás A munkaügyi nyilvántartások hozzáférésének rendjéről

906

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.