A kiadó honlapja

Ön az oldal 58050. látogatója        

Budapest

2011. OKTÓBER 28.,

péntek


 


I. ÉVFOLYAM

13. szám


 

ÁRA: 6890 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I.PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2011. évi CXVI. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

4876

2011. évi CXXI. törvény Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról

4877

2011. évi CXXII. törvény A központi hitelinformációs rendszerről

4880

2011. évi CXXIII. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

4891

2011. évi CXXIV. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról

4892

2011. évi CXXV. törvény Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról

4892

188/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

4904

198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet A nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítéséről

4904

13/2011. (X. 3.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez a deviza alapú jelzálogkölcsönök rögzített árfolyamon történő végtörlesztéséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

4906

12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet A független biztosításközvetítők felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségéről *

4912

13/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet A Kártalanítási Alap kezelője adatszolgáltatási kötelezettsége szabályairól **

4913

14/2011. (X. 5.) PSZÁF rendelet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelvekről

4914

15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet A Kártalanítási Számla kezelője adatszolgáltatási kötelezettségéről ***

4914

16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről ****

4915


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről

4915

4/2011. (IX. 23.) ÁSZ utasítás Az Állami Számvevőszék elnökének az elkülönített állami pénzalapok könyvvizsgálóira vonatkozó javaslattételi joga gyakorlásának rendjéről – Javaslattételi Szabályzat

4920

5/2011. (IX. 23.) ÁSZ utasítás Az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4925

6/2011. (X. 7.) ÁSZ utasítás A számvevőszéki ellenőrzésre vonatkozó eljárási szabályok és módszerek alkalmazásáról, valamint azok nyilvánosságra hozataláról

4962

3/2011. (IX. 16.) NAV utasítás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4962

11/2011. (IX. 16.) ONYF utasítás A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése és a működési költségvetés tervezésének, előirányzat-gazdálkodásának, zárszámadás készítésének rendjéről

4999


ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5009

Az Állami Számvevőszék elnöke irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Állami Számvevőszék Kutató Intézete alapító okirata (a13. számú módosítással együtt, egységes szerkezetben)

5011


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

5013


EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A Magyar Államkincstár közleménye Pályázati felhívás a kincstári biztosok kiválasztása és a kincstári biztosi névjegyzékbe történő felvétel céljából

5016

A Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár közleménye A 2011. évi I. félévet lezáró beszámoló adataiból

5018


HIRDETMÉNYEK

 

II.GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

187/2011. (IX.14.) Korm. rendelet A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről

5038

191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelet A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról *

5043

35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről

5058

36/2011. (IX. 22.) NGM rendelet A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról és a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet hatályon kívül helyezéséről

5074

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet A gyermekjátékok biztonságáról

5077

48/2011. (IX. 19.) NFM rendelet A Széchenyi Programirodák működésének szabályairól

5097


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1317/2011. (IX. 19.) Korm. határozat A vendéglátás helyzetét javító intézkedésekről

5100

80/2011. (IX. 22.) ME határozat Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) XIX. közgyűlésén való részvételről

5101


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2011. szeptember 1. és 2011. szeptember 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

5101

III.FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet Egyes felnőttképzési és munkaügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

5104

37/2011. (IX. 26.) NGM rendelet A regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet módosításáról

5106


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1329/2011. (X. 7.) Korm. határozat A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

5107

31/2011. (IX. 23.) NGM utasítás Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5113

3/2011. (IX. 16.) OMMF utasítás Az operátori tevékenységhez fűződő szakmai és vizsgakövetelményekről, valamint az operátori tevékenység és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség informatikai rendszeréhez történő hozzáférési jogosultság egyes kérdéseiről

5189


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság tagjainak közleménye Az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság létrehozásának kezdeményezéséről

5194

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.10.26.