A kiadó honlapja

Ön az oldal 57663. látogatója        

Budapest

2012. JANUÁR 30.,

hétfő


 


1. szám


 

ÁRA: 4935 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2011. évi CLXX. törvény A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

6

2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről*

15

2011. évi CXCIII. törvény A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról*

184

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

297

2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról*

314

2011. évi CXCVII. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról*

365

2011. évi CCVIII. törvény A Magyar Nemzeti Bankról

440

266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

463

269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

466

331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról*

472

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról*

493

335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről

504

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Az otthonteremtési kamattámogatásról*

505

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról*

516

344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről*

547

345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól*

560

348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról*

581

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól*

600

354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

607

357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról

608

358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről

609

359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól

609

366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról

611

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról*

617

369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról*

706

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről*

735

43/2011. (XII. 13.) NGM rendelet A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet, és a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosításáról

758

45/2011. (XII. 21.) NGM rendelet A biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról

760

46/2011. (XII. 21.) NGM rendelet Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

762

47/2011. (XII. 21.) NGM rendelet A Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének és az Alap kezelője eredményelszámolásának szabályairól

763

48/2011. (XII. 21.) NGM rendelet A Kártalanítási Számla eredményelszámolásának szabályairól

765

49/2011. (XII. 22.) NGM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

766

52/2011. (XII. 29.) NGM rendelet Egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról

767

53/2011. (XII. 29.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos munkakörei és egyes illetmény-pótlékok megállapításáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet módosításáról

770

54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet Az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról*

772

55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól

833

56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről**

841

17/2011. (XII. 23.) HM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályairól, az e gépjárművek által okozott károk megtérítését és rendezését végző szervek kijelöléséről, működéséről, valamint a mentesített gépjárművek igazolóeszközzel történő ellátásáról

1026

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról**

1028

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1434/2011. (XII. 13.) Korm. határozat A Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat módosításáról

1076

1509/2011. (XII. 29.) Korm. határozat A Magyar Államkincstár új számlavezető rendszeréről

1076

41/2011. (XII. 30.) NGM utasítás A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének rendjéről

1079

7/2011. (XII. 30.) ÁSZ utasítás Az Állami Számvevőszék elnökének az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IX. 23.) ÁSZ utasítása módosításáról*

1080

ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

Az Állami Számvevőszék Kutató Intézete megszüntető okirata*

1101

Az Állami Számvevőszék alapító okirata (a 4. számú módosítással együtt, egységes szerkezetben)*

1102

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

1105

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár közleménye A 2011. évi tevékenységet lezáró beszámoló közzétételéről

1107

A Postás Magánnyugdíjpénztár közleménye A 2011. évi tevékenységet lezáró beszámoló közzétételéről

1118

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet Az ipari parkokról

1130

302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről

1133

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A történelmi emlékhelyekről

1135

317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1138

39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról

1140

85/2011. (XII. 29.) NFM rendelet Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet módosításáról

1142

97/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet módosításáról

1147

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1464/2011. (XII. 22.) Korm. határozat Az Ipari Park Tanácsról

1148

1501/2011. (XII. 27.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

1149

1514/2011. (XII. 30.) Korm. határozat A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

1160

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2011. december 1. és 2011. december 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1161


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésről

1166

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

1211

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

1213

298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

1215

299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

1216

319/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1219

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

1220

324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

1233

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

1242

44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet Az EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1244

50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról *

1247

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1275

ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1278

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A hazautazással kapcsolatos költségtérítés 2012. évi felső korlátjának a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti közzétételéről

1281

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.06.07.