A kiadó honlapja

Ön az oldal 58680. látogatója        

Budapest

2011. FEBRUÁR 4.,

péntek


 


I. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 3530 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

TÖRVÉNYEK

 

2010. éviCXLII. törvény A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. számú törvény módosításáról

5

2010. éviCXLIII. törvény A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról

5

2010. évi CLIII. törvény A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

6

2010. éviCLIV. törvény A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról

74

2010. évi CLVIII. törvény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

82

2010. évi CLIX. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

125

2010. éviCLX. törvény Egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról

194

2010. évi CLXIX. törvény A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről

197

2010. évi CLXX. törvény Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

360

RENDELETEK

 

275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet A szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről

366

297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról

367

298/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról

377

299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

377

313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet módosításáról

381

334/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

484

344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet Az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről

487

345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet A pénz- és tőkepiaci szervezetek, az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról

490

347/2010. (XII. 28.)Korm. rendelet A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről

499

348/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

507

349/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

517

350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

543

352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról

578

353/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

588

354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról

589

372/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

596

8/2010. (XII. 14.) NGM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

596

14/2010. (XII. 28.) NGM rendelet A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról szóló 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosításáról

597

15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet A közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet, továbbá a külföldi illetőségű adományozót és a tőle származó pénzbeni adomány kedvezményezettjét terhelő igazolási kötelezettségekről, valamint az általános forgalmi adó-visszatéríttetési kérelmek kötelező adattartalmáról és az utólagos általános forgalmi adóvisszatérítés egyes eljárási szabályairól

597

16/2010. (XII. 28.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról

602

17/ 2010. (XII. 30.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai részére járó egyes költségtérítésekről, illetményről és illetmény jellegű juttatásokról

610

18/2010. (XII. 30.) NGM rendelet A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

619

19/2010. (XII. 31.) NGM rendelet A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosításáról

627

22/2010. (XII. 31.) NGM rendelet A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

628

23/2010. (XII. 31.) NGM rendelet A hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

688

24/2010. (XII. 31.) NGM rendelet A biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról szóló 5/2006. (II. 7.) PM rendelet módosításáról

1226

25/2010. (XII. 31.) NGM rendelet A független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól szóló 45/2007. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

1366

26/2010. (XII. 31.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

1378

19/2010. (XII. 10.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

1381

20/2010. (XII. 20.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1940

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI

 

A nemzetgazdasági miniszter ágazatába tartozó szakképesítések országos szakmai vizsgaelnöki feladatainak ellátásáról

1941

A felszámolók névjegyzékét érintő változásokról

1948

HIRDETMÉNYEK

1959


II. GAZDASÁG

 

RENDELETEK

 

281/2010. (XII. 15.)Korm. rendelet A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

1962

289/2010. (XII. 21.)Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

1963

316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1985

339/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról

1987

9/2010. (XII. 14.) NGM rendelet A textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet módosításáról

1987

26/2010. (XII. 31.)NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

1997

27/2010. (XII. 31.)NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok felállításával összefüggő módosításáról

2000

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2010. december 1. és 2010. december 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2035


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

RENDELETEK

 

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről

2042

315/2010. (XII. 27.)Korm. rendelet A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról

2046

337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

2052

356/2010. (XII. 30.)Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

2053

375/2010. (XII. 31.)Korm. rendelet A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

2053

7/2010. (XII. 14.)NGM rendelet A 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

2057

12/2010. (XII. 23.) NGM rendelet A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet módosításáról

2058

13/2010. (XII. 27.)NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának egyes szabályairól

2063

17/2010. (XII. 30.)NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai részére járó egyes költségtérítésekről, illetményről és illetmény jellegű juttatásokról

2088

26/2010. (XII. 31.)NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

2096

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség pályázati felhívása a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására

2099

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.09.20.